Predpis bol zrušený predpisom 314/2001 Z. z.

605/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2009 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

605
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 30. novembra 2007
o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. i) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 562/2005 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje lehoty vykonávania pravidelnej kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia a zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (ďalej len „elektrické zariadenie“).
§ 2
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
elektrickým zariadením zariadenie na premenu akejkoľvek energie na elektrickú energiu, prenos elektrickej energie, premenu elektrickej energie na inú energiu alebo akumuláciu elektrickej energie,
b)
vyhradeným elektrickým zariadením elektrické zariadenie plniace funkciu podľa písmena a), ktorého vykonávanie prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonávanie opakovanej úradnej skúšky vrátane označenia zariadenia upravuje osobitný predpis,
c)
ostatným elektrickým zariadením elektrické zariadenie plniace funkciu podľa písmena a), pričom zariadenie pracuje v rozsahu menovitých napätí do 50 V striedavého napätia a do 75 V jednosmerného napätia okrem vyhradeného elektrického zariadenia,
d)
existujúcim elektrickým zariadením elektrické zariadenie plniace funkciu podľa písmena a), ktoré bolo uvedené do prevádzky pred nadobudnutím účinnosti osobitného predpisu,1)
e)
dočasným elektrickým zariadením elektrické zariadenie plniace funkciu podľa písmena a) a ktoré je určené v technickej norme,2)
f)
prostredím s nebezpečenstvom požiaru tuhých horľavých látok prostredie, v ktorom sa vyrábajú, používajú, spracúvajú alebo skladujú tuhé horľavé látky, ktoré svojou veľkosťou, formou, množstvom a podmienkami uloženia môžu podstatne zvýšiť intenzitu alebo šírenie požiaru; to neplatí pre stavebné konštrukcie z horľavých látok a pre horľavé predmety tvoriace zariadenie miestnosti,
g)
prostredím s nebezpečenstvom požiaru horľavých prachov prostredie, v ktorom sa horľavý prach usadzuje v súvislej vrstve, ktorá je schopná šíriť požiar; je určená na základe požiarnotechnických charakteristík prachu alebo preukazných skúšok v prevádzkovom predpise; ak nie je určená, za takúto hrúbku sa považuje vrstva prachu s hrúbkou 1 mm,
h)
prostredím s nebezpečenstvom požiaru horľavých kvapalín prostredie, v ktorom sa vyrábajú, používajú, prečerpávajú, spracúvajú alebo skladujú horľavé kvapaliny3) pri teplotách horľavých kvapalín alebo okolia najmenej o 10 oC nižších, ako je bod vzplanutia daných horľavých kvapalín,
i)
prostredím s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov prostredie, v ktorom vzniká a rozviruje sa horľavý prach v takej miere, že aj pri zvyčajných prevádzkových stavoch môže vzniknúť výbušná koncentrácia prachu,
j)
prostredím s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár prostredie, v ktorom sa vyrábajú, používajú, spracúvajú alebo skladujú horľavé plyny alebo horľavé kvapaliny pri teplotách vyšších, ako je ich bod vzplanutia; za nebezpečné výbuchom sa považujú horľavé kvapaliny už pri teplotách o 10 oC nižších, ako je bod vzplanutia daných horľavých kvapalín,
k)
prostredím s nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu výbušnín prostredie, v ktorom sa vyrábajú, používajú, spracúvajú alebo skladujú výbušniny,
l)
zvyčajným prevádzkovým stavom stav, počas ktorého zariadenie pracuje v rámci konštrukčných parametrov,
m)
občasným odborným dohľadom preukázateľný dohľad odborne spôsobilou osobou4) a preukázateľne poverenou osobou, ktorá vykonáva kontrolu zariadenia v intervaloch určených v prevádzkovom predpise,
n)
kontrolou elektrického zariadenia činnosť zameraná na preverenie jeho protipožiarnej bezpečnosti; ak požadovaná činnosť vyžaduje osobitnú odbornú spôsobilosť, vykonáva ju osoba s požadovaným osvedčením4a).
