613/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

613
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 5. decembra 2007,
ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 105 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. januára 2008 platová tarifa uvedená v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 613/2007 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV (Sk mesačne)
Platová trieda Platová tarifa
   1. 9 220
   2. 9 970
   3. 10 800
   4. 11 750
   5. 14 030
   6. 14 900
   7. 16 870
   8. 18 090
   9. 20 620
 10. 23 510
 11. 26 810