520/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

520
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 29. októbra 2007,
ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška“) je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
(1)
Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti (ďalej len „komisia“) je päťčlenná, a to podľa určeného druhu práce, na ktorú sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“) vydáva. Predsedu komisie, podpredsedu komisie a ďalších členov komisie vymenúva a odvoláva
a)
na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlavný hygienik,
b)
na regionálnom úrade verejného zdravotníctva regionálny hygienik,
c)
na rezortných orgánoch verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. d) až g) zákona hlavný hygienik príslušného rezortu.
(2)
Činnosť komisie riadi predseda komisie a v čase jeho neprítomnosti podpredseda komisie.
(3)
Komisia je spôsobilá skúšať a rozhodovať o výsledku skúšky, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov; uznáša sa väčšinou hlasov prítomných členov.
(4)
Komisia zasadá najmenej raz štvrťročne.
(5)
Ustanovenie odseku 4 sa nepoužije, ak komisia nedostala žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti.
(6)
Predseda komisie zabezpečuje riadne vedenie a uchovávanie dokumentácie o skúškach.
§ 3
(1)
Skúšku tvorí písomná časť a ústna časť, pričom predpokladom na vykonanie ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky; obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň.
(2)
Termín a miesto skúšky oznámi predseda komisie žiadateľovi o overenie odbornej spôsobilosti (ďalej len „žiadateľ“) písomne tak, aby sa o skúške dozvedel najneskôr 14 dní pred jej konaním.
(3)
Pred začatím skúšky komisia overí totožnosť žiadateľa.
(4)
Každú časť skúšky komisia hodnotí samostatne, a to hodnotením „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Žiadateľ úspešne vykonal skúšku, ak vyhovel z oboch častí skúšky. Žiadateľ, ktorý nevyhovel, môže opravnú skúšku vykonať najskôr po troch mesiacoch a najneskôr do šiestich mesiacov od konania skúšky. Pri opravnej skúške sa postupuje podľa odseku 1.
(5)
O priebehu skúšky a o jej hodnotení komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú všetci prítomní členovia komisie. Vzor zápisnice je uvedený v prílohe č. 2.
(6)
Podrobnosti o kritériách hodnotenia skúšky upravuje skúšobný poriadok komisie, ktorý vydáva orgán podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c).
§ 4
Osvedčenie obsahuje tieto údaje:
a)
orgán, ktorý osvedčenie vydal,
b)
dátum a miesto vydania osvedčenia,
c)
číslo osvedčenia,
d)
meno a priezvisko, titul,
e)
dátum a miesto narodenia,
f)
bydlisko,
g)
druh činnosti, na ktorú sa osvedčenie vydáva,
h)
dátum a miesto vykonania skúšky,
i)
druh práce, na ktorú sa osvedčenie vydáva,
j)
čas platnosti osvedčenia,
k)
meno, priezvisko, titul predsedu komisie,
l)
odtlačok úradnej pečiatky a podpis s uvedením mena a priezviska príslušného hygienika podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c).
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.
v z. Daniel Klačko v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 520/2007 Z. z.
ROZSAH POŽADOVANÝCH VEDOMOSTÍ NA VYDÁVANIE OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
I.
Rozsah požadovaných vedomostí na skúšky na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
a)
zabezpečenie systému kvality,
b)
metrologické zabezpečenie,
c)
princípy skúšobných metód na kvantitatívne a kvalitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia,
d)
validácia metód a určovanie neistoty merania,
e)
interpretácia výsledkov,
f)
pre oblasť vôd vedomosti o možných zdravotných rizikách podľa príslušných právnych noriem a štandardných postupov.
II.
Rozsah požadovaných vedomostí na skúšky na činnosti vedúce k ožiareniu
a)
základy fyziky ionizujúceho žiarenia
1.
základy štruktúry hmoty a rádioaktivity,
2.
vlastnosti a druhy ionizujúceho žiarenia,
3.
interakcia ionizujúceho žiarenia s hmotou, účinky žiarenia,
4.
rádiologické veličiny a jednotky,
5.
základy merania rádiologických veličín, detektory a metódy detekcie,
6.
fyzikálne charakteristiky zdrojov ionizujúceho žiarenia (uzavretých a otvorených žiaričov, rtg. prístrojov medicínskych a priemyselných, urýchľovačov a iných generátorov a jadrových reaktorov),
7.
ochranné vlastnosti materiálov, absorpcia ionizujúceho žiarenia, výpočty tienenia,
8.
využitie zdrojov ionizujúceho žiarenia v zdravotníctve,
9.
využitie zdrojov ionizujúceho žiarenia v priemysle, vo výskume, pri ošetrovaní potravín,
b)
biologické účinky ionizujúceho žiarenia
1.
fyzikálne základy interakcie ionizujúceho žiarenia a účinky na úrovni buniek, tkaniva, orgánov a celého organizmu,
2.
rádiosenzitivita buniek a tkanív,
3.
deterministické a stochastické účinky,
4.
vzťah dávky a účinku,
5.
sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu,
c)
právne predpisy týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pred účinkami ionizujúceho žiarenia
1.
základné princípy radiačnej ochrany,
2.
