57/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013

57
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. januára 2007,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje
a)
druhy obilnín, ktorých odrody podliehajú konaniu o registrácii odrody, a požiadavky, ktoré osivo musí spĺňať pri ich výrobe a uvádzaní na trh,
b)
požiadavky na výrobu osiva obilnín,
c)
požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva obilnín,
d)
podmienky uvádzania osiva obilnín na trh,
e)
podmienky dovozu osiva obilnín z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretia krajina“),
f)
podrobnosti o obaloch s osivom obilnín, o ich označovaní a uzatváraní,
g)
spôsob a rozsah výkonu kontroly a uznávania osiva obilnín uvádzaných na trh.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na osivo obilnín, ktoré je určené na
a)
vývoz do tretích krajín,
b)
pestovanie na okrasné účely.
§ 2
Požiadavky na druhy obilnín
Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády na výrobu, spracúvanie a uvádzanie osiva obilnín na trh musí spĺňať osivo tých druhov obilnín, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise.1) Ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak, osivo hybridov musí spĺňať požiadavky ustanovené pre osivo každého z druhov, z ktorých hybridy pochádzajú.
§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
obilninou rastliny druhov uvedených v osobitnom predpise,1) ktoré sú určené na poľnohospodársku výrobu alebo záhradnícku výrobu inú ako na okrasné účely,
b)
uvádzaním osiva obilnín na trh predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj, dovoz z tretích krajín a akékoľvek nakladanie, dodávanie alebo iný odplatný alebo bezodplatný spôsob prevodu osiva na inú osobu, ak sa tieto činnosti vykonávajú na obchodné účely; za uvádzanie osiva obilnín na trh sa nepovažuje poskytnutie osiva obilnín
1.
Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“),
2.
osobám, ktoré na účely jeho úpravy ako dodávatelia služieb nenadobudli právo na uvádzanie dodaného osiva obilnín na trh alebo na vysievanie tohto osiva,
3.
osobám, ktoré ako dodávatelia nenadobudli vlastnícke právo k dodanému osivu alebo k produktu zberu na účely výroby určitých poľnohospodárskych surovín určených na priemyselné spracovanie alebo na účely množenia,
c)
odrodou skupina rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického taxónu, ktorú možno
1.
definovať podľa prejavu znakov vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácie genotypov,
2.
odlíšiť od akejkoľvek inej skupiny rastlín podľa prejavu najmenej jedného znaku,
3.
považovať za jednotnú s ohľadom na jej schopnosť nemeniť sa pri rozmnožovaní,
d)
odlišnou odrodou odroda, ktorá sa zreteľne odlišuje prejavom najmenej jedného znaku vyplývajúceho z konkrétneho genotypu alebo kombinácie genotypov od akejkoľvek inej odrody,
e)
vyrovnanou odrodou odroda, ktorá s prihliadnutím na odchýlku, ktorú možno očakávať vzhľadom na konkrétne osobitosti jej rozmnožovania, je dostatočne vyrovnaná pri prejave znakov uvedených v popise odrody,
f)
stálou odrodou odroda, ktorá pri prejave znakov uvedených v popise odrody zachováva svoje pôvodné rozlišovacie znaky po opakovanom množení alebo pri čiastočnom cykle množenia a na konci každého cyklu množenia,
g)
geneticky modifikovanou odrodou odroda, ktorej genetický materiál bol zmenený spôsobom, ktorý sa prirodzene pri pohlavnom rozmnožovaní a prirodzenej rekombinácii nevyskytuje,
h)
odrodou, hybridom a inbrednou líniou cirokov a kukurice siatej okrem kukurice cukrovej a kukurice pukancovej
1.
voľne opeľovaná odroda, ktorá je dostatočne vyrovnaná a stála,
2.
inbredná línia, ktorá je dostatočne vyrovnaná a stála a ktorá je vytvorená umelým samoopelením a šľachtením počas niekoľkých nasledujúcich generácií alebo rovnocennými postupmi,
3.
dvojlíniový hybrid, ktorý je prvou generáciou kríženca definovaného šľachtiteľom medzi dvoma inbrednými líniami,
4.
štvorlíniový hybrid, ktorý je prvou generáciou kríženca definovaného šľachtiteľom medzi dvoma jednoduchými hybridmi,
5.
trojlíniový hybrid, ktorý je prvou generáciou kríženca definovaného šľachtiteľom medzi inbrednou líniou a jednoduchým hybridom,
6.
líniovo-odrodový hybrid, ktorý je prvou generáciou kríženia definovaného šľachtiteľom medzi inbrednou líniou alebo jednoduchým hybridom a voľne opelenou odrodou,
7.
medziodrodový hybrid, ktorý je prvou generáciou kríženia definovaného šľachtiteľom medzi rastlinami vypestovanými zo základného osiva dvoch voľne opelených odrôd,
i)
základným osivom odrôd druhov ovos siaty, jačmeň siaty, ryža, lesknica kanárska, raž siata, tritikale, pšenica letná, pšenica tvrdá a pšenica špaldová okrem ich hybridov osivo, ktoré
1.
bolo vyrobené zo šľachtiteľského osiva v súlade s požiadavkami na udržiavacie šľachtenie odrody,
2.
je určené na výrobu osiva kategórie materiálu certifikované osivo alebo kategórie certifikované osivo prvej generácie alebo certifikované osivo druhej generácie,
3.
spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo a ktoré
4.
pri skúške vykonanej kontrolným ústavom, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,
j)
základným osivom hybridov ovsa siateho, jačmeňa siateho, ryže, raže siatej, pšenice letnej, pšenice tvrdej, pšenice špaldovej a samoopelivého tritikale osivo, ktoré
1.
je určené na výrobu hybridov,
2.
spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo a ktoré
3.
pri skúške vykonanej kontrolným ústavom, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 a 2,
k)
základným osivom ciroku a kukurice siatej okrem kukurice cukrovej a kukurice pukancovej
1.
základné osivo voľne opeľovaných odrôd osivo, ktoré
1.1 bolo vyrobené v súlade s požiadavkami na udržiavacie šľachtenie odrody,
1.2 je určené na výrobu osiva kategórie množiteľského materiálu certifikované osivo alebo líniovo-odrodových hybridov, alebo medziodrodových hybridov,
1.3 spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo a ktoré
1.4 pri skúške vykonanej kontrolným ústavom, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1.1 až 1.3,
2.
základné osivo pri inbredných líniách osivo, ktoré
2.1 spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo a ktoré
2.2 pri skúške vykonanej kontrolným ústavom, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo podmienky ustanovené v bode 2.1,
3.
základné osivo pri dvojlíniových hybridoch osivo, ktoré
3.1 je určené na výrobu osiva štvorlíniových hybridov, trojlíniových hybridov alebo líniovo-odrodových hybridov,
3.2 spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo a ktoré
3.3 pri skúške vykonanej kontrolným ústavom, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo podmienky ustanovené v bodoch 3.1 a 3.2,
l)
certifikovaným osivom odrôd druhov lesknica kanárska okrem jej hybridov, raž siata, ciroky, sudánska tráva, kukurica siata a hybridy ovsa siateho, jačmeňa siateho, ryže, pšenice letnej, pšenice tvrdej, pšenice špaldovej a samoopelivého tritikale osivo, ktoré
1.
bolo vyrobené priamo zo základného osiva, alebo ak to požaduje šľachtiteľ, z predzákladného osiva, ktoré pri skúške vykonanej kontrolným ústavom splnilo požiadavky na základné osivo uvedené v prílohách č. 1 a 2,
2.
je určené na iné účely ako na výrobu osiva obilnín,
3.
spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo a ktoré
4.
pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo pri skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo podmienky uvedené v bodoch 1 až 3,
m)
certifikovaným osivom prvej generácie odrôd druhov ovos siaty, jačmeň siaty, ryža, tritikale, pšenica letná, pšenica tvrdá a pšenica špaldová okrem ich hybridov osivo, ktoré
1.
bolo vyrobené priamo zo základného osiva, alebo ak to požaduje šľachtiteľ, z predzákladného osiva, ktoré pri skúške vykonanej kontrolným ústavom splnilo požiadavky na základné osivo uvedené v prílohách č. 1 a 2,
2.
