558/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

558
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. novembra 2007,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii
Vláda Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2003 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii sa mení takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 3 ods. 1 zákona č. 132/2002 Z. z. o vede a technike.“ nahrádza citáciou „§ 6 ods. 2 a 3 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov. Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
Nadpis pod § 2 znie: „Žiadosť“.
4.
V § 2 odseky 2 až 5 znejú:
„(2)
Žiadateľ priloží k žiadosti
a)
prílohy uvedené v prílohe č. 1,
b)
prílohy uvedené v prílohe č. 2,
c)
prílohy uvedené v prílohe č. 3,
d)
prílohy uvedené v prílohe č. 4,
e)
výpis z obchodného registra5) alebo z registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby6) nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá chce pôsobiť ako súkromná vysoká škola,
f)
osvedčenú kópiu dokladu o udelení súhlasu vládou Slovenskej republiky v mene štátu pôsobiť ako súkromná vysoká škola, ak je žiadateľom súkromná vysoká škola.
(3)
Žiadateľ, ktorým je vysoká škola, priloží k žiadosti podľa odseku 1 prílohy uvedené v prílohách č. 1, 3 a 5 na komplexnú akreditáciu činností vysokej školy.
(4)
Žiadateľ, ktorým je právnická osoba, ktorá chce pôsobiť ako súkromná vysoká škola, priloží k žiadosti podľa odseku 1 prílohy uvedené v prílohe č. 1. V údajoch podľa druhého, piateho a ôsmeho bodu prílohy č. 1 sa uvedie aj časový plán ich napĺňania.
(5)
Žiadosť podľa odseku 1 spolu s prílohami sa predkladá v dvoch tlačených vyhotoveniach a v dvoch elektronických vyhotoveniach na elektronickom nosiči.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:
„5)
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 4 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.“.
5.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Postup pri výkone pôsobnosti komisie pri akreditácii jednotlivých činností vysokej školy
(1)
Komisia po doručení zaeviduje žiadosť a prílohy podľa § 2; ak ide o žiadosť o akreditáciu študijného programu v zdravotníckych študijných odboroch, po jej doručení požiada o stanovisko Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva") podľa § 83 ods. 13 zákona.
(2)
Komisia posúdi úplnosť žiadosti a príloh. Ak žiadosť a prílohy sú neúplné, bezodkladne vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti a príloh v určenej lehote. Ak žiadateľ v určenej lehote žiadosť nedoplní, komisia zohľadní túto skutočnosť vo vyjadrení a posúdi predloženú neúplnú žiadosť a prílohy.
(3)
Komisia posúdi žiadosť a prílohy v prípade potreby za prítomnosti žiadateľa alebo si preverí ním uvedené údaje u žiadateľa. Komisia písomne oznámi štatutárnemu orgánu žiadateľa dátum a čas konania preverovania najneskôr 15 dní vopred.
(4)
Po posúdení žiadosti a príloh komisia doručí návrh stanoviska alebo hodnotiacej správy podľa § 83 ods. 6 zákona štatutárnemu orgánu žiadateľa na vyjadrenie najneskôr 30 dní pred prerokúvaním v komisii. Komisia nemusí prihliadnuť na vyjadrenie žiadateľa, ktoré jej bolo doručené menej ako desať dní pred prerokúvaním.
(5)
Na základe návrhu stanoviska alebo hodnotiacej správy a s prihliadnutím na písomné vyjadrenie štatutárneho orgánu žiadateľa o návrhu stanoviska alebo hodnotiacej správy komisia prijme vyjadrenie, ktoré obsahuje odôvodnenie podľa § 82 ods. 5 zákona, v lehote určenej zákonom.
(6)
Komisia po posúdení žiadosti a príloh podľa § 2 ods. 2 písm. a) prijme vyjadrenie, že vysoká škola je spôsobilá uskutočňovať študijný program, ak
a)
vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora, ktorý garantuje kvalitu a rozvoj študijného programu, alebo vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii docenta, ktorý garantuje kvalitu a rozvoj bakalárskeho študijného programu, ktorý vysoká škola alebo fakulta uskutočňuje (ďalej len „garant"), vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora, ktorý sa zúčastňuje na garantovaní kvality a rozvoja študijného programu, alebo vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii docenta, ktorý sa zúčastňuje na garantovaní kvality a rozvoja bakalárskeho študijného programu, ktorý vysoká škola alebo fakulta uskutočňuje (ďalej len „spolugarant"), v deň doručenia žiadosti a príloh nedovŕšil vek 65 rokov; pričom komisia navrhne, aby právo udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva") priznalo vysokej škole s časovým obmedzením tak, aby zaniklo skončením akademického roka, v ktorom garant študijného programu dovŕši vek 65 rokov,
b)
vysokoškolský učiteľ, rektor, prorektor, dekan, prodekan alebo vedúci zamestnanec vysokej školy alebo fakulty podľa § 14 ods. 1 a § 32 ods. 1 zákona vykonáva garanta študijného programu alebo garanta študijného predmetu študijného programu len na jednej vysokej škole a je s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas,
c)
garant študijného programu prvého stupňa je vysokoškolským učiteľom pôsobiacim vo funkcii docenta alebo vo funkcii profesora,
d)
garant študijného programu spojeného prvého a druhého stupňa, druhého stupňa alebo tretieho stupňa je riadnym profesorom príslušnej vysokej školy,
e)
garant študijného programu pôsobí vo funkcii docenta alebo vo funkcii profesora v študijnom odbore, v ktorom sa uskutočňuje študijný program, alebo v príbuznom odbore,
f)
garant študijného programu okrem študijného programu v učiteľskom študijnom odbore je garantom jedného študijného programu v príslušnom stupni a forme štúdia, najviac v jednom študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov,
g)
garant pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu študijného programu v učiteľských študijných odboroch spĺňa kritériá podľa písmen a) až e) a je odborne zodpovedný za skupinu študijných predmetov, ktoré tvoria základ tohto študijného programu. Komisia posudzuje garantov v učiteľských študijných odboroch a garantov skupiny študijných predmetov, z ktorých vysoká škola určuje študijný program na základe priznaných práv. Komisia kladným posúdením garantov v učiteľských študijných odboroch neposudzuje kombinácie skupín študijných predmetov, ktoré tvoria aprobáciu na štúdium,
h)
v prípade študijných programov v študijnom odbore ošetrovateľstvo je garant študijného programu prvého stupňa odborne spôsobilý na výkon povolania sestry,
i)
v prípade študijných programov v nelekárskych zdravotníckych študijných odboroch okrem študijného odboru ošetrovateľstvo je garant študijného programu odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania a
j)
sú splnené ďalšie kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul podľa § 82 ods. 7 zákona.
