543/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 30.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

543
ZÁKON
z 25. októbra 2007
o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje pôsobnosť
a)
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a pôsobnosť Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „platobná agentúra“) pri poskytovaní podpory
1.
v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov,1)
2.
pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo podľa osobitných predpisov,2)
b)
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) pri poskytovaní podpory na spracované poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „spracovaný poľnohospodársky výrobok“) okrem vývozných náhrad.3)
(2)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.4)
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
informačným systémom akýkoľvek usporiadaný súbor, sústava alebo databáza údajov, ktoré sú systematicky spracúvané s použitím automatizovaných alebo čiastočne automatizovaných prostriedkov spracúvania bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,
b)
opatrením s viacročnými záväzkami opatrenie, pri ktorom sa vyžaduje plnenie podmienok v celom rozsahu po dobu najmenej piatich rokov,
c)
pôdnym blokom základná jednotka evidencie pôdy, ktorá predstavuje súvislú plochu obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy,
d)
dielom pôdneho bloku súvislá plocha obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy príslušného druhu pozemku v pôdnom bloku,
e)
programom propagácie poľnohospodárskych výrobkov súbor opatrení a činností zameraných na zvýšenie spotreby a odbytu výrobkov a na propagáciu nových výrobkov,
f)
programom Sektorový operačný program, Plán rozvoja vidieka, Program rozvoja vidieka, Operačný program Rybné hospodárstvo, Program pre spracovanie poľnohospodárskych výrobkov, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva,
g)
účastníkom trhu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába, spracúva alebo uvádza na trh vybrané výrobky,
h)
auditom nezávislá, objektívna, hodnotiaca a konzultačná činnosť vykonávaná na účely zabezpečenia úloh podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.5)
§ 3
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo je riadiacim orgánom a plní úlohy v rámci programov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a vo vzťahu k platobnej agentúre plní úlohy príslušného orgánu.5)
(2)
Ministerstvo
a)
vykonáva finančné riadenie podpôr poskytovaných z európskych poľnohospodárskych fondov podľa odseku 1,
b)
riadi a usmerňuje poskytovanie podpôr podľa § 1 ods. 1 písm. a),
c)
udeľuje a odníma akreditáciu na činnosť platobnej agentúre,
d)
posudzuje vhodnosť programov propagácie poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v krajinách, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie podľa osobitných predpisov,6) kontroluje a vyhodnocuje ich; vyhodnotenie zasiela Európskej komisii (ďalej len „Komisia“),
e)
koordinuje kontrolnú činnosť krížového plnenia,7)
f)
zriaďuje monitorovacie výbory pre programy, v ktorých sú zastúpené subjekty podľa osobitného predpisu,8)
g)
vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky správu o poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve za príslušný rok, v ktorej hodnotí stav týchto odvetví, účinnosť poskytovania podpory a navrhuje opatrenia na zlepšenie,
h)
zostavuje v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky ekonomický poľnohospodársky účet a súhrnný lesnícky ekonomický účet,9)
i)
zriaďuje Národnú komisiu pre Informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva v Slovenskej republike,
j)
zabezpečuje cyklickú obnovu pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov a systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov vrátane aktualizácie ich registrov,
k)
zriaďuje a koordinuje národnú vidiecku sieť,10)
l)
vypracúva výročné správy, súhrnné správy, strednodobé hodnotenia, následné hodnotenia o pokroku dosiahnutom pri realizácii programov a Národné strategické plány,
m)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodla v prvom stupni platobná agentúra,
n)
určuje kritériá pre výber žiadateľov o podporu,
o)
uverejňuje informácie z registrov podľa osobitného predpisu,11)
p)
určuje certifikačný orgán,12)
q)
zabezpečuje
1.
audit na účely udelenia alebo odňatia akreditácie na činnosť platobnej agentúre,
2.
