609/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008 do 30.06.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

609
ZÁKON
z 28. novembra 2007
o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Prechodné ustanovenia
§ 47
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba evidovaná ako prevádzkovateľ podniku na výrobu, skladovanie alebo spracovanie zemného plynu podľa doterajších predpisov27) sa považuje za právnickú osobu alebo fyzickú osobu registrovanú podľa § 35.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá bude od 1. júla 2008 daňovým dlžníkom, je povinná písomne požiadať colný úrad o registráciu daňového dlžníka do 31. marca 2008.
(3)
Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa; ak žiadateľ nemá daňové identifikačné číslo, uvedie sa rodné číslo.
(4)
Prílohou k žiadosti je výpis z obchodného registra, alebo zo živnostenského registra, alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie ustanovenej osobitným predpisom, a to nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia.
(5)
Zahraničná osoba, ktorá bude daňovým dlžníkom od 1. júla 2008, je povinná písomne požiadať Colný úrad Bratislava o registráciu daňového dlžníka do 31. marca 2008. Na žiadosť sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3 primerane.
§ 48
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. júla 2008 oprávneným spotrebiteľom elektriny a ktorá chce používať elektrinu oslobodenú od dane, je povinná písomne požiadať colný úrad o registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a ak chce priamo odoberať elektrinu oslobodenú od dane a má samostatné odberné miesto16) výlučne na odber elektriny oslobodenej od dane, aj o vydanie povolenia na oslobodenú elektrinu, a to najneskôr do 31. marca 2008.
(2)
Žiadosť o registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a o vydanie povolenia na oslobodenú elektrinu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa; ak žiadateľ nemá daňové identifikačné číslo, uvedie sa rodné číslo,
c)
účel použitia elektriny oslobodenej od dane podľa tohto zákona a predpokladané množstvo ročnej spotreby v kilowatthodinách,
d)
číslo samostatného odberného miesta16) výlučne na odber elektriny oslobodenej od dane,
e)
identifikačné údaje dodávateľa elektriny.
(3)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie ustanovenej osobitným predpisom, a to nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia,
b)
opis účelu použitia a spôsobu použitia elektriny oslobodenej od dane potrebný na posúdenie oprávnenosti oslobodenia a doklady preukazujúce uvedené skutočnosti,
c)
údaj o celkovom ročnom objeme spotreby elektriny a údaj o ročnom objeme spotreby elektriny na účely oslobodené od dane; ak nemožno vychádzať zo skutočnej spotreby elektriny za predchádzajúci kalendárny rok, žiadateľ vychádza z predpokladaného množstva spotreby elektriny za kalendárny rok.
(4)
Colný úrad pred registráciou oprávneného spotrebiteľa elektriny a pred vydaním povolenia na oslobodenú elektrinu preverí u žiadateľa údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 2 a v prílohách k žiadosti podľa odseku 3. Ak sú tieto údaje pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii a žiadateľovi, ktorý má samostatné odberné miesto16) výlučne na odber elektriny oslobodenej od dane, aj povolenie na oslobodenú elektrinu do 15 dní odo dňa podania žiadosti. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže pravdivosť všetkých údajov a splnenie všetkých podmienok, colný úrad vydá osvedčenie o registrácii, ako aj povolenie na oslobodenú elektrinu v lehote do 15 dní odo dňa preukázania pravdivosti všetkých údajov a splnenia poslednej z podmienok.
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. júla 2008 oprávneným spotrebiteľom uhlia a ktorá chce používať uhlie oslobodené od dane, je povinná písomne požiadať colný úrad o registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a o vydanie povolenia na oslobodené uhlie, a to najneskôr do 31. marca 2008.
(6)
Žiadosť o registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a o vydanie povolenia na oslobodené uhlie musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa; ak žiadateľ nemá daňové identifikačné číslo, uvedie sa rodné číslo,
c)
účel použitia uhlia oslobodeného od dane podľa tohto zákona a predpokladané množstvo ročnej spotreby v tonách.
(7)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie ustanovenej osobitným predpisom, a to nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia,
b)
opis účelu použitia a spôsobu použitia uhlia oslobodeného od dane potrebný na posúdenie oprávnenosti oslobodenia a doklady preukazujúce uvedené skutočnosti.
(8)
Colný úrad pred registráciou oprávneného spotrebiteľa uhlia a pred vydaním povolenia na oslobodené uhlie preverí u žiadateľa údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 6 a v prílohách k žiadosti podľa odseku 7. Ak sú tieto údaje pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii, ako aj povolenie na oslobodené uhlie do 15 dní odo dňa podania žiadosti. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže pravdivosť všetkých údajov a splnenie všetkých podmienok, colný úrad vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na oslobodené uhlie v lehote do 15 dní odo dňa preukázania pravdivosti všetkých údajov a splnenia poslednej z podmienok.
(9)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. júla 2008 oprávneným spotrebiteľom zemného plynu a ktorá chce používať zemný plyn na účely oslobodené od dane, je povinná písomne požiadať colný úrad o registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a ak má samostatné odberné miesto20) výlučne na odber zemného plynu oslobodeného od dane, aj o vydanie povolenia na oslobodený zemný plyn, a to najneskôr do 31. marca 2008.
