614/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

614
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. decembra 2007,
ktorým sa ustanovuje stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby
Vláda Slovenskej republiky podľa § 131 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje od 1. januára 2008 stupnicu platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, ktorá je uvedená v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 256/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 614/2007 Z. z.
STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU A PRÍSLUŠNÍKOV HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY (Sk mesačne)
Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 do 2 8 160 8 800 9 530 10 300 12 380 13 150 14 800 15 900 17 150
2 od 2 do 4 8 640 9 310 10 100 10 910 13 100 13 930 15 720 16 860 18 180
3 od 4 do 6 9 100 9 820 10 650 11 560 13 850 14 720 16 640 17 830 19 210
4 od 6 do 9 9 580 10 350 11 240 12 200 14 580 15 480 17 540 18 810 20 240
5 od 9 do 12 10 080 10 870 11 800 12 830 15 320 16 260 18 440 19 760 21 290
6 od 12 do 15 10 540 11 390 12 350 13 470 16 050 17 030 19 360 20 720 22 310
7 od 15 do 18 11 030 11 890 12 930 14 110 16 780 17 820 20 250 21 700 23 340
8 od 18 do 21 11 490 12 410 13 480 14 750 17 520 18 600 21 160 22 660 24 390
9 od 21 do 24 11 960 12 950 14 060 15 390 18 270 19 380 22 080 23 620 25 420
10 od 24 do 28 12 440 13 460 14 630 16 010 19 000 20 150 22 990 24 590 26 460
11 od 28 do 32 12 920 13 980 15 190 16 660 19 740 20 920 23 890 25 560 27 480
12 nad 32 13 390 14 500 15 760 17 280 20 450 21 710 24 800 26 510 28 520