štátny zdravotný dozor,
3.
limity ožiarenia,
4.
odborná a zdravotná spôsobilosť,
d)
organizácia, plánovanie a kontrola ochrany pri práci so zdrojmi žiarenia
1.
povinnosti držiteľa povolenia,
2.
povinnosti odborného zástupcu,
3.
povinnosti zamestnancov,
4.
školenia zamestnancov o radiačnej ochrane,
5.
pracovné postupy a prevádzkové predpisy,
6.
zásady práce v kontrolovanom pásme,
7.
monitorovanie na pracovisku,
8.
evidencia a dokumentácia na pracovisku,
e)
opatrenia na ochranu zdravia všeobecne
1.
spôsoby ochrany pred ionizujúcim žiarením,
2.
prostriedky a pomôcky na ochranu zamestnancov,
3.
ochrana pri práci s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi – prevencia rádioaktívnej kontaminácie,
4.
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,
5.
vymedzenie kontrolovaného pásma,
6.
monitorovanie,
f)
opatrenia na ochranu zdravia podľa druhu vykonávanej činnosti
1.
radiačná ochrana zamestnancov,
2.
radiačná ochrana pacientov,
3.
radiačná ochrana ostatných obyvateľov,
4.
pri prírodnom ionizujúcom žiarení,
g)
nehody a havárie pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
1.
havarijný plán,
2.
postup pri poruche zariadenia,
3.
rozbor havarijných a poruchových stavov,
4.
postup pri havarijnom ožiarení alebo podozrení na ožiarenie,
5.
prvá pomoc pri rádioaktívnej kontaminácii, zranení alebo ožiarení,
h)
špeciálne požiadavky na činnosť vedúcu k ožiareniu podľa jej zamerania.
III.
Rozsah požadovaných vedomostí na skúšky na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany
a)
základy fyziky ionizujúceho žiarenia
1.
základy štruktúry hmoty a rádioaktivity,
2.
vlastnosti a druhy ionizujúceho žiarenia,
3.
interakcia ionizujúceho žiarenia s hmotou, účinky žiarenia,
4.
rádiologické veličiny a jednotky,
5.
základy merania rádiologických veličín, detektory a metódy detekcie,
6.
fyzikálne charakteristiky zdrojov ionizujúceho žiarenia,
7.
využitie zdrojov ionizujúceho žiarenia v zdravotníctve,
8.
využitie zdrojov ionizujúceho žiarenia v priemysle, vo výskume, pri ošetrovaní potravín,
9.
charakteristiky a parametre zdrojov žiarenia,
b)
biologické účinky ionizujúceho žiarenia
1.
fyzikálne základy interakcie ionizujúceho žiarenia a účinky na úrovni buniek, tkaniva, orgánov a celého organizmu,
2.
rádiosenzitivita buniek a tkanív,
3.
deterministické a stochastické účinky,
4.
vzťah dávky a účinku,
5.
sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu,
c)
právne predpisy týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pred účinkami ionizujúceho žiarenia
d)
organizácia, plánovanie, riadenie a zabezpečenie kvality pri vykonávaní činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany
1.
povinnosti držiteľa povolenia,
2.
povinnosti odborného zástupcu,
3.
povinnosti zamestnancov,
4.
odborná príprava zamestnancov,
5.
pracovné postupy a prevádzkové predpisy,
6.
zabezpečenie kvality,
7.
evidencia a dokumentácia na pracovisku,
e)
špeciálne požiadavky podľa zamerania činnosti dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany
1.
požiadavky na vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia,
2.
požiadavky na poskytovanie služieb osobnej dozimetrie,
3.
požiadavky na určovanie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku a objemovej aktivity radónu v ovzduší stavieb,
4.
požiadavky na určovanie obsahu rádionuklidov v stavebných výrobkoch, vo vode, v zložkách životného prostredia, v potravinovom reťazci a v iných materiáloch a predmetoch na účely hodnotenia ožiarenia osôb a regulácie spotreby potravín,
5.
požiadavky na vydávanie sprievodných listov k otvoreným rádioaktívnym žiaričom a osvedčení k uzavretým rádioaktívnym žiaričom,
6.
požiadavky na poskytovanie služieb monitorovania ionizujúceho žiarenia na pracovisku alebo v jeho okolí na účely hodnotenia ožiarenia osôb,
7.
požiadavky na poskytovanie odbornej prípravy na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu, činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany a na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov a materiálov spod administratívnej kontroly.
