560/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

560
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. novembra 2001 bol v Štrasburgu podpísaný Európsky dohovor o ochrane audiovizuálneho dedičstva.
Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 346 z 10. mája 2007 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 14. augusta 2007.
Ratifikačná listina bola uložená 5. septembra 2007 u generálneho tajomníka Rady Európy, depozitára dohovoru.
Dohovor nadobudne platnosť 1. januára 2008 v súlade s článkom 20 ods. 1. V ten istý deň, t. j. 1. januára 2008, nadobudne platnosť aj pre Slovenskú republiku.
K oznámeniu č. 560/2007 Z. z.
EURÓPSKY DOHOVOR O OCHRANE AUDIOVIZUÁLNEHO DEDIČSTVA
Štrasburg 8. XI. 2001
PREAMBULA
Členské štáty Rady Európy a ostatní signatári Európskeho kultúrneho dohovoru a Európske spoločenstvo,
berúc do úvahy, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotu medzi jej členmi najmä pri ochrane a posilňovaní ideálov a princípov, ktoré sú ich spoločným dedičstvom,
berúc do úvahy, že európske kultúrne dedičstvo odráža kultúrnu identitu a rozmanitosť národov Európy,
berúc do úvahy, že zvukovo-obrazový záznam je neoddeliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva a že štáty musia zabezpečiť, aby bol zachovaný a chránený pre budúce generácie,
berúc do úvahy, že zvukovo-obrazový záznam je forma kultúrneho vyjadrovania, ktoré odzrkadľuje dnešnú spoločnosť a vynikajúcim spôsobom zaznamenáva každodenné udalosti, je základom našej histórie a odrazom našej civilizácie,
uvedomujúc si krehkosť zvukovo-obrazového záznamu a nebezpečenstvo, ktoré ohrozuje jeho existenciu a jeho zachovanie pre budúce generácie,
zdôrazňujúc význam zodpovednosti zúčastnených strán zachovávať, obnovovať a sprístupňovať toto dedičstvo,
odhodlaní spolupracovať a podnikať spoločné kroky na ochranu a zabezpečenie zachovania audiovizuálneho kultúrneho dedičstva,
berúc do úvahy platné medzinárodné zmluvy na ochranu autorských práv a im príbuzných práv,
berúc do úvahy prácu vykonanú na iných medzinárodných fórach v oblasti ochrany audiovizuálneho dedičstva,
dohodli sa takto:
KAPITOLA I
ÚVOD
Článok 1
Cieľ dohovoru
Cieľom tohto dohovoru je zabezpečiť ochranu európskeho audiovizuálneho dedičstva a jeho oceňovanie nielen ako istého druhu umenia, ale aj ako dokumentu našej minulosti prostredníctvom zberu, ochrany a sprístupňovania zvukovo-obrazového záznamu na kultúrne, vedecké a umelecké ciele vo verejnom záujme.
Článok 2
Definície
Na účely tohto dohovoru
a)
zvukovo-obrazový záznam je súbor obrazov, či už sprevádzaných zvukom alebo nie, zaznamenaných akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek nosiči tak, aby sprostredkoval dojem pohybu,
b)
kinematografické dielo je zvukovo-obrazový záznam spolusúvisiacich obrazov ľubovoľnej dĺžky, predovšetkým hrané, animované a dokumentárne kinematografické diela určené na premietanie v kinách,
c)
archív je inštitúcia určená zmluvným štátom na výkon funkcie zákonného depozitára,
d)
dobrovoľný depozitný orgán je inštitúcia, ktorú na tento účel určí zmluvná strana.
Článok 3
Pôsobnosť
1.
Zmluvné strany dohovoru sú povinné uplatňovať ustanovenia dohovoru pri všetkých kinematografických dielach odo dňa nadobudnutia jeho platnosti.
2.
Protokolmi vypracovanými v súlade s článkom 18 tohto dohovoru sa uplatňovanie dohovoru rozširuje aj na iné ako kinematografické diela, napríklad na audiovizuálne diela vyrobené na televízne vysielanie.
