576/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

576
OZNÁMENIE
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.
výnos z 28. novembra 2007 č. V-1/2007, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania.
Výnos upravuje limit na poskytovanie dotácií na obstarávanie nájomných bytov, na výstavbu technickej vybavenosti a na odstraňovanie systémových porúch bytových domov. Výnos novo formuluje znenie prílohy č. 3, ktorá obsahuje zoznam systémových porúch, a dopĺňajú sa ustanovenia, ktoré umožnia poskytnúť podporu aj v mimoriadnych situáciách pri odstraňovaní následkov živelnej udalosti.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky www.build.gov.sk a možno doň nazrieť na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.