552/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.11.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

552
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 9. novembra 2007 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2008 – 2010 z 5. októbra 2007 uzavretá medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na rok 2008 zo 17. októbra 2007 uzavretá medzi zamestnávateľmi v súlade s § 1 ods. 1 písm. a) až i) zákona č. 553/2003 Z. z.
a
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Všeobecným slobodným odborovým zväzom.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2008 zo 17. októbra 2007 uzavretá medzi štátom zastúpeným zástupcami poverenými vládou
a
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Všeobecným slobodným odborovým zväzom.
4.
Dodatok č. 2 z 5. októbra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2008 zo 17. marca 2006 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu
a
Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
5.
Dodatok č. 6 zo 17. októbra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2007 zo 17. februára 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky a Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.