(7)
Lehota na prijatie vyjadrenia komisie o žiadosti začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, keď bola komisii doručená úplná žiadosť s prílohami. Ak komisia vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti alebo príloh podľa § 2 ods. 2 a žiadateľ ich v určenej lehote nedoplní, lehota na vyjadrenie komisie začína plynúť odo dňa, keď márne uplynie lehota určená na ich doplnenie.
(8)
Komisia zverejňuje na svojej internetovej stránke vyjadrenie s odôvodnením podľa § 82 ods. 5 zákona a doručí ho spolu s vyjadrením štatutárneho orgánu žiadateľa, ktoré je prílohou k vyjadreniu komisie, ministerstvu školstva; ak ide o žiadosti týkajúce sa štátnych vysokých škôl, aj príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy podľa § 43 až 45 zákona.
(9)
Komisia doručí vyjadrenie o návrhu na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo sídla fakulty verejnej vysokej školy, štátnej vysokej školy aj rektorovi verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy.
(10)
Vysoká škola alebo nevysokoškolská inštitúcia je povinná do desiatich dní písomne oznámiť komisii zmenu skutočností podľa § 3 ods. 6 písm. a) až i). Komisia po doručení oznámenia o zmene overí podľa § 83 ods. 11 zákona, či vysoká škola alebo nevysokoškolská inštitúcia spĺňa kritériá používané pri posudzovaní podľa § 82 ods. 7 zákona.“.
6.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Postup pri výkone pôsobnosti komisie pri komplexnej akreditácii činností vysokej školy
(1)
Komisia po doručení zaeviduje žiadosť a prílohy podľa § 84 ods. 3 zákona a podľa § 2 ods. 3. Komisia kópiu žiadosti predloží ministerstvu školstva; ak ide o žiadosť o akreditáciu študijného programu v zdravotníckych študijných odboroch, požiada o stanovisko ministerstvo zdravotníctva podľa § 3 ods. 1.
(2)
Komisia posúdi predloženú žiadosť a prílohy a vypracuje v lehote podľa § 84 ods. 5 zákona od prvého podania žiadosti, ak je to potrebné, vyžiada si ich doplnenie, preverí v nich uvádzané skutočnosti, doplní informácie nazretím do príslušnej dokumentácie, obhliadkou priestorov a vybavenia vysokej školy a osobným pohovorom s poverenými členmi orgánov akademickej samosprávy vysokej školy, s jej zamestnancami a študentmi; ak ide o zahraničné vysoké školy podľa § 49b ods. 5 zákona, aj so štatutárnymi orgánmi alebo nimi splnomocnenými fyzickými osobami, prípadne aj s fyzickými osobami splnomocnenými príslušným orgánom zodpovedným za vysokoškolské vzdelávanie v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky alebo v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore mimo územia Slovenskej republiky, alebo vo Švajčiarskej konfederácii (ďalej len „členský štát").
(3)
Komisia písomne oznámi rektorovi vysokej školy dátum a čas preverovania alebo obhliadky podľa odseku 2 najneskôr 15 dní vopred.
(4)
Komisia vypracuje návrh hodnotiacej správy, ktorá obsahuje analýzu stavu na posudzovanej vysokej škole, a návrh odporúčaní.
(5)
Po posúdení žiadosti a príloh komisia doručí návrh hodnotiacej správy a odporúčaní rektorovi vysokej školy na vyjadrenie najneskôr 30 dní pred prerokúvaním v komisii. Písomné vyjadrenie rektora vysokej školy o ich obsahu je prílohou k hodnotiacej správe a k odporúčaniam komisie podľa § 84 ods. 5 zákona.
(6)
Na základe návrhu hodnotiacej správy a odporúčaní a s prihliadnutím na písomné vyjadrenie rektora príslušnej vysokej školy o návrhu hodnotiacej správy a odporúčaniach komisia schváli hodnotiacu správu a vyjadrenie komisie podľa § 84 ods. 4 a 5 zákona v lehote podľa § 84 ods. 2 a 5 zákona.
