550/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

550
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. augusta 2007
o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Táto vyhláška ustanovuje
a)
hygienické požiadavky na zloženie, úpravu a označovanie povrchu výrobkov určených na styk s pitnou vodou určenou na ľudskú spotrebu (ďalej len „voda“),
b)
spôsob vykonania a hodnotenia migračnej skúšky a náležitosti protokolu o migračnej skúške.
(2)
Táto vyhláška sa nevzťahuje na
a)
obaly balených pitných, prírodných liečivých, prírodných minerálnych a pramenitých vôd podľa osobitného predpisu,1)
b)
zariadenia na stáčanie balených vôd,
c)
zariadenia slúžiace na ohrev, chladenie alebo čapovanie balených vôd,
d)
zariadenia, ktoré nie sú do vnútorného vodovodu trvalo zabudované alebo naň napojené, slúžiace v potravinárskom priemysle pri výrobe potravín alebo v prevádzkach spoločného stravovania pri príprave pokrmov,
e)
výrobky, pri ktorých je podľa označenia CE2) zrejmé, že vyhovujú kontaktu s vodou.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto vyhlášky je
a)
skúšobnou metódou špecifikovaný technický postup na vykonávanie migračnej skúšky,
b)
protokolom o migračnej skúške dokument, v ktorom sú uvedené výsledky skúšok a ďalšie informácie dôležité pre migračnú skúšku,
c)
skúšobným laboratóriom akreditované laboratórium, ktoré vykonáva migračné skúšky,
d)
výrobkom predmet alebo jeho súčasť v konečnej podobe a materiál, ktoré sú určené na styk s vodou,
e)
homogénnym výrobkom výrobok, ktorého povrch určený na styk s vodou je z toho istého materiálu ako zvyšná časť výrobku,
f)
nehomogénnym výrobkom výrobok, ktorého povrch určený na styk s vodou je z iného materiálu ako zvyšná časť výrobku,
g)
vzorkou výrobok alebo jeho časť predložený na vykonanie migračných skúšok,
h)
skúšobnou vodou voda so špecifikovanými vlastnosťami používaná na migračné skúšky,
i)
migráciou presun látok uvoľnených zo vzoriek do skúšobnej vody pri migračných skúškach,
j)
migračnou skúškou postup na stanovenie koncentrácie látky alebo skupiny látok uvoľnených zo vzorky do skúšobnej vody za špecifikovaných podmienok,
k)
výluhom vzorky skúšobná voda, ktorá bola v styku so vzorkou za špecifikovaných podmienok,
l)
migračnou rýchlosťou M množstvo látky alebo skupiny látok, ktoré sa uvoľnia z ustanovenej plochy vzorky do skúšobnej vody za špecifikovaných podmienok,
m)
migračnou teplotou T teplota skúšobnej vody počas migračnej skúšky,
n)
migračný čas t čas trvania migračnej skúšky,
r)
krátkodobým stykom výrobkov s vodou styk nepresahujúci 24 hodín.
§ 3
Overovanie hygienických požiadaviek
(1)
Na overovanie hygienických požiadaviek sa používajú metódy podľa príslušných slovenských technických noriem. Ak také metódy neexistujú alebo ich nemožno z objektívnych dôvodov použiť, možno uplatňovať metódy s primeranými validačnými charakteristikami k príslušnému špecifikovanému limitu.
(2)
Nehomogénne výrobky sa hodnotia ako celok, pričom migračná skúška sa musí vykonávať na tých častiach výrobku, ktoré sú určené na styk s vodou.
(3)
Ak je výrobok určený na styk s pitnou, teplou alebo horúcou vodou, migračná skúška sa musí vykonávať v skúšobnej vode pri teplotách 23 oC (±2 oC) alebo ak ide o teplú vodu pri 60 oC (±2 oC), alebo ak ide o horúcu vodu pri 85 oC (±2 oC) okrem vodovodných batérií a vodomerov, ktoré sa skúšajú len pri teplote 23 oC (±2 oC).
(4)
Spôsob vykonania a hodnotenia migračnej skúšky a náležitosti protokolu o migračnej skúške sú uvedené v prílohe.