prípravu programov a ich zmien,
r)
vyhodnocuje efektívnosť a správnosť riadenia a implementácie programov,
s)
vypracúva a zverejňuje programy a určuje ich priority,
t)
plní informačnú povinnosť príslušného orgánu vo vzťahu k orgánom Európskej únie,
u)
vykonáva opatrenia a akceptuje skladiskové záložné listy a tovarové záložné listy podľa osobitného predpisu,12a)
v)
zabezpečuje na základe poverenia12b) tvorbu hmotných rezerv v oblasti potravinovej bezpečnosti podľa osobitného predpisu.12c)
§ 3a
(1)
Ministerstvo sústreďuje príjmy a realizuje výdavky súvisiace s opatreniami podľa § 3 ods. 2 písm. u) a tvorbou hmotných rezerv podľa § 3 ods. 2 písm. v) prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu. Nevyčerpané zostatky na tomto účte môže ministerstvo použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.
(2)
Príjmom samostatného mimorozpočtového účtu sú
a)
príjmy z opatrení podľa § 3 ods. 2 písm. u),
b)
príjmy z predaja hmotných rezerv podľa § 3 ods. 2 písm. v),
c)
prostriedky prevedené zo samostatného mimorozpočtového účtu platobnej agentúry podľa § 8 ods. 3.
(3)
Výdavkom samostatného mimorozpočtového účtu sú výdavky na
a)
realizáciu opatrení podľa § 3 ods. 2 písm. u),
b)
nákup hmotných rezerv podľa § 3 ods. 2 písm. v),
c)
náklady súvisiace s naskladnením, skladovaním, vyskladnením a kontrolou,12d)
d)
prevody prostriedkov na samostatný mimorozpočtový účet platobnej agentúry podľa § 8.
(4)
Ministerstvo pri realizácii výdavkov podľa odseku 3 môže poskytovať preddavok na základe písomnej zmluvy, a to na desať mesiacov. Preddavok nemusí byť finančne vyporiadaný do konca rozpočtového roka, v ktorom sa poskytol.
§ 3b
(1)
Ministerstvo realizuje opatrenia podľa § 3a na základe výzvy, ktorú uverejňuje na svojej internetovej stránke a najmenej v jednom tlačenom periodiku s celoštátnou pôsobnosťou najmenej päť pracovných dní pred začiatkom realizácie opatrenia.
(2)
Ministerstvo vo výzve podľa odseku 1 určí
a)
druh tovarov, na ktoré sa výzva vzťahuje,
b)
subjekty, na ktoré sa výzva vzťahuje,
c)
cenu alebo spôsob jej určenia a celkovú hodnotu opatrenia,
d)
základné podmienky opatrenia,
e)
obdobie, na ktoré sa opatrenie vyhlasuje.
§ 4
Ministerstvo hospodárstva
(1)
Ministerstvo hospodárstva plní úlohu riadiaceho orgánu pre niektoré operačné programy financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
(2)
Ministerstvo hospodárstva
a)
zabezpečuje prípravu programov, vypracúva výročné správy, súhrnné správy, strednodobé hodnotenia a následné hodnotenia o pokroku dosiahnutom pri realizácii programov,
b)
zriaďuje monitorovacie výbory pre programy,
c)
vyhodnocuje efektívnosť a správnosť riadenia a implementácie programov.
§ 5
Informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva
(1)
Na účely poskytovania vybraných údajov z účtovných záznamov13) právnických osôb a fyzických osôb Komisii zriaďuje ministerstvo Informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva v Slovenskej republike.14)
(2)
Informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva v Slovenskej republike predstavuje reprezentatívnu vzorku právnických osôb a fyzických osôb, ktoré poskytujú ministerstvu údaje na základe zmluvy.
(3)
Údaje získané z účtovných záznamov právnických osôb a fyzických osôb podľa odseku 2 môže ministerstvo použiť len na účely hodnotenia vývoja poľnohospodárstva a na vypracovanie ekonomického poľnohospodárskeho účtu.
Platobná agentúra
§ 6
(1)
Platobná agentúra je rozpočtovou organizáciou zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva. Administratívnu činnosť podľa § 1 ods. 1 písm. a) zabezpečuje platobná agentúra ako akreditovaný orgán štátnej správy.
(2)
Sídlom platobnej agentúry je Bratislava. Na zabezpečenie výkonu vybraných činností si platobná agentúra môže vytvárať pracoviská s určeným rozsahom ich činnosti a územným obvodom ich pôsobnosti.
