618/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

618
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. novembra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2002 Z. z. o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín
Vláda Slovenskej republiky podľa § 32a ods. 14 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona č. 558/2001 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2002 Z. z. o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa za slovo „vykoná“ vkladajú slová „za každý dobývací priestor samostatne“ a pripája sa druhá veta, ktorá znie: „Ak sa dobývací priestor nachádza na územiach viacerých obcí, je organizácia povinná v priznaní úhrady za dobývací priestor uviesť aj percentuálny podiel územia dobývacieho priestoru pripadajúci na jednotlivé obce.“.
2.
V § 2 sa slová „50 %“ nahrádzajú slovami „80 %“.
3.
V § 3 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Ak organizácia nerast vydobytý z dobývacieho priestoru upravuje a spracúva na výrobky a spolu s vydobytým nerastom upravuje a spracúva aj ten istý druh nerastu nadobudnutý ako tovar od iného dodávateľa, organizácia musí v prílohe č. 1
a)
do kalkulácie nákladov podľa jednotlivých položiek, ktoré boli zahrnuté do celkových nákladov na úpravu a zhotovenie výrobkov z vydobytých nerastov, zahrnúť len položky na zhotovenie výrobkov z vydobytých nerastov bez nákladov na úpravu a spracovanie zakúpeného nerastu od iného dodávateľa,
b)
do špecifikácie tržieb podľa druhov odpredaných výrobkov a výrobkov použitých na vlastnú potrebu uviesť iba tržby za výrobky vyrobené z nerastu vydobytého z dobývacieho priestoru bez tržieb za výrobky zhotovené zo zakúpeného nerastu.
(5)
Na účel uvedený v odseku 4 je organizácia povinná viesť potrebnú evidenciu.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 6 až 8.
4.
V § 3 ods. 8 sa pripája druhá veta, ktorá znie: „Predpokladaná tržba za výrobky použité na vlastnú potrebu sa ocení vo výške ceny výrobku odpredaného v príslušnom štvrťroku.“.
5.
V § 3 sa za odsek 8 vkladá odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Súčasťou výpočtu úhrady za 4. štvrťrok je aj zúčtovanie úhrad za kalendárny rok.“.
6.
V § 5 sa za odsek 3 vkladá odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Úhrada podľa odseku 1 sa neplatí za uskladnený plyn potrebný na bezpečné prevádzkovanie zásobníka.“.
7.
V prílohe č. 1 sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:
„5.
Dobývací priestor sa nachádza v územiach obcí:
obec ..................... podiel plochy dobývacieho priestoru v % ...............
obec ..................... podiel plochy dobývacieho priestoru v % ...............“.
Doterajšie body 5 až 7 sa označujú ako body 6 až 8.
8.
V prílohe č. 1 bode 6 sa suma „5 000 Sk“ nahrádza sumou „20 000 Sk“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Robert Fico v. r.