§ 4
Označenie výrobkov
(1)
Výrobky určené na styk s vodou pri uvádzaní na trh musia byť označené
a)
obchodným menom a sídlom výrobcu, distribútora alebo dovozcu, ak ide o právnickú osobu, alebo miestom trvalého pobytu a obchodným menom, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa,
b)
údajom o účele použitia3) „na styk s vodou“, „na krátkodobý styk s vodou“, „na styk s teplou vodou“ alebo „na styk s horúcou vodou“,
c)
údajmi o špeciálnych podmienkach použitia, ak je to potrebné uviesť vzhľadom na charakteristiku výrobku.
(2)
Údaje uvedené v odseku 1 musia byť umiestnené tak, aby boli dobre viditeľné, nezmazateľné, presné a zrozumiteľné; údaje sa musia umiestniť
a)
priamo na výrobku alebo
b)
na štítku pripevnenom k výrobku, alebo na jeho obale, alebo
c)
na štítku umiestnenom v blízkosti výrobku, ak štítok nemožno z technických dôvodov pripevniť na výrobok.
§ 5
Farbenie, potlač a dekorácia
Na farbenie, potlač a dekoráciu výrobkov musia byť použité farbivá a pigmenty, ktoré budú na výrobkoch pevne nanesené a vyhovujú požiadavkám podľa osobitného predpisu.4)
§ 6
Povrchová úprava
(1)
Povrchová úprava najmä lakovaním, pocínovaním, povlakom z plastov, smaltovaním a cementovaním musí byť súvislá, rovnomerne nanesená, s minimálnym množstvom mikroskopických pórov a dobre priliehajúca na výrobok. Používanie výrobku je možné za predpokladu, že sa povrchová vrstva neodlupuje a je bez viditeľných rýh, trhlín, vydutín alebo iných kazov.
(2)
Na úpravu povrchov výrobkov možno použiť
a)
metalizáciu kovom alebo zliatinou,
b)
pocínovanie povrchov výrobku určeného na krátkodobý styk s vodou za predpokladu, že použitý cín neobsahuje viac ako 1 hmotnostné percento olova, 0,05 hmotnostného percenta arzénu, 0,1 hmotnostného percenta bizmutu a 0,05 hmotnostného percenta antimónu,
c)
pokrytie povrchu nitridom titaničitým alebo oxidom zirkoničitým,
d)
chrómovanie a niklovanie výrobkov určených na krátkodobý styk s vodou,
e)
plasty vyhovujúce hygienickým požiadavkám podľa § 7,
f)
gumy a elastomery vyhovujúce hygienickým požiadavkám podľa § 8,
g)
náterové hmoty spĺňajúce požiadavky osobitného predpisu,4)
h)
cementácia spĺňajúca požiadavky osobitného predpisu.4)
(3)
Požiadavky na povrchovú úpravu výrobkov pomocou náterových hmôt sú ustanovené osobitným predpisom5) a povrchová úprava musí byť vypálená alebo vytvrdená tak, aby výluh z náterovej hmoty vyhovoval požiadavkám osobitného predpisu.4)
§ 7
Výrobky z plastov
Na výrobu plastov a výrobkov z plastov určených na styk s vodou možno použiť monoméry a iné východiskové látky a prídavné látky uvedené v zozname monomérov a iných východiskových látok a prídavných látok ustanovených osobitným predpisom6) okrem akrylamidu, ktorého obsah nesmie presiahnuť 0,01 mg.kg-1 vo výrobku, epichlórhydrínu, ktorého obsah nesmie presiahnuť 1 mg.kg-1, a vinylchloridu, ktorého obsah nesmie presiahnuť 0,005 mg.kg-1. Ak má výrobok vyšší obsah uvedených látok, je rozhodujúce splnenie požiadaviek ustanovených osobitným predpisom.4)
§ 8
Výrobky z elastomérov a gumy na báze prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku
(1)
Podľa spôsobu použitia sa výrobky z elastomérov a gumy na báze prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku určené na styk s vodou zaraďujú do kategórie II alebo III podľa osobitného predpisu.7)
(2)
Pre výrobky spĺňajúce požiadavky kategórie II alebo kategórie III možno používať len látky uvedené v osobitnom predpise.8)
§ 9
Doložka vzájomného uznávania
(1)
Požiadavky ustanovené v tejto vyhláške sa neuplatnia na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v inom členskom štáte Európskej únie a Turecku, alebo boli vyrobené v inom zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou Dohody o európskom hospodárskom priestore.
