526/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

526
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 15. augusta 2007,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a)
organizácii zotavovacieho podujatia,
b)
zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré sa zúčastňuje na zotavovacom podujatí a vzor písomného vyhlásenia,
c)
zdravotnej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti osoby pracujúcej na zotavovacom podujatí,
d)
vybavení lekárničky prvej pomoci pre zotavovacie podujatie,
e)
dennom režime detí na zotavovacom podujatí,
f)
požiadavkách na zariadenie pre zotavovacie podujatie,
g)
stravovaní detí na zotavovacom podujatí,
h)
prevádzke zariadenia pre zotavovacie podujatie,
i)
obsahu dokumentácie o zotavovacom podujatí.
(2)
Na účely tejto vyhlášky zotavovacím podujatím sa rozumie aj škola v prírode podľa osobitného predpisu.1)
§ 2
(1)
Fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá organizuje zotavovacie podujatie (ďalej len „organizátor“) podľa § 25 ods. 2 písm. a) zákona, musí zotavovacie podujatie organizovať tak, aby plnilo výchovné poslanie a posilňovalo zdravie detí; pri jeho organizovaní prihliada na vek a zdravotný stav dieťaťa a charakter zotavovacieho podujatia.
(2)
Na vodnú turistiku možno prijať len deti, ktoré vedia plávať.
§ 3
(1)
Organizátor v písomnej žiadosti o posúdenie zotavovacieho podujatia podľa § 25 ods. 2 písm. a) zákona uvádza
a)
meno, priezvisko, adresu, identifikačné číslo a telefónne číslo, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa; ak ide o právnickú osobu, obchodné meno (názov), sídlo, identifikačné číslo, telefónne číslo organizácie a meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo fyzickej osoby konajúcej za právnickú osobu,
b)
druh, termín a miesto konania zotavovacieho podujatia,
c)
počet detí a osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí v jednotlivých turnusoch,
d)
spôsob zásobovania pitnou vodou a údaje o kvalite pitnej vody podľa § 17 ods. 2 zákona; v prípade umývania detí vo vodnom toku aj údaje o kvalite vody vodného toku,
e)
spôsob stravovania,
f)
spôsob nakladania s odpadom,2)
g)
dátum vyhotovenia písomnej žiadosti o posúdenie zotavovacieho podujatia, odtlačok pečiatky a podpis organizátora.
(2)
Organizátor putovného zotavovacieho podujatia okrem údajov uvedených v odseku 1 uvádza aj popis trasy putovania.
§ 4
(1)
Na zotavovacom podujatí sa môže zúčastňovať dieťa, ak
a)
je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve aj s ohľadom na charakter zotavovacieho podujatia,
b)
neprejavuje príznaky akútneho ochorenia,
c)
nemá nariadené karanténne opatrenie, alebo počas 14 dní predchádzajúcich odchodu na zotavovacie podujatie neprišlo do kontaktu s osobou chorou na prenosné ochorenie alebo osobou podozrivou z nákazy prenosným ochorením.
(2)
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 1 písm. a) vydá rodičovi, opatrovníkovi, poručníkovi alebo inej fyzickej osobe, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osobe, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osobe, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti alebo štatutárnemu zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu (ďalej len „zákonný zástupca“), lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast najskôr jeden mesiac pred začiatkom zotavovacieho podujatia; ak dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj tieto skutočnosti.
(3)
Skutočnosti uvedené v odseku 1 písm. b) a c) potvrdzuje zákonný zástupca dieťaťa v písomnom vyhlásení. Zákonný zástupca dieťaťa predloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a vyhlásenie nie staršie ako jeden deň organizátorovi, ak ide o školy v prírode, vysielajúcej škole alebo vysielajúcemu predškolskému zariadeniu. Vzor vyhlásenia je uvedený v prílohe č. 1.