(7)
Na zasadnutí komisie, ktoré sa koná v štátnom jazyku, na prerokúvaní hodnotiacej správy a vyjadrenia podľa § 84 ods. 4 a 5 zákona sa zúčastňuje fyzická osoba poverená príslušnou vysokou školou, ak ide o zahraničnú vysokú školu podľa § 49b ods. 5 zákona, aj rektor z členského štátu jej sídla, prípadne jej splnomocnenec podľa odseku 2, ktorý sa o hodnotiacej správe a o vyjadrení môže vysloviť ústne.
(8)
Komisia zverejňuje na svojej internetovej stránke hodnotiacu správu a vyjadrenie a doručí ich ministerstvu školstva alebo inému príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy podľa § 43 až 45 zákona, ktoré poskytnú vyjadrenie komisie rektorovi vysokej školy podľa § 84 ods. 5 zákona, ak ide o zahraničnú vysokú školu podľa § 49b zákona, aj jej rektorovi v členskom štáte jej sídla.
(9)
Zahraničná vysoká škola predkladá komisii žiadosť a prílohy v štátnom jazyku.“.
7.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.
Prílohy podľa § 2 ods. 2 písm. a)
Prílohy k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program v študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov oprávňujúci ju udeliť jeho absolventom akademický titul [§ 82 ods. 2 písm. a) a § 84 ods. 3 písm. b) zákona] obsahujú
1.
údaje o študijnom programe v štruktúre podľa § 51 ods. 4 zákona; v údajoch podľa § 51 ods. 4 písm. b) zákona sa uvádza aj číslo študijného odboru; v charakteristike podľa § 51 ods. 4 písm. f) zákona sa uvádza aj štruktúra a obsah jednotiek študijného programu podľa predmetov a počet k nim priradených kreditov. K žiadosti sa priloží odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov.1) Ak je povinnou súčasťou najmä študijného programu zdravotníckeho zamerania odborná prax na špecializovaných výučbových zariadeniach podľa § 35 zákona, priložia sa zmluvy alebo zmluvy o budúcich zmluvách s týmito zariadeniami a vzory záznamníkov klinickej praxe podľa § 67 ods. 7 zákona; v údajoch podľa § 51 ods. 4 písm. i) zákona sa uvedú požiadavky pre uchádzačov podľa § 57 zákona a spôsob ich výberu; v údajoch podľa § 51 ods. 4 písm. l) zákona sa uvádza spôsob hodnotenia štátnych skúšok, osobitne záverečnej práce, jej rozsah a náročnosť,
2.
údaje o personálnom zabezpečení podľa študijného programu najmenej na štandardnú dĺžku štúdia vrátane údajov o zabezpečení pracovísk vysokej školy alebo fakulty umiestnených mimo jej sídla, na ktorých sa uskutočňuje vysokoškolské vzdelávanie, ktoré obsahujú
2a.
informácie o aktuálnom alebo predpokladanom počte profesorov a docentov v príslušnom študijnom odbore alebo príbuznom študijnom odbore, ktorí sú garantmi alebo spolugarantmi podľa § 75 ods. 4 a 5 zákona. Príbuznosť študijného odboru sa uvádza v opisoch študijných odborov vysokoškolského vzdelávania, ktoré spolu so sústavou študijných odborov Slovenskej republiky spravuje ministerstvo školstva a súčasne zverejňuje na svojej internetovej stránke podľa § 102 ods. 2 písm. l) zákona,
2b.
vedecko-pedagogickú charakteristiku osôb uvedených v bode 2a., ktorá obsahuje v stručnej forme údaje podľa § 1 ods. 4 s poukazom na medzinárodný význam vedeckej práce týchto profesorov a docentov v magisterských, inžinierskych alebo doktorských študijných programoch a školiteľov v doktorandských študijných programoch. Súčasťou vedecko-pedagogickej charakteristiky garanta je aj charakteristika aktivít garanta súvisiacich s príslušným študijným programom,
2c.
kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov podľa § 12 ods. 1 písm. h) zákona,
2d.
informácie o rozsahu pracovného úväzku garantov a spolugarantov podľa pracovných zmlúv, ktoré sú prílohou k žiadosti. Ak ide o návrhy na nové vysoké školy, súčasťou žiadosti je zmluva o budúcej pracovnej zmluve s uvedením rozsahu a dĺžky pracovného úväzku podľa osobitných predpisov,2)
2e.
zoznam študijných programov, ktoré garantujú jednotliví garanti; súčasťou zoznamu študijných programov je písomné vyhlásenie garanta, že v prípade garantovania na novej vysokej škole nebude garantom na inej vysokej škole; ak je v súčasnosti garantom študijného programu na inej vysokej škole, uvedie sa aj termín a spôsob ukončenia tohto garantovania,
2f.
