532/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

532
ZÁKON
z 30. októbra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a poskytovanie príplatku k prídavku“.
2.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Príplatok k prídavku je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu.1)“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Napríklad § 45 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa slová „príslušného orgánu,1)“ nahrádzajú slovom „súdu,“.
5.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príplatok k prídavku je osoba podľa odseku 1 písm. a) alebo b).
(4)
Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, príplatok k prídavku na to isté dieťa patrí oprávnenej osobe, ktorej patrí prídavok podľa odseku 2.“.
6.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je aj dieťa, ktoré
a)
po skončení povinnej školskej dochádzky sa zúčastňuje dennou formou kurzu na získanie základného vzdelania,3a) okrem kurzu organizovaného podľa osobitného predpisu,3b) najdlhšie do skončenia školského roku, v ktorom dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo
b)
je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:
„3a)
§ 60 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
3b)
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona nie je príprava profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe na výkon dočasnej štátnej služby podľa osobitného predpisu,9) príprava policajta v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby podľa osobitného predpisu,9a) príprava colníka v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby podľa osobitného predpisu9b) a príprava príslušníka Hasičského a záchranného zboru v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby podľa osobitného predpisu.9c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 9c znejú:
„9)
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9a)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
9b)
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
9c)
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.“.
8.
V nadpise § 7 sa vypúšťajú slová „na dieťa“.
9.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Nárok na prídavok nevzniká, ak sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení17) a dôvodom takejto starostlivosti je vykonávanie rozhodnutia súdu18) o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17 a 18 znejú:
„17)
§ 45 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 1 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
§ 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
18)
§ 37 ods. 3 a § 54 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 33 písm. b) Trestného zákona.
§ 75 a 75a Občianskeho súdneho poriadku.“.
10.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Nárok na prídavok nevzniká, ak sa oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo b) a nezaopatrené dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je verejne zdravotne poistená alebo dobrovoľne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.18a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
§ 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
11.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Nárok na príplatok k prídavku
Podmienky nároku na príplatok k prídavku sú
a)
splnenie podmienok nároku na prídavok podľa § 7,
b)
poberanie starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % podľa osobitného predpisu,18b) výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu18c) po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu18d) alebo poberanie dôchodkovej dávky toho istého druhu v cudzine oprávnenou osobou podľa § 2 ods. 3 a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu,1)
c)
nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou podľa § 2 ods. 3 a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu,1)
d)
nepriznanie daňového bonusu na nezaopatrené dieťa, na ktoré si oprávnená osoba uplatnila nárok na prídavok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18b až 18d znejú:
„18b)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18c)
§ 38 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18d)
§ 65 zákona č. 461/2003 Z. z.“.
12.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Výška prídavku a výška príplatku k prídavku
(1)
Prídavok je 540 Sk mesačne.
(2)
Príplatok k prídavku je 300 Sk mesačne.
(3)
Sumy podľa odsekov 1 a 2 môže upraviť vláda Slovenskej republiky nariadením vlády Slovenskej republiky k 1. septembru bežného kalendárneho roka.“.
13.
V § 9 sa na konci pripájajú tieto vety: „Žiadosť obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby a nezaopatreného dieťaťa. Na výzvu platiteľa oprávnená osoba doplní ďalšie údaje o svojej osobe, o druhej oprávnenej osobe alebo o nezaopatrenom dieťati, ktoré sú nevyhnutné na konanie o prídavku. Platiteľ osobné údaje môže spracúvať a sprístupňovať len na účel prídavku.“.
14.
V § 10 ods. 1 sa za slovo „prídavok“ vkladajú slová „a príplatok k prídavku“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a 7a“.
15.
V § 11 ods. 7 sa slová „príslušného orgánu“ nahrádzajú slovom „súdu“, za slovo „prídavok“ sa vkladajú slová „a príplatok k prídavku“, slovo „patrí“ sa nahrádza slovom „patria“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a 7a“.
16.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok a príplatok k prídavku v súlade s § 1 ods. 2 a 3, platiteľ z vlastného podnetu, z podnetu inej právnickej osoby alebo z podnetu fyzickej osoby vydá rozhodnutie o zastavení výplaty prídavku a príplatku k prídavku oprávnenej osobe a o poukazovaní prídavku a príplatku k prídavku
a)
ďalšej oprávnenej osobe,
b)
obci, v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalý pobyt15) alebo prechodný pobyt,16) alebo
c)
zariadeniu podľa osobitného predpisu,19a) v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestnené.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)
§ 45 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z.
§ 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 12 ods. 5 sa za slovo „prídavok“ vkladajú slová „a príplatok k prídavku“, slová „zariadeniu sociálnych služieb“ sa nahrádzajú slovami „zariadeniu podľa osobitného predpisu19a)“ a slová „a na zariadenie sociálnych služieb.“ sa nahrádzajú slovami „a na zariadenie podľa osobitného predpisu.19a)“.
18.
V § 13 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak bol priznaný a vyplatený daňový bonus1) za kalendárny rok na nezaopatrené dieťa, na ktoré platiteľ vyplatil príplatok k prídavku, oprávnená osoba je povinná vrátiť vyplatený príplatok k prídavku.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
19.
V § 13 odseky 6 až 8 znejú:
„(6)
Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že platiteľ jej prídavok alebo príplatok k prídavku vyplatil neprávom, je povinná vrátiť prídavok a príplatok k prídavku. Nárok na vrátenie prídavku a príplatku k prídavku vyplateného neprávom alebo nárok na vrátenie vyplateného príplatku k prídavku podľa odseku 5 zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ zistil túto skutočnosť, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty prídavku alebo príplatku k prídavku alebo odo dňa poslednej výplaty príplatku k prídavku podľa odseku 5.
(7)
Ak je oprávnená osoba povinná na základe vykonateľného rozhodnutia vrátiť neprávom prijatý prídavok a príplatok k prídavku alebo vrátiť prijatý príplatok k prídavku podľa odseku 5, môže sa zraziť aj z bežne vyplácaného alebo neskôr priznaného prídavku a príplatku k prídavku alebo zo mzdy, platu, alebo inej odmeny za prácu, alebo z náhrad z týchto plnení a z odmien za pracovnú pohotovosť, z dôchodkových dávok alebo z dávok výsluhového zabezpečenia. Sumy, ktoré nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia a ktoré sa nesmú povinnému zraziť zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ustanovuje osobitný predpis.21)
(8)
Prídavok a príplatok k prídavku nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.22)“.
20.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Zánik nároku
Nárok na prídavok a nárok na príplatok k prídavku za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý prídavok a príplatok k prídavku patrili.“.
21.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:
㤠17a
Na príplatok k prídavku sa vzťahujú ustanovenia § 9, § 10 ods. 2, § 11 ods. 1 až 6, 8 a 9, § 12 ods. 2 až 4 a 6, § 13 ods. 1 až 4, § 14, 16 a 17 rovnako.“.
Čl. II
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z. a zákona č. 675/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 4 písmeno h) znie:
„h)
prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu9) alebo dávka toho istého druhu vyplatená v členskom štáte Európskej únie, v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo vo Švajčiarskej konfederácii najviac vo výške prídavku na dieťa ustanovenej osobitným predpisom,9)“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení zákona č. 532/2007 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.