§ 5
(1)
Na zotavovacom podujatí môže podľa § 25 ods. 2 písm. e) zákona pracovať len zdravotne spôsobilá osoba. Zdravotnú spôsobilosť posudzuje a posudok vydáva lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti. Posudok o zdravotnej spôsobilosti predloží osoba pracujúca na zotavovacom podujatí organizátorovi zotavovacieho podujatia; ak ide o školy v prírode vysielajúcej škole alebo vysielajúcemu predškolskému zariadeniu. Pedagogickí pracovníci3) a zdravotnícki pracovníci4) posudok o zdravotnej spôsobilosti nepredkladajú.
(2)
Zdravotnú starostlivosť na zotavovacom podujatí musí zabezpečovať podľa § 25 ods. 2 písm. h) zákona odborne spôsobilá osoba (ďalej len „zdravotník“), ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností lekára, sestry, pôrodnej asistentky alebo zdravotníckeho záchranára podľa osobitného predpisu.5)
(3)
S požívatinami a potravinami v rámci stravovania na zotavovacom podujatí môžu manipulovať len osoby, ktoré spĺňajú podmienky na výkon epidemiologicky závažných činností.6)
§ 6
(1)
Zdravotník pri nástupe detí na zotavovacie podujatie
a)
prevezme od organizátora lekárničku prvej pomoci pre zotavovacie podujatie podľa § 25 ods. 2 písm. i) zákona; vybavenie lekárničky pre zotavovacie podujatie je uvedené v prílohe č. 2,
b)
zistí, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie na zotavovacie podujatie, prevezme prihlášku dieťaťa na zotavovacie podujatie a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa a doklad o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa podľa § 4 ods. 2,
c)
preverí, či deti majú preukaz poistenca,
d)
prevezme od dieťaťa lieky a zabezpečí ich užívanie dieťaťom na základe vyjadrenia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast podľa § 4 ods. 2,
e)
oboznámi vedúceho zotavovacieho podujatia so zdravotným stavom detí,
f)
preverí na mieste konania zotavovacieho podujatia zabezpečenie podmienok na prevádzku zotavovacieho podujatia.
(2)
Zdravotník počas zotavovacieho podujatia
a)
priebežne sleduje zdravotný stav detí a osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí, poskytuje prvú pomoc a hlási ochorenia detí a osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí lekárovi, ktorý podľa § 25 ods. 2 písm. j) zákona poskytuje zdravotnú starostlivosť v mieste konania zotavovacieho podujatia, a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva podľa § 6 zákona,
b)
ošetruje chorých v izolačných priestoroch a po odchode chorého z izolačných priestorov zabezpečí všetky opatrenia podľa pokynov lekára alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
c)
vedie zdravotnícky denník,
d)
kontroluje hygienu prevádzky, a to
1.
ochranu zdrojov pitnej vody pred znečistením; ak vznikne nedostatok pitnej vody alebo ak sa zmení jej kvalita, upovedomí regionálny úrad verejného zdravotníctva,
2.
spôsob nakladania s odpadmi,2)
3.
spôsob zabezpečenia hygieny na ošetrovni a v izolačných priestoroch,
4.
spôsob zabezpečenia hygieny ostatných priestorov zotavovacieho podujatia,
e)
kontroluje osobnú hygienu detí, usmerňuje ich otužovanie a zabezpečuje zdravotný dozor pri rekreačnom kúpaní a výletoch,
f)
podieľa sa na zostavovaní denného režimu detí a jedálneho lístka pre deti,
g)
zabezpečí, aby k liekom a dokumentácii zotavovacieho podujatia nemali prístup deti a nepovolané osoby,
h)
informuje vedúceho zotavovacieho podujatia o všetkých závažných skutočnostiach zistených pri svojej činnosti a o vykonaných opatreniach.
(3)
Pri hromadnom odchode na zotavovacie podujatie zdravotník zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre všetky osoby počas cesty na zotavovacie podujatie a späť.
