603/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008 do 31.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

603
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 30. novembra 2007,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 734/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 písm. l) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 639/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 734/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky č. 645/2005 Z. z. a vyhlášky č. 662/2006 Z. z. sa mení takto:
Prílohy č. 2 až 5 znejú:
„Príloha č. 2 k vyhláške č. 734/2004 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 734/2004 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 734/2004 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 734/2004 Z. z.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ľubomír Vážny v. r.