Predpis bol zrušený predpisom 603/2008 Z. z.

615/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

615
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. decembra 2007,
ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych kontrol
Vláda Slovenskej republiky podľa § 47 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Týmto nariadením vlády sa vydáva sadzobník poplatkov1) vyberaných orgánmi veterinárnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. b) a d) zákona za vykonávanie veterinárnych kontrol (ďalej len „poplatok“)
a)
prevádzkarní Európskeho spoločenstva podľa § 41 ods. 1 zákona a činností prevádzkovateľa potravinárskeho podniku,2)
b)
prevádzkarní podľa § 41 ods. 15 písm. b) zákona,
c)
pri dovoze.3)
§ 2
Poplatok pri zabíjaní zvierat na bitúnkoch
Poplatok pri zabíjaní zvierat na bitúnkoch, za prehliadky a inšpekcie sa ustanovuje takto:
a)  hovädzie mäso
  1. dospelý hovädzí dobytok 168,635 Sk/ks,
  2. mladý hovädzí dobytok 67,454 Sk/ks,
b) nepárnokopytníky – koňovité 101,181 Sk/ks,
c) bravčové mäso – zvieratá s hmotnosťou tela
  1. nižšou ako 25 kg 16,863 Sk/ks,
  2. 25 kg a vyššou 33,727 Sk/ks,
d) mäso oviec a kôz – zvieratá s hmotnosťou tela
  1. nižšou ako 12 kg 5,059 Sk/ks,
  2. 12 kg a vyššou 8,432 Sk/ks,
e) hydinové mäso
  1. hydina rodu Gallus a perlička 0,169 Sk/ks,
  2. kačice a husi 0,337 Sk/ks,
  3. morky 0,843 Sk/ks,
f) králičie mäso z farmového chovu 0,169 Sk/ks.
§ 3
Poplatok pri rozrábaní mäsa
Poplatok pri rozrábaní mäsa v rozrábkarniach sa za každú začatú tonu mäsa ustanovuje takto:
a)  hovädzie mäso, teľacie mäso, bravčové mäso, mäso nepárnokopytníkov – koňovitých, mäso oviec a kôz 67,454 Sk,
b) hydinové mäso a králičie mäso z farmového chovu 50,590 Sk,
c) zverina z voľne žijúcej zveri a zo zveri z farmových chovov  
  1. malá voľne žijúca pernatá a srstnatá zver 50,590 Sk,
  2. mäso vtákov z radu Bežce (pštros, emu, nandu) 101,181 Sk,
  3. diviaky a prežúvavce 67,454 Sk.
§ 4
Poplatok v prevádzkarni na manipuláciu so zverou
Poplatok v prevádzkarni na manipuláciu so zverou sa ustanovuje takto:
a) malá pernatá zver 0,169 Sk/ks,
b) malá srstnatá zver 0,337 Sk/ks,
c) vtáky z radu bežce 16,863 Sk/ks,
d) suchozemské cicavce
1. diviaky 50,590 Sk/ks,
2. prežúvavce 16,836 Sk/ks.
§ 5
Poplatok pri výrobe mlieka
Poplatok pri výrobe mlieka sa ustanovuje takto:
a)
33,727 Sk do 30 t mlieka a
b)
16,863 Sk za každú ďalšiu aj začatú tonu mlieka nad 30 t.
§ 6
Poplatok pri výrobe a uvádzaní produktov rybolovu a produktov akvakultúry na trh
(1)
Poplatok pri výrobe a uvádzaní produktov rybolovu a produktov akvakultúry na trh sa ustanovuje takto:
a)
pri prvom uvedení produktov rybolovu a produktov akvakultúry na trh
1.
33,727 Sk/t za prvých 50 t v mesiaci a
2.
16,863 Sk za každú ďalšiu aj začatú tonu nad 50 t,
b)
pri prvom predaji na trhu rýb
1.
16,863 Sk/t za prvých 50 t v mesiaci a
2.
8,432 Sk za každú ďalšiu aj začatú tonu nad 50 t,
c)
pri prvom predaji, ak triedenie podľa čerstvosti a veľkosti alebo podľa čerstvosti, alebo podľa veľkosti4) chýba alebo je nedostatočné
1.
33,727 Sk/t za prvých 50 t v mesiaci a
2.
16,863 Sk za každú ďalšiu aj začatú tonu nad 50 t.
(2)
Poplatok za druhy zvierat5) nesmie byť vyšší ako 1 686,35 Sk.
(3)
Poplatok za spracované produkty rybolovu6) a produkty akvakultúry je 16,863 Sk/t.
§ 7
Poplatok pri dovoze mäsa
Poplatok pri dovoze mäsa sa ustanovuje takto:
a)
1 854,985 Sk za zásielku mäsa do 6 t a
b)
303,543 Sk za každú aj začatú tonu mäsa nad 6 t do 46 t alebo
c)
14 165,34 Sk za zásielku mäsa nad 46 t.