je určené na výrobu osiva obilnín kategórie certifikované osivo druhej generácie alebo na iné účely ako na výrobu osiva obilnín,
3.
spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo prvej generácie a ktoré
4.
pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,
n)
certifikovaným osivom druhej generácie odrôd druhov ovos siaty, jačmeň siaty, ryža, tritikale, pšenica letná, pšenica tvrdá a pšenica špaldová okrem ich hybridov osivo, ktoré
1.
bolo vyrobené priamo zo základného osiva, certifikovaného osiva prvej generácie, alebo ak to požaduje šľachtiteľ, z predzákladného osiva, ktoré spĺňa alebo pri skúške vykonanej kontrolným ústavom splnilo požiadavky na základné osivo uvedené v prílohách č. 1 a 2,
2.
je určené na iné účely ako na výrobu osiva obilnín,
3.
spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 na certifikované osivo druhej generácie a ktoré
4.
pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo pri skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,
o)
Spoločným katalógom odrôd zoznam odrôd zostavený príslušným orgánom Európskej únie z národných katalógov členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“),
p)
uznávaním systém odbornej kontroly, pri ktorej sa overujú biologické a osivové hodnoty osiva hodnotením množiteľského porastu, laboratórnym rozborom vzorky osiva, prípadne vegetačnou skúškou,
q)
množiteľským porastom porast určený na výrobu osiva prihláseného na uznávanie,
r)
osivom semená rastlín vyprodukované z množiteľského porastu, slúžiace na ich pestovanie a rozmnožovanie,
s)
uznaným osivom osivo, ktoré je uznané na základe výsledkov prehliadok množiteľských porastov a laboratórnych rozborov vykonaných kontrolným ústavom alebo pod dohľadom kontrolného ústavu,
t)
šľachtiteľským osivom osivo zodpovedajúce úradnému popisu odrody, ktoré sa vyrába pod dohľadom udržiavateľa odrody a je určené na výrobu predzákladného osiva; nepodlieha uznávaniu, ak nie je uvádzané na trh alebo využívané na výrobu certifikovaného osiva,
u)
vegetačnou skúškou skúška, ktorá slúži na overenie druhovej a odrodovej pravosti, druhovej a odrodovej čistoty osiva alebo jeho zdravotného stavu a stanovenie percenta hybridnosti osiva,
v)
malým balením osiva obilnín balenie, ktorého najvyššia hmotnosť je 10 kg,
w)
dodávateľom ten, kto má osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa a je zapísaný v evidencii dodávateľov,2)
x)
vzorkovateľom ten, kto odoberá vzorky,
y)
inšpektorom ten, kto prehliada množiteľské porasty,
z)
výkonným analytikom ten, kto je zodpovedný za technické vedenie laboratória,
aa) laboratóriom laboratórium, ktoré vykonáva skúšanie osív.
§ 4
Všeobecné požiadavky na uznávanie a uvádzanie osiva obilnín na trh
(1)
Osivo obilnín sa nesmie uznávať a uvádzať na trh, ak nebolo vyrobené z niektorej odrody zapísanej v Spoločnom katalógu odrôd alebo v Listine registrovaných odrôd3) (ďalej len „registrovaná odroda“).
(2)
Na osivo obilnín registrovanej odrody podľa odseku 1 okrem obmedzení ustanovených týmto nariadením vlády sa nesmú prijímať iné obmedzenia alebo prísnejšie podmienky vzťahujúce sa na kontrolu, označovanie a uzatváranie obalov s osivom obilnín.
§ 5
Požiadavky na výrobu osiva obilnín
(1)
Množiteľské porasty obilnín sa uznávajú vtedy, ak sú určené na výrobu osiva obilnín v kategóriách predzákladné osivo, základné osivo, certifikované osivo alebo pri uvedených druhoch certifikované osivo prvej generácie alebo certifikované osivo druhej generácie. Množiteľské porasty na výrobu osiva obilnín určeného na uvádzanie na trh musia byť založené len z uznaného osiva obilnín alebo zo šľachtiteľského osiva.
(2)
Požiadavky na uznávanie množiteľských porastov obilnín určených na výrobu osiva obilnín v kategóriách podľa odseku 1 sú uvedené v prílohe č. 1.
(3)
Predzákladné osivo obilnín možno vyrábať a uznávať v generácii množenia SE1. Základné osivo obilnín možno vyrábať a uznávať v generáciách množenia E1, E2 a E3. Osivo obilnín možno vyrábať a uznávať ako certifikované osivo v generáciách množenia C, H, C1 a C2.
§ 6
Požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva obilnín
(1)
Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav osiva obilnín sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Osivo obilnín možno uznať, ak jeho maximálna vlhkosť nie je vyššia ako 15 %.
(3)
Požiadavky podľa odseku 1 musí spĺňať osivo obilnín, ktoré dodávateľ uvádza na trh. Splnenie požiadaviek podľa odseku 1 sa pri osive obilnín dodávanom na trh preveruje skúškou vykonanou kontrolným ústavom alebo pod dohľadom kontrolného ústavu, ktorá musí byť vykonaná podľa metód schválených medzinárodnými organizáciami.
(4)
Na účely skúšania kvality osiva obilnín sa odoberajú vzorky z dávok osiva obilnín. Vzorky osiva na skúšanie kvality odoberá kontrolný ústav alebo sú odoberané pod dohľadom kontrolného ústavu podľa metód schválených medzinárodnými organizáciami. Na účely potvrdenia odrodovej pravosti a odrodovej čistoty osiva vegetačnou skúškou vzorky osiva obilnín odoberá kontrolný ústav.
(5)
Pri odbere vzoriek osiva obilnín pod dohľadom kontrolného ústavu podľa odseku 4 sa musia dodržať tieto požiadavky:
a)
odber vykonáva vzorkovateľ, ktorý je na to poverený kontrolným ústavom za podmienok uvedených v písmenách b) a c),
b)
vzorkovateľ má požadovanú odbornú kvalifikáciu získanú v rámci odbornej prípravy organizovanej za podmienok uplatňovaných pre vzorkovateľov a potvrdenú skúškami; vzorkovanie sa vykonáva v súlade s metódami schválenými medzinárodnými organizáciami,
c)
vzorkovateľ je
1.
fyzická osoba, ktorá nemá prospech na výsledku uznania osiva,
2.
zamestnanec osoby, ktorá osivo vyrába, pestuje, spracúva alebo uvádza na trh (ďalej len „semenárska spoločnosť“); v tomto prípade vzorkovateľ môže vykonávať odber vzoriek len z dávok osiva obilnín vyrobených jeho zamestnávateľom alebo dodávateľom, ak sa jeho zamestnávateľ, dodávateľ alebo žiadateľ o certifikáciu a kontrolný ústav nedohodnú inak,
3.
zamestnanec osoby, ktorá osivo nevyrába, nepestuje, nespracúva alebo neuvádza na trh,
d)
kontrolný ústav na účely dohľadu nad vzorkovateľom odoberie najmenej 5 % z počtu vzoriek odobratých z dávok osiva obilnín, ktoré sa odobrali pod dohľadom kontrolného ústavu; kontrolný ústav porovnáva kvalitu odobraných vzoriek so vzorkami z tej istej dávky osiva, ktoré sa odobrali pod dohľadom kontrolného ústavu; toto kontrolné vzorkovanie sa neuplatňuje na automatické vzorkovanie.
§ 7
Uznávanie osiva obilnín
(1)
Osivo obilnín sa uzná, ak spĺňa požiadavky ustanovené pre príslušnú kategóriu podľa § 3 písm. h) až n) v generáciách množenia podľa § 5 ods. 3.
(2)
Na účely uznávania osiva obilnín podľa odseku 1 sa odoberajú vzorky osiva obilnín z dávok, ktoré musia byť homogénne. Požiadavky na maximálnu hmotnosť dávky a požiadavky na minimálnu hmotnosť vzorky sú uvedené v prílohe č. 3.
(3)
Osivo obilnín sa nemusí skúšať na klíčivosť a čistotu tých dávok osiva obilnín, ak prvý diel dávky nespĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2.
