60/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.02.2007

60
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. októbra 2006 boli v Ženeve prijaté zmeny a doplnky príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška č. 64/1987 Zb. a oznámenie č. 444/2005 Z. z.).
Zmeny a doplnky príloh nadobudli platnosť 1. januára 2007 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku. Tieto zmeny a doplnky sú uverejnené vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 3/2007.
Do textu zmien a doplnkov možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.