(2)
Ustanovenie odseku 1 platí za predpokladu, že výrobok zodpovedá
a)
technickým predpisom, ktoré sú záväzné, ak ide o výrobu alebo o uvedenie na trh, alebo o používanie tohto výrobku v niektorom z týchto štátov,
b)
technickým normám alebo kódexu správnej praxe, ktorý vydal národný normalizačný orgán alebo subjekt jemu postavený na roveň v súlade s právnymi predpismi a požiadavkami štátu, ktorý je zmluvnou stranou európskeho hospodárskeho priestoru,
c)
medzinárodným technickým normám, ktoré sa oprávnene používajú v niektorom z týchto štátov, alebo
d)
tradičným či inovačným výrobným postupom, ktoré sa používajú v niektorom z týchto štátov v súlade s jeho právnymi predpismi a na ktoré existuje dostatočne podrobná technická dokumentácia zabezpečujúca, že tento výrobok sa môže na daný účel použitia posúdiť v prípade potreby aj na základe dopĺňajúcich, nie však zhodných skúšok výrobku, a za predpokladu, že tieto predpisy, technické normy, kódexy správnej praxe alebo postupy zaručujúce mieru ochrany právom chráneného záujmu zodpovedajú miere tejto ochrany v Slovenskej republike.
§ 10
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.
v z. Daniel Klačko v. r.
Príloha k vyhláške č. 550/2007 Z. z.
MIGRAČNÁ SKÚŠKA
1.
Touto prílohou sa špecifikuje postup na stanovenie látok uvoľnených z priemyslovo vyrábaných alebo používaných výrobkov určených na priamy styk s vodou, ako je potrubie, drobný montážny materiál (fitingy), tesniace krúžky, nátery, povlaky, membrány a iné.
2.
Princíp migračnej skúšky
Po presne stanovenom postupe na predúpravu (stagnácia, preplachovanie) vzorky sa povrch testovanej vzorky uvedie do styku so skúšobnou vodou počas troch po sebe nasledujúcich časových úsekoch:
2.1.
vzorka výrobku určeného na styk so studenou vodou sa skúša postupne v troch po sebe nasledujúcich 72-hodinových intervaloch pri 23 °C (± 2 °C),
2.2.
vzorka výrobku určeného na styk s teplou alebo horúcou vodou sa skúša postupne v troch po sebe nasledujúcich 24-hodinových intervaloch pri 60 °C (±2 °C) – teplá voda alebo 85 °C (±2 °C) – horúca voda.
3.
Laboratórne vyšetrenia sa vykonávajú z vylúhov vzorky z každého časového intervalu osobitne a vypočítavajú sa migračné rýchlosti.
4.
Používané chemikálie
4.1.
vodovodná voda – voda s obsahom voľného chlóru menším ako 0,3 mg.l-1 ± 0,05 mg.l-1,
4.2.
skúšobná voda – voda bez chlóru s vodivosťou menšou ako 2 mS.m-1 a obsahom TOC menším ako 0,2 ppm C ± 0,1 ppm C pripravená pomocou reverznej osmózy, deionizáciou alebo destiláciou s následnou filtráciou aktívnym uhlím,
4.3.
a) chlórovaná skúšobná voda – skúšobná voda (4.2.) s obsahom aktívneho chlóru 1 mg.l-1 ± 0,2 mg.l-1,
b)
chlórdioxidovaná skúšobná voda – skúšobná voda (4.2.) s obsahom chlórdioxidu 1 mg.l-1 ± 0,2 mg.l-1,
4.4.
roztoky na čistenie laboratórneho skla
4.4.1.
kyselina chlorovodíková, koncentrovaná (30-percentná), s čistotou p. a.,
4.4.2.
roztok kyseliny chlorovodíkovej pripravený pomalým pridávaním 500 ml kyseliny chlorovodíkovej (4.4.1.) do 500 ml skúšobnej vody (4.2.),
4.4.3.
kyselina dusičná, koncentrovaná (65-percentná), s čistotou p. a.,
4.4.4.
