535/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.11.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

535
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 18a ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
výnos zo 14. novembra 2007 č. SEOPMVL-122-107/2007-OdL o určení sumy úhrady nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie výcviku profesionálneho vojaka vo vojenskom vzdelávacom a výcvikovom zariadení počas výkonu prípravnej štátnej služby.
Výnos upravuje náklady, ktoré boli vynaložené na naturálne a finančné zabezpečenie výcviku profesionálneho vojaka vo vojenskom vzdelávacom a výcvikovom zariadení počas výkonu prípravnej štátnej služby, ak profesionálny vojak skončí výkon dočasnej štátnej služby zo subjektívnych dôvodov pred uplynutím doby určenej zákonom.
Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.
Výnos bol uverejnený v čiastke 102/2007 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.