Predpis bol zrušený predpisom 251/2012 Z. z.

559/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.02.2008 do 31.08.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

559
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 5. novembra 2007,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti zásad prepočtu objemových jednotiek množstva plynu na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva stanovenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 54 ods. 5 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 107/2007 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Základom pre účtovanie dodávky plynu medzi dodávateľom plynu a odberateľom plynu je dodané množstvo energie v plyne. Dodané množstvo energie v plyne sa vyjadruje v jednotkách energie v kWh alebo MJ a ich násobkoch podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Prepočet objemových jednotiek množstva plynu na energiu vykoná dodávateľ plynu vynásobením dodaného objemu plynu stanoveného za podmienok uvedených v odseku 5 a priemernej hodnoty spaľovacieho tepla objemového vypočítaného ako aritmetický priemer denných priemerných hodnôt spaľovacieho tepla objemového za príslušné účtovacie obdobie.
(3)
Účtovacie obdobie je obdobie, za ktoré fakturuje dodávateľ plynu odberateľovi dodávku plynu, na základe denných údajov o dodanom množstve plynu na danom odbernom mieste. Ak určené meradlo na danom odbernom mieste nezaznamenáva denné údaje o dodanom množstve plynu, je účtovacím obdobím obdobie medzi dvoma odpočtami stavu počítadla určeného meradla.
(4)
Objem plynu dodaný odberateľovi plynu, zmeraný za prevádzkových podmienok, pred prepočtom na množstvo dodanej energie bude prepočítaný na objem pri podmienkach podľa odseku 5. Prepočet vykoná určenými meradlami schválenými podľa osobitného predpisu2) dodávateľ plynu v spolupráci s prevádzkovateľom siete alebo ho vykoná dodávateľ plynu podľa § 3 ods. 7.
(5)
Na stanovenie dodaného objemu plynu v m3 a spaľovacieho tepla objemového v kWh.m-3 alebo v MJ.m-3 sú určujúce tieto podmienky:
a)
základná teplota
na vyjadrenie objemu 15 oC,
b)
základný tlak
na vyjadrenie objemu 101,325 kPa,
c)
relatívna vlhkosť suchého plynu φ = 0,
d)
referenčná teplota spaľovania 25 oC.
(6)
Všetky priemerné hodnoty spaľovacieho tepla objemového v kWh.m-3 alebo v MJ.m-3 na potreby účtovania dodávky plynu sa zaokrúhľujú na tri desatinné miesta. Dodané množstvo energie vyjadrené v kWh alebo MJ dodávateľ plynu zaokrúhli na celé číslo. Ak je číslica za zaokrúhľovanou číslicou 0 až 5, zaokrúhľovaná číslica zostáva nezmenená. Ak je číslica za zaokrúhľovanou číslicou 6 až 9, zaokrúhľovaná číslica sa zvýši o 1.
§ 2
Dodávky plynu z výroby plynu, zo zásobníka a z prepravnej siete
(1)
Vo výstupných bodoch z prepravnej siete, z podzemného zásobníka a v miestach dodávky zemného plynu z ťažobnej siete meria prevádzkovateľ siete množstvo a kvalitu plynu.
(2)
Kvalita plynu na stanovenie spaľovacieho tepla objemového sa meria priebežne, najmenej raz za hodinu. Z nameraných údajov stanoví prevádzkovateľ siete priemernú dennú hodnotu spaľovacieho tepla objemového.
(3)
Pri dodávke plynu z ťažobnej siete s výkonom neprevyšujúcim 5 tis. m3/h meria prevádzkovateľ siete kvalitu plynu a stanovuje hodnotu spaľovacieho tepla objemového najmenej raz mesačne. Takto stanovená hodnota je platná od nasledujúceho dňa po stanovení pre všetky dodávky z ťažobnej siete.
§ 3
Dodávky plynu z distribučnej siete
(1)
Pre distribučnú sieť alebo jej časť stanoví prevádzkovateľ distribučnej siete dennú priemernú hodnotu spaľovacieho tepla objemového ako vážený priemer denných hodnôt spaľovacieho tepla objemového všetkých prúdov plynu vstupujúcich do distribučnej siete alebo jej časti.
(2)
Vážený priemer sa vypočíta podielom súčtu dodaného množstva energie v každom vstupnom bode a súčtu celkových objemov dodaného plynu do vstupných bodov za príslušný deň. Dodané množstvo energie vo vstupnom bode za deň je súčinom dodaného objemu plynu za deň a dennej priemernej hodnoty spaľovacieho tepla objemového v príslušnom vstupnom bode.
(3)
Denná priemerná hodnota spaľovacieho tepla objemového stanovená podľa odseku 1 je záväzná pre všetky dodávky a dopravu plynu z distribučnej siete alebo jej časti, ak distribučná sieť alebo jej časť spĺňajú za mesiac predchádzajúci dodávke podmienku homogénnej oblasti podľa odseku 4.
(4)
Ak sa mesačný aritmetický priemer denných priemerných hodnôt spaľovacieho tepla objemového v ktoromkoľvek zo vstupných bodov distribučnej siete alebo jej časti nelíši od mesačného aritmetického priemeru denných priemerných hodnôt spaľovacieho tepla objemového vypočítaných postupom podľa odseku 1 pre celú distribučnú sieť alebo jej časť o viac ako ± 2 %, je distribučná sieť alebo jej časť, spĺňajúca túto podmienku, považovaná za homogénnu oblasť.
(5)
Ak je uvedená odchýlka väčšia ako ± 2 %, prevádzkovateľ distribučnej siete rozdelí distribučnú sieť ďalšími meracími miestami na oblasti, ktoré budú preukazovať dodržanie podmienky homogénnych oblastí. Pre tieto meracie miesta platí primerane § 2. Do vymedzenia nových oblastí je pri všetkých dodávkach plynu záväzná hodnota spaľovacieho tepla objemového stanovená podľa odseku 1.
(6)
Ak vstupom plynu z nízkokapacitných zdrojov do homogénnej oblasti nebude distribučná sieť spĺňať podmienky homogénnej oblasti podľa odseku 4, hodnota spaľovacieho tepla objemového z nízkokapacitných zdrojov bude považovaná za zhodnú s hodnotou stanovenou podľa odseku 1 bez zohľadnenia plynu z týchto zdrojov len v tom prípade, ak podiel objemu plynu z nízkokapacitných zdrojov na celkovom ročnom objeme plynu dodaného do inak homogénnej oblasti v súhrne neprevyšuje 2 % a zároveň hodnota spaľovacieho tepla objemového z nízkokapacitných zdrojov je vyššia, ako hodnota stanovená podľa odseku 1.
(7)
Objem plynu dodaný z distribučnej siete pri pretlaku menšom ako 5 kPa, zmeraný určeným meradlom nevykonávajúcim prepočet na podmienky uvedené v § 1 odseku 5, prepočíta dodávateľ plynu vynásobením objemovým prepočítavacím číslom uvedeným v prílohe. Prepočítané objemové množstvo zemného plynu sa zaokrúhli na celé m3.
§ 4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ľubomír Jahnátek v. r.
Príloha
k vyhláške č. 559/2007 Z. z.
NADMORSKÁ VÝŠKA OBCE/MESTA (V METROCH) ZA OBCE/MESTÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY A HODNOTA OBJEMOVÉHO PREPOČÍTAVACIEHO ČÍSLA
1)
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích jednotkách.
2)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.