§ 8
Poplatok pri dovoze produktov rybolovu z tretích krajín
(1)
Poplatok pri dovoze produktov rybolovu z tretích krajín sa ustanovuje takto:
a)
1 854,985 Sk za zásielku produktov rybolovu do 6 t a
b)
303,543 Sk za každú aj začatú tonu produktov rybolovu nad 6 t do 46 t alebo
c)
14 165,34 Sk za zásielku produktov rybolovu nad 46 t.
(2)
Poplatok pri dovoze produktov rybolovu prepravovaných ako zlomkové zásielky vo veľkom sa ustanovuje takto:
a)
20 236,2 Sk za plavidlo s nákladom produktov rybolovu do 500 t,
b)
40 472,4 Sk za plavidlo s nákladom produktov rybolovu do 1 000 t,
c)
80 945,8 Sk za plavidlo s nákladom produktov rybolovu do 2 000 t,
d)
121 417,2 Sk za plavidlo s nákladom produktov rybolovu viac ako 2 000 t.
(3)
Na produkty rybolovu7) sa vzťahujú poplatky podľa § 6 ods. 1 písm. a).
§ 9
Poplatok pri dovoze mäsových výrobkov, mäsa z hydiny, zveriny, králičieho mäsa, zveriny zo zveri z farmových chovov, živočíšnych vedľajších produktov a krmív živočíšneho pôvodu
(1)
Poplatok pri dovoze zásielky iných produktov živočíšneho pôvodu, ako sú produkty uvedené v § 7 a 8, alebo zásielky živočíšnych vedľajších produktov, alebo zásielky krmív pri dovoze z tretích krajín sa ustanovuje takto:
a)
1 854,985 Sk za zásielku do 6 t a
b)
303,543 Sk za každú aj začatú tonu nad 6 t do 46 t alebo
c)
14 165,34 Sk za zásielku nad 46 t.
(2)
Poplatok pri dovoze produktov uvedených v odseku 1 prepravovaných ako zlomkové zásielky vo veľkom sa ustanovuje takto:
a)
20 236,2 Sk za plavidlo s nákladom produktov do 500 t,
b)
40 472,4 Sk za plavidlo s nákladom produktov do 1 000 t,
c)
80 945,8 Sk za plavidlo s nákladom produktov do 2 000 t,
d)
121 417,2 Sk za plavidlo s nákladom produktov viac ako 2 000 t.
§ 10
Poplatok pri prevoze produktov a živých zvierat cez štáty Európskeho spoločenstva
Poplatok pri prevoze produktov a živých zvierat cez štáty Európskeho spoločenstva je 1 011,81 Sk. Poplatok sa zvyšuje o 674,54 Sk za každú i začatú štvrťhodinu činnosti úradného veterinárneho lekára vykonávajúceho kontrolu.
§ 11
Poplatok pri dovoze živých zvierat
(1)
Poplatok pri dovoze zásielky hovädzieho dobytka, koňovitých, ošípaných, oviec, kôz, hydiny, králikov, malej pernatej zveri alebo drobnej zveri, diviakov a prežúvavcov sa ustanovuje takto:
a)
1 854,985 Sk za zásielku živých zvierat do 6 t a
b)
303,543 Sk za každú aj začatú tonu živých zvierat nad 6 t do 46 t alebo
c)
14 165,34 Sk za zásielku živých zvierat nad 46 t.
(2)
Poplatok pri dovoze zásielky živých zvierat okrem druhov uvedených v odseku 1 a druhov uvedených v osobitnom predpise8) sa ustanovuje takto:
a)
1 854,985 Sk za zásielku živých zvierat do 46 t,
b)
14 165,34 Sk za zásielku živých zvierat nad 46 t.
§ 12
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poplatkoch za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 513/2004 Z. z.
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 32/2006 Z. z., ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol.
§ 13
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Robert Fico v. r.
1)
Príloha IV a V nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a starostlivosti o zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 315/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat v čase ich zabíjania alebo usmrcovania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 497/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády SR č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 564/2005 Z. z.
4)
Nariadenie Rady (ES) č. 2406/1996 z 26. novembra 1996 ustanovujúce spoločné normy pre obchodovanie s určitými produktmi rybolovu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 4/zv. 2).
5)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 3703/1985 z 23. decembra 1985 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania spoločných obchodných noriem pre niektoré čerstvé alebo mrazené ryby (Mimoriadne vydanie Ú v. EÚ, kap. 4/zv. 1).
6)
Príloha I bod 7.4 nariadenia (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.
7)
Príloha V oddiel B kapitola II tretí bod nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
8)
Rozhodnutie Komisie č. 97/794/ES z 12. novembra 1997, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá pre uplatňovanie smernice Rady 91/496/EHS týkajúce sa veterinárnych kontrol zvierat, ktoré sa majú dovážať z tretích krajín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 22).