589/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

589
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 3. decembra 2007,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 a 3 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) ustanovuje:
§ 1
(1)
Audiovizuálne diela, multimediálne diela a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, ak obsahujú
a)
zobrazenie násilia, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo násilnej smrti človeka, obzvlášť bez pocitov ľútosti, zobrazenie fyzicky týraných osôb alebo psychicky týraných osôb, zobrazenie prejavov skupín s patologickými normami správania, prezentáciu nebezpečných situácií alebo zámerne vytváraného rizika ako atraktívnej formy zábavy,
b)
slovnú agresivitu, vulgárny jazyk, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá,
c)
zobrazenie prejavov neznášanlivosti alebo nenávisti, xenofóbie, rasizmu, náboženskej diskriminácie a neznášanlivosti, násilia voči etnickým alebo iným menšinám, zobrazenie šikanovania,
d)
zobrazenie alebo prezentovanie závislosti, akou je alkoholizmus, fajčenie, drogová alebo hráčska závislosť formou zábavy, zobrazenie používania zbrane ako útočného prostriedku alebo promiskuitného sexuálneho správania formou zábavy,
e)
zobrazenie erotických pomôcok alebo erotických scén, ktoré sú vyrobené výlučne na prezentáciu erotiky a erotických tém,
f)
sexuálne scény alebo sexuálne správanie, ktoré sú prezentované ako forma zábavy, scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia alebo sexuálnymi deviáciami, alebo
g)
zobrazenie zámerne vyvolávajúce pocity strachu alebo úzkosti v žánri horor.
(2)
Audiovizuálne diela, multimediálne diela a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, ak obsahujú
a)
zobrazenie fyzickej agresivity a s ňou súvisiace násilné akty končiace sa smrťou alebo vážnymi následkami, detaily následkov násilných činov,
b)
týranie zvierat,
c)
sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie,
d)
zobrazenie alebo prezentovanie formy závislosti, akou je alkoholizmus, fajčenie, drogová alebo hráčska závislosť alebo používanie zbrane ako útočného prostriedku, v ktorom sa formou spracovania niektorá forma závislosti alebo používanie zbrane ako útočného prostriedku schvaľuje, zľahčuje alebo sa vyzdvihuje do popredia, alebo
e)
zobrazenie správania s vysokým rizikom ublíženia na zdraví, pričom toto riziko sa prezentuje ako atraktívne alebo zábavné a správanie je prezentované bez upozornenia na nebezpečenstvo a možné následky tohto správania.
(3)
Audiovizuálne diela, multimediálne diela a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, ak obsahujú
a)
zobrazenie spôsobujúce pocity strachu a depresie,
b)
zobrazenie vytvárajúce predstavu málo bezpečného a neistého prostredia alebo zobrazujúce bezmocnosť dospelých voči vonkajšiemu svetu a silám, ktoré ohrozujú rodinné prostredie, alebo zobrazenie iným spôsobom nevhodné vo vzťahu k emočnej a sociálnej zrelosti maloletých, ak prezentujú ohrozenie rodiny alebo rodičovských vzťahov a vzhľadom na vek maloletých je predpoklad neadekvátnej interpretácie zobrazeného obsahu,
c)
zobrazenie reálneho násilia, najmä zobrazenie následkov na obetiach násilných trestných činov vrátane zobrazenia následkov na obetiach v dôsledku živelných pohrôm, dopravných alebo leteckých nešťastí, najmä obrazy zranení, krvi, telesných znetvorení a utrpenia,
d)
zobrazenie negatívnych skúseností detí a následkov násilia alebo nešťastia na deťoch, zobrazenie zranených alebo umierajúcich detí a detí ako obetí alebo ako svedkov kriminálnych činov, ktoré by ako zrkadlový obraz mohli vyvolať u detí efekt obete reálneho sveta,
e)
zobrazenie náhlych a neočakávaných zmien živých bytostí, zobrazenie neprirodzenej premeny organizmov alebo zobrazenie paranormálnych alebo iných mimovnemových javov v kontexte sci-fi,
f)
zobrazenie nahoty, ktoré nie je bežné v rodinnom prostredí a na verejnosti a ktoré by mohlo vyprovokovať záujem o sexuálne vzťahy a predčasné prebudenie sexuálnych pudov maloletých detí, alebo
g)
zobrazenie konania v situáciách, v ktorých je možnosť ublíženia na zdraví nedostatočne zreteľná, zobrazenie rizikových športových disciplín alebo fantazijných predstáv o nadľudských hrdinských výkonoch človeka mimo reálneho sveta, ktorých neadekvátna interpretácia vzhľadom na vek môže vyvolať u maloletých efekt napodobňovania.
(4)
Audiovizuálne diela, multimediálne diela a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov, ak obsahujú
a)
agresívne útočiace zvieratá vyvolávajúce strach, napríklad agresívne útočiaci netopier, had alebo pavúk,
b)
zobrazenie prostredia v tmavých a pochmúrnych farbách alebo scény s príliš hlučnou hudbou alebo náhlymi zvukovými zmenami,
c)
vynútené násilie voči bezmocným, najmä voči deťom alebo zvieratám, alebo
d)
zobrazenie ohrozenia rodičovských vzťahov alebo rodiny.