Vykonávanie kontroly
§ 3
(1)
Kontrola elektrického zariadenia sa vykonáva pred prvým uvedením do prevádzky alebo po rekonštrukcii elektrického zariadenia.
(2)
Kontrola elektrického zariadenia sa vykonáva každých 12 mesiacov v obytných domoch, objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne prítomný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy.
(3)
Kontrola elektrického zariadenia sa vykonáva každých šesť mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť.
(4)
Kontrola elektrického zariadenia sa vykonáva každé tri mesiace v ostatných objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ak jej štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v týchto objektoch alebo priestoroch neurčí kratšiu lehotu.
(5)
Ak je konkrétna kontrola vykonávaná podľa príloh č. 1 až 4 limitovaná časovým intervalom, táto kontrola sa vykonáva v danom časovom intervale.
(6)
Kontrolu elektrického zariadenia vykonáva osoba preukázateľne určená prevádzkovateľom elektrického zariadenia.
§ 4
(1)
Kontrola elektrického zariadenia v prostrediach s nebezpečenstvom požiaru tuhých horľavých látok, horľavých prachov a horľavých kvapalín sa vykonáva podľa prílohy č. 1.
(2)
Kontrola elektrického zariadenia v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov, horľavých plynov a pár horľavých kvapalín a v prostredí s nebezpečenstvom požiaru a výbuchu výbušnín sa vykonáva podľa prílohy č. 2.
(3)
Kontrola elektrického zariadenia, ktorá sa primerane vzťahuje na všetky prostredia, sa vykonáva podľa prílohy č. 3.
(4)
Kontrola dočasného elektrického zariadenia sa vykonáva podľa prílohy č. 4.
§ 5
Dokumentácia elektrického zariadenia
(1)
K vyhradenému elektrickému zariadeniu a ostatnému elektrickému zariadeniu patrí
a)
sprievodná technická dokumentácia,
b)
projektová dokumentácia,
c)
prevádzková dokumentácia.
(2)
Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného elektrického zariadenia sa spracúva v rozsahu zodpovedajúcom charakteru zariadenia a technickým požiadavkám.1) Súčasťou sprievodnej technickej dokumentácie je aj návod na bezpečné používanie, údržbu a podmienky na vykonávanie kontrol a prehliadok.
(3)
Sprievodnú dokumentáciu výrobcu tvoria technické požiadavky a údaje, ktoré treba splniť, aby sa elektrické zariadenie mohlo používať bezpečne, a na účel, na ktorý bolo vyrobené. Na elektrickom zariadení môžu byť vyznačené technické požiadavky a údaje.
(4)
Projektovú dokumentáciu tvorí projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektrického zariadenia, na základe ktorej možno vykonať odborné prehliadky, odborné skúšky a protokoly o určení vonkajších vplyvov alebo prostredí určené v technickej norme.5)
(5)
Prevádzkovú dokumentáciu tvorí prevádzkový predpis na bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie kontroly, údržby a obsluhy elektrického zariadenia. Súčasťou prevádzkovej dokumentácie sú záznamy o vykonaných kontrolách a o zistených a odstránených nedostatkoch podľa tejto vyhlášky, o vykonaných prehliadkach a skúškach vyhradeného elektrického zariadenia určených v osobitnom predpise6) a v technickej norme6a) a záznamy o vykonaných prehliadkach a skúškach ostatných elektrických zariadení podľa sprievodnej dokumentácie výrobcu.
(6)
Dokumentáciu elektrického zariadenia prevádzkovateľ uchováva a zabezpečuje jej aktualizáciu počas životnosti elektrického zariadenia a na požiadanie ju predkladá orgánom štátneho požiarneho dozoru a kontrolnej skupine obce.
