529/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

529
ZÁKON
z 25. októbra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 478/2002 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z. a zákona č. 203/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V prílohe č. 2 tabuľka č. 3 znie:
„Tabuľka č. 3: Koeficienty emisného limitu, koeficienty prekročenia emisnej kvóty a kompenzačné koeficienty pre všetky znečisťujúce látky podliehajúce poplatkovej povinnosti pre všetkých znečisťovateľov ovzdušia, ktorí používajú hnedé uhlie v množstve nad 30 % ročnej spotreby, majúce pôvod na území Slovenskej republiky
Rok KK Trieda A a B
EQ
prekročená
KQ
EL
dodržaný

KELD
Trieda A4)
EL
prekročený
KELP
Údaje
nezistené
(§ 5 ods. 2)
KELN
Trieda B2)


KELB
2001 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2002 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2003 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2004 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2005 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2006 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2007 0,65 3,0 1,0 4,0 1,5 1,35
2008
a neskôr
0,70 3,0 1,0 4,0 1,5 –“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.