(5)
Obsah audiovizuálnych diel, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek televíznej programovej služby sa posudzuje z hľadiska kontextuálneho výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele, programe alebo inej zložke, spôsobu a formy spracovania alebo zobrazenia jednotlivých hodnotiacich kritérií vzhľadom na charakter a druh diela alebo programu, umeleckého a morálneho posolstva diela alebo programu, ako aj z hľadiska intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele, programe alebo inej zložke televíznej programovej služby.
(6)
Obsah každého audiovizuálneho diela, multimediálneho diela, programu alebo inej zložky televíznej programovej služby sa klasifikuje samostatne; to neplatí pre zložku televíznej programovej služby, ktorá je určená na získanie a udržanie pozornosti verejnosti na vlastné vysielanie a programy (ďalej len „upútavka“). Obsah každej časti seriálu, série alebo cyklu sa klasifikuje osobitne.
§ 2
(1)
Zvukové záznamy umeleckého výkonu a programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, ak obsahujú
a)
vulgárny jazyk alebo obscénne vyjadrovanie,
b)
prezentáciu alebo propagáciu negatívneho správania a foriem závislostí spracované formou zľahčovania alebo ospravedlňovania, zvlášť závislostí, akými sú alkoholizmus, fajčenie, drogové alebo hráčske závislosti, alebo
c)
sexuálne prejavy, sexuálne násilie alebo sexuálne deviácie prezentované alebo spracované v texte.
(2)
Zvukové záznamy umeleckého výkonu a programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, ak obsahujú
a)
prezentáciu alebo propagáciu fyzického, psychického alebo verbálneho násilia, alebo
b)
prezentáciu, propagáciu alebo prejavy neznášanlivosti alebo nenávisti voči jednotlivcom aj skupinám.
(3)
Obsah zvukových záznamov umeleckých výkonov a programov alebo iných zložiek rozhlasovej programovej služby sa posudzuje z hľadiska kontextuálneho výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v slovesnom diele alebo hudobnom diele, programe alebo inej zložke, spôsobu a formy vyjadrenia vzhľadom na charakter a druh diela, umeleckého a morálneho posolstva diela, ako aj z hľadiska intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v texte slovesného alebo hudobného diela, programe alebo inej zložke rozhlasovej programovej služby.
(4)
Obsah každého zvukového záznamu umeleckého výkonu a programu alebo inej zložky rozhlasovej programovej služby sa klasifikuje samostatne. Obsah každej časti seriálu, série alebo cyklu sa klasifikuje osobitne.
§ 3
(1)
Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy alebo iné zložky programovej služby sa klasifikujú ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, ak sú vyrobené a určené výlučne vekovej skupine maloletých do 12 rokov, sú obsahovo a formálne prispôsobené úrovni vnímania, emočnej kapacite a sociálnej zrelosti maloletých v tomto vekovom rozmedzí; audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy alebo iné zložky programovej služby musia byť vhodné pre celú vekovú skupinu maloletých do 12 rokov.
(2)
Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy alebo iné zložky programovej služby, ktoré primárne nie sú vyrobené a určené maloletým a neobsahujú kritériá nevhodnosti alebo neprístupnosti, sa klasifikujú ako vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých.
(3)
Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy alebo iné zložky televíznej programovej služby, ktoré obsahujú kritériá nevhodnosti podľa § 1 ods. 4 a sú vytvorené výlučne na účely výchovy a vzdelávania, sa klasifikujú ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov.
(4)
Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy alebo iné zložky televíznej programovej služby, ktoré obsahujú kritériá nevhodnosti podľa § 1 ods. 3 a sú vytvorené výlučne na účely výchovy a vzdelávania, sa klasifikujú ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 7 rokov.
(5)
Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy alebo iné zložky televíznej programovej služby, ktoré obsahujú kritériá nevhodnosti podľa § 1 ods. 2 a sú vytvorené výlučne na účely výchovy a vzdelávania, sa klasifikujú ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 12 rokov.
(6)
Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy alebo iné zložky televíznej programovej služby, ktoré obsahujú kritériá nevhodnosti a neprístupnosti podľa § 1 ods. 1 a sú vytvorené výlučne na účely výchovy a vzdelávania, sa klasifikujú ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 15 rokov.
(7)
Zvukové záznamy umeleckého výkonu a programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby, ktoré obsahujú kritériá nevhodnosti podľa § 2 ods. 2 a sú vytvorené výlučne na účely výchovy a vzdelávania, sa klasifikujú ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 12 rokov.
(8)
Zvukové záznamy umeleckého výkonu a programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby, ktoré obsahujú kritériá nevhodnosti a neprípustnosti podľa § 2 ods. 1 a sú vytvorené výlučne na účely výchovy a vzdelávania, sa klasifikujú ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 15 rokov.
§ 4
(1)
Programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov sa zaraďujú do vysielania medzi 22.00 a 06.00 hodinou.
