551/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.11.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

551
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1, § 30 ods. 1 a § 30a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 12. júla 2007 č.1750/2007-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje (oznámenie č. 357/2000 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Týmto výnosom sa ustanovujú požiadavky na získavanie, úpravu a dovoz pramenitej stolovej vody, pramenitej dojčenskej vody, prírodnej minerálnej vody a prírodnej liečivej vody, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.
Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 18/2007 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke č. 44/2007 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.