(3)
Organizačnú štruktúru upraví štatút platobnej agentúry, ktorý schvaľuje minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Podrobnosti o organizačnej štruktúre upraví organizačný poriadok platobnej agentúry.
§ 7
(1)
Platobná agentúra
a)
rozhoduje o poskytovaní podpory podľa osobitného predpisu15) a o poskytovaní zálohovej platby,16)
b)
rozhoduje o poskytovaní štátnej pomoci v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve,
c)
rozhoduje o zaradení žiadosti o poskytnutie podpory do opatrení s viacročnými záväzkami,
d)
rozhoduje o poskytovaní podpory na projekty17) a na iné podpory ako v písmene a),
e)
rozhoduje o pridelení kvóty, pridelení kvóty z národnej rezervy,18) pridelení prémiových práv19) a pridelení prémiových práv z národnej rezervy; spravuje a vyhodnocuje pridelené kvóty a prémiové práva a ich rezervy,
f)
realizuje intervenčné opatrenia vybraných poľnohospodárskych výrobkov,20)
g)
vydáva povolenie na dovoz a vývoz výrobkov21) (ďalej len „licencia“), vyberá finančné zábezpeky, vracia finančné zábezpeky alebo ich časti, rozhoduje o prepadnutí finančnej zábezpeky alebo jej časti, uhrádza vývozné náhrady na poľnohospodárske výrobky a spracované poľnohospodárske výrobky,
h)
spracúva a kontroluje agrárne cenové informácie, agrárne trhové informácie a tieto poskytuje ministerstvu a Komisii; cenové spravodajstvo zverejňuje na internetovej stránke,
i)
prideľuje identifikačné číslo pôdnym blokom a dielom pôdnych blokov a vedie ich evidenciu,
j)
vyberá odvody a poplatky v sektore cukru podľa osobitných predpisov22) a vymáha zadržané odvody a poplatky,
k)
rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny podľa osobitných predpisov,23)
l)
ukladá pokuty podľa osobitného predpisu24) a vymáha odvody, penále a pokuty pre prostriedky podľa osobitného predpisu25) a príslušné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu,
m)
spravuje národné referenčné množstvo mlieka a individuálne referenčné množstvo mlieka,26) nahlasuje nezrovnalosti,
n)
predkladá ministerstvu informácie o vyhodnotení kontrolnej činnosti a o nahlasovaní nezrovnalostí; nezrovnalosti nahlasuje aj Úradu vlády Slovenskej republiky a Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“),
o)
poskytuje ministerstvu informácie o realizácii programov propagácie poľnohospodárskych výrobkov, ich účinnosti a o efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov a zabezpečuje finančnú realizáciu prijatých programov podľa osobitných predpisov,6)
p)
zabezpečuje činnosti a prípravu metodických postupov pre žiadateľov podľa osobitných predpisov,27)
q)
zverejňuje výzvu, prijíma a kontroluje vecnú stránku prijatých programov propagácie poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v krajinách, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie, podľa osobitných predpisov;6) po vecnej stránke zodpovedajúce návrhy programov zasiela ministerstvu a zasiela späť predkladateľom návrhy, ktoré po vecnej stránke nespĺňajú požiadavky osobitných predpisov,6)
r)
spravuje národné programy stabilizácie a rozvoja jednotlivých odvetví,
s)
ukladá pokuty za správne delikty podľa § 15,
t)
zabezpečuje ďalšie činnosti podľa osobitného predpisu,15)
u)
poskytuje informácie, doklady a vysvetlenia súvisiace s činnosťou certifikačného orgánu,
v)
na požiadanie certifikačného orgánu poskytuje prístup k informačným systémom,
w)
zabezpečuje uzatváranie dohôd o delegovaní činností s externými inštitúciami,
x)
zodpovedá za procesy výkonu a zúčtovania platieb zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie.
(2)
Platobná agentúra zabezpečuje výkon vnútorného auditu v rámci svojej pôsobnosti a podľa zásad medzinárodných audítorských štandardov.