§ 7
(1)
V dennom režime detí na zotavovacom podujatí sa musí podľa § 25 ods. 2 písm. f) zákona určiť čas na spánok, na osobnú hygienu, na stravovanie a na ostatné aktivity s prihliadnutím na vek a zdravotný stav detí.
(2)
Organizátor určí dĺžku spánku sedemročných až desaťročných detí tak, aby nebola kratšia ako desať hodín denne, a u starších detí aby nebola kratšia ako osem hodín denne okrem noci, keď sa organizuje nočná hra. Čas pred uložením na spánok sa vyhradzuje na osobné voľno.
(3)
Čas na osobnú hygienu organizátor určí najmenej polhodinu po prebudení a polhodinu pred uložením na spánok.
(4)
Pri pohybovej aktivite organizátor musí prihliadať na schopnosti, telesnú zdatnosť, zdravotný stav a záujmy detí. Intenzita pohybovej aktivity sa zvyšuje tak, aby dosiahla vrchol koncom druhej tretiny zotavovacieho podujatia a potom voľne klesala. Tretí deň po začatí zotavovacieho podujatia je odpočinok okrem putovného zotavovacieho podujatia, kde sa musí prihliadať na telesnú zdatnosť a zdravotný stav detí. Presuny putovného podujatia sa môžu vykonávať len za denného svetla. Na zimnom zotavovacom podujatí sa výcvik zimných športov môže určiť najviac na šesť hodín denne, a to tri hodiny dopoludnia a tri hodiny odpoludnia okrem dňa, keď sa koná celodenný výlet. Výcvik alebo iná fyzická záťaž detí do 12 rokov musí byť najneskôr po 90 minútach prerušená najmenej 15-minútovou prestávkou.
(5)
Čas kúpania sa musí určiť tak, aby sa deti nekúpali skôr ako jednu hodinu po hlavnom jedle alebo po intenzívnom cvičení. Kúpanie detí v prírode je prispôsobené počasiu, plaveckým schopnostiam detí a počtu dozorujúcich osôb. Deti sa môžu kúpať len vo vode, ktorá vyhovuje ukazovateľom kvality vody určenej na kúpanie podľa § 19 ods. 4 zákona a pod dozorom osoby alebo osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí ako dozor, ktoré sú schopné topiacemu sa poskytnúť záchranu.
§ 8
(1)
Zotavovacie podujatie sa môže uskutočňovať podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona v stavbách alebo dočasných stavbách7) (ďalej len „stavba“) a v stanovom tábore so stálou základňou alebo v stanovom tábore vo voľnej prírode (ďalej len „stanový tábor“), ktoré sa umiestňujú na
a)
suchom, bezprašnom a hmyzom nezamorenom pozemku, ktorý je chránený zeleňou pred zdrojmi znečistenia ovzdušia a zdrojmi hluku,
b)
pozemku s dobrou prístupovou cestou a bez prístupu hospodárskych zvierat okrem stanového tábora; stanový tábor sa umiestňuje mimo zátopových území vodných tokov.
(2)
Zimné zotavovacie podujatie sa môže uskutočňovať v stavbách, ktoré majú zabezpečené vykurovanie, prívod teplej vody, priestory na sušenie odevov a ukladanie športových potrieb.
(3)
Priestory v stavbách musia mať vyčlenené priestory na spanie, na spoločenskú a športovú činnosť, na stravovanie, na sušenie odevov a obuvi, priestory na umývanie a sprchovanie, záchody, ošetrovňu a izolačné priestory. Priestory na spanie, na spoločenskú a športovú činnosť a na stravovanie musia mať prirodzené osvetlenie a vetranie.
(4)
V stanovom tábore musia byť vyčlenené stany na spanie a na uloženie osobných vecí, stany alebo prístrešky na stravovanie, stany na sušenie odevov a obuvi, alebo aj stany na spoločenskú činnosť a osobitné priestory na umývanie a sprchovanie a záchody. V stálej stanovej základni musia byť vyčlenené aj priestory na izoláciu chorých.