§ 6
Požiadavky ustanovené v § 5 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 sa nevzťahujú na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v inom členskom štáte Európskej únie alebo v Turecku alebo boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.
§ 7
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev a osobitnými predpismi o poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a technických predpisov.7)
§ 8
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 79/2004 Z. z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní elektrických zariadení.
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Robert Kaliňák v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 605/2007 Z. z.
KONTROLA ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA V PROSTREDIACH S NEBEZPEČENSTVOM POŽIARU TUHÝCH HORĽAVÝCH LÁTOK, HORĽAVÝCH PRACHOV A HORĽAVÝCH KVAPALÍN
1.
V prostredí s nebezpečenstvom požiaru tuhých horľavých látok sa kontroluje, či
a)
vyhotovenie, umiestnenie a prevádzka elektrického zariadenia nemôže spôsobiť vznietenie alebo zapálenie tuhých horľavých látok podľa osobitného predpisu alebo technickej normy,8)
b)
neizolované elektrické vedenie je pevne uložené a chránené umiestnením alebo krytom proti možnosti vzniku elektrického skratu spôsobeného cudzími predmetmi; to neplatí pre uzemňovacie vedenie,
c)
elektrické zariadenie s horľavou náplňou spĺňa technické požiadavky podľa osobitného predpisu,9)
d)
vzniku požiaru tuhých horľavých látok od existujúceho elektrického zariadenia s horľavou náplňou je zabránené vhodným technickým opatrením,
e)
hlavný rozvádzač je umiestnený mimo miesta s nebezpečenstvom požiaru tuhých horľavých látok,
f)
podružný rozvádzač nie je založený ani čiastočne zasypaný tuhými horľavými látkami a či má zachovaný manipulačný priestor,
g)
najvyššia dovolená povrchová teplota elektrického zariadenia, s ktorým môžu prísť tuhé horľavé látky do styku, je najmenej o 50 oC nižšia, ako je najnižšia teplota vznietenia tuhej horľavej látky, ktorá sa nachádza v danom priestore, či nie je elektrické zariadenie v trvalom styku s tuhými horľavými látkami alebo či je použitý iný vhodný spôsob na zabránenie styku tuhých horľavých látok s povrchom elektrického zariadenia.
2.
V prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých prachov sa kontroluje, či
a)
vyhotovenie, umiestnenie alebo prevádzka elektrického zariadenia nemôže spôsobiť vznietenie alebo zapálenie usadeného prachu podľa osobitného predpisu alebo technickej normy,10)
b)
v tomto prostredí sa nenachádza žiadna časť neizolovaného elektrického vedenia; to neplatí pre uzemňovacie vedenie,
c)
elektrické rozvody nie sú uložené na konštrukcii, ktorá umožňuje usadzovanie prachu určeného v technickej norme11) na elektrických rozvodoch v súvislých vrstvách, a či žľaby, v ktorých sú uložené elektrické rozvody, sú zakryté,
d)
elektrické zariadenie s horľavou náplňou spĺňa technické požiadavky podľa osobitného predpisu,9)
e)
je vzniku požiaru horľavých prachov od existujúceho elektrického zariadenia s horľavou náplňou zabránené vhodným technickým opatrením,
f)
je elektrické zariadenie, ktoré vyžaduje kontrolu, údržbu, obsluhu alebo čistenie prístupné na vykonanie uvedených činností,
g)
je hlavný rozvádzač umiestnený mimo miesta s nebezpečenstvom požiaru horľavých prachov,
h)
sú kryty podružného rozvádzača zhotovené z materiálu, ktorý pri požiari alebo pri inej mimoriadnej udalosti výrazne nemení svoje vlastnosti a nešíri plameň,
i)
elektrické zariadenie nedosiahne vyššiu teplotu, ako je najvyššia dovolená povrchová teplota podľa technickej normy,12)
j)
sa čistí elektrické zariadenie pred dosiahnutím súvislej vrstvy prachu, ktorá je schopná šíriť požiar,
k)
sa čistí existujúce elektrické zariadenie, ktoré nemá krytie zabraňujúce vniknutiu prachu a pri bežnej prevádzke iskrí, najmenej raz za šesť mesiacov od prachu vnútri elektrického zariadenia,
l)
sa čistí existujúce elektrické zariadenie, ktoré nemá krytie zabraňujúce vniknutiu prachu a pri bežnej prevádzke neiskrí, najmenej raz za dvanásť mesiacov od prachu vnútri elektrického zariadenia.