(4)
Na žiadosť dodávateľa kontrolný ústav vydá osvedčenie o neprítomnosti ovsa hluchého (Avena fatua), len ak
a)
množiteľský porast pri kontrole požiadaviek uvedených v prílohe č. 1 neobsahoval ani jednu rastlinu ovsa hluchého (Avena fatua) a ak sa vo vzorke osiva obilnín s hmotnosťou najmenej 1 000 gramov odobratej podľa odseku 2 nezistilo pri skúške vykonanej kontrolným ústavom ani jedno semeno rastliny ovsa hluchého (Avena fatua) alebo
b)
vzorka s hmotnosťou aspoň 3 kg odobratá kontrolným ústavom alebo pod dohľadom kontrolného ústavu pri skúške vykonanej kontrolným ústavom neobsahovala ani jedno semeno rastliny ovsa hluchého (Avena fatua) v tom prípade, ak sa v množiteľskom poraste pri kontrole uskutočnenej podľa prílohy č. 1 vyskytol ovos hluchý (Avena fatua).
(5)
Pri vykonávaní skúšky pod dohľadom kontrolného ústavu pri uznávaní osiva obilnín uvedeného v § 3 písm. i) štvrtom bode, písmene j) treťom bode, písmene k) bodoch 1.4, 2.2 a 3.3, písmene l) štvrtom bode, písmene m) štvrtom bode a písmene n) štvrtom bode musia byť splnené tieto požiadavky:
a)
pri poľnej prehliadke
1.
inšpektor, ktorý má technickú kvalifikáciu,
1.1 je poverený kontrolným ústavom a zloží sľub inšpektorov, že sa pri svojej činnosti bude riadiť pravidlami pre skúšanie ustanovenými kontrolným ústavom,
1.2 nemá žiadny prospech v závislosti od výsledku vykonávanej skúšky,
1.3 vykonáva prehliadky pod dohľadom kontrolného ústavu,
2.
množiteľské porasty, ktoré podliehajú prehliadke, sú založené z osiva obilnín, ktoré prešlo vegetačnou skúškou a jej výsledky boli vyhovujúce,
3.
kontrolný ústav na účely dohľadu skontroluje pomernú časť množiteľských porastov; pomerná časť je najmenej 5 % porastov,
4.
z dávok osív obilnín zozbieraných z množiteľských porastov sa odoberie pomerná časť vzoriek na vegetačnú skúšku, a ak je to vhodné, na laboratórne skúšky osív týkajúce sa odrodovej pravosti a čistoty,
b)
pri skúšaní osiva
1.
skúšanie osiva vykoná laboratórium na skúšanie osív (ďalej len „laboratórium“), ktoré je na tento účel poverené kontrolným ústavom za podmienok ustanovených v bodoch 2 až 7,
2.
laboratórium má výkonného analytika osív, ktorý je priamo zodpovedný v prípade porušenia povinností súvisiacich s výkonom technickej prevádzky laboratória a má potrebnú kvalifikáciu na technické vedenie laboratória,
3.
priestory a zariadenia laboratória posúdil kontrolný ústav ako primerané na skúšanie osiva v rozsahu vydaného oprávnenia,
4.
skúšanie sa vykonáva v súlade s metódami schválenými medzinárodnými organizáciami,
5.
laboratórium je
5.1 nezávislým laboratóriom alebo
5.2 laboratóriom, ktoré patrí semenárskej spoločnosti,
6.
laboratórium umožňuje vykonávanie dohľadu kontrolného ústavu nad laboratórnymi skúškami,
7.
laboratórium podľa bodu 5.2 môže vykonávať skúšanie osiva len z dávok osív vyprodukovaných v mene semenárskej spoločnosti, ktorej patrí, ak sa táto semenárska spoločnosť, žiadateľ o certifikáciu a kontrolný ústav nedohodnú inak.
Výnimky z požiadaviek na vlastnosti a kvalitu osiva obilnín
§ 8
(1)
Základné osivo obilnín, ktoré nespĺňa požiadavky na klíčivosť, ale spĺňa ostatné požiadavky uvedené v prílohe č. 2, možno uznať a uviesť na trh, ak je prijaté mimoriadne opatrenie4) na zabezpečenie potrebného množstva osiva obilnín, ktorým sa na účely uznávania osiva obilnín určia nižšie hodnoty klíčivosti ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Na účel okamžitej dostupnosti osiva obilnín osivo možno uznať a uviesť na trh po prvého kupujúceho aj pred ukončením skúšky klíčivosti, ak
a)
dodávateľ požiada kontrolný ústav o uznanie osiva obilnín na základe správy o predbežnej analýze klíčivosti vykonanej dodávateľom,
b)
dodávateľ v žiadosti uvedie obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu ako prvého kupujúceho osivo obilnín,
c)
dodávateľ zodpovedá za klíčivosť osiva obilnín určenú predbežnou analýzou,
d)
dodávateľ na osobitnej náveske uvedie aj klíčivosť určenú predbežnou analýzou spolu so svojím obchodným menom a sídlom, ak ide o právnickú osobu, alebo menom, priezviskom a miestom podnikania, ak ide o fyzickú osobu, a číslom dávky osiva obilnín,
e)
kontrolný ústav povolí uznanie osiva obilnín s klíčivosťou určenou podľa písmena a), ak toto osivo spĺňa ostatné požiadavky uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú pre osivo obilnín, ktoré bolo dovezené z tretích krajín, i keď bolo vyrobené na základe osobitného predpisu.5)
(4)
Pri uplatňovaní výnimiek podľa odsekov 1 a 2 kontrolný ústav spolupracuje so zodpovednými orgánmi ostatných členských štátov Európskej únie.
§ 9
Ak je dočasne ohrozené zásobovanie trhu certifikovaným osivom obilnín, možno uznať a uviesť osivo obilnín na trh podľa osobitného predpisu,6) ktoré je potrebné na prekonanie dočasných ťažkostí a ktoré nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády alebo je osivom takej odrody, ktorá nebola registrovaná.
§ 10
Uvádzanie osiva obilnín na trh
(1)
Dodávateľ nesmie uvádzať na trh osivo obilnín, ak nebolo uznané podľa § 7 ods. 1 alebo ak nebolo uznané rozhodnutím Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) a ak nespĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády.
(2)
Dodávateľ môže uvádzať na trh osivo obilnín uznané podľa § 7 ods. 1, ktoré spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády, v oddelených celých dávkach, ktoré sú dostatočne homogénne, v dieloch dávok alebo v ich častiach. Osivo obilnín musí byť balené v uzavretých obaloch alebo v kontajneroch s bezpečnostným uzáverom a musí byť označené spôsobmi uvedenými v § 13, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
(3)
Ak dodávateľ dodáva konečnému spotrebiteľovi osivo obilnín v malom množstve, toto osivo nemusí byť balené, uzatvárané a označované podľa odseku 2; dodávateľ je však povinný k dodávke pripojiť sprievodný doklad s údajmi preukazujúcimi identitu dodávaného osiva obilnín.
(4)
Na trh možno uviesť
a)
šľachtiteľské osivo odrôd obilnín, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 6,
b)
prírodné osivo odrôd obilnín na spracovanie, ak sa zabezpečí jeho identita,
c)
nevyhnutne potrebné množstvá osiva určené na vedecké účely alebo šľachtiteľské účely po udelení oprávnenia kontrolným ústavom,
d)
zodpovedajúce množstvá osiva obilnín neregistrovanej odrody na iné skúšky alebo na pokusné účely, ak bola autorizácia7) udelená zodpovedným orgánom členského štátu.
(5)
Dodávateľ môže uvádzať na trh osivo geneticky modifikovanej odrody obilnín, len ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu8) na zabránenie nežiaducemu vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie.
(6)
Šľachtiteľské osivo odrôd obilnín v generácii množenia predzákladným osivom možno podľa odseku 4 písm. a) uvádzať na trh, len ak
a)
bolo skontrolované kontrolným ústavom alebo zodpovedným orgánom členského štátu, pričom bolo zistené, že spĺňa požiadavky na uznanie základného osiva,
b)
je zabalené niektorým zo spôsobov uvedených v § 12,
c)
každý obal je označený náveskou spôsobom uvedeným v § 13 ods. 1, ktorá musí obsahovať najmä tieto údaje:
1.
označenie zodpovedného orgánu členského štátu alebo jeho rozlišovací kód,
2.