štruktúru funkcií profesorov, docentov a vysokoškolských učiteľov podľa § 111 ods. 8 zákona, ktorí zabezpečujú uskutočňovanie príslušného študijného programu (uvádza sa v nej aj ich počet, ich prehľad, ich kvalifikácia, druh ich pracovnoprávneho vzťahu k vysokej škole a dĺžka obdobia, na ktoré majú uzatvorený pracovný pomer, povinné predmety a povinne voliteľné predmety, ktoré vyučujú; osobitne sa uvádza počet profesorov a docentov a iných vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov alebo umeleckých pracovníkov podľa § 74 ods. 1 zákona, ktorí vedú záverečné práce). Súčasťou žiadosti sú aj kópie pracovných zmlúv alebo kópie zmlúv o budúcich pracovných zmluvách, ak ide o návrh na nové vysoké školy, s uvedením rozsahu a dĺžky pracovného úväzku v súlade s osobitnými predpismi,2)
2g.
kópie dokladov o vedeckej a pedagogickej kvalifikácii učiteľov podľa § 47 ods. 4 písm. h) zákona,
2h.
rozhodnutie o uznaní kvalifikačných predpokladov na vykonávanie funkcií vysokoškolských učiteľov,3) ak ide o vysokoškolských učiteľov, ktorým vydali doklad o vedecko-pedagogickom titule, umelecko-pedagogickom titule alebo vedeckej hodnosti vysoké školy so sídlom v zahraničí alebo iné zákonom členského štátu oprávnené orgány a ak ide o štát, ktorý nie je členským štátom, rozhodnutie o uznaní príslušného dokladu o udelení príslušného vedecko-pedagogického titulu alebo vedeckej hodnosti podľa § 106 zákona,
3.
pravidlá na zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok a rigoróznych skúšok,
4.
údaje charakterizujúce úroveň študentov a absolventov študijného programu, ktoré obsahujú
4a.
podiel absolventov študijného programu z celkového počtu prijatých uchádzačov v jednotlivých stupňoch študijného programu,
4b.
správy skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok o ich konaní zahŕňajúce aj hodnotenie úrovne absolventov vrátane posúdenia úrovne všetkých absolventov (od najlepších po najslabších absolventov) so zreteľom na štandardné požiadavky kvality vzdelávacieho procesu v príslušnom študijnom programe a údaje o vedeckých, technických alebo umeleckých výsledkoch študentov a absolventov študijných programov druhého a tretieho stupňa aj s medzinárodným uznaním,
4c.
prehľad o spôsobe uplatnenia absolventov s odhadom podielov uplatnenia v príslušných oblastiach praxe a porovnaním s navrhnutým profilom absolventa,
5.
počet študentov alebo predpokladaný počet prijímaných uchádzačov o štúdium s plánom na obdobie najmenej na štandardnú dĺžku štúdia v členení podľa roka štúdia a stupňa študijného programu,
6.
pri doktorandských študijných programoch okrem údajov uvedených v prvom až piatom bode obsahujú aj
6a.
mená školiteľov a ich vedecko-pedagogickú charakteristiku podľa druhého bodu,
6b.
pravidlá na schvaľovanie školiteľov podľa § 54 ods. 4 zákona s informáciou o schválení školiteľov a stručnú charakteristiku organizačného zabezpečenia doktorandských študijných programov, ktorá obsahuje praktické zabezpečenie ustanovení § 54 zákona,
6c.
údaje uvedené v prílohe č. 3 v prvom, šiestom a siedmom bode,
7.
údaje o výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo inej tvorivej činnosti vysokej školy na preukázanie splnenia kritérií akreditácie študijných programov podľa príslušného stupňa vysokoškolského štúdia,
8.
údaje o priestorovom, materiálnom, technickom a informačnom zabezpečení podľa študijného programu najmenej na štandardnú dĺžku štúdia vrátane údajov o zabezpečení pracovísk vysokej školy alebo fakulty umiestnených mimo jej sídla, na ktorých sa uskutočňuje vysokoškolské vzdelávanie podľa § 83 ods. 2 zákona
8a.
údaje o priestorovom zabezpečení obsahujú názov budovy, ak ju budova má, adresu budovy, v stručnej tabuľke a v stručných nákresoch usporiadaný prehľad o priestoroch. Ak je budov viac, náčrt ich vzájomnej polohy najmä z hľadiska prístupnosti. Údaje ďalej obsahujú najmä počty a rozlohy učební vrátane odborných učební, dielní, laboratórií, auly, prevádzkových miestností, pomocných a hygienických miestností, ako aj prevádzkyschopnosť priestorov z hľadiska hygienického, protipožiarneho, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, údaje o výhľade zabezpečovania ďalších priestorov pre vzrastajúci počet študentov; priloží sa overená kópia listu vlastníctva priestorov, ak je vlastníkom žiadateľ; v prípade záložného práva sa priloží zmluva o splátkach s uvedením sankcií v prípade insolventnosti alebo zmluva o budúcej zmluve o prenajatí priestorov na obdobie najmenej štandardnej dĺžky štúdia; ak žiadateľ nemá vlastné priestory, písomne predloží vyjadrenia príslušných hygienických, požiarnych odborných orgánov, orgánov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci o prevádzkyschopnosti priestorov na vysokoškolskú výučbu, prípadne priloží iné doklady o predpokladanom zabezpečení priestorov, doklad o predpokladaných finančných zdrojoch alebo o ich zabezpečení na nájomné alebo na zabezpečenie prevádzky. Toto ustanovenie sa vzťahuje na novozakladané vysoké školy a nové priestory vysokých škôl. Ak ide o už prevádzkované priestory vysokej školy, stačí stručná charakteristika priestorov bez priloženia príslušných dokladov,
8b.