(3)
Platobná agentúra pri svojej činnosti spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi, ktoré na žiadosť platobnej agentúry poskytujú informácie nevyhnutné na jej činnosť, a poskytuje informácie nevyhnutné na činnosť príslušných štátnych orgánov.
(4)
Platobná agentúra rozhodne o poskytovaní podpory podľa odseku 1 písm. a) v lehote do 13 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o poskytnutie podpory.
(5)
Platobná agentúra môže nahradiť doručenie rozhodnutia poskytnutím plnenia28) vo forme zálohovej platby. Odvolanie proti plneniu nemá odkladný účinok.
§ 8
(1)
Platobná agentúra sústreďuje príjmy a realizuje výdavky súvisiace s intervenčnými opatreniami29) prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu.30) Nevyčerpané zostatky na tomto účte možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.
(2)
Príjmom samostatného mimorozpočtového účtu sú:
a)
príjmy z predaja zásob súvisiacich s intervenčnými opatreniami vrátane dane z pridanej hodnoty,
b)
prostriedky Európskej únie na krytie oprávnených výdavkov súvisiacich s intervenčnými opatreniami,
c)
úhrada časti úrokových nákladov odsúhlasených Komisiou Slovenskej republike na intervenčný nákup vybraných výrobkov,
d)
príjmy za kurzové rozdiely,
e)
iné príjmy.
(3)
Výdavkom samostatného mimorozpočtového účtu sú:
a)
výdavky na intervenčné opatrenia,
b)
oprávnené výdavky spojené s nákupom a predajom intervenčných zásob podľa osobitných predpisov,31)
c)
prevody prostriedkov na samostatný mimorozpočtový účet ministerstva podľa § 3a.
§ 9
(1)
Platobná agentúra sústreďuje finančné prostriedky za porušenie finančnej disciplíny prijímateľom pri nakladaní s prostriedkami poskytnutými z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „prostriedky únie“) na samostatných mimorozpočtových účtoch, a to osobitne pre Európsky poľnohospodársky záručný fond a osobitne pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.
(2)
Príjmom samostatných mimorozpočtových účtov sú odvody, pokuty a penále z prostriedkov únie poskytnutých prostredníctvom platobnej agentúry.
(3)
Výdavkom samostatných mimorozpočtových účtov sú výdavky Európskej únie určené na financovanie opatrení podľa osobitného predpisu.25)
§ 10
(1)
Platobná agentúra je povinná viesť informačný systém, ktorý zahŕňa integrovaný administratívny a kontrolný systém, účtovný systém a systém pre automatizovanú podporu činností vykonávaných v rámci administrovania projektov.
(2)
Informačný systém podľa odseku 1 musí byť vedený tak, aby
a)
zabezpečil ohlasovanie chýb a ich opravu pri zaznamenávaní údajov,
b)
umožňoval prístup do systému len osobám na základe prístupového hesla,
c)
údaje nemohli byť zaznamenávané, menené alebo prezerané osobami, ktoré nemajú pridelené prístupové heslo,
d)
zaznamenal identitu každej osoby, ktorá vstupuje do informačného systému do operačných záznamov,
e)
pravidelne menil prístupové heslá do systému,
f)
zálohoval údaje kópiami skladovanými na oddelenom chránenom mieste.
(3)
Platobná agentúra je oprávnená spracúvať v informačnom systéme o žiadateľovi o podporu tieto údaje:
a)
meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu a telefónne číslo, ak ide o fyzickú osobu,
b)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, meno, priezvisko a telefónne číslo štatutárneho zástupcu, ak ide o právnickú osobu.
(4)
Osobné údaje možno použiť alebo poskytnúť tretím osobám za podmienok ustanovených osobitným predpisom.32) Osobné údaje možno poskytnúť bez súhlasu dotknutej osoby tretej osobe, ktorá vykonáva kontrolnú činnosť, a výsledky kontroly poskytuje platobnej agentúre.
(5)
Údaje o poskytovanej podpore jednotlivým príjemcom platobná agentúra uverejňuje na internetovej stránke.
§ 11
(1)
Na účely posúdenia žiadosti o poskytnutie podpory podľa tohto zákona a overenie plnenia podmienok na jej poskytnutie vykonáva platobná agentúra predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu,33) ak osobitný predpis15) neustanovuje inak.