Článok 4
Autorské práva a im príbuzné práva
Záväzky vyplývajúce z tohto dohovoru nijakým spôsobom neovplyvnia ustanovenia medzinárodných zmlúv o ochrane autorských práv a im príbuzných práv. Žiadne ustanovenie tohto dohovoru sa nesmie interpretovať tak, aby narúšalo takúto ochranu.
KAPITOLA II
ZÁKONNÉ USCHOVÁVANIE
Článok 5
Všeobecné povinnosti zákonného uschovávania
1.
Každá zmluvná strana môže všeobecne záväzným právnym predpisom alebo iným vhodným spôsobom uložiť povinnosť uschovávať zvukovo-obrazový záznam, ktorý tvorí súčasť audiovizuálneho dedičstva a ktorý bol vytvorený na jej vlastnom území alebo na ktorého vytvorení sa táto zmluvná strana podieľala.
2.
Každá zmluvná strana môže poskytnúť výnimku z povinnosti uschovávať zvukovo-obrazový záznam u zákonného depozitára, ak je zvukovo-obrazový záznam právoplatne uschovaný u niektorej z ostatných zúčastnených strán.
Článok 6
Určenie a úlohy archívov
1.
Každá zmluvná strana ustanoví jeden alebo niekoľko archívov, ktorých úlohou je zabezpečiť uchovávanie, zdokumentovanie a reštaurovanie uschovaného zvukovo-obrazového záznamu a jeho sprístupňovanie na študijné účely.
2.
Určené orgány sú verejné inštitúcie alebo súkromné subjekty, ktoré nemôžu byť priamo ani nepriamo kontrolované žiadnou fyzickou osobou ani právnickou osobou primárne vykonávajúcou podnikateľskú činnosť v oblasti médií.
3.
Zmluvné strany sa zaväzujú dohliadať na vykonávanie úloh pridelených archívom.
Článok 7
Technické a finančné prostriedky
Každá zmluvná strana zabezpečí pre archívy potrebné prostriedky na plnenie úloh, ktoré sú definované v článku 6 ods. 1 tohto dohovoru.
Článok 8
Podmienky zákonného uschovávania
1.
Každá zmluvná strana určí fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorú poverí povinnosťou uschovávať audiovizuálne diela. Zabezpečí podmienky na toto uschovávanie. Predovšetkým zabezpečí, aby archívy dostávali originálne nosiče alebo nosiče dosahujúce kvalitu originálu.
2.
Zvukovo-obrazový záznam sa uloží najneskôr do dvanástich mesiacov odo dňa, keď bola jeho konečná verzia prvý raz verejne predvedená, alebo v inej primeranej lehote, ktorú určí zmluvná strana. Ak dielo nebolo verejne predvedené, lehota začína plynúť od ukončenia jeho vytvorenia a výroby.
Článok 9
Reštaurovanie uschovaného zvukovo-obrazového záznamu
1.
Každá zmluvná strana musí podporovať reštaurovanie zákonne uschovaného zvukovo-obrazového záznamu zhoršenej fyzickej kvality, ktorý tvorí súčasť audiovizuálneho dedičstva.
2.
Každá zmluvná strana môže vo svojom právnom poriadku povoliť reprodukovanie zákonne uschovaného zvukovo-obrazového záznamu na účely reštaurovania.
Článok 10
Mimoriadne opatrenia
Každá zmluvná strana vykoná príslušné opatrenia na zabezpečenie ochrany zvukovo-obrazového záznamu, ktorý tvorí súčasť audiovizuálneho dedičstva a ktorý je vystavený bezprostrednému nebezpečenstvu zničenia, ak nie je inak chránený podľa podmienok zákonného uschovávania.
KAPITOLA III
DOBROVOĽNÉ USCHOVÁVANIE
Článok 11
Podpora dobrovoľného uschovávania
Každá zmluvná strana podporuje dobrovoľné uschovávanie zvukovo-obrazového záznamu, ktorý tvorí súčasť audiovizuálneho dedičstva vrátane sprievodného a zabezpečovacieho materiálu a ktorý zároveň nespĺňa podmienky článku 5 tohto dohovoru.
