589/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

589
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 3. decembra 2007,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 a 3 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) ustanovuje:
§ 1
(1)
Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, ak obsahujú
a)
zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti, zobrazenie týraných osôb alebo zobrazenie prejavov osôb a skupín s patologickými normami správania,
b)
vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá,
c)
zobrazenie prejavov neznášanlivosti alebo nenávisti, xenofóbie, rasizmu, náboženskej diskriminácie a neznášanlivosti, násilia voči etnickým alebo iným menšinám, zobrazenie šikanovania,
d)
zobrazenie alebo prezentovanie závislosti, akou je alkoholizmus, fajčenie, drogová alebo hráčska závislosť formou zábavy alebo zobrazenie používania zbrane ako útočného prostriedku formou zábavy,
e)
zobrazenie erotických pomôcok alebo erotických scén, ktoré sú vyrobené výlučne na prezentáciu erotiky a erotických tém,
f)
sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného správania, ktoré sú prezentované ako forma zábavy, scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia alebo sexuálnymi deviáciami, alebo
g)
zobrazenie zámerne vyvolávajúce pocity strachu alebo úzkosti v žánri horor.
(2)
Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, ak obsahujú
a)
detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov,
b)
týranie zvierat,
c)
sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie,
d)
zobrazenie alebo prezentovanie formy závislosti, akou je alkoholizmus, fajčenie, drogová alebo hráčska závislosť alebo používanie zbrane ako útočného prostriedku, v ktorom sa spôsobom spracovania niektorá forma závislosti alebo používanie zbrane ako útočného prostriedku schvaľuje, zľahčuje alebo sa vyzdvihuje do popredia,
e)
zobrazenie správania s vysokým rizikom ublíženia na zdraví, pričom toto riziko sa prezentuje ako atraktívne alebo zábavné a správanie je prezentované bez upozornenia na nebezpečenstvo a možné následky tohto správania,
f)
slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie, alebo
g)
vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov.
(3)
Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, ak obsahujú
a)
zobrazenie prezentujúce ohrozenie rodiny alebo rodičovských vzťahov, ak je vzhľadom na vek maloletých a povahu prezentovaného ohrozenia odôvodnený predpoklad neadekvátnej interpretácie zobrazeného obsahu,
b)
zobrazenie reálneho násilia alebo zobrazenie následkov reálneho násilia na živých bytostiach, zobrazenie následkov živelných pohrôm alebo dopravných nehôd na živých bytostiach,
c)
zobrazenie krvi a telesných znetvorení, ktoré nie sú svojou povahou bežné,
d)
zobrazenie násilných aktov,
e)
zobrazenie následkov násilných aktov,
f)
zobrazenie negatívnych príbehov detí, ktoré by odôvodnene mohli vyvolať u detí efekt obete reálneho sveta,
g)
zobrazenie neprirodzených, náhlych a neočakávaných zmien živých bytostí alebo zobrazenie paranormálnych alebo iných mimovnemových javov,
h)
zobrazenie nahoty, ktoré nie je bežné v rodinnom prostredí a na verejnosti a ktoré by mohlo vyprovokovať záujem o sexuálne vzťahy a predčasné prebudenie sexuálnych pudov maloletých detí,
i)
zobrazenie milostných scén bez zobrazenia nahoty, ktoré sú súčasťou dejovej línie,
j)
zobrazenie správania s rizikom ublíženia na zdraví, ak nie je riziko ublíženia na zdraví dostatočne zreteľné, zobrazenie rizikových športových disciplín alebo fantazijných predstáv o nadľudských hrdinských výkonoch človeka mimo reálneho sveta, ktorých neadekvátna interpretácia vzhľadom na vek môže vyvolať u maloletých efekt napodobňovania, alebo
k)
slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 12 rokov.