(5)
Priestory na spanie v stavbách musia byť oddelené od ostatných priestorov a členené na miestnosti na spanie pre deti a miestnosti na spanie pre vedúcich oddielov alebo vedúcich skupín detí, ktoré bezprostredne nadväzujú na miestnosti na spanie pre deti. Miestnosti na spanie pre deti musia byť oddelené podľa pohlavia.
(6)
Najmenšia podlahová plocha miestnosti na spanie v stavbách môže byť 3 m2 na jednu osobu, pričom do plochy miestnosti sa nezapočítavajú pôdorysné plochy skríň a lôžok. Poschodové postele sa umiestňujú v miestnosti na spanie, ktorej výška stropu môže byť najmenej 260 cm, pričom horné lôžko nesmie byť vyššie ako 150 cm nad zemou a priestor medzi spodným a horným lôžkom nesmie byť menší ako 100 cm. Horné lôžko poschodovej postele musí byť zabezpečené bočnicou a nepriepustnou podložkou. Poschodové postele môžu používať len deti nad 10 rokov veku.
(7)
Stany, ktoré sú určené na spanie vedúcich oddielov alebo vedúcich skupín detí, musia bezprostredne nadväzovať na stany určené na spanie detí. Stany určené na spanie detí musia byť oddelené podľa pohlavia.
(8)
Priestory v stanoch na spanie a uloženie osobných vecí musia byť izolované od zeme proti vlhkosti a chladu. Stany postavené na jednom mieste dlhšie ako 21 dní musia mať izolujúcu podlahu na celej ploche stanu. Ak sú v stanoch lôžka, musia byť umiestnené 40 cm nad zemou.
(9)
Najmenšia podlahová plocha priestorov na spoločenskú činnosť v stavbách môže byť 1 m2 na jedno dieťa. Veľkosť podlahových priestorov na spoločenskú činnosť žiakov a detí predškolského veku v škole v prírode upravuje osobitný predpis.8)
(10)
Ak stravovanie detí nie je zabezpečené v zariadení spoločného stravovania podľa § 26 ods. 1 zákona, priestory na stravovanie v stavbách musia byť umiestnené oddelene od ostatných priestorov a členené na jedáleň, na kuchyňu, na hrubú prípravovňu, na sklady, na šatne a na zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov stravovacej prevádzky. Najmenšia podlahová plocha jedálne môže byť 1 m2 na jedného stravníka v jednej zmene. Veľkosť podlahovej plochy jedálne v škole v prírode upravuje osobitný predpis.8) Na priestory, ktoré sú určené na stravovanie detí na zotavovacom podujatí organizovaných v stavbách, sa uplatňujú aj požiadavky ustanovené v odseku 11.
(11)
Priestory na stravovanie v stanovom tábore so stálou základňou sa musia členiť na jedáleň, na kuchyňu, na umyváreň riadu a na skladovacie priestory. Priestory okrem ohniska musia byť zastrešené a chránené pred vonkajšími nepriaznivými vplyvmi. V kuchyni musí byť zabezpečený dostatok pracovných plôch. Samostatné pracovné plochy, ktorými sú aj dosky z materiálu vhodného pre kontakt s potravinami, musia byť označené a vyčlenené samostatne na prácu s tepelne neopracovanými potravinami a tepelne opracovaným pokrmom. Skladované potraviny musia byť uložené tak, aby sa vzájomne neovplyvňovali a neboli zároveň nežiaduco ovplyvňované vonkajšími vplyvmi. Umývanie kuchynského riadu a jedálenského riadu musí byť oddelené. Tento riad sa môže umývať len v pitnej vode podľa § 17 zákona.