číslo dávky,
3.
mesiac a rok balenia alebo mesiac a rok posledného vzorkovania na účely uznávania,
4.
botanický názov druhu obilniny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, aspoň latinský názov,
5.
názov odrody,
6.
údaj „predzákladné osivo“,
7.
počet generácií predchádzajúcich kategórií certifikované osivo alebo certifikované osivo prvej generácie.
(7)
Na trh možno uvádzať osivo obilnín jedného druhu obilnín vo forme zvláštnej zmesi osiva rôznych odrôd, ak na základe vedeckých poznatkov alebo technických poznatkov tieto zmesi sú osobitne vhodné na zlepšenie kvality osiva obilnín alebo ako zmes osiva obilnín rôznych druhov, ak je zabezpečené, že zložky, z ktorých sa zmes skladá, pred zmiešaním spĺňajú požiadavky, ktoré sa na ne vzťahujú.
(8)
Osivo obilnín uvádzané na trh ako zmes musí byť balené a označované spôsobmi uvedenými v § 12 a 13.
§ 11
Dovoz osiva obilnín z tretích krajín
(1)
Osivo obilnín dovážané z tretej krajiny musí spĺňať požiadavky na vlastnosti, kvalitu, balenie a označovanie osiva obilnín podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Osivo obilnín z tretej krajiny možno uznávať a uvádzať na trh len na základe rozhodnutia Rady Európskej únie, ktorá na návrh Komisie uznala, že poľné prehliadky vykonané na množiteľských porastoch na výrobu osiva obilnín a osivo obilnín vyrábané v tretej krajine poskytujú rovnocenné záruky (ďalej len „rovnocennosť“)5) v prípadoch
a)
uznávania osiva obilnín podľa § 17, ak poľné prehliadky v tretích krajinách spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe č. 1,
b)
osiva obilnín vyrábaného v tretej krajine, ak poskytuje rovnaké záruky týkajúce sa vlastností a laboratórnych podmienok na skúšanie, zaručenie identity a na obchodovanie a kontrolu, je rovnocenné v tomto ohľade ako základné osivo, certifikované osivo alebo certifikované osivo prvej generácie alebo druhej generácie.
(3)
Každý dodávateľ pri dovoze osiva obilnín v množstve, ktoré presahuje 2 kg, je povinný zabezpečiť tieto údaje:
a)
druh obilnín,
b)
odroda,
c)
kategória osiva,
d)
krajina výroby osiva a zodpovedný orgán,
e)
krajina odoslania,
f)
dovozca,
g)
množstvo osiva obilnín.
(4)
Dodávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 3 uviesť v písomnom oznámení, ktoré predkladá kontrolnému ústavu.
§ 12
Balenie osiva obilnín
(1)
Obaly s osivom obilnín uznané podľa § 7 ods. 1 musia byť uzatvárané kontrolným ústavom alebo vzorkovateľom podľa § 6 ods. 5 písm. c) takým spôsobom, aby ich nebolo možné otvoriť bez porušenia uzáveru alebo bez zanechania stopy na obale alebo na náveske po nedovolenom zasahovaní do návesky alebo obalu. Súčasťou zabezpečenia uzavretia obalu je uzáver, ktorý musí byť opatrený náveskou, pečaťou alebo plombou.
(2)
Obaly nemusia byť uzatvorené podľa odseku 1, ak sa použije pečatný systém s jednorazovým použitím.
(3)
Obaly, ktoré už boli uzatvorené, nemožno opätovne uzatvoriť, len ak by tak urobil kontrolný ústav alebo vzorkovateľ podľa § 6 ods. 5 písm. c). Pri opakovanom uzatvorení obalu sa na náveske uvedú údaje o opakovanom uzatvorení obalu, o čase opakovaného uzatvorenia obalu a o orgáne zodpovednom za jeho vykonanie.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na osivo obilnín, ktoré sa uvádza na trh v malom balení.
§ 13
Označovanie osiva obilnín
(1)
Pri uvádzaní predzákladného osiva, základného osiva a certifikovaného osiva obilnín na trh v obaloch je dodávateľ povinný vyhotoviť a z vonkajšej strany obalu k nim pripojiť návesku s rozmerom najmenej 110 x 67 mm, ktorá musí obsahovať tieto údaje:
a)
pre základné osivo a certifikované osivo
1.
označenie „kvalita ES“,
2.
označenie členského štátu a zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,
3.
mesiac a rok balenia vyjadrený slovami „balené... (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného vzorkovania na účely certifikácie vyjadrené slovami „vzorkované... (mesiac a rok)“,
4.
číslo dávky,
5.
botanický názov druhu obilniny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, aspoň latinský názov,
6.
názov odrody,
7.
kategória osiva a generácia množenia,
8.
krajina výroby,
9.
deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,
10.
pôvod aditív a približný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti, ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice,
11.
ak ide o hybridy alebo inbredné línie
11.1 pri dodávke základného osiva názov tohto komponentu spolu s údajom „komponent“,
11.2 pri dodávke certifikovaného osiva názov odrody spolu s údajom „hybrid“,
12.
„opätovne preskúšané ... (mesiac a rok)“ spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti, ak sa opätovne skúšala klíčivosť; túto informáciu možno uviesť aj na nálepke pripojenej k náveske,
b)
pre zmesi osiva obilnín
1.
„zmes ... (druhy alebo odrody)“,
2.
označenie členského štátu a zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,
3.
mesiac a rok balenia vyjadrený slovami „balené... (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného vzorkovania na účely certifikácie vyjadrené slovami „vzorkované... (mesiac a rok)“,
4.
číslo dávky,
5.
botanické názvy druhov a odrôd obilnín, kategória osiva, krajina výroby a hmotnostný podiel každej zložky,
6.
deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,
7.
pôvod aditív a približný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti, ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice,
8.
„opätovne preskúšané ... (mesiac a rok)“ spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti, ak sa opätovne skúšala klíčivosť všetkých komponentov; túto informáciu možno uviesť aj na nálepke pripojenej k náveske,
9.
„obchodovanie povolené výhradne v ... (členský štát)“.
(2)
Návesku možno použiť len jedenkrát a údaje podľa odseku 1 musia byť na nej čitateľne a nezmazateľne vytlačené v jednom z úradných jazykov Európskej únie. Ak dodávateľ návesku k obalu pripevňuje motúzom, jej upevnenie musí zabezpečiť pečaťou alebo plombou. Dodávateľ namiesto visiacej návesky môže použiť aj nalepovaciu návesku.
(3)
Dodávatelia môžu namiesto visiacej návesky uvádzať údaje podľa odseku 1 aj na nalepovacej náveske alebo pod dohľadom kontrolného ústavu priamo na obale nezmazateľným spôsobom vytlačiť vo forme návesky.
(4)
Návesky na obaloch s osivom obilnín musia byť farebne odlíšené podľa kategórie osiva. Náveska musí byť
a)
biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre predzákladné osivo obilnín podľa § 10 ods. 6,
b)
biela pre základné osivo podľa § 3 písm. i) až k),
c)
modrá pre certifikované osivo a pre certifikované osivo prvej generácie množenia podľa § 3 písm. l) a m),
d)
červená pre certifikované osivo druhej generácie množenia podľa § 3 písm. n),
e)
sivá pre nie konečne certifikované osivo podľa § 17 ods. 2,
f)
zelená pre zmesi osív obilnín podľa § 10 ods. 7.
(5)
Dodávateľ je povinný do každého obalu vložiť doklad vzťahujúci sa na tovar (ďalej len „sprievodný doklad“) v rovnakej farbe, ako je farba návesky, ktorý pri dodávke základného osiva alebo certifikovaného osiva musí obsahovať najmenej údaje uvedené v odseku 1 písm. a) štvrtom až šiestom bode. Sprievodný doklad musí byť vyhotovený takým spôsobom, aby ho nebolo možné zameniť s náveskou. Dodávateľ nemusí do obalov vkladať sprievodný doklad, ak sú údaje nezmazateľne vytlačené na obale alebo ak sa použila nalepovacia náveska alebo náveska z materiálu, ktorý nemožno roztrhnúť.