(4)
Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov, ak obsahujú
a)
agresívne útočiace živé bytosti a predmety vyvolávajúce strach,
b)
zobrazenie prostredia v tmavých a pochmúrnych farbách alebo scény s príliš hlučnou hudbou alebo náhlymi zvukovými zmenami,
c)
vynútené násilie voči bezmocným, najmä voči deťom alebo zvieratám, alebo
d)
zobrazenie ohrozenia rodičovských vzťahov alebo rodiny.
(5)
Obsah audiovizuálnych diel, multimediálnych diel, programov poskytovaných prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programov alebo iných zložiek televíznej programovej služby sa posudzuje z hľadiska
a)
kontextuálneho výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele, v programe poskytovanom prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a v programe alebo inej zložke programovej služby,
b)
spôsobu a formy spracovania alebo zobrazenia jednotlivých hodnotiacich kritérií vzhľadom na charakter a druh diela alebo programu, umeleckého a morálneho posolstva diela alebo programu a
c)
intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele, v programe poskytovanom prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a v programe alebo inej zložke televíznej programovej služby.
(6)
Obsah každého audiovizuálneho diela, multimediálneho diela, programu poskytovaného prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, programu alebo inej zložky televíznej programovej služby sa klasifikuje samostatne; to neplatí pre zložku televíznej programovej služby, ktorá je určená na získanie a udržanie pozornosti verejnosti na vlastné vysielanie a programy (ďalej len „upútavka“). Obsah každej časti seriálu, série alebo cyklu sa klasifikuje osobitne.
§ 2
(1)
Zvukové záznamy umeleckého výkonu a programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, ak obsahujú
a)
vulgárny jazyk alebo obscénne vyjadrovanie,
b)
prezentáciu alebo propagáciu negatívneho správania a foriem závislostí spracované formou zľahčovania alebo ospravedlňovania, zvlášť závislostí, akými sú alkoholizmus, fajčenie, drogové alebo hráčske závislosti, alebo
c)
sexuálne prejavy, sexuálne násilie alebo sexuálne deviácie prezentované alebo spracované v texte.
(2)
Zvukové záznamy umeleckého výkonu a programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, ak obsahujú
a)
prezentáciu alebo propagáciu fyzického, psychického alebo verbálneho násilia, alebo
b)
prezentáciu, propagáciu alebo prejavy neznášanlivosti alebo nenávisti voči jednotlivcom aj skupinám.
(3)
Obsah zvukových záznamov umeleckých výkonov a programov alebo iných zložiek rozhlasovej programovej služby sa posudzuje z hľadiska kontextuálneho výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v slovesnom diele alebo hudobnom diele, programe alebo inej zložke, spôsobu a formy vyjadrenia vzhľadom na charakter a druh diela, umeleckého a morálneho posolstva diela, ako aj z hľadiska intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v texte slovesného alebo hudobného diela, programe alebo inej zložke rozhlasovej programovej služby.
(4)
Obsah každého zvukového záznamu umeleckého výkonu a programu alebo inej zložky rozhlasovej programovej služby sa klasifikuje samostatne. Obsah každej časti seriálu, série alebo cyklu sa klasifikuje osobitne.
§ 3
(1)
Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, programy alebo iné zložky programovej služby sa klasifikujú ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, ak sú vyrobené a určené výlučne vekovej skupine maloletých do 12 rokov, sú obsahovo a formálne prispôsobené úrovni vnímania, emočnej kapacite a sociálnej zrelosti maloletých v tomto vekovom rozmedzí; audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, programy alebo iné zložky programovej služby musia byť vhodné pre celú vekovú skupinu maloletých do 12 rokov.
(2)
Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, programy alebo iné zložky programovej služby, ktoré primárne nie sú vyrobené a určené maloletým a neobsahujú kritériá nevhodnosti alebo neprístupnosti, sa klasifikujú ako vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých.
