565/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

565
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 23. októbra 2007 a 24. októbra 2007 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o vzájomnom uznávaní a výmene národných vodičských preukazov.
Dohoda nadobudla platnosť 23. novembra 2007 na základe článku 9 ods. 1.
K oznámeniu č. 565/2007 Z. z.
DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o vzájomnom uznávaní a výmene národných vodičských preukazov
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky prejavuje úctu Veľvyslanectvu Kórejskej republiky v Bratislave a v mene vlády Slovenskej republiky má česť navrhnúť uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o vzájomnom uznávaní a výmene národných vodičských preukazov v tomto znení:
„Vláda Slovenskej republiky a vláda Kórejskej republiky (ďalej len „zmluvné strany")
v záujme zjednodušenia cestnej premávky na území oboch krajín a
s cieľom zabezpečiť vzájomné uznávanie a výmenu vodičských preukazov vydaných v Slovenskej republike a Kórejskej republike,
dohodli sa takto:
Článok 1
(1)
Zmluvné strany navzájom uznávajú, na účely výmeny, vodičské preukazy vydané príslušným orgánom druhej zmluvnej strany. Takéto vodičské preukazy sa vymieňajú v súlade s tabuľkou zhody tvoriacej prílohu k tejto dohode.
(2)
Držitelia platných, nie dočasných vodičských preukazov vydaných príslušným orgánom jednej zmluvnej strany, ktorým bolo udelené povolenie na pobyt na území druhej zmluvnej strany, môžu kedykoľvek požiadať príslušný orgán tejto zmluvnej strany o výmenu svojich vodičských preukazov za vodičské preukazy vydané touto zmluvnou stranou podľa ustanovení tejto dohody, ak chcú viesť motorové vozidlá na území tejto zmluvnej strany.
(3)
Zmluvné strany vymieňajú vodičské preukazy podľa odseku 2 tohto článku bez toho, aby žiadateľov o výmenu podrobovali akýmkoľvek skúškam na účel preverenia ich spôsobilosti viesť motorové vozidlo.
(4)
Odsek 3 tohto článku nemá vplyv na ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov oboch zmluvných strán týkajúcich sa obmedzenia viesť motorové vozidlo na základe veku, zdravia a psychického stavu žiadateľa o vodičský preukaz.
(5)
Vodičské preukazy vydané pre účastníkov vodičských kurzov alebo pre osoby, ktoré sa učia viesť motorové vozidlo v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán, nie sú predmetom vzájomného uznávania vodičských preukazov na účely výmeny podľa tejto dohody.
Článok 2
(1)
Príslušný orgán zmluvnej strany realizujúci výmenu môže od žiadateľa požadovať poskytnutie originálu vodičského preukazu vydaného druhou zmluvnou stranou opatrený úradným prekladom do jazyka tejto krajiny alebo do anglického jazyka.
(2)
Príslušný orgán zmluvnej strany realizujúci výmenu podľa odseku 1 tohto článku môže od žiadateľa požadovať potvrdenie o zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel príslušnej vodičskej skupiny a môže zamietnuť výmenu vodičského preukazu, ak zdravotný a psychický stav žiadateľa nespĺňa požadované kritériá príslušného vodičského preukazu.
(3)
Príslušný orgán zmluvnej strany realizujúci výmenu môže od žiadateľa požadovať aj všetky ostatné doklady a poplatky požadované podľa vnútroštátnych právnych predpisov.
Článok 3
Príslušné orgány zmluvných strán môžu pri vykonávaní tejto dohody uplatniť vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa evidencie vodičov.
Článok 4
V prípade pochybností o platnosti alebo pravosti vodičského preukazu predloženého na výmenu môže príslušný orgán zmluvnej strany realizujúci výmenu požiadať príslušný orgán druhej zmluvnej strany o overenie platnosti alebo pravosti takého vodičského preukazu.
Článok 5
(1)
Originály vodičských preukazov odobraté na účely výmeny príslušným orgánom jednej zmluvnej strany sa odovzdajú príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany diplomatickou cestou.