roztok kyseliny dusičnej pripravený pomalým pridávaním 500 ml kyseliny dusičnej (4.4.3.) do 500 ml skúšobnej vody (3.2.),
4.4.5.
kyselina sírová, koncentrovaná (98-percentná), s čistotou p. a.,
4.4.6.
kyselina chrómová, s čistotou p. a. (5-percentná) alebo pripravená rozpustením 50 g oxidu chrómového v 1 l kyseliny sírovej (3.4.5.),
4.5.
a) roztok chlórnanu sodného pripravený z komerčného roztoku chlórnanu sodného (NaOCl) a skúšobnej vody (4.2.) s obsahom voľného chlóru 0,1 hmotnostného percenta.
b)
roztok chlórdioxidu pripravený z chloritanu sodného a anhydridu kyseliny jantárovej s obsahom chlórdioxidu cca 300 mg.l-1,
c)
roztok chlórdioxidu pripravený postupom podľa bodu 4.5.b a skúšobnej vody (4.2.) s koncentráciou chlórdioxidu 10 mg.l-1.
5.
Laboratórne vybavenie
5.1.
laboratórne sklo upravené vymytím roztokom kyseliny chlorovodíkovej (4.4.2), kyseliny dusičnej (4.4.4.) alebo kyseliny chrómovej (4.4.6.) a dôkladne opláchnuté skúšobnou vodou (4.2.),
5.2.
doštičky z nehrdzavejúcej ocele a skla používané na skúšanie náterov alebo hmôt určených na ochranu povrchov sa čistia umývaním v biologicky odbúrateľnom laboratórnom saponátovom prípravku s následným oplachom v roztoku kyseliny chlorovodíkovej (4.4.2.) alebo v roztoku kyseliny dusičnej (4.4.4.) a nakoniec oplachom skúšobnou vodou (4.2.); dostičky sa nechajú odkvapkať a usušia sa v teplovzdušnej sušičke,
5.3.
nádobky, nádržky, zátky a spojky sú vyrobené z materiálu, ktorý je stály v priebehu migračnej skúšky, ako je sklo, PET, PTFE či nehrdzavejúca oceľ pri 60 °C (±2 °C) a 85 °C (±2 °C).
6.
Príprava vzoriek a požiadavky na skúšanie
6.1.
vzorky sa pripravia tak, aby so skúšobnou vodou (4.2. alebo 4.3.) prišiel do styku len povrch, ktorý je určený na styk s vodou; pri homogénnych výrobkoch možno uviesť do styku so skúšobnou vodou celú vzorku vrátane povrchov, ktoré nie sú určené na styk s vodou,
6.2.
ak nie je k dispozícii postup pre špecifický druh výrobku alebo ak nemožno z technických dôvodov vzorku vyšetriť za uvedených podmienok, sú možné odchýlky od skúšobného postupu; tieto odchýlky musia byť riadne zdôvodnené a uvedené v protokole o migračnej skúške.
7.
Doprava a skladovanie vzoriek
7.1.
ak sa vzorky musia skladovať, používajú sa na tento účel nádoby z nehrdzavejúcej ocele, hodvábny papier, sklo alebo iné materiály, ktoré neovplyvňujú migračnú skúšku; vzorky sa skladujú bez prístupu svetla pri teplote 21°C (±4°C) okrem prípadov, keď zadávateľ vzoriek priloží iné inštrukcie na skladovanie, t. j. zachovanie takých podmienok, ktorým je výrobok vystavený v praxi,
7.2.
skladovacie obaly alebo vrecká sa neuzatvárajú, zaprašovací púder sa nepoužíva a čistenie sa vykonáva len vtedy, ak je tento postup súčasťou obvyklých výrobných postupov,
7.3.
pred použitím sa kontajnery z nehrdzavejúcej ocele, sklo a iné skladovacie materiály, ak je to možné, umyjú biologicky odbúrateľným saponátovým prostriedkom alebo peroxidom vodíka (3-percentným v/v; s čistotou p. a.), prepláchnu sa roztokom kyseliny chlorovodíkovej (4.4.2.) alebo roztokom kyseliny dusičnej (4.4.4.) a nakoniec skúšobnou vodou (4.2.).
8.