(3)
Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, programy alebo iné zložky televíznej programovej služby, ktoré obsahujú kritériá nevhodnosti podľa § 1 ods. 4 a sú vytvorené výlučne na účely výchovy a vzdelávania, sa klasifikujú ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov.
(4)
Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, programy alebo iné zložky televíznej programovej služby, ktoré obsahujú kritériá nevhodnosti podľa § 1 ods. 3 a sú vytvorené výlučne na účely výchovy a vzdelávania, sa klasifikujú ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 7 rokov.
(5)
Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, programy alebo iné zložky televíznej programovej služby, ktoré obsahujú kritériá nevhodnosti podľa § 1 ods. 2 a sú vytvorené výlučne na účely výchovy a vzdelávania, sa klasifikujú ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 12 rokov.
(6)
Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, programy alebo iné zložky televíznej programovej služby, ktoré obsahujú kritériá nevhodnosti a neprístupnosti podľa § 1 ods. 1 a sú vytvorené výlučne na účely výchovy a vzdelávania, sa klasifikujú ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 15 rokov.
(7)
Zvukové záznamy umeleckého výkonu a programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby, ktoré obsahujú kritériá nevhodnosti podľa § 2 ods. 2 a sú vytvorené výlučne na účely výchovy a vzdelávania, sa klasifikujú ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 12 rokov.
(8)
Zvukové záznamy umeleckého výkonu a programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby, ktoré obsahujú kritériá nevhodnosti a neprípustnosti podľa § 2 ods. 1 a sú vytvorené výlučne na účely výchovy a vzdelávania, sa klasifikujú ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 15 rokov.
§ 4
(1)
Programy alebo iné zložky programovej služby klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov sa zaraďujú do vysielania medzi 22.00 a 06.00 hodinou.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na upútavku klasifikovanú ako nevhodná a neprístupná pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, ktorá neobsahuje kritériá nevhodnosti a neprístupnosti podľa § 1 ods. 1. Upútavka podľa prvej vety sa zaraďuje do vysielania medzi 20.00 a 06.00 hodinou.
(3)
Programy alebo iné zložky programovej služby klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov alebo ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 15 rokov sa zaraďujú do vysielania medzi 20.00 a 06.00 hodinou.
(4)
Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na upútavku klasifikovanú ako nevhodná pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov alebo ako vhodná pre vekovú skupinu maloletých od 15 rokov, ktorá neobsahuje kritériá nevhodnosti a neprístupnosti podľa § 1 ods. 1 a 2.
(5)
Pred vysielaním, počas vysielania a po odvysielaní programu klasifikovaného ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov, vhodný pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov, vhodný pre vekovú skupinu maloletých od 7 rokov a vhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov sa nezaraďujú programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 15 rokov alebo ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov.
(6)
Upútavkou na účely tejto vyhlášky nie je oznámenie o vlastnom programe vo forme textových informácií alebo statického obrazu.
§ 5
(1)
V programovej ponuke vo vysielaní televíznej programovej služby zverejňovanej prostredníctvom oznámenia o vlastnom programe vo forme textových informácií alebo prostredníctvom teletextu sa k nevhodným alebo nevhodným a neprístupným programom pre maloletých uvedie aj príslušný grafický symbol jednotného systému označovania.
(2)
V prehľade programov, ktorý poskytuje vysielateľ programovej služby na zverejnenie hromadným informačným prostriedkom, sa k nevhodným alebo nevhodným a neprístupným programom pre maloletých uvedie aj príslušný grafický symbol jednotného systému označovania.
(3)
V katalógu programov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sa k nevhodným alebo nevhodným a neprístupným programom pre maloletých uvedie aj príslušný grafický symbol jednotného systému označovania.
§ 6
(1)
Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov sa označujú číslom 18 červenej farby v bielom poli s červeným ohraničením; grafické zobrazenie symbolu označenia je uvedené v prílohe pod poradovým číslom 4.