údaje o materiálnom a technickom zabezpečení obsahujú najmä údaje o prístrojovom vybavení laboratórií a dielní a o inom technickom vybavení najmä projektových štúdií, ateliérov, ktoré vyžaduje výučba príslušného študijného programu; údaje o základnom vybavení, ako sú najmä stoly, stoličky, didaktická technika, chemikálie, laboratórne pomôcky a iný nevyhnutný materiál a technické prostriedky, a spôsob ich ďalšieho dopĺňania pri predpokladanom vzraste počtu študentov; priloží sa doklad o vlastníctve uvedeného zabezpečenia alebo zmluva o budúcej zmluve o prenajatí príslušného vybavenia a doklad o predpokladaných finančných zdrojoch alebo o ich zabezpečení na financovanie prenájmu uvedeného zabezpečenia alebo nákupu chýbajúceho vybavenia. Toto ustanovenie sa vzťahuje na novozakladané vysoké školy a materiálne a technické zabezpečenie nových priestorov vysokých škôl. Existujúca vysoká škola však musí uviesť stručné údaje o materiálnom a technickom zabezpečení potrebnom na výučbu príslušného študijného programu, ktoré má k dispozícii,
8c.
údaje o informačnom zabezpečení, a to najmä o centrálnom informačnom systéme, pripojení do internetu, východiskovom počte osobných počítačov, z toho počet osobných počítačov určených pre študentov, o plánovanom počte osobných počítačov od prvého do cieľového roku najmenej na štandardnú dĺžku štúdia, z toho počet pripojených do internetu, udaje o učebni a o programovom vybavení osobných počítačov potrebných na výučbu; údaje o knižnici, a to najmä o bezbariérovom prístupe, študovni, prístupnosti knižnice študentom s výpožičnými hodinami, knihovníckymi službami, študijnou literatúrou so zameraním na ponúkané študijné programy s dôrazom na pokrytie povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov dostupnou základnou študijnou literatúrou, ako sú najmä knihy, monografie, časopisy, ďalšie publikácie a zahraničné vedecké časopisy; ďalej sa môžu uviesť aj ich počty, automatický knihovnícky systém, edičné stredisko, spôsob vydávania vlastných učebných textov, stručný plán ich zabezpečovania vrátane finančných zdrojov na vydávanie; učebné texty a pomôcky, ktorých autormi sú učitelia vysokej školy a budú sa využívať na výučbu príslušného študijného programu; priloží sa doklad o vlastníctve uvedeného zabezpečenia alebo zmluva o budúcej zmluve o prenajatí príslušného vybavenia a doklad o predpokladaných finančných zdrojoch alebo o ich zabezpečení na financovanie prenájmu uvedeného zabezpečenia alebo nákupu chýbajúceho vybavenia. Toto ustanovenie sa vzťahuje na novozakladané vysoké školy a informačné zabezpečenie nových priestorov vysokých škôl. Existujúca vysoká škola však musí uviesť stručné údaje o informačnom zabezpečení potrebnom na výučbu príslušného študijného programu, ktoré má k dispozícii,
9.
spôsob finančného zabezpečenia formou tabuľkovo usporiadaného rozpisu finančných nákladov a finančných príjmov na výučbu, výskum, vývoj, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť najmenej na štandardnú dĺžku štúdia, a to najmä mzdové náklady, investičné náklady, ostatné neinvestičné náklady vrátane nákladov na prevádzku, nájmy, iné náklady, predpokladané náklady spolu, predpokladané finančné príjmy rozčlenené podľa druhu a zdrojov, a to na školné, iné poplatky, dary, doplnkovú činnosť, iné finančné zdroje, predpokladané finančné príjmy spolu, rekapitulácie nákladov, príjmov a rozdiel v jednotlivých rokoch. Ďalej žiadosť obsahuje aj údaje o predpokladanom počte študentov, o výške školného, rozpis predpokladaných nákladov na jedného študenta; priložia sa doklady o finančnom zabezpečení predpokladaných finančných príjmov, a to najmä zmluvy o budúcich zmluvách, čestné vyhlásenia, výpisy a doklady o vykrytí finančných rozdielov medzi predpokladanými nákladmi a príjmami, ak náklady prevyšujú príjmy. Toto ustanovenie sa vzťahuje na žiadosti uvedené v § 2 ods. 4 a na podklady na zriaďovanie nových verejných a štátnych vysokých škôl,
10.
návrhy štatútu, študijného poriadku, zásad výberového konania na obsadzovanie miest učiteľov a ďalších vnútorných predpisov podľa § 47 ods. 4 písm. e) zákona. Toto ustanovenie sa vzťahuje na žiadosti uvedené v § 2 ods. 4 a na podklady na zriaďovanie nových verejných a štátnych vysokých škôl,
11.
návrh dohody vysokých škôl podľa § 54a ods. 2 zákona, ak ide o spoločné študijné programy.“.
8.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.
Prílohy podľa § 2 ods. 2 písm. b)
Prílohy k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu [§ 82 ods. 2 písm. b) zákona] obsahujú
1.
údaje podľa prvého, štvrtého, piateho a ôsmeho bodu prílohy č. 1,
2.
údaje podľa druhého a šiesteho bodu prílohy č. 1 primerane,
3.
údaje podľa siedmeho bodu prílohy č. 1 a druhého bodu prílohy č. 5,
4.
údaje o personálnom zabezpečení podľa druhého bodu prílohy č. 1, ktoré obsahujú aj informácie o počte profesorov, docentov a vedeckých pracovníkov a ich aktuálny zoznam s priznaným kvalifikačným stupňom I a IIa1) v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore, ktorí sú garantmi alebo spolugarantmi doktorandského študijného programu v študijnom odbore,
5.
informáciu, s ktorou vysokou školou sa bude nevysokoškolská inštitúcia podieľať na uskutočňovaní doktorandského študijného programu; k informácii sa priloží príslušná dohoda medzi nevysokoškolskou inštitúciou a vysokou školou a pravidlá na schvaľovanie školiteľov.“.
