617/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2008 do 31.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

617
ZÁKON
z 5. decembra 2007
o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
princípy, ciele a formy oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky,
b)
postavenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy (ďalej len „ústredný orgán“) a orgánov územnej samosprávy pôsobiacich v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci,
c)
postavenie a pôsobnosť Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len „agentúra“).
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
oficiálnou rozvojovou pomocou činnosti a opatrenia zamerané na podporu trvalo udržateľného rozvoja v rozvojových krajinách uhrádzané z verejných prostriedkov Slovenskej republiky, použité v súlade s pravidlami Výboru pre rozvojovú pomoc pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „Výbor OECD“) o oficiálnej rozvojovej pomoci na realizáciu dvojstrannej, trojstrannej, mnohostrannej oficiálnej rozvojovej pomoci a humanitárnej pomoci,
b)
prijímajúcou krajinou krajina uznaná Výborom OECD za rozvojovú krajinu a zaradená do zoznamu programových krajín a projektových krajín Slovenskej republiky podľa Strednodobej koncepcie oficiálnej rozvojovej pomoci (ďalej len „strednodobá koncepcia“) alebo na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
c)
dvojstrannou oficiálnou rozvojovou pomocou najmä realizácia rozvojových programov a rozvojových projektov pre prijímajúcu krajinu,
d)
trojstrannou oficiálnou rozvojovou pomocou spoluúčasť na realizovaných rozvojových programoch a rozvojových projektoch v prijímajúcej krajine spolufinancovaných Slovenskou republikou s inými donorskými krajinami,
e)
mnohostrannou oficiálnou rozvojovou pomocou najmä finančné príspevky z verejných prostriedkov Slovenskej republiky medzinárodným organizáciám, ktorých je Slovenská republika členom, vrátane Európskej únie na ich rozvojové programy a rozvojové projekty,
f)
humanitárnou pomocou prejav solidarity s ľuďmi v núdzi, ktorej podstatou je pomoc, podpora, záchrana životov, ľudskej dôstojnosti a zmierňovanie utrpenia ľudí v prípade prírodných katastrof, kríz spôsobených človekom, stavu hladu a podvýživy alebo v porovnateľných núdzových situáciách, ako aj preventívne a pohotovostné programy, najmä v obzvlášť rizikových oblastiach,
g)
rozvojovým programom súvislý súbor krátkodobých a strednodobých rozvojových cieľov, ktoré sú zamerané na trvalo udržateľné zlepšenie situácie osôb alebo skupín osôb v prijímajúcej krajine,
h)
rozvojovým projektom obsahovo a formálne podrobne vypracovaný plán aktivít oficiálnej rozvojovej pomoci v prijímajúcej krajine,
i)
všeobecnou dohodou dohoda o dvojstrannej oficiálnej rozvojovej pomoci uzavretá medzi Slovenskou republikou a prijímajúcou krajinou,
j)
finančným memorandom dohoda o realizácii dvojstrannej oficiálnej rozvojovej pomoci v prijímajúcej krajine.
§ 3
Princípy oficiálnej rozvojovej pomoci
Slovenská republika poskytuje oficiálnu rozvojovú pomoc na princípoch medzinárodnej rozvojovej politiky vrátane rozvojovej politiky Európskej únie a v zmysle zahraničnopolitických a ekonomických priorít Slovenskej republiky, pričom sa riadi záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv a dohôd týkajúcich sa oficiálnej rozvojovej pomoci a záväzkami prijatými v medzinárodných organizáciách, ktorých je Slovenská republika členom.
§ 4
Ciele oficiálnej rozvojovej pomoci
Slovenská republika má v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci najmä tieto ciele:
a)
zmierňovanie chudoby a hladu v rozvojových krajinách,
b)
podpora trvalo udržateľného hospodárskeho, sociálneho a ekologického rozvoja rozvojových krajín,
c)
zabezpečenie mieru a bezpečnosti vo svete, najmä posilňovaním demokracie, právneho štátu, ľudských práv a dobrého spravovania verejných vecí v rozvojových krajinách,
d)
podpora univerzálneho prístupu k vzdelaniu v rozvojových krajinách,
e)
zvyšovanie úrovne základnej zdravotnej starostlivosti v rozvojových krajinách,
f)
podpora hospodárskej spolupráce s rozvojovými krajinami.