Stanovenie pomeru povrchu k objemu vzorky
8.1.
pomer plochy skúšaného povrchu vzorky, ktorý má prísť do styku so skúšobnou vodou, k objemu skúšobnej vody musí byť 1:1 (1 cm2 : 1 cm3), tento pomer však nesmie byť menší ako 1 : 2 (0,5 cm2 : 1 cm3); veľkosť plochy vzorky a k nej zodpovedajúci objem skúšobnej vody sa musí zvoliť tak, aby boli splnené požiadavky na objem výluhu na laboratórne vyšetrenie; ustanovenia prvej a druhej vety sa nevzťahujú na potrubia s priemerom menším ako 40 mm,
8.2.
ak vzorka nemá hladký povrch alebo tvar vzorky je taký, že nemožno presne určiť jej povrch, použije sa odhadnutá plocha povrchu vzorky, ale v tomto prípade sa musí zaznamenať dĺžka a šírka, spolu s dostatočne podrobným opisom výrobku (výrobkov), aby sa ďalšie skúšobné vzorky mohli pripraviť v rozmedzí ± 10 % plôch povrchu pôvodnej vzorky,
8.3.
migračná skúška domácej inštalácie a prívodného potrubia (potrubie s priemerom ≤80 mm) sa vykoná s použitím vzoriek s dĺžkou, ktorá poskytuje dostatočný objem výluhu na laboratórne vyšetrenie; vzorky sa naplnia skúšobnou vodou (4.2., 4.3.) a uzavrú sa na oboch koncoch zátkami (5.3.); v niektorých prípadoch je prípustné vystaviť celú plochu povrchu vzoriek skúšobnej vode (4.2., 4.3.), teda i povrchy, ktoré nie sú určené na styk s vodou,
8.4.
migračná skúška prívodného a diaľkového potrubia (potrubie s priemerom >80 mm), ak nie je k dispozícii vzorka jeho malého priemeru, vykoná sa ponorením časti potrubia do skúšobnej vody (4.2., 4.3.) v celosklenených nádobách (5.3.),
8.5.
vzorky nehomogénnych výrobkov musia mať rovnaké zloženie ako hotové výrobky; vzorky sa skúšajú tak, že do styku so skúšobnou vodou (4.2., 4.3.) prichádza povrch určený na styk s pitnou vodou,
8.6.
migračná skúška z náterov sa vykoná ponorením doštičiek (napr. doštičiek z nehrdzavejúcej ocele alebo z pieskom matovaného skla povrchovo upravených skúšaným náterom) do skúšobnej vody (4.2., 4.3.) takým spôsobom, aby exponovaný povrch doštičiek nebol v kontakte s povrchom nádoby; doštičky sa pripravia a opatria náterom štandardným priemyselným postupom; doštičky s náterom sa skúšajú v nádobách (4.3.), ktoré sú naplnené skúšobnou vodou (4.2., 4.3.) a uzatvorené uzáverom; priemyselne pripravené nátery sa vyšetrujú na základe postupu podľa bodu 8.3.,
8.7.
vzorky filtračných tkanív a membrán musia obsahovať všetky materiály použité na výrobu hotového výrobku.
9.
Predúprava vzoriek
9.1.
Predúprava stagnáciou
Skúšaná vzorka výrobku určeného na styk s vodou sa ponorí do vodovodnej vody a nechá stáť 24 h ± 0,5 h pri teplote 23 °C (±2 °C). Vzorky výrobkov, ktoré sú určené na styk s teplou alebo horúcou vodou, ponoria sa do vodovodnej vody a ponechajú stáť 7,5 h ± 0,5 h pri teplote 60 °C (±2 °C) alebo 85 °C (±2 °C). Potom sa voda odstráni a nahradí čerstvou vodovodnou vodou vytemperovanou na skúšobnú teplotu a nechá stáť 16 h ± 0,5 h pri skúšobnej teplote. Vo všetkých prípadoch sa po predúprave vzorky stagnáciou vzorka prepláchne na základe postupu podľa bodu 9.2.
9.2.
Preplachovanie
Všetky vzorky sa preplachujú vodovodnou vodou (4.1.) 60 min. ± 10 min. pod jej stálym prúdom 5 cm3.s-1 ± 2 cm3.s-1 a nakoniec opláchnu skúšobnou vodou (4.2., 4.3.) najmenej 2 minúty.