3.
V prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých kvapalín sa kontroluje, či
a)
vyhotovenie, umiestnenie alebo prevádzka elektrického zariadenia nemôže spôsobiť vznietenie alebo zapálenie horľavých kvapalín podľa osobitného predpisu alebo technickej normy,8)
b)
neizolované elektrické vedenie je pevne uložené a chránené umiestnením alebo krytom proti možnosti vzniku elektrického skratu spôsobeného cudzími predmetmi; to neplatí pre uzemňovacie vedenie,
c)
je hlavný rozvádzač umiestnený mimo miesta s nebezpečenstvom požiaru horľavých kvapalín,
d)
sú kryty podružného rozvádzača zhotovené z materiálu, ktorý pri požiari alebo pri inej mimoriadnej udalosti výrazne nemení svoje vlastnosti a nešíri plameň,
e)
je podružný rozvádzač umiestnený tak, aby nemohol byť zasiahnutý horľavou kvapalinou,
f)
je najvyššia dovolená povrchová teplota elektrického zariadenia, s ktorým môže prísť horľavá kvapalina do styku, aspoň o 10 oC nižšia, ako je bod vzplanutia príslušnej horľavej kvapaliny.
4.
V prostredí s nebezpečenstvom požiaru tuhých horľavých látok, horľavých prachov a horľavých kvapalín sa kontroluje, či
a)
sa na osvetlenie priestorov prednostne používa svietidlo s nízkoteplotným zdrojom svetla pri použití iného zdroja svetla, či je elektrické svietidlo zabezpečené vhodnou ochranou proti možnému vypadnutiu horúcej časti,
b)
je elektrické svietidlo v bezpečnej vzdialenosti od horľavých látok; ak bezpečnú vzdialenosť neurčil výrobca a preukázateľne ju neurčil ani prevádzkovateľ v prevádzkovom predpise, za bezpečnú vzdialenosť sa považuje vzdialenosť 1 m,
c)
elektrotepelný spotrebič nedosiahne vyššiu teplotu, ako je najvyššia dovolená povrchová teplota podľa osobitného predpisu,13)
d)
elektrické zariadenie podlieha počas prevádzky občasnému odbornému dohľadu,
e)
je elektrické zariadenie v čase pracovného pokoja vypnuté okrem elektrického zariadenia, ktoré z prevádzkových dôvodov alebo z bezpečnostných dôvodov nemožno vypnúť.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 605/2007 Z. z.
KONTROLA ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA V PROSTREDIACH S NEBEZPEČENSTVOM VÝBUCHU HORĽAVÝCH PRACHOV, HORĽAVÝCH PLYNOV A PÁR HORĽAVÝCH KVAPALÍN A V PROSTREDÍ S NEBEZPEČENSTVOM POŽIARU A VÝBUCHU VÝBUŠNÍN
1.