(12)
Priestory na umývanie a sprchovanie v stavbách musia byť oddelené podľa pohlavia detí a usporiadané tak, aby pripadol na umývanie jeden výtokový kohút s odpadovým žľabom alebo jedno umývadlo na päť detí bez ohľadu na vek; na sprchovanie jedna sprchová ružica na 25 detí bez ohľadu na vek. V týchto priestoroch musia mať deti možnosť denného umytia a sprchovania v teplej vode. Priestory na umývanie a sprchovanie musia byť zriadené na spádovej strane a najmenej 25 m od studne.
(13)
Priestory na umývanie a sprchovanie v stanovom tábore musia byť kryté, oddelené podľa pohlavia detí a usporiadané tak, aby pripadol na umývanie jeden výtokový kohút s odpadovým žľabom alebo jedno umývadlo na päť detí bez ohľadu na vek; na sprchovanie jedna sprchová ružica na 25 detí bez ohľadu na vek. V týchto priestoroch musia mať deti možnosť umytia a sprchovania v teplej vode najmenej jedenkrát v týždni. Priestory na umývanie a sprchovanie sa musia zriaďovať na spádovej strane a najmenej 25 m od studne.
(14)
V stanovom tábore možno v ojedinelých prípadoch zabezpečiť denné umývanie detí priamo vo vodnom toku, ktorého voda vyhovuje ukazovateľom kvality vody určenej na kúpanie podľa § 19 ods. 4 zákona. Na čistenie zubov aj v takýchto prípadoch musí byť zabezpečená pitná voda podľa § 17 zákona.
(15)
Záchody v stavbách a v stanovom tábore so stálou základňou sa zriaďujú splachovacie alebo suché; musia byť usporiadané tak, aby boli oddelené podľa pohlavia detí a aby pripadli dva záchody na 20 dievčat, jeden ďalší záchod na každých ďalších 20 dievčat a jeden záchod a jeden pisoár na 20 chlapcov. Príchod k záchodom musí byť v noci osvetlený.
(16)
Záchody v stavbách a stanovom tábore musia byť umiestnené najmenej 25 m od zdroja pitnej vody v závislosti od povahy terénu, spravidla 50 m od stravovacieho zariadenia v smere prevládajúcich vetrov a najmenej 25 m od posledného ubytovacieho miesta. V blízkosti záchodov musí byť zariadenie na umytie rúk.
(17)
V stanovom tábore musia byť záchody usporiadané ako zákopové latríny (ďalej len „latríny“), najmenej 35 cm hlboké a mimo vodohospodársky chráneného územia. Latríny sa musia denne prevrstviť zeminou. Pred opustením táboriska sa musia zasypať zeminou a označiť. Obsah latríny sa dezinfikuje vhodným dezinfekčným prostriedkom len v prípade infekčných ochorení a na príkaz lekára. Sedacie časti latrín sa musia denne umývať 5 % roztokom dezinfekčného prostriedku. Latríny musia zaručovať intimitu a musia byť usporiadané tak, aby pripadli dve latríny na 20 dievčat, jedna ďalšia latrína na každých ďalších 20 dievčat a jedna latrína na 20 chlapcov.
(18)
Ošetrovňa a izolačný priestor v stavbách musia byť oddelené od ostatných častí zariadenia; musia mať oddelené priestory podľa pohlavia, umývadlo s tečúcou pitnou vodou, musia byť vykurované a musí v nich byť možnosť použitia teplej vody. Izolačné priestory musia byť riešené so samostatnými zariadeniami na osobnú hygienu detí. Najmenšia podlahová plocha izolačného priestoru môže byť 5 m2 na jedného chorého. Jeho usporiadanie musí byť také, aby na 30 detí pripadlo jedno lôžko. Lôžka nesmú byť poschodové.
(19)
Ošetrovňa a izolačný priestor sa nesmú používať na ubytovanie zdravotníka.
(20)
Vonkajšie priestory zariadenia na zotavovacie podujatie sa členia na ihriská a priestory na pohybovú činnosť detí.
§ 9
(1)
Stravovanie detí podľa § 25 ods. 2 písm. g) zákona musí byť zabezpečené s prihliadnutím na ich vek, na zdravotný stav a na fyzickú záťaž, pričom podávaná strava musí byť zdravotne neškodná a výživovo hodnotná.