10.
Postup migračnej skúšky
10.1.
Každá migračná skúška sa vykonáva paralelne s dvomi rovnakými skúšobnými vzorkami. Migračné skúšky sa vykonávajú bezprostredne po predúprave vzoriek ponorením povrchov vzoriek určených na styk s vodou (alebo celých vzoriek) do skúšobnej vody. Vzorky sa lúhujú trikrát po sebe počas 72 hodín, ak ide o výrobok určený na styk so studenou vodou alebo počas 24 hodín, ak ide o výrobok určený na styk s teplou alebo horúcou vodou. Je potrebné dodržať skúšobné teploty. Po prvom a druhom expozičnom čase (72 h alebo 24 h) sa vždy zleje celý objem výluhu a hneď sa nahradí rovnakým objemom čerstvej skúšobnej vody. Laboratórne vyšetrenie sa vykonáva z výluhov získaných po každom migračnom čase zvlášť.
10.2.
Nádoby alebo nádrže, v ktorých sa vykonávajú migračné skúšky, treba uzatvárať tak, aby nedošlo k úniku prchavých látok alebo ku kontaminácii výluhu. Migračné skúšky sa vykonávajú pri 23 °C (±2 °C) (výrobky na styk so studenou vodou), 60 °C (±2 °C) (výrobky na styk s teplou vodou) alebo 85 °C (±2 °C) (výrobky na styk s horúcou vodou).
11.
Analýza
11.1.
Požadované chemické vyšetrenie vo vzťahu k materiálovému zloženiu skúšaného výrobku sa vykonáva použitím príslušnej vhodnej analytickej metódy. Stanovenie Kn (koncentrácia paralelných stanovení sledovanej látky vo výluhu) sa vykonáva na konci každej migračnej doby.
11.2.
S každou skúšanou vzorkou sa vykonáva slepý pokus, a to za rovnakých podmienok migračnej skúšky, ako je opísané v bode 10, ale s vynechaním vzorky skúšaného výrobku. Na konci každej migračnej doby sa stanoví priemerná koncentrácia Ko; n (n je poradové číslo migračnej skúšky) každej sledovanej látky. Ak niektorý výsledok slepého pokusu je väčší ako príslušná najnižšia koncentrácia sledovanej látky (hodnota ležiaca medzi detekčným limitom a koncentráciou, ktorej presiahnutie pri pitnej vode je neprípustné), potom treba zistiť zdroj kontaminácie, odstrániť ho a celý postup zopakovať.
11.3.
Pozitívna kontrola skúšobného systému (metóda štandardného prídavku); tam, kde je to možné, vykonáva sa kontrolná migračná skúška so štandardným prídavkom stanovovanej látky, a to v koncentrácii, ktorá je predpokladaná. Kontrolná migračná skúška sa vykoná podľa bodu 11.2. (slepé pokusy). Ak je výťažnosť pridanej látky menšia ako určená požiadavka v referenčnej norme, celý postup sa preskúma a opakuje, kým sa nedosiahnu požadované výsledky.
12.
Výpočet výsledkov
Koncentrácie sledovaných látok sa vyjadria ako KT;n a vypočítajú sa zo vzorca
KT;n = Kn – Ko;n,
kde
KT;n = koncentrácia sledovanej látky pri migračnej teplote T v mg.l-1
Kn = koncentrácia paralelných stanovení sledovanej látky vo výluhu v mg.l-1 za migračný čas 72 hodín pri testovaní studenou vodou alebo za migračný čas 24 hodín pri testovaní teplou alebo horúcou vodou
Ko;n = priemerná koncentrácia paralelných stanovení sledovanej látky v slepom pokuse v mg.l-1
n = poradové číslo migračnej skúšky
Migračné hodnoty MT;n migrovaných látok sa vypočítajú zo vzorca
– pre migračné skúšky vykonávané pri teplote 23 °C
Vzorec 01
– pre migračné skúšky vykonávané pri teplote 60 °C alebo 85 °C:
Vzorec 02
kde
M = migračná hodnota látky v mg.dm-2.d-1
V = objem výluhu v l
S = plocha povrchu vzorky vystavená skúšobnej vode v dm2
Výsledky pre migračnú hodnotu M a koncentráciu K sa vyjadrujú MtT;n a KtT;n,
kde
T = migračná teplota v °C
t = migračný čas v h
n = poradové číslo migračnej skúšky
Napr.: M2460;3 je migračná hodnota 3. migračnej skúšky pri 60 °C za migračný čas 24 hodín
K7223;1 je koncentrácia 1. migračnej skúšky pri 23 °C za migračný čas 72 hodín
13.
