642/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.12.2007

642
OZNÁMENIE
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 písm. p) zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 84/2007 Z. z. vydalo
opatrenie z 21. decembra 2007 č. MK-4992/2007-10/19609 o odmene nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému Slovenskej republiky.
Opatrením sa ustanovuje spôsob úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému Slovenskej republiky a jej rozsah.
Opatrenie nadobúda účinnosť 28. decembra 2007.
Opatrenie sa uverejní vo Zvestiach Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 1 – 2/2008.
Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.