9.
Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.
Prílohy podľa § 2 ods. 2 písm. c)
Prílohy k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov [§ 82 ods. 2 písm. c) a § 84 ods. 3 písm. c) zákona] v študijnom odbore obsahujú
1.
údaje o vedeckom (umeleckom) profile vysokej školy a fakulty podľa § 83 ods. 4 zákona v danom študijnom odbore, a to aj z hľadiska medzinárodného významu dosiahnutých výsledkov, ktoré obsahujú
1a.
údaje o najvýznamnejších vedeckých (umeleckých) prácach, technických dielach, patentoch, úžitkových vzoroch, zapísaných dizajnoch, ktoré sa na vysokej škole (fakulte) za posledných šesť rokov vytvorili; údaje o uskutočnených technologických a výrobných postupoch, projektoch, technických dielach, diagnostických a terapeutických postupoch, umeleckých dielach uznaných umeleckou pospolitosťou a údaje o národnom a medzinárodnom ohlase (krátkodobom, dlhodobom) na tieto výsledky,
1b.
zoznam piatich najvýznamnejších prác každého profesora a docenta za celé obdobie jeho činnosti a citácie na tieto práce dokumentované v medzinárodných bázach údajov alebo iná forma preukázania, že ide o významné dielo,
1c.
údaje o grantovej úspešnosti v získavaní finančnej podpory na príslušný výskum, vývoj alebo umeleckú a inú tvorivú činnosť,
2.
údaje o garantovi a spolugarantovi habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov a ich vedecko-pedagogickú charakteristiku, ktorá obsahuje
2a.
údaje podľa § 1 ods. 4 v nadväznosti na prvý bod s poukazom na medzinárodný význam vedeckej práce týchto garantov a spolugarantov v magisterských, inžinierskych alebo doktorských študijných programoch, v doktorandských študijných programoch v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore. Súčasťou vedecko-pedagogickej charakteristiky garanta je aj charakteristika aktivít garanta súvisiacich s príslušným študijným programom,
2b.
informácie o rozsahu pracovného úväzku garantov a spolugarantov podľa pracovnej zmluvy vrátane druhu ich pracovnoprávneho vzťahu k vysokej škole a dĺžky obdobia, na ktorú majú uzatvorený pracovný pomer; priložia sa kópie pracovných zmlúv alebo zmlúv o budúcich pracovných zmluvách, ak ide o nové návrhy s uvedením rozsahu a dĺžky pracovného úväzku podľa osobitných predpisov;1*) priloží sa plán zabezpečenia plynulého garantovania habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov, ak v čase posudzovania žiadosti garant má dovŕšiť vek 65 rokov v období po najbližšiu akreditáciu. Priloženie zmlúv sa vzťahuje len na nové vysoké školy alebo nových garantov alebo spolugarantov,
2c.
informácie o tom, ktoré študijné programy a ktoré habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov garanti a spolugaranti garantujú na vlastnej vysokej škole alebo na iných vysokých školách; priloží sa písomné vyhlásenie garanta, že v prípade garantovania nebude garantom na inej vysokej škole; ak je v súčasnosti garantom na inej vysokej škole, uvedie sa aj termín a spôsob ukončenia doterajšieho garantovania,
2d.
požiadavky vysokej školy uplatňované pri výberovom konaní na profesorov a docentov, ktorých navrhuje ako garantov a spolugarantov,
3.
zoznam docentov a profesorov vymenovaných od ostatného posudzovania spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov,
4.
kritériá na habilitácie docentov a kritériá na vymenovanie profesorov podľa § 12 ods. 1 písm. e) a § 30 ods. 1 písm. e) zákona,
5.
zoznam docentov a profesorov, ktorí boli vymenovaní na základe habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov na príslušnej vysokej škole (fakulte) v posledných šiestich rokoch v príslušnom študijnom odbore, ak mala príslušná vysoká škola priznané právo uskutočňovať uvedené konanie,
6.
zoznam akreditovaných študijných programov v danom študijnom odbore a v príbuzných študijných odboroch podľa § 83 ods. 4 a 5 zákona,
7.
zoznam členov vedeckej (umeleckej) rady vysokej školy a vedeckej (umeleckej) rady fakulty podľa § 11 a 29 zákona s uvedením študijného (vedného) odboru.“.
10.
Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.
Prílohy podľa § 2 ods. 2 písm. d)
Prílohy k žiadosti o vyjadrenie o návrhu na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej vysokej školy, štátnej vysokej školy, fakulty verejnej vysokej školy alebo fakulty štátnej vysokej školy [§ 82 ods. 2 písm. d) zákona] obsahujú
1.
názov, sídlo a začlenenie podľa § 2 ods. 13 zákona vysokej školy alebo názov a sídlo fakulty pri návrhu na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zmenu názvu vysokej školy alebo fakulty; navrhované sídlo pri návrhu na zmenu sídla vysokej školy alebo fakulty; odôvodnenie návrhu,
2.
dlhodobý zámer vysokej školy podľa § 2 ods. 10 zákona alebo jeho návrh alebo dlhodobý zámer fakulty podľa § 27 ods. 1 písm. f) zákona alebo jeho návrh pri návrhu na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zmenu názvu vysokej školy alebo fakulty, ktorý obsahuje aj údaje o oblastiach výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, a časový plán napĺňania dlhodobého zámeru alebo jeho návrhu,
3.