(2)
Denná strava sa podáva podľa jedálneho lístka; musí pozostávať z raňajok, desiatej, obeda, olovrantu a večere. Interval medzi jednotlivými jedlami môže byť najviac tri hodiny. Pri činnostiach mimo priestorov zariadenia pre zotavovacie podujatie sa v prípade potreby môžu raňajky zlúčiť s desiatou a obed s olovrantom. Čas podávania hlavného jedla od ukončenia jeho prípravy môže byť najviac dve hodiny. Nápoje musia byť zabezpečené po celý deň; ak nie sú v spotrebiteľskom balení, môžu sa podávať iba z krytých nádob s výpustným kohútikom.
(3)
Na zotavovacom podujatí sa nesmú používať na prípravu pokrmov potraviny, ktoré
a)
neprechádzajú pri výrobe technologickým postupom, ktorý ničí alebo odstraňuje choroboplodné zárodky,
b)
prechádzajú technologickým postupom, ktorý nezaručuje úplné zničenie alebo odstránenie choroboplodných zárodkov,
c)
prechádzajú fázovými technologickými postupmi, ktoré choroboplodné zárodky najprv zničia, ale následne pri konečnom spracovaní nevylučujú riziko opakovanej kontaminácie choroboplodnými zárodkami.
(4)
Potraviny, ktoré sa na zotavovacom podujatí nesmú používať, niektoré druhy potravín, ktoré sa môžu používať len pri dodržaní ustanovených technologických podmienok, a technologické podmienky na použitie niektorých druhov, sú uvedené v prílohe č. 3.
(5)
Pri putovnom zotavovacom podujatí sa musí na raňajky podávať teplý nápoj a jedno z hlavných jedál musí byť teplé.
(6)
Ak stravovanie detí nie je zabezpečené v zariadení spoločného stravovania podľa § 26 ods. 1 zákona, prípravu stravy môžu zabezpečovať osoby pracujúce na zotavovacom podujatí a deti za podmienok uvedených v odseku 7 spôsobom, ktorý zabezpečí zdravotnú neškodnosť podávaných pokrmov.
(7)
Deti sa môžu podieľať na príprave stravy len pred jej tepelným spracovaním a pri pomocných prácach. V stanovom tábore sa môžu deti podieľať na celej príprave stravy a jej výdaji, len ak sú pod dozorom osoby pracujúcej na zotavovacom podujatí a ak sú dodržané zásady osobnej hygieny a prevádzkovej hygieny.
§ 10
(1)
Zariadenie pre zotavovacie podujatie musí byť zabezpečené dostatočným množstvom pitnej vody tak, aby postačovala na pitie, na čistenie zubov, na varenie, na umývanie riadu a na prevádzku ošetrovne a izolačného priestoru. Na putovnom zotavovacom podujatí a v stanovom tábore sa môže pitná voda odoberať len z vodných zdrojov, ktorých voda zodpovedá požiadavkám na kvalitu pitnej vody podľa § 17 zákona. Pri obmedzenom množstve pitnej vody sa na osobnú hygienu, okrem čistenia zubov, a na upratovanie môže používať iba voda, ktorá zodpovedá požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie podľa § 19 ods. 4 zákona. V mimoriadnych situáciách, v ktorých sa vyžaduje dovoz pitnej vody, sa musí postupovať podľa pokynov regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
(2)
Na zotavovacom podujatí musí byť zabezpečené plynulé nakladanie s odpadmi2) a odstraňovanie splaškových vôd tak, aby nebola ohrozená zdravotná bezchybnosť povrchových a podzemných vôd.
§ 11
(1)
Pred začiatkom zotavovacieho podujatia a medzi jeho jednotlivými turnusmi musí byť zabezpečené upratovanie celého zariadenia zotavovacieho podujatia vrátane vonkajších priestorov.