V prostredí s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov sa kontroluje, či
a)
vyhotovenie, umiestnenie alebo prevádzka elektrického zariadenia nemôže spôsobiť výbuch horľavých prachov podľa osobitného predpisu alebo technickej normy,14)
b)
sa v tomto prostredí nenachádza žiadna časť neizolovaného elektrického vedenia; to neplatí pre uzemňovacie vedenie,
c)
elektrické zariadenie s horľavou náplňou spĺňa technické požiadavky podľa osobitného predpisu,15)
d)
elektrické svietidlo spĺňa technické požiadavky podľa osobitného predpisu,15)
e)
existujúce elektrické svietidlo je vybavené ochranným košom alebo inou ochranou, ktorej vlastnosti spĺňajú technické požiadavky podľa osobitného predpisu,15)
f)
elektrické zariadenie nedosiahne vyššiu teplotu, ako je najvyššia dovolená povrchová teplota určená v technickej norme,16)
g)
elektrotepelný spotrebič nedosiahne vyššiu teplotu, ako je najvyššia dovolená povrchová teplota podľa osobitného predpisu,13)
h)
sa elektrické zariadenie čistí pred dosiahnutím súvislej vrstvy prachu, ktorá je schopná šíriť požiar,
i)
elektrické zariadenie, v ktorom sa mohol usadiť prach v čase, keď bolo mimo prevádzky, bolo prehliadnuté a vyčistené pred uvedením do prevádzky.
2.
V prostredí s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár horľavých kvapalín sa kontroluje, či
a)
vyhotovenie, umiestnenie alebo prevádzka elektrického zariadenia nemôže spôsobiť výbuch horľavých plynov a pár horľavých kvapalín podľa osobitného predpisu alebo technickej normy,17)
b)
neizolované elektrické vedenie je pevne uložené a chránené umiestnením alebo krytom proti možnosti vzniku elektrického skratu spôsobeného cudzími predmetmi; to neplatí pre uzemňovacie vedenie,
c)
elektrické svietidlo spĺňa technické požiadavky podľa osobitného predpisu,15)
d)
existujúce elektrické svietidlo je vybavené ochranným košom alebo inou ochranou, ktorej vlastnosti spĺňajú technické požiadavky podľa osobitného predpisu,15)
e)
elektrické zariadenie nedosiahne vyššiu teplotu, ako je najvyššia dovolená povrchová teplota podľa technickej normy.16)
3.
V prostredí s nebezpečenstvom požiaru a výbuchu výbušnín sa kontroluje, či
a)
vyhotovenie, umiestnenie alebo prevádzka elektrického zariadenia nemôže spôsobiť požiar alebo výbuch výbušnín určených v technickej norme,18)
b)
neizolované elektrické vedenie je vyhotovené v príslušnom vyhotovení krytia určeného v technickej norme;18) to neplatí pre uzemňovacie vedenie,
c)
použitý kábel je odolný proti šíreniu plameňa a či nie je použitý kábel s kovovým plášťom,
d)
hlavný rozvádzač je umiestnený mimo miesta s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín,
e)
podružný rozvádzač nie je umiestený v prostredí V3 určenom v technickej norme,18)
f)
kryty podružného rozvádzača umiestneného v prostredí V1 a V2 sú zhotovené z materiálu, ktorý pri požiari alebo pri inej mimoriadnej udalosti výrazne nemení svoje vlastnosti a nešíri plameň,
g)
elektrické svietidlo spĺňa technické požiadavky určené v technickej norme,18)
h)
existujúce elektrické svietidlo je vybavené ochranným košom alebo inou ochranou, ktorej vlastnosti spĺňajú technické požiadavky určené v technickej norme,18)
i)
sa elektrické zariadenie čistí na povrchu aj vnútri v lehotách určených v protokole podľa technickej normy.18)
4.
V prostredí s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov, horľavých plynov a pár horľavých kvapalín a v prostredí s nebezpečenstvom požiaru a výbuchu výbušnín sa kontroluje, či
a)
elektrické zariadenie, ktoré vyžaduje kontrolu, údržbu, obsluhu alebo čistenie, je prístupné na vykonanie uvedených činností,
b)
ovládacie prvky núdzového vypnutia elektrického zariadenia umožňujú jeho vypnutie aj z priestoru mimo prostredia s nebezpečenstvom výbuchu,
c)
núdzovým vypnutím sa nevypína elektrické zariadenie, ktorého činnosť je nevyhnutná na zabránenie ďalšieho nebezpečenstva, a či má takéto elektrické zariadenie zabezpečené samostatné nezávislé napájanie elektrickou energiou v požadovanom čase,
d)
elektrické zariadenie podlieha počas prevádzky občasnému odbornému dohľadu,
e)
elektrické zariadenie je v čase pracovného pokoja vypnuté okrem elektrického zariadenia, ktoré z prevádzkových dôvodov alebo z bezpečnostných dôvodov nemožno vypnúť.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 605/2007 Z. z.