(10)
Žiadosť o registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a o vydanie povolenia na oslobodený zemný plyn musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa; ak žiadateľ nemá daňové identifikačné číslo, uvedie sa rodné číslo,
c)
účel použitia zemného plynu oslobodeného od dane podľa tohto zákona a predpokladané množstvo ročnej spotreby v kilowatthodinách,
d)
číslo samostatného odberného miesta20) výlučne na odber zemného plynu oslobodeného od dane,
e)
identifikačné údaje dodávateľa zemného plynu.
(11)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie ustanovenej osobitným predpisom, a to nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia,
b)
opis účelu použitia a spôsobu použitia zemného plynu oslobodeného od dane potrebný na posúdenie oprávnenosti oslobodenia a doklady preukazujúce uvedené skutočnosti,
c)
údaj o celkovom ročnom objeme spotreby zemného plynu a údaj o ročnom objeme spotreby zemného plynu na účely oslobodené od dane; ak nemožno vychádzať zo skutočnej spotreby zemného plynu za predchádzajúci kalendárny rok, žiadateľ vychádza z predpokladaného množstva spotreby zemného plynu za kalendárny rok.
(12)
Colný úrad pred registráciou oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a pred vydaním povolenia na oslobodený zemný plyn preverí u žiadateľa údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 10 a v prílohách k žiadosti podľa odseku 11. Ak sú tieto údaje pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii a žiadateľovi, ktorý má samostatné odberné miesto20) výlučne na odber zemného plynu oslobodeného od dane, aj povolenie na oslobodený zemný plyn do 15 dní odo dňa podania žiadosti. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže pravdivosť všetkých údajov a splnenie všetkých podmienok, colný úrad vydá osvedčenie o registrácii, ako aj povolenie na oslobodený zemný plyn v lehote do 15 dní odo dňa preukázania pravdivosti všetkých údajov a splnenia poslednej z podmienok.
(13)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na oslobodenú elektrinu, povolenie na oslobodené uhlie alebo povolenie na oslobodený zemný plyn, je povinná bezodkladne predložiť povolenie na oslobodenú elektrinu, povolenie na oslobodené uhlie alebo povolenie na oslobodený zemný plyn svojmu dodávateľovi elektriny, dodávateľovi uhlia alebo dodávateľovi zemného plynu.
Čl. II
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z. a zákona č. 672/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
8.
V § 10 ods. 1 písm. b) prvom bode sa za slovom „zborov“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a pre lietadlovú techniku pre potreby Hasičského a záchranného zboru4b) pri plnení úloh podľa osobitného predpisu4c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4b a 4c znejú:
„4b)
§ 4 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
4c)
Napríklad § 3 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení zákona č. 438/2002 Z. z.“.
14.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Užívateľský podnik môže použiť označený plynový olej aj na pohon prenajatých strojov alebo na pohon strojov poskytovateľa služby výlučne na práce výrobnej povahy alebo na služby v pôdohospodárskej produkcii3) podľa § 7 ods. 1 písm. b) druhého bodu, a to na základe zmluvy o nájme strojov, zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy o poskytnutí služby uzatvorenej s iným užívateľským podnikom. Užívateľský podnik o použití označeného plynového oleja podľa prvej vety je povinný písomne informovať colný úrad najneskôr v deň takéhoto použitia. Písomná informácia obsahuje identifikačné údaje užívateľských podnikov uzatvárajúcich príslušnú zmluvu, čísla ich odberných poukazov a zoznam prenajatých strojov alebo zoznam strojov použitých na poskytovanú službu. Prílohou tejto písomnej informácie je kópia zmluvy o nájme strojov alebo zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy o poskytnutí služby.“.
20.
V § 19 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „ak biogénnu látku vyrobil tento prevádzkovateľ daňového skladu,“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008 s výnimkou ustanovení čl. I § 1 až 46, čl. II bodov 1 až 7, 9 až 13, 15 až 19 a 21 až 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2008.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 609/2007 Z. z.
VZORPotvrdenieMinisterstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti podľa § 40 ods. 5 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Príloha č. 2 k zákonu č. 609/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/ zv. 1; Ú. v. ES L 76, 23. 3. 1992) v znení smernice Rady 92/108/EHS zo 14. decembra 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/ zv. 1; Ú. v. ES L 390, 31. 12. 1992), smernice Rady 94/74/ES z 22. decembra 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/ zv. 1; Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994), smernice Rady 96/99/ES z 30. decembra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/ zv. 1; Ú. v. ES L 8, 11. 1. 1997), smernice Rady 2000/44/ES z 30. júna 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/ zv. 1; Ú. v. ES L 161, 1. 7. 2000), smernice Rady 2000/47/ES z 20. júla 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/ zv. 10; Ú. v. ES L 193, 29. 7. 2000), nariadenia Rady č. 807/2003/ES zo 14. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/ zv. 4; Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003), smernice Rady 2004/106/ES zo 16. novembra 2004 (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004).
2.
Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/ zv. 1; Ú. v. EÚ L 283, 31. 10. 2003) v znení smernice Rady 2004/74/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/ zv. 2; Ú. v. EÚ L 195, 2. 6. 2004) a smernice Rady 2004/75/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/ zv. 2; Ú. v. EÚ L 195, 2. 6. 2004).
27)
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.