Hodnotenie výsledkov
Na hodnotenie zdravotnej neškodnosti výrobku určeného na styk s vodou sa použijú koncentrácie migrovaných látok z 3. výluhu.
14.
Protokol o migračnej skúške musí obsahovať
14.1.
názov a adresu skúšobného laboratória a miesto, kde sa migračná skúška vykonala, ak je iné ako adresa skúšobného laboratória,
14.2.
jednoznačnú identifikáciu protokolu (napr. sériové číslo), každej strany a celkový počet strán protokolu,
14.3.
dátum prijatia vzorky,
14.4.
protokolové číslo vzorky,
14.5.
dátum začatia a ukončenia laboratórneho vyšetrenia,
14.6.
obchodný názov výrobku,
14.7.
materiálové zloženie výrobku,
14.8.
obchodné meno výrobcu, sídlo, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a trvalé bydlisko, ak ide o fyzickú osobu, a dátum výroby (ak je to účelné), názov organizácie, ktorá predkladá vzorku, alebo organizácie zodpovedajúcej za prípravu vzorky,
14.9.
opis vzorky vrátane plochy povrchu s rozmermi vzorky a objemom skúšobnej vody,
14.10.
zamýšľané použitie výrobku,
14.11.
analytická metóda a jej zdroj vrátane validačných charakteristík,
14.12.
koncentrácie Kn a Ko;n v mg.l-1 a vypočítané migračné hodnoty MtT;n v mg.dm-2.deň-1 pre každú látku a pre každú z dvojice paralelných stanovení po 1., 2. a 3. migračnom čase,
14.13.
aritmetické priemery KtT;n a MtT;n paralelných stanovení pre každú látku po 1., 2. a 3. migračnom čase,
14.14.
údaje o počte vyšetrovaných vzoriek výrobku, počte vykonaných migračných skúšok pri každej vzorke a údaje o použitej skúšobnej vode,
14.15.
akékoľvek odchýlky od skúšobného postupu a ich zdôvodnenie,
14.16.
vyhlásenie, že výsledky skúšok sa vzťahujú iba na skúšané vzorky,
14.17.
vyhlásenie, že sa protokol o migračnej skúške nesmie reprodukovať v skrátenej forme a bez súhlasu skúšobného laboratória.
15.
Zariadenie na doúpravu pitnej vody v mieste spotreby sa vyšetruje a posudzuje nasledujúcim spôsobom:
15.1.
jednotlivé materiály, ktoré sú v styku s vodou, vyšetrujú sa postupom podľa tejto prílohy,
15.2.
zariadenie sa ďalej vyšetruje ako celok za prevádzky (podľa výrobcom stanovených podmienok), aby sa overilo, či
15.2.1.
zariadenie nezhoršuje kvalitu vstupnej vody v mikrobiologických a základných chemicko-fyzikálnych ukazovateľoch,
15.2.2.
zariadenie má 99,99-percentný dezinfekčný účinok (overuje sa len v prípade, ak je výrobcom deklarovaný).
15.3.
Hodnotenie
Počet kultivovateľných mikroorganizmov pri 22 °C a kultivovateľných mikroorganizmov pri 36 °C po 24-hodinovej stagnácii vody v zariadení neprekročí desaťnásobok počtu vo vstupnej vode.
V prípade použitia technológie znižujúcej tvrdosť vody je nevyhnutné dodržať minimálne odporúčanú hodnotu obsahu Ca a Mg vo vode stanovenú osobitným predpisom.9)
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Piaty oddiel a desiaty oddiel výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1799/2003-100 z 9. júna 2003, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 337/2003 Z. z.).
2)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.
3)
§ 18 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 6 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1799/2003-100 v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 10 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1799/2003-100 v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 5 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1799/2003-100 v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 29 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1799/2003-100 v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 10 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1799/2003-100 v znení neskorších predpisov.
9)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.