(2)
Počas zotavovacieho podujatia musí byť zabezpečené denné upratovanie všetkých priestorov a dezinfekcia zariadení na osobnú hygienu. Denné upratovanie miestností na spanie určených pre deti môžu vykonávať aj deti pod vedením osoby poverenej výchovou detí.
(3)
Posteľná bielizeň sa musí vymieňať podľa potreby, najmenej jedenkrát za 14 dní, vždy pred použitím lôžka iným dieťaťom, po znečistení alebo po chorobe dieťaťa. Pri výskyte prenosného ochorenia bielizňou môže s bielizňou manipulovať iba dospelá osoba podľa pokynov lekára alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
§ 12
Dokumentácia zotavovacieho podujatia podľa § 25 ods. 2 písm. m) zákona obsahuje
a)
zoznam detí zúčastnených na zotavovacom podujatí,
b)
zoznam osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí,
c)
prihlášky detí na zotavovacie podujatie,
d)
vyhlásenia zákonných zástupcov detí podľa § 4 ods. 2,
e)
zdravotnícky denník.
§ 13
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.
v z. Daniel Klačko v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 526/2007 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 526/2007 Z. z.
VYBAVENIE LEKÁRNIČKY PRVEJ POMOCI PRE ZOTAVOVACIE PODUJATIE
Liek Počet kusov ATC klasifikácia
____________________________________________________________________________________
Lieky proti zvracaniu pri cestách autom, autobusom, lietadlom 20 tbl. A04AD
Lieky proti bolesti hlavy, zubov 20 tbl. N02BE71
Lieky proti kŕčovitým bolestiam (menštruačné bolesti, koliky) 20 tbl. M01AE01
Lieky proti horúčke 100 tbl. N02BA
Lieky proti hnačkám 100 tbl. A07BA01
Lieky proti zápche 20 tbl. A06AB08
Lieky proti páleniu záhy 1 balenie A02AB03
Lieky proti kožnej plesni 1 balenie D01AE15
Lokálne prípravky na kožné alergie, po uštipnutí hmyzom a pod. 2 balenia D04AA13
Lieky na alergiu na slnko, uštipnutie 30 tbl. R06AX
Lokálne prípravky pri spálení kože 4 balenia D03AX03
Lokálne prípravky na drobné rany 5 balení D06AX
Lokálne prípravky pri poraneniach mäkkých tkanív a kĺbov po úraze 10 balení C05BA01
Lokálne prípravky na opar po opaľovaní 1 balenie D06BB06
Očné kvapky – proti zápalu spojoviek aj alergickému 3 balenia S01AA30
Kvapky do nosa 2 balenia R01AA05
Kvapky do ucha 2 balenia S02CA
Dezinfekčné prostriedky 5 balení D08AJ
Dezinfekčné prostriedky na hubenie hmyzu 2 balenia
Repelentné prostriedky na odpudenie hmyzu, najmä komárov 4 balenia
Lekársky teplomer 1 ks
Obväzový materiál (gáza hydrofilná skladaná sterilná – 10 ks, trojrohá šatka látková – 3 ks,
PVC rúško – 1 ks, náplasť hladká – 3 bal., obväz hotový sterilný – 10 ks,
ovínadlo hydrofilné sterilné – 40 ks, ovínadlo elastické – 10 ks, rýchloobväz – 2 bal.,
náplasť s vankúšikom – 10 ks, dlaha – 2 ks)
Rukavice jednorazové 2 ks
Zatváracie špendlíky 10 ks
Malé nožnice 1 ks
Pinzeta 1 ks
Poznámka:
Vybavenie lekárničky prvej pomoci pre zotavovacie podujatie platí pre zotavovacie podujatie na počet 80 detí. Pri zvýšenom počte detí sa vybavenie liekmi a zdravotníckym materiálom primerane doplní.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 526/2007 Z. z.