Článok 12
Sprístupnenie verejnosti
Každá zmluvná strana odporúča dobrovoľnému depozitnému orgánu, aby v zmluvách uzatváraných s držiteľmi autorských práv špecifikoval podmienky, za akých môže uschovaný zvukovo-obrazový záznam sprístupniť verejnosti.
KAPITOLA IV
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE ARCHÍVY A DOBROVOĽNÉ DEPOZITNÉ ORGÁNY
Článok 13
Spoločné archívy
1.
Zmluvné strany sa môžu rozhodnúť, že zriadia spoločné archívy a spoločné depozitné orgány, aby mohli efektívnejšie plniť ciele tohto dohovoru.
2.
Archív a dobrovoľný depozitný orgán môžu byť jednou a tou istou inštitúciou s podmienkou, že sa dodržia ustanovenia platné pre každú z týchto inštitúcií.
Článok 14
Spolupráca medzi archívmi a dobrovoľnými depozitnými orgánmi
Každá zmluvná strana podporuje archívy a dobrovoľné depozitné orgány k vzájomnej spolupráci a k spolupráci s archívmi a orgánmi ostatných zmluvných strán s cieľom napomáhať
a)
výmenu informácií o zvukovo-obrazovom zázname,
b)
zostavovanie európskej audiovizuálnej filmografie,
c)
vytvorenie štandardného postupu na skladovanie, výmenu a aktualizáciu zvukovo-obrazového záznamu a s ním súvisiacich informácií,
d)
vypracovanie spoločnej normy pre elektronickú výmenu informácií,
e)
zachovanie zariadení na použitie a šírenie diel.
Článok 15
Zmluvné podmienky uschovávania
Každá zmluvná strana podporuje archívy a dobrovoľné depozitné orgány, aby s depozitármi uzatvárali zmluvy, v ktorých by špecifikovali práva a povinnosti týkajúce sa zvukovo-obrazového záznamu. Ak zákon neustanovuje inak, tieto zmluvy môžu obsahovať podmienky zodpovednosti za poškodenie uschovaného materiálu, môžu upravovať jeho dočasné alebo trvalé vyzdvihnutie z depozitu držiteľmi autorských práv a kompenzáciu, ktorú majú platiť držitelia autorských práv, za jeho reštauráciu alebo za ďalšie služby poskytované archívom alebo dobrovoľným depozitným orgánom.
KAPITOLA V
SLEDOVANIE UPLATŇOVANIA DOHOVORU
Článok 16
Stály výbor
1.
Na účely tohto dohovoru sa zriadi stály výbor.
2.
Každú zmluvnú stranu môže v stálom výbore zastupovať jeden alebo niekoľko delegátov. Každá zmluvná strana má hlasovacie právo. Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto dohovoru, má jeden hlas. Európske spoločenstvo uplatňuje svoje hlasovacie právo v súvislosti s otázkami, ktoré sú v jeho kompetencii, a počet jeho hlasov sa rovná počtu jeho členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru. Európske spoločenstvo si neuplatňuje svoje hlasovacie právo vo veciach, ktoré nepatria do jeho kompetencie.
3.
Európske spoločenstvo alebo ktorýkoľvek štát uvedený v článku 19, ktorý nie je zmluvnou stranou tohto dohovoru, môže mať v stálom výbore svojho zástupcu v úlohe pozorovateľa.
4.
Zasadnutia stáleho výboru zvoláva generálny tajomník Rady Európy. Prvé zasadnutie sa musí konať do šiestich mesiacov od nadobudnutia platnosti tohto dohovoru. Členovia stáleho výboru sa budú stretávať vždy vtedy, keď o to požiada jedna tretina zmluvných strán alebo Výbor ministrov, alebo na základe iniciatívy generálneho tajomníka Rady Európy v súlade s ustanoveniami článku 18 ods. 2, alebo na žiadosť jednej alebo niekoľkých zmluvných strán v súlade s ustanoveniami článku 17 ods. 1 písm. c).
5.
Potrebné kvórum tvorí väčšina zmluvných strán. Okrem ustanovení článku 16 ods. 6 a článku 18 ods. 3 stály výbor prijíma rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou prítomných zmluvných strán.
6.