(6)
Označovanie osiva obilnín podľa odsekov 1 až 5 sa vzťahuje aj na malé balenia osiva obilnín.
(7)
Ak dodávateľ uvádza na trh osivo obilnín s nižšou klíčivosťou podľa § 8 ods. 1, s nepreskúšanou klíčivosťou podľa § 8 ods. 2, je povinný uviesť o tom údaj na náveske. Dodávateľ je povinný k takému osivu obilnín okrem návesky podľa odseku 1 pripojiť aj osobitnú návesku, na ktorej okrem skutočnej klíčivosti osiva obilnín uvedie aj jeho obchodné meno, sídlo u právnickej osoby alebo miesto podnikania u fyzickej osoby a číslo dávky, z ktorej dodávané osivo pochádza.
(8)
Dodávateľ pri uvádzaní osiva obilnín na trh podľa § 9 je povinný použiť návesku, ktorá zodpovedá príslušnej kategórii osiva. Pri osive obilnín neregistrovaných odrôd je dodávateľ povinný použiť návesku hnedej farby. Na náveske sa uvedie, že dodávané osivo obilnín je obchodované na základe rozhodnutia Komisie.
(9)
Na dodávku certifikovaného osiva obilnín vo veľkoobjemových obaloch konečnému spotrebiteľovi možno udeliť výnimku z požiadaviek ustanovených v odseku 1 a v § 12.
(10)
Ak sa na trh uvádza osivo geneticky modifikovanej odrody, dodávateľ je povinný na náveske, na obale a v sprievodnom doklade uviesť údaj o tom, že ide o osivo geneticky modifikovanej odrody obilnín.9)
(11)
Ak dodávané osivo obilnín bolo chemicky upravené, na náveske, na náveske dodávateľa, na obale alebo v jeho vnútri sa uvedie údaj o tom, že ide o chemicky morené osivo, a údaj o použitom chemickom prípravku a jeho účinnej látke.
(12)
Ak osivo obilnín vyhovuje požiadavkám podľa § 7 ods. 4, na náveske, na náveske dodávateľa, na obale alebo v jeho vnútri sa uvedie údaj o tom, že v osive obilnín nie je prítomný ovos hluchý (Avena fatua).
§ 14
Dočasné pokusy
(1)
Na účely overovania vhodnejších podmienok a požiadaviek na uvádzanie osiva obilnín na trh sa vykonajú dočasné pokusy a prijmú sa opatrenia, ktorými sa určia výnimky a ich rozsah z dodržiavania požiadaviek ustanovených v tomto nariadení vlády.
(2)
Dočasné pokusy sa vykonávajú metódami schválenými medzinárodnými organizáciami.
(3)
Doba trvania dočasného pokusu nesmie byť dlhšia ako sedem rokov.
§ 15
Porovnávacie skúšky a pokusy
(1)
Do porovnávacích skúšok alebo pokusov sú zaradené aj vzorky osiva obilnín
a)
vyrobené v tretích krajinách,
b)
určené pre ekologické poľnohospodárstvo,
c)
uvádzané na trh na účely zachovania biologickej rôznorodosti rastlín.
(2)
Výsledky pokusov alebo porovnávacích skúšok vykonaných podľa odseku 1 sa použijú na zosúladenie technických metód skúšania osiva obilnín a na overenie, či osivo obilnín spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Porovnávacie pokusy sa vykonávajú metódami schválenými medzinárodnými organizáciami.
(4)
Vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov zabezpečuje kontrolný ústav, pričom je oprávnený odoberať vzorky osiva obilnín.
§ 16
Spôsob a rozsah výkonu kontroly
(1)
Kontrolný ústav je oprávnený kedykoľvek počas výroby osiva obilnín a jeho uvádzania na trh náhodnými kontrolami overovať, či množiteľské porasty a osivá obilnín spĺňajú požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády.
(2)
Pri kontrole uznaného osiva obilnín sa zisťuje, či spĺňa požiadavky na vlastnosti a kvalitu uvedené v prílohe č. 2 alebo sa z odobraných vzoriek osiva obilnín vykonajú vegetačné skúšky na overenie jeho odrodovej pravosti a odrodovej čistoty.
(3)
Kontrolný ústav je oprávnený na účely výkonu kontroly odoberať potrebné množstvo vzoriek osiva obilnín.
§ 17
Osobitné ustanovenia o uznávaní osiva obilnín
(1)
Osivo obilnín, ktoré sa
a)
vyrobilo zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva prvej generácie, ktoré bolo uznané aspoň v jednom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť podľa § 11 ods. 2, alebo ktoré bolo vyrobené priamo z kríženia základného osiva uznaného v niektorom členskom štáte so základným osivom uznaným v tretej krajine a zberalo sa v inom členskom štáte, sa na žiadosť dodávateľa uznáva ako certifikované osivo v inom členskom štáte, ak množiteľské porasty tohto osiva boli prehliadnuté a spĺňali podmienky uvedené v prílohe č. 1 pre príslušnú kategóriu osiva a ak výsledky v skúškach preukázali, že osivo obilnín spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 2 pre danú kategóriu osiva,
b)
ako osivo podľa písmena a) vyrobilo priamo z uznaného predzákladného osiva, možno uznať v kategórii základné osivo, ak spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2 pre kategóriu základné osivo.
(2)
Osivo obilnín, ktoré je určené na uznávanie podľa odseku 1,
a)
musí byť balené podľa podmienok ustanovených v § 12 a označované náveskou sivej farby podľa § 13 ods. 4 písm. e), ktorá obsahuje tieto údaje:
1.
označenie členského štátu a orgánu zodpovedného za poľné prehliadky alebo ich rozlišovací kód,
2.
botanický názov druhu obilniny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, aspoň latinský názov,
3.
názov odrody; ak ide o odrody inbredných línií a hybridov, ktoré sú určené výlučne ako komponenty hybridných odrôd, uvedie sa údaj „komponent“,
4.
kategória osiva,
5.
údaj „hybrid“, ak ide o hybridné odrody,
6.
označenie poľa s množiteľským porastom alebo číslo dávky,
7.
deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto,
8.
údaj „osivo nie konečne certifikované“,
b)
musí sprevádzať doklad, ktorý spĺňa tieto požiadavky:
1.
označenie zodpovedného orgánu, ktorý doklad vydal,
2.
botanický názov druhu obilniny, ktorý možno uviesť v skrátenej forme bez mien autorov, aspoň latinský názov,
3.
názov odrody,
4.
kategória osiva,
5.
pôvod osiva, ktoré sa použilo na založenie množiteľského porastu, a názov krajiny alebo krajín, ktoré osivo uznali,
6.
názov pozemku a číslo porastu, na ktoré sa doklad vzťahuje,
7.
oblasť výroby dávky,
8.
hmotnosť zberaného osiva a počet balení,
9.
počet generácií množenia nasledujúcich po základnom osive, ak ide o certifikované osivo,
10.
vyhlásenie, že sú splnené podmienky, ktoré sa vyžadujú na množiteľské porasty obilniny, z ktorých osivo pochádza,
11.
výsledky predbežných rozborov osiva.
(3)
Požiadavky podľa odseku 1 písm. a) nemusia byť splnené, ak orgány zodpovedné za vykonanie prehliadok množiteľských porastov a tie osoby, ktoré vystavujú doklady o uznaní nie konečného certifikovaného osiva a uznaní osiva, sú totožné alebo ak sa dohodnú na výnimke.
(4)
Osivo obilnín, ktoré sa vyrobilo v tretej krajine, na žiadosť dodávateľa sa uznáva, ak
a)
sa priamo vyrobilo
1.
zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva prvej generácie, ktoré bolo uznané aspoň v jednom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť podľa § 11 ods. 2, alebo
2.
z kríženia základného osiva uznaného v niektorom členskom štáte so základným osivom uznaným v tretej krajine podľa prvého bodu,
b)
množiteľské porasty tohto osiva boli prehliadnuté a spĺňajú podmienky ustanovené v rozhodnutí o rovnocennosti pre príslušnú kategóriu udelenom podľa § 11 ods. 2,
c)
výsledky skúšok preukázali, že spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 2 pre danú kategóriu osiva.