POTRAVINY, KTORÉ SA NESMÚ POUŽÍVAŤ NA ZOTAVOVACOM PODUJATÍ, NIEKTORÉ DRUHY POTRAVÍN, KTORÉ SA MÔŽU POUŽÍVAŤ LEN PRI DODRŽANÍ USTANOVENÝCH TECHNOLOGICKÝCH PODMIENOK, A TECHNOLOGICKÉ PODMIENKY NA POUŽITIE NIEKTORÝCH DRUHOV POTRAVÍN
A.
POTRAVINY, KTORÉ SA NEPOUŽÍVAJÚ NA ZOTAVOVACOM PODUJATÍ
1.
mleté a sekané mäsá z distribučnej siete a výrobky z nich,
2.
nedostatočne tepelne spracované mäsá,
3.
jaternice, zabíjačková kaša, tlačenka, krvné tučnice,
4.
surové mäsá typu tatársky biftek,
5.
nekonzervované rybie výrobky,
6.
všetky výrobky s aspikom a rôsolom,
7.
majonéza a všetky výrobky s majonézou,
8.
tepelne nespracované vajcia a tepelne nedostatočne spracované vajcia,
9.
mäkké cukrárske výrobky,
10.
šľahačka a smotana bez tepelnej úpravy a výrobky z nich,
11.
zmrzlina vrátane zmrzliny pripravovanej na mieste,
12.
huby okrem húb získaných z distribučnej siete,
13.
tvaroh domácej výroby,
14.
pečeňový syr, pečeňovky, čajovky, maslovky a podobne,
15.
bryndza,
16.
vnútornosti okrem bravčovej, teľacej a hydinovej pečene,
17.
tepelne neošetrené mlieko a výrobky z tepelne neošetreného mlieka.9)
B.
VYBRANÉ DRUHY POTRAVÍN, KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ LEN PRI DODRŽANÍ USTANOVENÝCH TECHNOLOGICKÝCH PODMIENOK, A TECHNOLOGICKÉ PODMIENKY NA POUŽITIE NIEKTORÝCH DRUHOV POTRAVÍN
1.
nátierky
– sa musia spracúvať zásadne z čerstvých surovín a podávať najneskôr do dvoch hodín po spracovaní, pri zabezpečení chladenia od 0 do 4 oC najneskôr do troch hodín,
2.
mlieko a mliečne výrobky typu smotanových krémov
– sa môžu podávať len do dátumu spotreby, resp. do dátumu minimálnej trvanlivosti,
3.
mäkké salámy a údeniny
– sa môžu podávať len po tepelnom spracovaní a musia sa spotrebovať v deň nákupu,
4.
suroviny a požívatiny určené na ďalšiu prípravu
– sa nesmú predvárať deň vopred (vajíčka, zemiaky, ryža, cestoviny),
5.
mleté mäso
– sa môže pripravovať len z čerstvého surového mäsa a musí byť tepelne spracované najneskôr do troch hodín,
6.
instantné prípravky
– na ich prípravu sa môže používať iba pitná voda podľa § 17 zákona, spotrebiteľsky balená prírodná minerálna voda, spotrebiteľsky balená pramenitá voda alebo spotrebiteľsky balená pitná voda,10)
7.
skladovanie potravín
– na putovnom zotavovacom podujatí a v stanovom tábore, kde nie je možné dodržať požiadavky na skladovanie potravín podľa pokynov výrobcu alebo podľa požiadaviek osobitného predpisu,11) musia byť takéto potraviny bezprostredne po zakúpení tepelne spracované alebo hneď vydané na konzumáciu.
1)
Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 295/1994 Z. z. o škole v prírode.
2)
§ 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 50 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
4)
§ 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.
6)
§ 15 a 16 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
8)
§ 3 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.
9)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2265/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka.
10)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 608/9/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu.
11)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky o všeobecných hygienických požiadavkách na výrobu potravín, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu a niektoré osobitné hygienické požiadavky v znení neskorších predpisov.