KONTROLA ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA, KTORÁ SA PRIMERANE VZŤAHUJE NA VŠETKY PROSTREDIA
1.
Pri elektrickom zariadení umiestnenom v horľavých látkach alebo na horľavých látkach sa kontroluje, či
a)
elektrické zariadenie, ktoré je priamo namontované v horľavých látkach alebo na horľavých látkach bez osobitných opatrení, vyhovelo predpísaným technickým požiadavkám a skúškam určeným v technickej norme19) a je na takúto montáž označené podľa technickej normy,20)
b)
elektrické zariadenie, ktoré nevyhovelo predpísaným technickým požiadavkám a skúškam a nie je na takúto montáž označené, je namontované do horľavých látok alebo na horľavé látky triedy reakcie na oheň A2, B, C, D, E a F21) len pri použití osobitných opatrení určených v technickej norme,20)
c)
montážou elektrického zariadenia do požiarnych deliacich konštrukcií nie je znížená požiarna odolnosť týchto konštrukcií,
d)
vodiče, káble, inštalačné rúrky, lišty, príchytky, vývodky a iné súčasti elektrických rozvodov bez elektrických spojov montované priamo do horľavých látok alebo na horľavé látky triedy reakcie na oheň A2, B, C, D, E a F sú aspoň odolné proti šíreniu plameňa.
2.
Pri prestupe elektrického rozvodu stavebnou konštrukciou sa kontroluje, či
a)
prestup elektrického rozvodu stavebnou konštrukciou je vyhotovený tak, aby prípadným poškodením elektrického rozvodu nevzniklo nebezpečenstvo vzniku požiaru,
b)
prestup elektrického rozvodu požiarnou deliacou konštrukciou spĺňa technické požiadavky podľa osobitného predpisu,22)
c)
prestupové systémy, napríklad inštalačné rúrky alebo lišty, ktorými je vyhotovený prestup elektrického rozvodu stavebnou konštrukciou obsahujúcou v mieste prestupu materiály triedy reakcie na oheň A2, B, C, D, E a F, sú aspoň odolné proti šíreniu plameňa,
d)
izolácia vodičov a káblov, ktorými je vyhotovený prestup elektrického rozvodu cez stavebnú konštrukciu obsahujúcu v mieste prestupu materiály triedy reakcie na oheň A2, B, C, D, E a F, je aspoň odolná proti šíreniu plameňa.
3.
Pri zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny sa kontroluje, či
a)
pre objekt alebo zariadenie je zriadený bleskozvod ako ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny podľa osobitného predpisu alebo technickej normy,23)
b)
je pre objekt alebo zariadenie zriadený vonkajší a vnútorný systém ochrany pred bleskom a účinkami atmosférickej elektriny určený v technickej norme,24)
c)
súčasti bleskozvodu a vonkajšieho a vnútorného systému ochrany pred bleskom a účinkami atmosférickej elektriny sú udržiavané v riadnom technickom stave, ktorý zabezpečuje ich bezpečnosť, spoľahlivosť a funkčnosť,
d)
vedenia a zvody bleskozvodu a vonkajšieho systému ochrany pred bleskom a účinkami atmosférickej elektriny nie sú v kontakte s horľavými materiálmi.
4.