Záverečné ustanovenia
§ 18
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 19
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2007.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 57/2007 Z. z.
POŽIADAVKY NA UZNÁVANIE MNOŽITEĽSKÝCH PORASTOV OBILNÍN
(1)
Množiteľský porast obilnín sa nesmie zakladať po predplodine rovnakého druhu a odrody a pole musí byť dostatočne čisté od samovysiatych rastlín pestovanej predplodiny.
(2)
Množiteľský porast musí spĺňať tieto požiadavky na izolačné vzdialenosti od zdrojov peľu, ktoré môžu spôsobiť nežiaduce cudzoopelenie, najmä ak ide o opelenie ciroku (Sorghum spp.) od zdroja peľu ciroku alepského (Sorghum halapense):
Množiteľský porast Najmenšia
vzdialenosť
Lesknica kanárska (Phalaris canariensis), raž siata (Secale cereale) okrem hybridov
– na výrobu základného osiva 300 m
– na výrobu certifikovaného osiva 250 m
Cirok (Sorghum spp.) 300 m
Tritikale (xTriticosecale), samoopelivé odrody
– na výrobu základného osiva 50 m
– na výrobu certifikovaného osiva 20 m
Kukurica siata(Zea mays) 200 m
Tieto vzdialenosti sa nemusia dodržať, ak existuje dostatočná ochrana pred nežiaducim cudzoopelením.
(3)
Množiteľský porast musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu a pri plodinách inbredných línií dostatočnú pravosť a čistotu, ak ide o jej charakteristiky. Pri výrobe osiva hybridných odrôd sa uvedené ustanovenia vzťahujú aj na charakteristiky komponentov vrátane samčej sterility alebo obnovenia fertility.
Množiteľské porasty ryže siatej (Oryza sativa), lesknice kanárskej (Phalaris canariensis), raže siatej (Secale cereale) okrem hybridov, ciroku (Sorghum spp.) a kukurice siatej (Zea mays) musia spĺňať aj tieto požiadavky:
A.
Ryža siata (Oryza sativa):
a)
počet rastlín, o ktorých je zrejmé, že sú infikované hubou Fusarium fujikuroi, nesmie prekročiť množstvo
1.
dve rastliny na 200 m2 pri výrobe základného osiva,
2.
štyri rastliny na 200 m2 pri výrobe certifikovaného osiva prvej generácie,
3.
osem rastlín na 200 m2 pri výrobe certifikovaného osiva druhej generácie,
b)
počet rastlín, o ktorých je zrejmé, že ide o divorastúce rastliny alebo červenozrnné rastliny, nesmie prekročiť množstvo
1.
žiadna rastlina pri výrobe základného osiva,
2.
jedna rastlina na 100 m2 pri výrobe certifikovaného osiva prvej generácie.
B.
Lesknica kanárska (Phalaris canariensis), raž siata (Secale cereale) okrem hybridov
Počet rastlín, o ktorých je zrejmé, že nepatria k odrode, nesmie prekročiť množstvo
– jednej rastliny na 30 m2 pri výrobe základného osiva,
– jednej rastliny na 10 m2 pri výrobe certifikovaného osiva.
C.
Cirok (Sorghum spp.)
a)
Percentuálne množstvo rastlín druhu cirok (Sorghum spp.) okrem množiteľského porastu alebo rastlín, o ktorých je zrejmé, že nepatria k inbrednej línii alebo ku komponentu, nesmie prekročiť pri výrobe
aa)
základného osiva v čase
1.
kvitnutia 0,1 %,
2.
zrelosti 0,1 %,
bb)
certifikovaného osiva
1.
zložka hybridných odrôd
2.
pri rastlinách materského komponentu
– v čase kvitnutia 0,3 %,
– v čase zrelosti 0,1 %.
b)
Pri výrobe certifikovaného osiva hybridných odrôd musia byť splnené tieto požiadavky:
aa)
rastliny otcovského komponentu musia dostatočne prášiť peľ v čase, keď majú rastliny materského komponentu blizny receptívne na peľ,
bb)
v čase, keď majú rastliny materského komponentu blizny receptívne na peľ, percentuálne množstvo rastlín tej zložky rastlín, ktoré prášili peľ alebo prášia peľ, nesmie prekročiť 0,1 %.
c)
Množiteľské porasty voľne opeľujúcich sa odrôd alebo syntetických odrôd druhu cirok (Sorghum spp.) musia spĺňať požiadavku, aby počet rastlín, o ktorých je zrejmé, že nepatria k odrode, neprekročil jednu rastlinu
počet rastlín, ktoré sú identifikované ako rastliny nie odrodovo pravé, nesmie prekročiť
– na 30 m2 pri výrobe základného osiva,
– na 10 m2 pri výrobe certifikovaného osiva.
D.
Kukurica siata (Zea mays)
a)
Percentuálne množstvo rastlín, o ktorých je zrejmé, že nepatria k odrode, inbrednej línii alebo komponentu, nesmie prekročiť
aa)
pri výrobe základného osiva
1.
inbredné línie 0,1 %,
2.
jednoduchý hybrid, každá zložka 0,1 %,
3.
voľne opeľujúce sa odrody 0,5 %,
bb)
pri výrobe certifikovaného osiva
1.
zložka hybridných odrôd
– inbredné línie 0,2 %,
– jednoduchý hybrid 0,2 %,
– voľne opeľujúca sa odroda 1,0 %,
2.
voľne opeľujúce sa odrody 1,0 %.
b)
Pri výrobe osiva hybridných odrôd musia byť splnené aj tieto požiadavky:
aa)
rastliny otcovského komponentu prášia dostatok peľu v čase kvitnutia rastlín materského komponentu,
bb)
ak je to vhodné, uskutoční sa kastrácia,
cc)
vtedy, ak má najmenej 5 % rastlín materského komponentu blizny receptívne na peľ, percentuálny podiel rastlín materského komponentu, ktoré prášili peľ alebo prášia peľ, nesmie prekročiť
– 1 % pri úradnej poľnej prehliadke a
– 2 % celkovo pri úradných poľných prehliadkach.
Za rastliny, ktoré prášili alebo prášia peľ, sa považujú také rastliny, ktorých najmenej 50 mm dlhá vetvička metliny stebla práši alebo prášila peľ.
(4)
Hybridy raže siatej (Secale cereale)
a)
Množiteľský porast musí spĺňať tieto požiadavky na vzdialenosť od susedných zdrojov opelenia, ktoré môžu mať za následok nežiaduce cudzoopelenie:
Množiteľský porast Najmenšia vzdialenosť
– pri výrobe základného osiva
– pri využití samčej sterility 1 000 m
– pri nevyužití samčej sterility 600 m
– pri výrobe certifikovaného osiva 500 m
b)
Množiteľský porast musí mať dostatočnú pravosť a čistotu vzhľadom na charakteristiky komponentov vrátane samčej sterility.
Množiteľský porast musí spĺňať aj tieto požiadavky:
1.
počet rastlín, o ktorých je zrejmé, že nepatria ku komponentu, nesmie prekročiť množstvo
– jednej rastliny na 30 m2 pri výrobe základného osiva,
– jednej rastliny na 10 m2 pri výrobe certifikovaného osiva; táto požiadavka sa uplatňuje pri úradných poľných prehliadkach iba na materský komponent,
2.
základné osivo pri využití samčej sterility musí mať úroveň sterility komponentu samčej sterility najmenej 98 %.
c)
Ak je to potrebné, certifikované osivo musí byť vyrábané v zmiešanom pestovaní materského komponentu samčej sterility s otcovským komponentom, ktorý obnovuje samčiu fertilitu.
(5)
Množiteľský porast na výrobu certifikovaného osiva hybridov ovsa nahého (Avena nuda), ovsa siateho (Avena sativa), ovsa hrebienkatého (Avena strigosa), jačmeňa siateho (Hordeum vulgare), ryže siatej (Oryza sativa), pšenice letnej (Triticum aestivum), pšenice tvrdej (Triticum durum), pšenice špaldovej (Triticum spelta) a samoopelivého tritikale (xTriticosecale)
a)
Množiteľský porast musí spĺňať požiadavku na vzdialenosť od susedných zdrojov peľu, ktoré môžu mať za následok nežiaduce cudzoopelenie, aby najmenšia vzdialenosť materského komponentu od rastliny inej odrody toho istého druhu bola 25 m okrem množiteľského porastu otcovského komponentu; táto vzdialenosť sa nemusí dodržať, ak existuje dostatočná ochrana pred nežiaducim cudzoopelením.
b)
Množiteľský porast musí mať dostatočnú pravosť a čistotu, ak ide o charakteristiky komponentov.