údaje o plnení dlhodobého zámeru s najvýznamnejšími výsledkami aj v oblastiach výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, ak ide o návrh na zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla vysokej školy alebo fakulty,
4.
údaje uvedené v prílohe č. 1 za dotknuté študijné programy, ak ide o návrh na zriadenie, zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie vysokej školy alebo fakulty, prípadne aj informácie o zámere a časovom pláne napĺňania údajov uvedených v druhom, piatom a ôsmom bode prílohy č. 1; v prípade návrhu na zriadenie sa neuvádzajú údaje uvedené v bodoch 4a. a 4b. prílohy č. 1,
5.
návrh vnútorných predpisov vysokej školy podľa § 15 ods. 1 písm. a) až c) zákona pri návrhu na zriadenie, zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie vysokej školy,
6.
informáciu o prechode práv, pohľadávok a záväzkov vysokej školy navrhovanej na zrušenie a informáciu o tom, ktorá iná vysoká škola alebo fakulta vysokej školy umožní dokončiť vysokoškolské vzdelanie študentom zrušenej vysokej školy alebo zrušenej fakulty v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore pri návrhu na zrušenie vysokej školy alebo fakulty,
7.
údaje uvedené v druhom a ôsmom bode prílohy č. 1 a údaje o prípadných ďalších zmenách, ak nastali pri zmene sídla vysokej školy, vypracované podľa údajov uvedených v prvom, štvrtom, piatom a šiestom bode prílohy č. 1 pri návrhu na zmenu sídla vysokej školy.“.
11.
Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.
Prílohy podľa § 2 ods. 3
A.
Prílohy ku komplexnej akreditácii činností vysokej školy podľa § 84 zákona obsahujú
1.
prílohy podľa § 84 ods. 3 písm. a) až c) zákona, dlhodobý zámer vysokej školy, hodnotenie jeho plnenia za príslušné hodnotené obdobie a prílohy v rozsahu údajov podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) (prílohy č. 1, 3 a 5),
2.
prílohy podľa § 84 ods. 3 písm. d) zákona, ktoré obsahujú najmä údaje na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy podľa § 82 ods. 7 zákona
2a.
prílohy na hodnotenie atribútu výstupov,
2b.
prílohy na hodnotenie atribútu prostredia, ktoré predloží fakulta (vysoká škola),
2c.
prílohy na hodnotenie atribútu ocenenia, ktoré predloží fakulta (vysoká škola),
2d.
celkový počet výstupov výskumnej a vývojovej činnosti za každú fakultu za každý akademický rok za hodnotené obdobie, z toho počet výstupov základného výskumu a počet výstupov aplikovaného výskumu. Z predchádzajúcich údajov vypočítaný priemerný počet výstupov výskumnej a vývojovej činnosti za každú fakultu za každý akademický rok za hodnotené obdobie, z toho priemerný počet výstupov základného výskumu a priemerný počet výstupov aplikovaného výskumu,
3.
prílohy na vyjadrenie o návrhu na začlenenie vysokej školy ako univerzitnej vysokej školy alebo odbornej vysokej školy podľa § 84 ods. 4 písm. e) zákona, ktoré obsahujú aj zoznam akreditovaných študijných programov jednotlivých stupňov priznaných práv podľa § 2 ods. 5, § 83 ods. 1 a 3 a § 102 ods. 3 písm. e) zákona vrátane štatistických údajov o celkovom počte študentov zapísaných v jednotlivých stupňoch študijných programov, osobitne dennej formy štúdia a osobitne externej formy štúdia. Prílohy ďalej obsahujú v tabuľke vypracovaný prehľad o počte študentov zapísaných v študijných programoch prvého stupňa, druhého stupňa a tretieho stupňa v jednotlivých akademických rokoch začínajúcich sa v hodnotenom období, súčty počtu zapísaných študentov podľa jednotlivých stupňov za hodnotené obdobie spolu, priemerné počty zapísaných študentov podľa jednotlivých stupňov za hodnotené obdobie, súčet priemerného počtu zapísaných študentov všetkých troch stupňov za hodnotené obdobie, súčet priemerného počtu zapísaných študentov druhého a tretieho stupňa za hodnotené obdobie spolu, číselné vyjadrenie v zlomku (v sedminách) podielu súčtu priemerného počtu zapísaných študentov druhého a tretieho stupňa za hodnotené obdobie spolu na súčte priemerného počtu zapísaných študentov všetkých troch stupňov za hodnotené obdobie; ak dosahuje podiel uvedeného počtu študentov aspoň dve sedminy, vypočíta sa počet študentov tvoriacich tieto dve sedminy, číselne sa uvedie ich počet a napokon percentuálne vyjadrenie priemerného počtu študentov denného štúdia tretieho stupňa v hodnotenom období z vypočítaného uvedeného počtu dvoch sedmín. Pritom študenti podľa § 53 ods. 3 zákona, študenti, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia, a študenti zapísaní na štúdium v študijnom odbore podľa predchádzajúcich predpisov sa počtom zohľadňujú v súlade s kritériami začlenenia vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy podľa § 82 ods. 7 zákona. Ďalej sa dokladajú tabuľkovo vypracované počty absolventov doktorandského štúdia v dennej forme v príslušných študijných odboroch (študijných programoch) za hodnotené obdobie podľa jednotlivých akademických rokov v členení podľa fakúlt a priemerný počet uvedených absolventov za hodnotené obdobie podľa fakúlt, ďalej počet obsadených miest funkčných profesorov podľa § 75 ods. 4 zákona v príslušných študijných odboroch (oblastiach podľa študijných programov) za hodnotené obdobie podľa jednotlivých akademických rokov v členení podľa fakúlt, priemerný počet funkčných profesorov za hodnotené obdobie podľa jednotlivých fakúlt (podľa študijných programov) a priemerný počet absolventov doktorandského štúdia v dennej forme doktorandského štúdia v príslušných študijných odboroch (študijných programoch) za hodnotené obdobie na jedno obsadené miesto funkčného profesora podľa fakúlt. Ďalej sa predloží vzorka – 25 výstupov výskumu doktorandov v dennej forme štúdia v oblasti výskumu zodpovedajúcej uskutočňovaným študijným programom tretieho stupňa za každú fakultu za hodnotené obdobie.1)
B.