(2)
Následnú finančnú kontrolu34) v rozsahu zodpovedajúcom 5 % objemu poskytnutých finančných prostriedkov na Sektorový operačný program pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vykonáva platobná agentúra.
(3)
Týmto zákonom nie je dotknutá pôsobnosť kontrolných orgánov podľa osobitných predpisov.35)
Organizovanie trhu s výrobkami
§ 12
Všeobecné ustanovenia
(1)
Účelom organizovania trhu s výrobkami je minimalizovať negatívne dôsledky zmien na trhu s výrobkami a zabezpečiť plynulé zásobovanie a dodávanie výrobkov spotrebiteľom pomocou systému ekonomických, obchodných a administratívnych nástrojov určených pre jednotlivé druhy výrobkov (ďalej len „opatrenie“).
(2)
Na organizovanie trhu s výrobkami možno podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov36) použiť opatrenie
a)
cenové,
b)
intervenčné,
c)
regulačné,
d)
kompenzačné.
(3)
Účastník trhu je povinný bezodplatne poskytnúť platobnej agentúre údaje o cenách, výrobe, množstvách, predaji, vyvezených a dovezených vybraných poľnohospodárskych výrobkoch a potravinárskych výrobkoch.
§ 13
Odvetvové dohody
(1)
Uplatňovanie niektorých opatrení na organizovanie trhu možno podmieniť uzatvorením písomnej odvetvovej dohody medzi združeniami podnikateľov. Odvetvová dohoda je záväzná na uzatvorenie zmluvy medzi kupujúcimi a predávajúcimi daného druhu výrobku.
(2)
Odvetvová dohoda podľa odseku l uzatvorená medzi orgánmi záujmovej samosprávy podnikateľov upravuje všeobecné podmienky nákupu, najmä druh výrobku, odrodu, kvalitu a množstvo, termíny dodávok, prevzatia výrobkov a platobných podmienok medzi združeniami podnikateľov, ktorí v rámci vzájomného obchodného vzťahu podnikajú v rôznych oblastiach výrobného reťazca.
(3)
Ak nedôjde k uzatvoreniu odvetvovej dohody, za odvetvovú dohodu sa považuje dohoda existujúca pred uzatvorením zmluvy medzi kupujúcimi a predávajúcimi za podmienky, že k tejto dohode pristúpili predávajúci, ktorých dodávky predstavujú najmenej 60 % celkového množstva dodávok určených pre kupujúcich.
§ 14
Výrobné poplatky
(1)
Výrobca cukru, izoglukózy a inulínového sirupu je povinný na zabezpečenie krytia výdavkov vznikajúcich v rámci spoločnej organizácie trhov v sektore cukru uhrádzať výrobné poplatky.
(2)
Výšku výrobných poplatkov ustanovujú osobitné predpisy.37)
§ 15
Správne delikty
(1)
Platobná agentúra uloží pokutu do 5 000 000 Sk za
a)
neposkytnutie informácií podľa § 12 ods. 3,
b)
poskytnutie nepravdivých informácií o údajoch platobnej agentúre podľa § 12 ods. 3,
c)
bránenie plneniu oprávnení osôb vykonávajúcich kontrolu podľa § 11,
d)
porušenie opatrenia na organizovanie trhu podľa § 12 ods. 1 a 2,
e)
neodstránenie určeného množstva výrobkov z trhu,38)
f)
porušenie povinností podľa osobitných predpisov.39)
(2)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť protiprávneho konania, spôsob a čas trvania, ako aj na možné následky tohto konania.
(3)
Konanie o uložení pokuty podľa odseku 1 možno začať do jedného roka odo dňa, keď platobná agentúra zistila porušenie povinností, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinností.
(4)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
(5)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť, ak osobitné predpisy38) neustanovujú inak.
§ 16
(1)
Pridelenú kvótu alebo prémiové práva môže platobná agentúra rozhodnutím jej držiteľovi pri porušení osobitných predpisov18) odobrať alebo krátiť.