Stály výbor môže pri výkone svojej funkcie vyplývajúcej z tohto dohovoru požiadať o radu expertov. Zo svojej vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť príslušného orgánu môže prizvať medzinárodný alebo národný, vládny alebo mimovládny orgán s odbornou kvalifikáciou v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, aby sa ich zástupca v úlohe pozorovateľa zúčastnil na celom zasadnutí alebo na jeho časti. Rozhodnutie o prizvaní týchto expertov alebo orgánov sa prijíma dvojtretinovou väčšinou zúčastnených strán.
7.
V súlade s ustanoveniami tohto dohovoru si stály výbor vypracuje vlastný rokovací poriadok.
Článok 17
Činnosť a správy stáleho výboru
1.
Stály výbor zodpovedá za preverovanie pôsobnosti a vykonávania tohto dohovoru, pričom môže
a)
predkladať zúčastneným stranám odporúčania týkajúce sa uplatňovania dohovoru,
b)
odporúčať potrebné úpravy dohovoru a skúmať úpravy navrhované v súlade s ustanoveniami článku 18,
c)
na žiadosť jednej alebo niekoľkých zúčastnených strán preverovať otázky týkajúce sa výkladu dohovoru,
d)
odporúčať Výboru ministrov odporúčania týkajúce sa iných štátov, ako sú štáty uvedené v článku 19, aby boli vyzvané na prístup k dohovoru.
2.
Po každom stretnutí predloží stály výbor zmluvným stranám a Výboru ministrov Rady Európy správu o obsahu rokovaní a o prijatých rozhodnutiach.
KAPITOLA VI
PROTOKOLY, ZMENY A DOPLNKY
Článok 18
Protokoly, zmeny a doplnky
1.
Aby sa princípy, ktoré obsahuje tento dohovor, rozvinuli aj na špecifické oblasti, prijmú sa protokoly aj na ochranu tých zvukovo-obrazových záznamov, ktoré nie sú kinematografickými dielami.
2.
Akýkoľvek návrh protokolu uvedeného v odseku 1 alebo akýkoľvek návrh na zmenu alebo doplnenie takéhoto protokolu, alebo akýkoľvek návrh na zmenu alebo doplnenie tohto dohovoru predložený zmluvnou stranou, stálym výborom alebo Výborom ministrov sa oznamuje generálnemu tajomníkovi Rady Európy, ktorý ho zašle členským štátom Rady Európy, ostatným štátom, ktoré by sa mohli stať zmluvnými stranami tohto dohovoru, a Európskemu spoločenstvu. Generálny tajomník Rady Európy zvolá zasadnutie stáleho výboru najskôr do dvoch mesiacov od oznámenia návrhu.
3.
Stály výbor preskúma návrh najskôr dva mesiace po tom, ako ho generálny tajomník rozpošle v súlade s odsekom 2. Po schválení textu trojštvrtinovou väčšinou zmluvných strán stály výbor predloží text na prijatie Výboru ministrov.
4.
Všetky zmeny a doplnky dohovoru prijaté v súlade s predchádzajúcim odsekom nadobudnú platnosť v tridsiaty deň po tom, ako všetky zmluvné strany oznámia generálnemu tajomníkovi ich prijatie. Ak Výbor ministrov prijme nejakú zmenu alebo doplnok, ktoré ešte nenadobudli platnosť, nijaký štát ani Európske spoločenstvo nemôžu vyjadriť svoj súhlas s tým, že budú viazané týmto dohovorom, ak zároveň neprijmú aj túto zmenu alebo doplnok.
5.
Výbor ministrov stanoví podmienky nadobudnutia platnosti protokolov k tomuto dohovoru a zmien a doplnkov týchto protokolov na základe textu predloženého stálym výborom v súlade s odsekom 3.
KAPITOLA VII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 19
Podpis, ratifikácia, prijatie a schválenie
Tento dohovor je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy a ostatným štátom, ktoré sú zmluvnými stranami Európskeho kultúrneho dohovoru, a Európskemu spoločenstvu. Podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení sa uložia u generálneho tajomníka Rady Európy.
Článok 20
Nadobudnutie platnosti
1.