§ 5
Nástroje plánovania oficiálnej rozvojovej pomoci
(1)
Strednodobá koncepcia vypracovaná najmenej na obdobie piatich rokov obsahuje najmä
a)
zameranie a princípy oficiálnej rozvojovej pomoci,
b)
sektorové priority dvojstrannej oficiálnej rozvojovej pomoci,
c)
teritoriálne priority dvojstrannej oficiálnej rozvojovej pomoci,
d)
priority trojstrannej oficiálnej rozvojovej pomoci a mnohostrannej oficiálnej rozvojovej pomoci.
(2)
Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci (ďalej len „národný program“), ktorý vychádza zo strednodobej koncepcie, určuje najmä priority dvojstrannej oficiálnej rozvojovej pomoci na príslušný rozpočtový rok.
§ 6
Formy realizácie oficiálnej rozvojovej pomoci
(1)
Oficiálna rozvojová pomoc zahŕňa najmä
a)
granty,
b)
finančné príspevky,
c)
odpúšťanie dlhov,
d)
rozvojové programy a rozvojové projekty vrátane investícií a darovania hnuteľného majetku obstaraného v rámci týchto programov a projektov,
e)
vysielanie expertov a dobrovoľníkov,
f)
poskytovanie poznatkov a skúseností,
g)
rozvojové vzdelávanie a informovanie verejnosti,
h)
podporu národných a medzinárodných mimovládnych rozvojových organizácií.
(2)
Humanitárna pomoc podľa tohto zákona sa poskytuje osobitnými formami
a)
záchranných akcií,
b)
materiálnej pomoci, najmä formou darovania hnuteľného majetku,
c)
finančných príspevkov,
d)
projektov humanitárnej pomoci.
§ 7
Orgány pôsobiace v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci
(1)
Ministerstvo je národným koordinátorom pre oficiálnu rozvojovú pomoc a zabezpečuje najmä
a)
tvorbu politiky oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky, koordináciu prípravy a koordináciu realizácie oficiálnej rozvojovej pomoci,
b)
vypracovanie strednodobej koncepcie a jej predloženie vláde,
c)
vypracovanie národného programu a jeho predloženie vláde,
d)
koordináciu a harmonizáciu oficiálnej rozvojovej pomoci s oficiálnou rozvojovou pomocou členských štátov Európskej únie a s oficiálnou rozvojovou pomocou Európskeho spoločenstva,
e)
koordináciu zosúlaďovania rôznych politík Slovenskej republiky v prospech rozvoja rozvojových krajín,
f)
schvaľovanie poskytovania humanitárnej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia a koordináciu jej realizácie,
g)
rozdeľovanie finančných prostriedkov na realizáciu dvojstrannej oficiálnej rozvojovej pomoci z národného programu pre jednotlivé prijímajúce krajiny,
h)
spoluprácu so zahraničnými donormi,
i)
zameranie rozvojového vzdelávania,
j)
budovanie kapacít organizácií realizujúcich oficiálnu rozvojovú pomoc,
k)
zvyšovanie informovanosti verejnosti, médií, štátnych orgánov a iných subjektov o oficiálnej rozvojovej pomoci,
l)
riadenie a kontrolu činnosti agentúry,
m)
zber štatistických informácií od ostatných ústredných orgánov a vypracovanie súhrnnej štatistickej správy o použití finančných prostriedkov na realizáciu oficiálnej rozvojovej pomoci v súlade s pravidlami Výboru OECD.
