563/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2007 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

563
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 28. novembra 2007,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 196/2005 Z. z.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 196/2005 Z. z. sa mení takto:
V prílohe stĺpcoch „Colný úrad“ a „Sídlo colného úradu“ sa slová „Čierna nad Tisou“ nahrádzajú slovom „Michalovce“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2007.
Ján Počiatek v. r.