523/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

523
ZÁKON
z 25. októbra 2007,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona č. 166/1998 Z. z., zákona č. 241/1999 Z. z., zákona č. 472/2001 Z. z., zákona č. 395/2002 Z. z., zákona č. 547/2002 Z. z., zákona č. 432/2003 Z. z. a zákona č. 79/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
Doterajší text § 4a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Majetok štátu v správe zrušenej príspevkovej organizácie podľa osobitného predpisu6k) môže zakladateľ vložiť dňom zrušenia tejto organizácie do podniku, spolu s ním prechádzajú aj jej práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov, ako aj pohľadávky a záväzky.
(3)
Majetok štátu v správe príspevkovej organizácie6k) môže jej zriaďovateľ vložiť do podniku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6k znie:
„6k)
§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 172/2003 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z. a zákona č. 595/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 17 ods. 1 písm. a) šiesty bod znie:
„6.
na ktorých hospodária Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik, Závodisko, štátny podnik Bratislava, Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, a Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik,“.
2.
V § 17 ods. 1 písm. b) sa za slovo „Bratislava“ vkladá čiarka a slová „Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, a Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.