(2)
Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov sa označujú číslom 15 červenej farby v bielom poli s červeným ohraničením; grafické zobrazenie symbolu označenia je uvedené v prílohe pod poradovým číslom 3.
(3)
Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov sa označujú číslom 12 červenej farby v bielom poli s červeným ohraničením; grafické zobrazenie symbolu označenia je uvedené v prílohe pod poradovým číslom 2.
(4)
Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov sa označujú číslom 7 červenej farby v bielom poli s červeným ohraničením; grafické zobrazenie symbolu označenia je uvedené v prílohe pod poradovým číslom 1.
(5)
Programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov, do 12 rokov, do 15 rokov alebo nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov, od 7 rokov, do 12 rokov, od 12 rokov alebo od 15 rokov sa označujú grafickým symbolom jednotného systému označovania po celý čas vysielania týchto programov alebo iných zložiek televíznej programovej služby v pravom alebo ľavom hornom rohu televíznej obrazovky. Upútavka k programu sa označí totožným grafickým symbolom ako samotný program.
(6)
V spravodajských programoch a publicistických programoch, ktoré sú klasifikované ako vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých, odvysielaniu obrazového materiálu tvoriaceho súčasť týchto programov, ktorý zobrazuje osobné tragédie, reálne násilie s jeho následkami a obeťami vrátane zobrazení následkov na obetiach v dôsledku živelných pohrôm, dopravných alebo leteckých nešťastí, najmä obrazy zranení, krvi, telesných znetvorení a utrpenia, obrazy zranených alebo umierajúcich detí, alebo zobrazenie detí ako obetí alebo ako svedkov kriminálnych činov, predchádza slovné upozornenie: „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov.“.
(7)
Programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov sa pred začiatkom ich vysielania označujú zvukovým ohlásením: „Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.“.
(8)
Programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov sa pred začiatkom ich vysielania označujú zvukovým ohlásením: „Tento program je nevhodný pre maloletých do 15 rokov.“.
(9)
Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov sa označujú symbolom -7 zelenej farby farby v bielom poli so zeleným ohraničením; grafické zobrazenie symbolu označenia je uvedené v prílohe pod poradovým číslom 7.
(10)
Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 7 rokov sa označujú symbolom 7+ zelenej farby v bielom poli so zeleným ohraničením; grafické zobrazenie symbolu označenia je uvedené v prílohe pod poradovým číslom 8.
(11)
Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 12 rokov sa označujú symbolom 12+ zelenej farby v bielom poli so zeleným ohraničením; grafické zobrazenie symbolu označenia je uvedené v prílohe pod poradovým číslom 9.
(12)
Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 15 rokov sa označujú symbolom 15+ zelenej farby v bielom poli so zeleným ohraničením; grafické zobrazenie symbolu označenia je uvedené v prílohe pod poradovým číslom 10.
(13)
Programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 12 rokov sa pred začiatkom ich vysielania označujú zvukovým ohlásením: „Tento výchovno-vzdelávací program je určený pre maloletých od 12 rokov.“.
(14)
Programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby klasifikované ako vhodné od 15 rokov sa pred začiatkom ich vysielania označujú zvukovým ohlásením: „Tento výchovno-vzdelávací program je určený pre maloletých od 15 rokov.“.
(15)
Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov sa označujú symbolom macíka v zelenej farbe; grafické zobrazenie symbolu označenia je uvedené v prílohe pod poradovým číslom 5.
(16)
Programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov sa pred začiatkom ich vysielania označujú zvukovým ohlásením: „Tento program je určený pre deti.“.
(17)
Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých sa môžu označiť písmenom U v zelenej farbe; grafické zobrazenie symbolu označenia je uvedené v prílohe pod poradovým číslom 6.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Marek Maďarič v. r.
Príloha k vyhláške č. 589/2007 Z. z.
GRAFICKÉ SYMBOLY JEDNOTNÉHO SYSTÉMU OZNAČOVANIA
Tabuľka