IV.
Rozsah požadovaných vedomostí na skúšky na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov a materiálov, ktoré vznikli pri činnostiach vedúcich k ožiareniu spod administratívnej kontroly
a)
základy fyziky ionizujúceho žiarenia
1.
základy štruktúry hmoty a rádioaktivity,
2.
vlastnosti a druhy ionizujúceho žiarenia,
3.
interakcia ionizujúceho žiarenia s hmotou, účinky žiarenia,
4.
rádiologické veličiny a jednotky,
5.
základy merania rádiologických veličín, detektory a metódy detekcie,
6.
fyzikálne charakteristiky zdrojov ionizujúceho žiarenia (uzavretých a otvorených žiaričov, rtg. prístrojov medicínskych a priemyselných, urýchľovačov a iných generátorov a jadrových reaktorov),
7.
ochranné vlastnosti materiálov, absorpcia ionizujúceho žiarenia, výpočty tienenia,
8.
využitie zdrojov ionizujúceho žiarenia v zdravotníctve,
9.
využitie zdrojov ionizujúceho žiarenia v priemysle, vo výskume, pri ošetrovaní potravín,
b)
biologické účinky ionizujúceho žiarenia
1.
fyzikálne základy interakcie ionizujúceho žiarenia a účinky na úrovni buniek, tkaniva, orgánov a celého organizmu,
2.
rádiosenzitivita buniek a tkanív,
3.
deterministické a stochastické účinky,
4.
vzťah dávky a účinku,
5.
sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu,
c)
právne predpisy týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pred účinkami ionizujúceho žiarenia,
d)
organizácia, plánovanie a kontrola činnosti
1.
povinnosti držiteľa povolenia,
2.
povinnosti odborného zástupcu,
3.
povinnosti zamestnancov,
4.
odborná príprava zamestnancov v radiačnej ochrane,
5.
pracovné postupy a prevádzkové predpisy,
6.
monitorovanie na pracovisku,
7.
evidencia a dokumentácia na pracovisku,
e)
požiadavky na uvoľňovanie rádioaktívne kontaminovaných predmetov spod administratívnej kontroly, opatrenia na ochranu zdravia podľa druhu vykonávanej činnosti
1.
nakladanie s kontaminovanými materiálmi, ich triedenie a príprava na uvoľnenie,
2.
monitorovanie a hodnotenie rádioaktívnej kontaminácie,
3.
opatrenia na obmedzenie ožiarenia pracovníkov a obyvateľov,
4.
hodnotenie vplyvu uvoľňovania rádioaktívne kontaminovaných materiálov na radiačnú záťaž obyvateľov.
V.
Rozsah požadovaných vedomostí na skúšky na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami
a)
právne predpisy súvisiace s prácou s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami, upravujúce
1.
členenie nebezpečných chemických látok a prípravkov a ich klasifikáciu,
2.
označovanie a balenie jedovatých látok a veľmi jedovatých látok a prípravkov,
3.
kartu bezpečnostných údajov,
4.
grafické zobrazenie výstražných symbolov pre nebezpečné chemické látky,
5.
zoznam označení špecifického rizika upozorňujúceho na nebezpečné vlastnosti chemických látok (R-vety),
6.
zoznam označení na bezpečné používanie chemických látok (S-vety),
7.
ochranu zdravia pri práci s nebezpečnými chemickými faktormi,
8.
opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou,
9.
zákazy a obmedzenia pri predaji, výdaji a skladovaní jedovatých látok a veľmi jedovatých látok a prípravkov,
10.
povinnosti zamestnávateľov – identifikácia rizika, posudok o riziku a prevádzkový poriadok pre prácu s jedovatými látkami a veľmi jedovatými látkami a prípravkami,
11.
všeobecné zásady prevencie rizika,
12.
špecifické ochranné a preventívne opatrenia pri práci s jedovatými látkami a veľmi jedovatými látkami a prípravkami,
13.