Ak sa osivo vyrába pomocou chemickej hybridizačnej látky, množiteľský porast musí spĺňať aj tieto požiadavky:
1.
najnižšia odrodová čistota každého komponentu musí byť
– ovos nahý (Avena nuda), ovos siaty (Avena sativa), ovos hrebienkatý (Avena strigosa), jačmeň siaty (Hordeum vulgare), ryža siata (Oryza sativa), pšenica letná (Triticum aestivum), pšenica tvrdá (Triticum durum) a pšenica špaldová (Triticum spelta) 99,7 %,
– samoopelivé tritikale (xTriticosecale) 99 %,
– samoopelivé tritikale: 99,0 %,
2.
najnižšia hybridnosť musí byť 95 %.
Percentuálny podiel hybridnosti podľa druhého bodu sa hodnotí podľa súčasných medzinárodných metód, ak také metódy existujú. Ak sa hybridnosť určuje počas skúšok osiva vykonávaných pred certifikáciou, nie je potrebné zopakovať ju počas úradnej poľnej prehliadky.
(6)
Škodlivé organizmy, ktoré znižujú úžitkovosť osiva, najmä Ustilaginaceae, sa musia udržiavať na najnižšej možnej úrovni.
(7)
Dodržanie požiadaviek podľa tejto prílohy sa v prípade základného osiva preveruje pri úradných poľných prehliadkach a v prípade certifikovaného osiva pri úradných poľných prehliadkach alebo pri prehliadkach vykonávaných pod úradným dozorom.
Úradné poľné prehliadky sa vykonávajú podľa týchto požiadaviek:
A.
Podmienky a štádium vývinu množiteľského porastu musí umožňovať primerané preverenie.
B.
Počet úradných poľných prehliadok musí byť najmenej
a)
v prípade ovsa nahého (Avena nuda), ovsa siateho (Avena sativa), ovsa hrebienkatého (Avena strigosa), jačmeňa siateho (Hordeum vulgare), ryže siatej (Oryza sativa), lesknice kanárskej (Phalaris canariensis), tritikale (xTriticosecale), pšenice letnej (Triticum aestivum), pšenice tvrdej (Triticum durum), pšenice špaldovej (Triticum spelta), raže siatej (Secale cereale) jedna,
b)
v prípade ciroku (Sorghum spp.) a kukurice siatej (Zea mays) počas obdobia kvitnutia
aa)
voľne opeľujúce sa odrody jedna,
bb)
inbredné línie alebo hybridy tri.
Ak ide o množiteľský porast, ktorý je pestovaný po poraste, v ktorom sa pestovali plodiny druhov cirok (Sorghum spp.) a kukurica siata (Zea mays) v predošlom roku alebo v tom istom roku, uskutoční sa najmenej jedna osobitná úradná poľná prehliadka s cieľom skontrolovať splnenie požiadavky podľa odseku 1.
C.
Veľkosť, počet a rozdelenie častí pestovateľskej plochy, ktoré podliehajú úradným poľným prehliadkam s cieľom preskúmať splnenie ustanovení tejto prílohy, sa vykonáva podľa príslušných metód.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 57/2007 Z. z.
POŽIADAVKY NA UZNÁVANIE OSIVA OBILNÍN
(1)
Osivo musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu a ak ide o osivo inbrednej línie, dostatočnú pravosť a čistotu, ak ide o jeho charakteristiky. Ak ide o osivo hybridných odrôd, uvedené ustanovenia sa vzťahujú aj na charakteristiky komponentov.
Osivo druhov uvedených v tomto odseku musí spĺňať aj tieto požiadavky:
A.
Ovos nahý (Avena nuda), ovos siaty (Avena sativa), ovos hrebienkatý (Avena strigosa), jačmeň siaty (Hordeum vulgare), ryža siata (Oryza sativa), pšenica letná (Triticum aestivum), pšenica tvrdá (Triticum durum) a pšenica špaldová (Triticum spelta) okrem hybridov
Kategória Najnižšia odrodová čistota
(%)
Základné osivo 99,9
Certifikované osivo prvej generácie 99,7
Certifikované osivo druhej generácie 99
Najnižšia odrodová čistota sa zisťuje predovšetkým pri úradných poľných prehliadkach uskutočňovaných podľa požiadaviek ustanovených v prílohe č. 1.
B.
Samoopelivé odrody tritikale (xTriticosecale) okrem hybridov
Kategória Najnižšia odrodová čistota
(%)
Základné osivo 99,7
Certifikované osivo prvej generácie 99
Certifikované osivo druhej generácie 98
Najnižšia odrodová čistota sa zisťuje predovšetkým pri úradných poľných prehliadkach uskutočňovaných podľa požiadaviek ustanovených v prílohe č. 1.
C.
Hybridy ovsa nahého (Avena nuda), ovsa siateho (Avena sativa), ovsa hrebienkatého (Avena strigosa), jačmeňa siateho (Hordeum vulgare), ryže siatej (Oryza sativa), pšenice letnej (Triticum aestivum), pšenice tvrdej (Triticum durum), pšenice špaldovej (Triticum spelta) a tritikale samoopelivého (xTriticosecale)
Najnižšia odrodová čistota osiva kategórie certifikované osivo je 90 %. Určuje sa pri následných úradných kontrolách uskutočňovaných na vhodnom podiele vzoriek.
D.
Cirok (Sorghum spp.) a kukurica siata (Zea mays)
Ak sa na výrobu certifikovaného osiva hybridných odrôd použil materský komponent samčej sterility a otcovský komponent, ktorý nenahrádza samčiu fertilitu, osivo sa musí vyrábať
– zmiešaním dávok osiva v pomere vhodnom vzhľadom na odrodu, pričom sa použije materský komponent samčej sterility a materský komponent samčej fertility, alebo
– pestovaním materského komponentu samčej sterility a materského komponentu samčej fertility v pomere vhodnom vzhľadom na odrodu; pomer týchto zložiek sa preveruje pri úradných poľných prehliadkach uskutočňovaných podľa požiadaviek ustanovených v prílohe č. 1.
E.
Hybridy raže siatej (Secale cereale)
Osivo nemožno uznať ako certifikované osivo, ak sa náležite nezohľadnili výsledky následnej úradnej kontroly, ktorá bola vykonaná počas vegetačného obdobia osiva prihláseného na uznávanie, aby sa na základe úradne odobratých vzoriek základného osiva zistilo, či základné osivo spĺňa požiadavky na základné osivo ustanovené v tomto nariadení vlády vzhľadom na pravosť a čistotu, ak ide o charakteristiky komponentov vrátane samčej sterility.
(2)
Osivo musí spĺňať tieto požiadavky na klíčivosť, analytickú čistotu a obsah semien iných rastlinných druhov:
A.