Tento dohovor nadobúda platnosť po troch mesiacoch odo dňa, keď päť štátov, z toho najmenej štyri členské štáty Rady Európy, vyjadrí svoj súhlas s tým, že budú viazané týmto dohovorom v súlade s ustanoveniami článku 19.
2.
Vo vzťahu ku ktorémukoľvek signatárskemu štátu, ktorý neskôr prejaví súhlas s tým, že bude viazaný týmto dohovorom, nadobúda dohovor platnosť po uplynutí troch mesiacov odo dňa uloženia jeho listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení.
Článok 21
Vzťahy medzi dohovorom a právom Európskeho spoločenstva
Zmluvné strany, ktoré sú členmi Európskeho spoločenstva, uplatňujú pri svojich vzájomných vzťahoch pravidlá spoločenstva, a preto neuplatňujú pravidlá vyplývajúce z tohto dohovoru okrem prípadov, ak neexistuje žiadne pravidlo spoločenstva, ktoré by upravovalo príslušnú oblasť.
Článok 22
Prístup iných štátov
1.
Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru môže Výbor ministrov Rady Európy po konzultáciách so zmluvnými stranami vyzvať na prístup k tomuto dohovoru ktorýkoľvek štát, ktorý nie je uvedený v článku 19, na základe rozhodnutia prijatého väčšinou ustanovenou v článku 20 písm. d) Štatútu Rady Európy a jednomyseľným hlasovaním zástupcov zmluvných štátov, ktorí majú právo zúčastňovať sa na zasadaniach Výboru ministrov.
2.
Vo vzťahu ku ktorémukoľvek pristupujúcemu štátu nadobúda tento dohovor platnosť po uplynutí troch mesiacov odo dňa uloženia jeho listiny o prístupe u generálneho tajomníka Rady Európy.
Článok 23
Územná pôsobnosť
1.
Pri podpise alebo pri ukladaní listín o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe môže ktorýkoľvek štát vymedziť územie alebo územia, na ktoré sa bude tento dohovor vzťahovať.
2.
Ktorýkoľvek štát môže kedykoľvek neskôr rozšíriť formou vyhlásenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy uplatňovanie tohto dohovoru na akékoľvek iné územie vymedzené vo vyhlásení. Vo vzťahu k takémuto územiu nadobúda tento dohovor platnosť po uplynutí troch mesiacov odo dňa prijatia takéhoto oznámenia generálnym tajomníkom.
3.
Ktorékoľvek vyhlásenie podľa dvoch predchádzajúcich odsekov možno vo vzťahu ku ktorémukoľvek územiu uvedenému v takomto vyhlásení odvolať oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Toto odvolanie nadobúda platnosť po troch mesiacoch odo dňa prijatia takéhoto oznámenia generálnym tajomníkom.
Článok 24
Výhrady
K ustanoveniam tohto dohovoru nie sú prípustné nijaké výhrady.
Článok 25
Vypovedanie
1.
Ktorákoľvek zmluvná strana môže tento dohovor kedykoľvek vypovedať formou oznámenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy.
2.
Takéto vypovedanie nadobúda účinnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa prijatia takéhoto oznámenia generálnym tajomníkom.
Článok 26
Oznámenia
Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy, ostatným štátom, ktoré by sa mohli stať zmluvnými stranami tohto dohovoru, a Európskemu spoločenstvu
a)
každé podpísanie,
b)
uloženie listín o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe,
c)
každý dátum o nadobudnutí platnosti tohto dohovoru v súlade s článkami 20, 22 a 23,
d)
každú zmenu, doplnenie alebo protokol prijaté v súlade s článkom 18 a dátum nadobudnutia ich platnosti,
e)
každý iný akt, oznámenie alebo informáciu týkajúcu sa tohto dohovoru.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento dohovor.
Vyhotovené v Štrasburgu 8. novembra 2001 v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť, v jedinom exemplári, ktorý bude uložený v archíve Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy zašle overené kópie každému členskému štátu Rady Európy, ostatným zmluvným štátom Európskeho kultúrneho dohovoru, Európskemu spoločenstvu a každému štátu, ktorý bol vyzvaný na prístup k dohovoru.