(2)
Postup podľa odseku 1 možno uplatniť aj vtedy, ak na držiteľa alebo jeho spriaznenú osobu40) bol vyhlásený konkurz, likvidácia alebo bolo začaté exekučné konanie.
(3)
Platobná agentúra môže začať konanie podľa odsekov 1 a 2 do jedného roka odo dňa, keď zistila porušenie povinností, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinností, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.41)
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 17
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,42) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na
a)
rozhodovanie podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e),
b)
vydávanie licencie podľa § 7 ods. 1 písm. g),
c)
výber a vrátenie finančných zábezpek podľa § 7 ods. 1 písm. g),
d)
prideľovanie identifikačných čísel podľa § 7 ods. 1 písm. i).
(3)
Na vedenie evidencie pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov sa nevzťahuje osobitný predpis.43)
§ 18
(1)
Činnosti spojené s predvstupovým programom SAPARD zabezpečuje platobná agentúra.
(2)
Platobná agentúra zriadená podľa doterajších zákonov je platobnou agentúrou podľa tohto zákona.
§ 19
Zrušuje sa zákon č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
§ 20
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
1)
Napríklad § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie Komisie (ES) č. 1860/2004 zo 6. októbra 2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva a rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 325, 28. 10. 2004), nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 223, 15. 8. 2006), nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006), nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 379, 28. 12. 2006).
2)
Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 4045/1989 z 21. decembra 1989 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), vykonávaných členskými štátmi, a o zrušení smernice 77/435/EHS (Ú. v. ES L 388, 30. 12. 1989, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9), nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Ú. v. ES L 160, 26. 6. 1999, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25), nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch (Ú. v. ES L 161, 26. 6. 1999, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 14/zv. 1), nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Ú. v. EÚ L 270, 21. 10. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40), nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. EÚ L 140, 30. 4. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 8/zv. 4), nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11. 8. 2005), nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005), nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006, nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006), nariadenie Komisie (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).
3)
Nariadenie Rady (ES) č. 3448/1993 zo 6. decembra 1993 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (Ú. v. ES L 318, 20. 12. 1993, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 15).
4)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1860/2004.
Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006.
5)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 885/2006 z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV (Ú. v. EÚ L 171, 23. 6. 2006).
6)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 2702/1999 zo 14. decembra 1999 o opatreniach na poskytovanie informácií a na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov v tretích krajinách (Ú. v. ES L 327, 21.12.1999, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 27), nariadenie Rady (ES) č. 2826/2000 z 19. decembra 2000 o informačných a propagačných činnostiach pre poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu (Ú. v. ES L 328, 23. 12. 2000, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 31), nariadenie Komisie (ES) č. 1071/2005 z 1. júla 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2826/2000 o informačných a propagačných činnostiach na poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 179, 11. 7. 2005), nariadenie Komisie (ES) č. 1346/2005 zo 16. augusta 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2702/1999 o opatreniach na poskytovanie informácií a na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 212, 17. 8. 2005).
7)
Čl. 23 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003.
8)
Čl. 6 a 77 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005.
Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006.
Nariadenie Komisie (ES) č. 498/2007 z 26. marca 2007, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 120, 10. 5. 2007).
9)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 z 5. decembra 2003 o úhrnných účtoch pre poľnohospodárstvo v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 33, 5. 2. 2004).
10)
Čl. 68 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005.
11)
Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z.
12)
Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005.
Nariadenie Komisie (ES) č. 885/2006.
12a)
Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
12b)
§ 4 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov. 
13)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
14)
Nariadenie Rady (EHS) č. 79/1965 z 15. júna 1965 o zriadení siete na zber účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v EHS (Ú. v. ES 109, 23. 6. 1965, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1).
15)
Čl. 15 bod 5 nariadenia Rady (ES) č. 2200/1996 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 20).
Čl. 4 bod 2 nariadenia Rady (ES) č. 2201/1996 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 20).
Čl. 49 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (Ú. v. ES L 322, 14.12.1999, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25).
Čl. 13 bod 1 a čl. 34 bod 1 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (Ú. v. ES L 179, 14. 7. 1999, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 26).