(2)
Pri prijímaní originálu vodičského preukazu informuje príslušný orgán prijímajúcej zmluvnej strany príslušný orgán odovzdávajúcej zmluvnej strany o akýchkoľvek nepresnostiach alebo chybách v takomto vodičskom preukaze týkajúcich sa jeho platnosti alebo pravosti.
Článok 6
(1) Zmluvné strany si navzájom poskytnú diplomatickou cestou pred nadobudnutím platnosti tejto dohody
a)
úplné názvy, adresy, telefónne a faxové čísla a e-mailové adresy svojich príslušných orgánov a
b)
vzory platných vodičských preukazov uvedených v prílohe k tejto dohode.
(2)
Zmluvné strany sa navzájom bezodkladne informujú diplomatickou cestou o akýchkoľvek zmenách svojich vodičských preukazov alebo o akýchkoľvek zmenách a doplneniach vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré môžu mať vplyv na vykonávanie tejto dohody, ako aj o zmenách kontaktných údajov príslušných orgánov.
Článok 7
Komunikácia medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán podľa článku 4 a článku 5 ods. 2 tejto dohody a komunikácia diplomatickou cestou podľa článku 5 ods. 1 a článku 6 tejto dohody sa vedie v anglickom jazyku.
Článok 8
(1)
Táto dohoda sa nevzťahuje na práva a záväzky zmluvných strán, ktoré pre zmluvné strany vyplývajú z iných medzinárodných zmlúv, ktorými sú viazané.
(2)
Táto dohoda sa bude uplatňovať v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi každej zo zmluvných strán.
Článok 9
(1)
Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiaty (30.) deň po dni prijatia neskoršieho oznámenia, ktorým si zmluvné strany oznámia splnenie všetkých podmienok potrebných na nadobudnutie jej platnosti podľa vnútroštátnych právnych predpisov. Uzatvára sa na dobu neurčitú.
(2)
Každá zmluvná strana môže dohodu vypovedať písomnou nótou zaslanou druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou. V tomto prípade sa platnosť dohody skončí tridsiatym (30.) dňom odo dňa doručenia nóty druhou zmluvnou stranou.
(3)
Táto dohoda môže byť zmenená alebo doplnená na základe vzájomného písomného súhlasu zmluvných strán. Takáto zmena alebo doplnenie nadobudne platnosť dňom podľa vzájomnej dohody zmluvných strán.“.
Príloha
TABUĽKA ZHODY
1.
SLOVENSKÉ VODIČSKÉ PREUKAZY, KTORÉ SA VYMIEŇAJÚ ZA KÓREJSKÉ VODIČSKÉ PREUKAZY
Slovenské vodičské preukazy Zodpovedajúce kórejské vodičské preukazy
Vodičské preukazy skupiny B Obyčajné vodičské preukazy druhej triedy
2.
KÓREJSKÉ VODIČSKÉ PREUKAZY, KTORÉ SA VYMIEŇAJÚ ZA SLOVENSKÉ VODIČSKÉ PREUKAZY
Kórejské vodičské preukazy Zodpovedajúce slovenské vodičské preukazy
Špeciálne vodičské preukazy prvej triedy Vodičské preukazy skupiny B
Vodičské preukazy prvej triedy veľkého formátu
Obyčajné vodičské preukazy prvej triedy
Obyčajné vodičské preukazy druhej triedy
V prípade, že vláda Kórejskej republiky súhlasí s uvedeným návrhom, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky má česť navrhnúť, aby táto nóta spolu s prílohou a odpovedná nóta veľvyslanectva potvrdzujúca tento súhlas tvorili dohodu medzi oboma vládami, ktorá nadobudne platnosť podľa článku 9 ods. 1 tejto dohody.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Veľvyslanectvo Kórejskej republiky v Bratislave o svojej hlbokej úcte.“
Bratislava 23. októbra 2007