(2)
Ministerstvo ďalej zabezpečuje
a)
uzatváranie všeobecnej dohody o dvojstrannej oficiálnej rozvojovej pomoci medzi Slovenskou republikou a prijímajúcou krajinou,
b)
schvaľovanie a uzatváranie finančného memoranda s prijímajúcou krajinou.
(3)
Ústredný orgán a orgány územnej samosprávy, ktoré sa v rámci svojich kompetencií podieľajú na realizácii oficiálnej rozvojovej pomoci,
a)
pravidelne informujú ministerstvo o postupoch a priebehu realizácie aktivít oficiálnej rozvojovej pomoci,
b)
predkladajú štatistické informácie o použití finančných prostriedkov pre oficiálnu rozvojovú pomoc v súlade s pravidlami Výboru OECD a doručujú ich ministerstvu po uzavretí rozpočtového roka v termínoch určených ministerstvom,
c)
sú povinné používať logo Slovak Aid pri realizácii uvedených činností.
§ 8
Financovanie realizácie oficiálnej rozvojovej pomoci
(1)
Oficiálna rozvojová pomoc sa realizuje v súlade so strednodobou koncepciou, s národným programom a v súlade so štátnym rozpočtom na príslušný rozpočtový rok.
(2)
Financovanie realizácie dvojstrannej, trojstrannej a mnohostrannej oficiálnej rozvojovej pomoci sa zabezpečuje v súlade s medzinárodnými zmluvami.
(3)
Správca majetku štátu1) môže darovať hnuteľný majetok obstaraný v rámci realizácie rozvojových programov a rozvojových projektov v prijímajúcej krajine. Darovacia zmluva musí mať písomnú formu a správca majetku štátu ju môže uzavrieť až po predchádzajúcom súhlase ministerstva.
§ 9
Agentúra
(1)
Agentúra je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
(2)
O právnej forme agentúry na návrh ministerstva rozhoduje vláda Slovenskej republiky.
(3)
Podrobnosti o činnosti a organizácii agentúry upraví štatút agentúry, ktorý schvaľuje minister.
§ 10
Pôsobnosť agentúry
(1)
Agentúra
a)
pripravuje a realizuje činnosti súvisiace s poskytovaním oficiálnej rozvojovej pomoci,
b)
realizuje najmä dvojstrannú oficiálnu rozvojovú pomoc a trojstrannú oficiálnu rozvojovú pomoc,
c)
so súhlasom ministerstva vstupuje do zmluvných vzťahov so zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci,
d)
je povinná používať logo Slovak Aid.
(2)
Agentúra ďalej vykonáva najmä tieto činnosti:
a)
riadiacu a kontrolnú činnosť pri realizácii programov a projektov dvojstrannej oficiálnej rozvojovej pomoci, projektov humanitárnej pomoci a obnovy a projektov rozvojového vzdelávania,
b)
prípravu podkladových materiálov v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci
1.
na zásadné rozhodnutia koncepčného a strategického charakteru,
2.
na prípravu návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov,
c)
prípravu ľudských zdrojov v oblasti realizácie rozvojových programov a rozvojových projektov,
d)
spoluprácu so zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci,
e)
spoluprácu s príslušnými štátnymi orgánmi, právnickými osobami a fyzickými osobami,
f)
koordináciu svojich úloh s inými inštitúciami, ktoré realizujú oficiálnu rozvojovú pomoc,
g)
edičnú, publikačnú a komunikačnú činnosť súvisiacu s oficiálnou rozvojovou pomocou.
§ 11
Záverečné ustanovenie
(1)
Agentúra zriadená rozhodnutím ministra podľa osobitného predpisu2) je agentúrou podľa tohto zákona.
(2)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov agentúry, ako aj nároky z nich vyplývajúce prechádzajú na agentúru podľa tohto zákona k 1. februáru 2008.
Čl. II
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z. a zákona č. 568/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 14 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý má vo svojej správe,“.
2.
V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
oficiálnu rozvojovú pomoc.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky c. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
2)
§ 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.