Čl. 11 a 12 nariadenia Komisie (ES) č. 2707/2000 z 11. decembra 2000, ktoré stanovuje pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o pomoci Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. ES L 311, 12. 12. 2000, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 31).
Čl. 88, 143b, 143ba, 143c nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003.
Kapitola II čl. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1786/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom (Ú. v. EÚ L 270, 21. 10. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40).
Čl. 3 bod 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1943/2003 z 3. novembra 2003, ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, pokiaľ ide o pomoc skupinám výrobcov, ktorým bolo udelené predbežné uznanie (Ú. v. EÚ L 286, 4. 11. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40).
Nariadenie Komisie (ES) č. 382/2005 zo 7. marca 2005 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1786/2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom (Ú. v. EÚ L 61, 8. 3. 2005).
Čl. 54 nariadenia Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad (Ú. v. EÚ L 172, 5. 7. 2005).
Čl. 37, 38, 39, 40, 43, 46, 47 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005.
Čl. 4 nariadenia Komisie (ES) 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 308, 25. 11. 2005).
Čl. 3 ods. 5 a čl. 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 58, 28. 2. 2006).
16)
Napríklad čl. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 1975/2006.
17)
Napríklad hlava IV oddiel I, oddiel II čl. 36 písm. b) vi), oddiely III a IV, čl. 66 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006.
18)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1788/2003 z 29. septembra 2003 stanovujúce poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 270, 21. 10. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40).
19)
Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004, ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004).
20)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (Ú. v. EÚ L 270, 21. 10. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40).
21)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (Ú. v. ES L 152, 24. 6. 2000, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 29).
22)
Nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 58, 28. 2. 2006).
Nariadenie Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 58, 28. 2. 2006).
23)
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 141, 30. 4. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44), nariadenie Komisie (ES) č. 1975/2006.
25)
Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005.
26)
Nariadenie Rady (ES) č. 1788/2003.
Nariadenie Komisie (ES) č. 595/2004 z 30. marca 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003, ktorým sa stanovujú poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 94, 31. 3. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43).
27)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1433/2003 z 11. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, pokiaľ ide o operačné fondy, operačné programy a finančnú pomoc (Ú. v. EÚ L 203, 12. 8. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39), nariadenie Rady (ES) č. 1788/2003, nariadenie Komisie (ES) č. 952/2006 z 29. júna 2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót (Ú. v. EÚ L 178, 1. 7. 2006), nariadenie Komisie (ES) č. 967/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné podmienky uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s výrobou mimo kvót v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 176, 1. 7. 2006).
28)
§ 47 ods. 7 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
29)
Nariadenie Komisie (ES) č. 884/2006 z 21. júna 2006 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o financovanie intervenčných opatrení vo forme verejného skladovania Európskym poľnohospodárskym záručným fondom (EPZF) a zaúčtovanie operácií verejného skladovania platobnými agentúrami členských štátov (Ú. v. EÚ L 271, 23. 6. 2006).
31)
Napríklad nariadenie Rady č. 1883/1978 z 2. augusta 1978, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre financovanie intervencií Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (Ú. v. ES L 216, 5. 8. 1978, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3) v platnom znení.
32)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
33)
§ 9 a 10 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35)
Zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 800/1999, nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (Ú. v. ES L 160, 26. 6. 1999, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25), nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (Ú. v. ES L 160, 26. 6. 1999, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25), nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000, nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (Ú. v. ES L 178, 30. 6. 2001, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 33).
37)
Nariadenie Rady (ES) č. 318/2006.
38)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 60/2004 zo 14. januára 2004, ktoré stanovuje dočasné opatrenia v sektore cukru z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (Ú. v. EÚ L 9, 15. 1. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 42).
39)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 60/2004, rozhodnutie Komisie (ES) č. 361/2007 zo 4. mája 2007 o určení nadbytočných zásob poľnohospodárskych produktov iných ako cukor a o finančných dosahoch ich odstránenia v súvislosti s pristúpením Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (Ú. v. EÚ L 138, 30. mája 2007).
40)
§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
41)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 2342/1999 z 28. októbra 1999, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom týkajúce sa prémiových systémov (Ú. v. ES L 281, 4.11.1999, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 26).
42)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
43)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.