Pri spoji elektrického vodiča a kábla sa kontroluje, či
a)
spoj elektrického vodiča alebo kábla s jadrami z rozdielneho materiálu nie je umiestnený v jednej svorke alebo v jednom prípojnom mieste, kde by mohla vzniknúť elektrochemická korózia,
b)
ochrana spoja jadier elektrického vodiča alebo kábla zodpovedá príslušnému prostrediu,
c)
spoj jadier elektrického vodiča alebo kábla nie je vyhotovený iba mechanickým skrútením.
5.
Okrem uvedených požiadaviek sa kontroluje, či
a)
istiaci prvok elektrického obvodu sa pri výmene nahradil istiacim prvkom s rovnakými parametrami,
b)
rozvádzač elektrickej energie je prístupný na obsluhu a na bezpečné vypnutie elektrickej energie,
c)
elektrické svietidlo sa nachádza v bezpečnej vzdialenosti od horľavých látok a či bezpečná vzdialenosť svietidla od horľavých látok je určená výrobcom svietidla; ak výrobca neurčil bezpečnú vzdialenosť, tak sa za bezpečnú vzdialenosť považuje vzdialenosť, pri ktorej tepelný tok svetelného zdroja nespôsobí zohriatie horľavej látky na hodnotu najmenej o 75 oC nižšiu, ako je teplota vznietenia príslušnej horľavej látky,
d)
pohyblivý prívod a šnúrové vedenie ležiace sú na podlahe umiestnené a zabezpečené tak, aby nevznikla možnosť poškodenia plášťa, izolácie alebo jadra pohyblivého prívodu pri obvyklom používaní, a či nie je prekážkou pri úniku osôb z daného priestoru, ak je poškodené, či je odpojené od napätia,
e)
káblové systémy pre vybrané zariadenie a priestor spĺňajú technické požiadavky podľa osobitného predpisu,25)
f)
prevádzka akumulátorovne a nabijárne spĺňa technické požiadavky určené v technickej norme.26)
Príloha č. 4 k vyhláške č. 605/2007 Z. z.
KONTROLA DOČASNÉHO ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA
Pri dočasnom elektrickom zariadení sa kontroluje, či
a)
dočasné elektrické zariadenie nie je zriadené v prostrediach s nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu,
b)
prestup elektrického rozvodu cez stavebné konštrukcie obsahujúce v mieste prestupu materiály triedy reakcie na oheň A2, B, C, D, E a F je vyhotovený nehorľavými prestupovými systémami, napríklad v nehorľavých tepelnoizolačných rúrkach,
c)
elektrické zariadenie namontované na stavebné konštrukcie obsahujúce materiály triedy reakcie na oheň A2, B, C, D, E a F spĺňa technické požiadavky podľa technickej normy,20)
d)
elektrický vodič alebo kábel, ktorý nemá izoláciu odolnú proti šíreniu plameňa, je namontovaný tak, aby sa nedotýkal konštrukčných prvkov obsahujúcich materiály triedy reakcie na oheň A2, B, C, D, E a F,
e)
spoj elektrického vodiča alebo kábla je vyhotovený tak, že prípojná svorka je odľahčená od ťahu, a či je zabezpečený proti nežiaducemu rozpojeniu,
f)
elektrické zariadenie je chránené pred mechanickým a iným poškodením umiestnením alebo iným účinným opatrením,
g)
elektrické zariadenie alebo jeho časti sú vypnuté počas pracovného času vtedy, keď sa s nimi nepracuje; to neplatí pre elektrické zariadenie, ktorého prevádzka je nevyhnutná z osobitných dôvodov,
h)
elektrické zariadenie je odpojené od sieťového napätia v čase, keď sa elektrické zariadenie nepoužíva, a v čase pracovného pokoja, ak ide o elektrické zariadenie pripojené cez zásuvku, či je odpojené vytiahnutím vidlice zo zásuvky; to neplatí pre elektrické zariadenie, ktorého prevádzka je nevyhnutná z osobitných dôvodov, napríklad vykurovanie, chladenie, vetranie, elektrické zariadenia karavanov, mobilných domovov, pojazdných predajní alebo prívesov,
i)
sa za dočasné elektrické zariadenie nepovažuje elektrické zariadenie v administratívnych priestoroch na staveniskách, napríklad kancelárie, šatne, zasadacie miestnosti, bufety, reštaurácie, ubytovne alebo toalety,
j)
elektrické zariadenie podlieha počas prevádzky občasnému odbornému dohľadu.