(2)
Pred vysielaním a po odvysielaní programu alebo inej zložky televíznej programovej služby nevhodných pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, nevhodných pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov a nevhodných a neprístupných pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov sa nezaraďuje program, ktorý je klasifikovaný ako vhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov.
§ 5
(1)
V programovej ponuke vo vysielaní televíznej programovej služby zverejňovanej prostredníctvom oznámenia o vlastnom programe vo forme textových informácií alebo prostredníctvom teletextu sa k nevhodným alebo nevhodným a neprístupným programom pre maloletých uvedie aj príslušný grafický symbol jednotného systému označovania.
(2)
V prehľade programov, ktorý poskytuje vysielateľ televíznej programovej služby na zverejnenie hromadným informačným prostriedkom, sa k nevhodným alebo nevhodným a neprístupným programom pre maloletých uvedie aj príslušný grafický symbol jednotného systému označovania.
§ 6
(1)
Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov sa označujú číslom 18 červenej farby v bielom poli s červeným ohraničením; grafické zobrazenie symbolu označenia je uvedené v prílohe pod poradovým číslom 4.
(2)
Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov sa označujú číslom 15 červenej farby v bielom poli s červeným ohraničením; grafické zobrazenie symbolu označenia je uvedené v prílohe pod poradovým číslom 3.
(3)
Audiovizuálne diela, multimediálne diela a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov sa označujú číslom 12 červenej farby v bielom poli s červeným ohraničením; grafické zobrazenie symbolu označenia je uvedené v prílohe pod poradovým číslom 2.
(4)
Audiovizuálne diela, multimediálne diela a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov sa označujú číslom 7 červenej farby v bielom poli s červeným ohraničením; grafické zobrazenie symbolu označenia je uvedené v prílohe pod poradovým číslom 1.
(5)
Programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov, do 12 rokov, do 15 rokov alebo nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov sa označujú grafickým symbolom jednotného systému označovania po celý čas vysielania týchto programov alebo iných zložiek televíznej programovej služby v pravom alebo ľavom hornom rohu televíznej obrazovky. Upútavka k programu sa označí totožným grafickým symbolom ako samotný program.
(6)
V spravodajských programoch a publicistických programoch, ktoré sú klasifikované ako vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých, odvysielaniu obrazového materiálu tvoriaceho súčasť týchto programov, ktorý zobrazuje osobné tragédie, reálne násilie s jeho následkami a obeťami vrátane zobrazení následkov na obetiach v dôsledku živelných pohrôm, dopravných alebo leteckých nešťastí, najmä obrazy zranení, krvi, telesných znetvorení a utrpenia, obrazy zranených alebo umierajúcich detí, alebo zobrazenie detí ako obetí alebo ako svedkov kriminálnych činov, predchádza slovné upozornenie: „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov.“.
(7)
Programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov sa pred začiatkom ich vysielania označujú zvukovým ohlásením: „Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.“.
(8)
Programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov sa pred začiatkom ich vysielania označujú zvukovým ohlásením: „Tento program je nevhodný pre maloletých do 15 rokov.“.
(9)
Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov sa označujú symbolom -7 zelenej farby farby v bielom poli so zeleným ohraničením; grafické zobrazenie symbolu označenia je uvedené v prílohe pod poradovým číslom 7.
(10)
Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 7 rokov sa označujú symbolom 7+ zelenej farby v bielom poli so zeleným ohraničením; grafické zobrazenie symbolu označenia je uvedené v prílohe pod poradovým číslom 8.
(11)
Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 12 rokov sa označujú symbolom 12+ zelenej farby v bielom poli so zeleným ohraničením; grafické zobrazenie symbolu označenia je uvedené v prílohe pod poradovým číslom 9.
(12)
Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 15 rokov sa označujú symbolom 15+ zelenej farby v bielom poli so zeleným ohraničením; grafické zobrazenie symbolu označenia je uvedené v prílohe pod poradovým číslom 10.
(13)
Programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 12 rokov sa pred začiatkom ich vysielania označujú zvukovým ohlásením: „Tento výchovno-vzdelávací program je určený pre maloletých od 12 rokov.“.
(14)
Programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby klasifikované ako vhodné od 15 rokov sa pred začiatkom ich vysielania označujú zvukovým ohlásením: „Tento výchovno-vzdelávací program je určený pre maloletých od 15 rokov.“.
(15)
Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov sa označujú symbolom macíka v zelenej farbe; grafické zobrazenie symbolu označenia je uvedené v prílohe pod poradovým číslom 5.
(16)
Programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov sa pred začiatkom ich vysielania označujú zvukovým ohlásením: „Tento program je určený pre deti.“.
(17)
Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých sa môžu označiť písmenom U v zelenej farbe; grafické zobrazenie symbolu označenia je uvedené v prílohe pod poradovým číslom 6.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Marek Maďarič v. r.
Príloha k vyhláške č. 589/2007 Z. z.
GRAFICKÉ SYMBOLY JEDNOTNÉHO SYSTÉMU OZNAČOVANIA
Tabuľka