654/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2011

654
ZÁKON
z 11. decembra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) sa mení takto:
V § 65 sa slová „31. decembra 2007“ nahrádzajú slovami „dňa, v ktorom poskytovateľ multiplexu udeleného podľa § 68 začne poskytovať terestriálny multiplex na území dotknutom skúšobnou prevádzkou, najneskôr však do dňa, v ktorom je poskytovateľ multiplexu udeleného podľa § 68 povinný podľa príslušného terestriálneho prevádzkového povolenia začať poskytovať terestriálny multiplex na území dotknutom skúšobnou prevádzkou“.
Čl. III
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z. a zákona č. 343/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 76a ods. 2 sa slová „31. decembra 2007, po ktorom v tejto časti zanikajú“ nahrádzajú slovami „dňa, v ktorom poskytovateľ multiplexu udeleného podľa osobitného predpisu52) začne poskytovať terestriálny multiplex na dotknutom území, najneskôr však do dňa, v ktorom je poskytovateľ multiplexu udeleného podľa osobitného predpisu52) povinný podľa príslušného terestriálneho prevádzkového povolenia začať poskytovať terestriálny multiplex na dotknutom území; po tomto dni licencie v tejto časti zanikajú“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 52 znie:
„52)
§ 68 zákona č. 220/2007 Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem ustanovení § 59a a § 71 ods. 2 písm. d) v päťdesiatom treťom a päťdesiatom siedmom bode čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2008.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.