612/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

612
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 13. decembra 2007 č. 07045-20/2007-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 31. decembra 2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.