546/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.11.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

546
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 8. augusta 2007 a 30. augusta 2007 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zmene prílohy č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prekračovaní štátnej hranice na účel turistiky na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu (oznámenie č. 459/2006 Z. z.).
Dohoda nadobudla platnosť 1. októbra 2007.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.