Prílohy ku komplexnej akreditácii činností zahraničnej vysokej školy podľa § 49b ods. 5 zákona obsahujú
1.
dlhodobý zámer vysokej školy podľa § 2 ods. 10 zákona; hodnotenie jeho plnenia a vlastnej činnosti pracoviska zahraničnej vysokej školy v Slovenskej republike aj s využitím obsahu výročných správ podľa § 49b ods. 2 zákona za príslušné hodnotené obdobie vrátane výsledkov pravidelných študentských ankiet podľa § 70 ods. 1 písm. h) zákona, ktoré obsahuje najmä
1a.
doklady podľa § 49a ods. 2 písm. a) zákona potvrdené príslušnými zodpovednými orgánmi členského štátu sídla zahraničnej vysokej školy, názov zahraničnej vysokej školy v jazyku sídla členskej krajiny, v anglickom jazyku a v štátnom jazyku, údaje a doklady o právnej forme pôsobenia zahraničnej vysokej školy v Slovenskej republike,
1b.
prílohy podľa § 49a ods. 2 písm. b) zákona, ktoré obsahujú doklady a údaje o štatutárnych orgánoch zahraničnej vysokej školy v členskom štáte jej sídla, ako aj na území Slovenskej republiky, doklad – potvrdenie príslušného orgánu členského štátu o rovnocennosti dokladov o štúdiu vydávanom absolventom štúdia v Slovenskej republike podľa § 49a ods. 5 zákona, a ak ide o študijné programy v zdravotníckych študijných odboroch, doklad podľa § 49a ods. 6 zákona,
1c.
prílohy podľa § 49a ods. 2 písm. c) zákona, ktoré obsahujú údaje a doklady o personálnom zabezpečení vzdelávania poskytovaného na území Slovenskej republiky, a to najmä mená a priezviská garantov študijných programov, ich vedecko-pedagogické charakteristiky podľa § 1 ods. 4, písomné vyhlásenia garantov o garantovaní študijných programov na jednej vysokej škole, zoznam vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na zahraničnej vysokej škole v Slovenskej republike s údajmi o ich tituloch, hodnostiach, kvalifikácii, odbore pôsobenia, rozsahu a dĺžky ich pracovného úväzku a druhu pracovnoprávneho vzťahu podľa pracovnoprávnych predpisov a v hodinách a s názvami predmetov a počtu hodín v študijnom pláne v príslušnom semestri/roku, ktoré vyučujú; pracovné zmluvy s garantmi a ostatnými vysokoškolskými učiteľmi pôsobiacimi na pracovisku zahraničnej vysokej školy v Slovenskej republike s uvedením rozsahu, dĺžky pracovného úväzku a druhu pracovnoprávneho vzťahu podľa pracovnoprávnych predpisov a v hodinách na pracovisku zahraničnej vysokej školy v Slovenskej republike, rozhodnutie o uznaní kvalifikačných predpokladov na vykonávanie funkcií vysokoškolských učiteľov,1) ak ide o vysokoškolských učiteľov, ktorým vydali doklad o vedecko-pedagogickom titule, umelecko-pedagogickom titule alebo vedeckej hodnosti zahraničné vysoké školy alebo iné zákonom členského štátu oprávnené orgány, a ak ide o štát, ktorý nie je členským štátom, rozhodnutie o uznaní príslušného dokladu o udelení príslušného vedecko-pedagogického titulu alebo vedeckej hodnosti podľa § 106 zákona, doklady o priestorovom a personálnom zabezpečení vzdelávania poskytovaného na území Slovenskej republiky v rozsahu údajov a dokladov podľa prílohy č. 1 bodov 8a až 8c,
1d.
doklady podľa § 49a ods. 2 písm. d) zákona, ktoré obsahujú údaje a doklady o štúdiu primerane podľa prílohy č. 1 tretieho bodu, štvrtého bodu až bodu 4c, piateho bodu až bodu 6c, štatút, študijný poriadok a zásady výberového konania pracoviska zahraničnej vysokej školy,
2.
primerane prílohy podľa § 84 ods. 3 písm. d) zákona uvedené v časti A druhom bode až bode 2d tejto prílohy.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.
Robert Fico v. r.
1)
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia.
2)
Napríklad Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 28 písm. j) zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
1)
§ 3 vyhlášky Československej akadémie vied č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov.
1*)
Napríklad Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1)
§ 28 písm. j) zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.