1)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad STN 33 2000-7-704 Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 704 Inštalácie na staveniskách a búraniskách. STN 33 2000-7-711 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-711: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Výstavy, prehliadky a stánky. STN 33 2000-7-717 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-717: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Mobilné alebo prepravné jednotky.
3)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.
4)
§ 13 a 16 zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4a)
§ 16 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad STN 33 0300 Prostredia pre elektrické zariadenia. Určovanie vonkajších vplyvov, STN 33 0300 Elektrotechnické predpisy. Druhy prostredí pre elektrické zariadenia, STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 51: Spoločné pravidlá.
6)
§ 14 zákona č. 124/2006 Z. z.
6a)
STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení.
7)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v znení smernice 98/48/ES.
Zákon č. 264/1999 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2002 Z. z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem.
8)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia.
STN 33 2310 Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre elektrické zariadenia v rôznych prostrediach.
STN 33 2000-5-51Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 51: Spoločné pravidlá.
9)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z.
10)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., STN EN 50281-1-1 Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 1-1: Elektrické zariadenia chránené krytom. Konštrukcia a skúšanie, STN EN 50281-1-2 Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 1-2: Elektrické zariadenia chránené krytom. Výber, inštalácia a údržba, STN EN 50281-3 Zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 3: Určovanie priestorov s možnosťou výskytu horľavých prachov, STN EN 61241-17 Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 17: Prehliadka a údržba elektrických inštalácií v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (okrem baní).
11)
STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 52: Elektrické rozvody.
12)
STN EN 61241-14 Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 14: Výber a inštalácia.
13)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.
14)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2002 Z. z., STN EN 50281-1-1 Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 1-1: Elektrické zariadenia chránené krytom. Konštrukcia a skúšanie, STN EN 50281-1-2 Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 1-2: Elektrické zariadenia chránené krytom. Výber, inštalácia a údržba, STN EN 50281-3 Zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 3: Určovanie priestorov s možnosťou výskytu horľavých prachov, STN EN 61241-17 Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 17: Prehliadka a údržba elektrických inštalácií v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (okrem baní).
15)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 117/2001 Z. z.
16)
STN EN 1127-1 Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana proti účinkom výbuchu. Časť 1: Základné pojmy a metodika.
17)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 117/2001 Z. z., STN EN 60079-14 Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 14: Elektrické inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (okrem baní).
18)
STN 33 2340 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v prostrediach s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín.
19)
STN 34 5618 Základné skúšky bezpečnosti elektrických predmetov. Skúšanie elektrických prístrojov na montáž na horľavé hmoty a do horľavých hmôt.
20)
STN 33 2312 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich.
21)
STN EN 13501-1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň.
22)
§ 40 ods. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
23)
Napríklad § 38 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, STN 34 1390 Elektrotechnické predpisy. Predpisy na ochranu pred bleskom, STN 34 1391 Elektrotechnické predpisy. Výber a stavba elektrických zariadení. Ochrana pred bleskom. Aktívne bleskozvody.
24)
Napríklad STN EN 62305-1 Ochrana pri zásahu blesku. Časť 1: Všeobecné princípy, STN EN 62305-2 Ochrana pri zásahu blesku. Časť 2: Manažérstvo rizika, STN EN 62305-3 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života, STN EN 62305-4 Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách.
26)
STN EN 50272-2 Bezpečnostné požiadavky na akumulátorové batérie a inštalácie batérií. Časť 2: Stacionárne batérie.