špecifické ochranné a preventívne opatrenia pri skladovaní jedovatých látok a veľmi jedovatých látok a prípravkov,
14.
požiadavky na odbornú spôsobilosť na prácu s jedovatými látkami a veľmi jedovatými látkami a prípravkami,
15.
informovanie orgánu na ochranu zdravia v súvislosti s jedovatými látkami a veľmi jedovatými látkami a prípravkami,
b)
toxikológia; príslušné jedovaté látky a veľmi jedovaté látky a prípravky,
c)
zásady prvej pomoci pri intoxikácii veľmi jedovatými látkami a jedovatými látkami a prípravkami.
VI.
Rozsah požadovaných teoretických vedomostí na skúšky na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie
a)
právne predpisy súvisiace s výkonom činnosti,
b)
pracovné postupy a požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci,
c)
toxikológia a zásady prvej pomoci,
d)
teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri výkone tejto činnosti,
e)
epidemiológia a základy z mikrobiológie vo vzťahu k tejto činnosti,
f)
hygiena životného prostredia vo vzťahu k činnosti.
VII.
Rozsah požadovaných vedomostí na skúšky na nákup, predaj a spracúvanie húb
a)
Potravinový kódex Slovenskej republiky, ktorý upravuje požiadavky na jedlé huby,
b)
morfologické znaky a podmienky zberu a uchovávania, preprava, prípadne ďalšie spracovanie, výživová hodnota jedlých húb,
c)
morfologické znaky jedovatých húb a húb nevhodných na kuchynské spracovanie,
d)
príznaky otravy hubami,
e)
zásady prvej pomoci pri otrave hubami,
f)
právne predpisy o potravinách.
VIII.
Rozsah požadovaných vedomostí na skúšky na epidemiologicky závažné činnosti podľa jednotlivých zariadení, kde sa epidemiologicky závažná činnosť vykonáva
a)
právne predpisy na ochranu spotrebiteľa,
b)
povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri prevádzkovaní zariadenia spoločného stravovania a požiadavky na zariadenia spoločného stravovania,
c)
povinnosti podnikateľov pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a Potravinového kódexu a ďalších právnych predpisov na úseku hygieny výroby a manipulácie s potravinami,
d)
povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri výrobe kozmetických výrobkov podľa nariadenia vlády,
e)
správna výrobná prax pri výrobe kozmetických výrobkov,
f)
opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam,
g)
hygienické požiadavky na zariaďovanie, vybavenie a prevádzku zariadení starostlivosti o ľudské telo,
h)
zdravotné riziká pri poskytovaní starostlivosti o ľudské telo,
i)
základné protiepidemické postupy a dekontaminácia,
j)
náležitosti prevádzkového poriadku prevádzky, v ktorej sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti,
k)
kontraindikácie jednotlivých služieb a zásady prvej pomoci pri poranení,
l)
druhy a spôsob dezinfekcie pitnej vody,
m)
právne prepisy v oblasti ochrany zdravia pred ochoreniami spôsobenými nevyhovujúcou pitnou vodou.1)
IX.
Rozsah požadovaných vedomostí na skúšky na hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
a)
právne predpisy súvisiace s hodnotením zdravotných rizík,
b)
zásady hodnotenia zdravotných rizík,
c)
metódy hodnotenia zdravotných rizík,
d)
určovanie nebezpečnosti, vzťahu dávka – odozva, hodnotenie expozície, charakteristika rizika,
e)
hodnotenie zdravotného rizika z expozície fyzikálnym, chemickým a biologickým faktorom,
f)
posudzovanie miery rizika vzhľadom na obmedzenú dobu pôsobenia,
g)
výpočet celoživotného rizika z expozície škodlivým faktorom životného prostredia,
h)
analýza neistôt,
i)
riadenie rizika,
j)
využívanie hodnotenia zdravotných rizík v rozhodovacích procesoch,
k)
komunikácia zdravotných rizík,
l)
opatrenia na zváženie alebo odstránenie rizika.
X.
Rozsah požadovaných vedomostí na skúšky na odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia
a)
príprava programu vzorkovania,
b)
spôsob odberu vzoriek,
c)
označovanie vzoriek a protokol o odbere,
d)
transport vzoriek,
e)
metrologické zabezpečenie vzorkovania,
f)
validácia metód vzorkovania.
XI.
Rozsah požadovaných vedomostí na skúšky na prevádzkovanie balzamovania a konzervácie
a)
právne predpisy o pohrebníctve,
b)
ochrana zdravia pri práci pri výkone činnosti balzamovania a konzervácie.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 520/2007 Z. z.
1)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.