556/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

556
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. novembra 2007,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným
Vláda Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby, § 45 ods.1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným sa mení takto:
Prílohy č. 3 a 4 znejú:
„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.
Výška pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce
(v Sk mesačne)
Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
1 2 3 4
1 do 5 rokov 3 690 4 010 4 340 7 100
2 od 5 do 10 rokov 3 860 4 170 4 530 7 410
3 nad 10 rokov 4 020 4 350 4 720 7 710
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.
Výška pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce

(v Sk za hodinu)
Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
1 2 3 4
1 do 5 rokov 21,20 23,00 24,90 40,80
2 od 5 do 10 rokov 22,20 24,00 26,00 42,60
3 nad 10 rokov 23,10 25,00 27,10 44,30 “.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.
Robert Fico v. r.