Tabuľka
Druh a kategória Najnižšia
klíčivosť
(% čistého osiva)
Najnižšia
analytická
čistota
(% hmotnosti)
Najvyšší obsah množstva semien iných rastlinných druhov vrátane červených semien ryže siatej (Oryza sativa) vo vzorke s hmotnosťou uvedenou v prílohe č. 3 stĺpci 4 tabuľky (celkove na stĺpec)
Iné rastlinné druhy (a) Červené semená ryže siatej
(Oryza sativa)
Ostatné druhy obilnín Rastlinné druhy iné ako obilniny Ovos hluchý (Avena fatua), ovos jalový (Avena sterilis),
mätonoh mámivý (Lolium temulentum)
Reďkev ohnicová
(Raphanus raphani­strum), kúkoľ poľný (Agrostemma githago)
Proso (Panicum spp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ovos siaty (Avena sativa), ovos hrebienkatý (Avena strigosa), jačmeň siaty (Hordeum vulgare), pšenica letná (Triticum aestivum), pšenica tvrdá (Triticum durum), pšenica špaldová (Triticum spelta)                  
– základné osivo 85 99 4   1 (b) 3 0 (c) 1  
– certifikované osivo prvej
 a druhej generácie
85 (d) 98 10   7 7 0 (c) 3  
Ovos nahý
 (Avena nuda)
                 
– základné osivo 75 99 4   1 (b) 3 0 (c) 1  
– certifikované osivo prvej
 a druhej generácie
75 (d) 98 10   7 7 0 (c) 3  
Ryža siata
(Oryza sativa)
                 
– základné osivo 80 98 4 1         1
– certifikované osivo prvej
 generácie
80 98 10 3         3
– certifikované osivo druhej
 generácie
80 98 15 5         3
Raž siata
(Secale cereale)
                 
– základné osivo 85 98 4   1 (b) 3 0 (c) 1  
– certifikované osivo 85 98 10   7 7 0 (c) 3  
Lesknica kanárska (Phalaris canariensis)                  
– základné osivo 75 98 4   1 (b)   0 (c)    
– certifikované osivo 75 98 10   5   0 (c)    
Cirok (Sorghum spp.) 80 98 0            
Tritikale (xTriticosecale)                  
– základné osivo 80 98 4   1 (b) 3 0 (c) 1  
– certifikované osivo prvej
 a druhej generácie
80 98 10   7 7 0 (c) 3  
Kukurica siata (Zea mays) 90 98 0            
Poznámka: Písmená v zátvorkách sú odkazmi na požiadavky v písmene B.
B.
Požiadavky, ktoré sa uplatňujú, ak sa na ne odkazuje v tabuľke v bode A
a)
Najvyšší obsah množstva semien uvedený v stĺpci 4 zahŕňa aj semená druhov uvedených v stĺpcoch 5 až 10.
b)
Druhé semeno sa nepovažuje za nežiaducu prímes, ak druhá vzorka s rovnakou hmotnosťou neobsahuje žiadne semená iných druhov obilnín.
c)
Prítomnosť jedného semena ovsa hluchého (Avena fatua), ovsa jalového (Avena sterilis) alebo mätonoha mámivého (Lolium temulentum) vo vzorke s predpísanou hmotnosťou sa nepovažuje za nežiaducu prímes, ak druhá vzorka s rovnakou hmotnosťou neobsahuje žiadne semená týchto druhov.
d)
Ak ide o osivo odrody jačmeňa nahého (Hordeum vulgare subsp. nudum), je požadovaná najnižšia klíčivosť znížená na 75 % čistého osiva. Úradná náveska musí obsahovať slová „Najnižšia klíčivosť 75 %“.
(3)
Škodlivé organizmy, ktoré znižujú úžitkovosť osiva, sa musia udržiavať len na najnižšej možnej úrovni.
Osivo musí predovšetkým spĺňať tieto požiadavky vzhľadom na prítomnosť Claviceps purpurea (najvyšší počet sklerócií alebo fragmentov sklerócií vo vzorke s hmotnosťou uvedenou v prílohe č. 3 stĺpci 3 tabuľky):
Kategória Claviceps purpurea
Obilniny okrem hybridov raže siatej (Secale cereale)
– základné osivo 1
– certifikované osivo 3
Hybridy raže siatej (Secale cereale)
– základné osivo 1
– certifikované osivo 4*
*
Prítomnosť piatich sklerócií alebo fragmentov sklerócií vo vzorke s predpísanou hmotnosťou sa považuje za splnenie požiadaviek, ak druhá vzorka s rovnakou hmotnosťou neobsahuje viac ako štyri sklerócie alebo fragmenty sklerócií.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 57/2007 Z. z.
POŽIADAVKY NA HMOTNOSŤ DÁVKY A HMOTNOSŤ VZORKY OSIVA OBILNÍN
Druh Najvyššia hmotnosť
dielu dávky

[t]
Najnižšia
hmotnosť
vzorky, ktorá sa má odobrať z dielu dávky

[g]
Hmotnosť vzorky na určenie množstva uvedeného v stĺpcoch 4 až 10 tabuľky
prílohe č. 2 bode 2 písm. Abode 3

[g]
1 2 3 4
Ovos nahý (Avena nuda), ovos siaty (Avena sativa), ovos hrebienkatý (Avena strigosa), jačmeň siaty (Hordeum vulgare), pšenica letná (Triticum aestivum), pšenica tvrdá (Triticum durum), pšenica špaldová (Triticum spelta), raž siata (Secale cereale), tritikale (xTriticosecale) 30 1000 500
Lesknica kanárska (Phalaris canariensis) 10 400 200
Ryža siata (Oryza sativa) 30 500 500
Cirok dvojfarebný (Sorghum bicolor) 30 900 900
Cirok sudánsky (Sorghum sudanense) 10 250 250
Hybridy Sorghum bicolor x Sorghum sudanense 30 300 300
Kukurica siata (Zea mays), základné osivo inbredných línií 40 250 250
Kukurica siata (Zea mays), základné osivo okrem inbredných línií, certifikované osivo 40 1000 1000
Najvyššiu hmotnosť posledného dielu dávky nemožno prekročiť o viac ako 5 %.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 57/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 01) v znení
– smernice Rady 69/60/EHS z 18. februára 1969 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
– smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
– smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
– smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
– smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),
– smernice Komisie 75/444/EHS z 26. júna 1975 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),
– smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),
– smernice Komisie 78/387/EHS z 18. apríla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),
– smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
– smernice Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
– smernice Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
– smernice Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 5),
– smernice Komisie 86/320/EHS z 20. júna 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),
– smernice Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),
– smernice Komisie 88/506/EHS z 13. septembra 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),
– smernice Komisie 90/623/EHS zo 7. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 11),
– smernice Komisie 93/2/EHS z 28. januára 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 13),
– smernice Komisie 95/6/ES z 20. marca 1995 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 17),
– smernice Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 20),
– smernice Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),
– smernice Rady 98/96/ES zo 14. decembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),
– smernice Komisie 1999/8/EHS z 18. februára 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),
– smernice Komisie 1999/54/EHS z 26. mája 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25),
– smernice Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 33),
– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
– smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005),
– smernice Komisie 2006/55/ES z 12. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 159, 13. 6. 2006).
2.
Smernica Komisie 2006/47/ES z 23. mája 2006, ktorá stanovuje osobitné požiadavky pre výskyt Avena fatua v osive obilovín (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 136, 24. 5. 2006).
– smernice Komisie 78/511/EHS z 24. mája 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3).
3.
Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o botanické názvy rastlín, vedecké názvy iných organizmov a určité prílohy k smerniciam 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES vzhľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2009).
4.
Vykonávacia smernica Komisie 2012/1/EÚ zo 6. januára 2012, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 66/402/EHS, pokiaľ ide o podmienky, ktoré musí spĺňať plodina Oryza sativa (Ú. v. EÚ L 4, 7. 1. 2012).
5.
Vykonávacia smernica Komisie 2012/37/EÚ z 22. novembra 2012, ktorou sa menia niektoré prílohy k smerniciam Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS, pokiaľ ide o podmienky, ktoré musí spĺňať osivo Galega orientalis Lam., maximálnu hmotnosť dávky osiva niektorých druhov krmovín a veľkosť vzorky Sorghum spp. (Ú. v. EÚ L 325, 23. 11. 2012).
2)
§ 4 písm. h) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.
5)
Rozhodnutie Rady 2003/17 zo 16. decembra 2002 o rovnocennosti terénnych inšpekcií uskutočňovaných v tretích krajinách na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách (Mimoriadnne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 38) v platnom znení.
6)
Nariadenie Komisie (ES) č. 217/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania smerníc Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o povolenie pre členské štáty umožniť dočasné obchodovanie s osivom, ktoré nespĺňa minimálne požiadavky na klíčivosť (text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 38, 9. 2. 2006).
7)
Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004 o vykonávacích pravidlách, podľa ktorých môžu členské štáty udeľovať oprávnenia na uvádzanie na trh osiva patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do štátneho katalógu poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo zeleninových druhov (Ú. v. EÚ L 362, 9. 12. 2004).
8)
Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
9)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (text s významom pre EHP) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/ zv. 32).