654/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2008 do 31.10.2011

654
ZÁKON
z 11. decembra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 716/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z. a zákona č. 220/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Poskytovanie siete, služby, alebo siete a služby v oblasti elektronických komunikácií je podnikaním podľa osobitného predpisu.1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
§ 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.“.
2.
V § 5 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.
3.
V § 6 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti elektronických komunikácií na úrovni Európskej únie a medzinárodných organizácií.“.
4.
V § 11 ods. 1 písm. d) sa slová „§ 22, 23, 26 a 27“ nahrádzajú slovami „§ 22 až 24, 26, 27, 48 a 70“.
5.
V § 14 ods. 1 sa slová „podnik, ktorý“ nahrádzajú slovami „fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá“ a slovo „povinný“ sa nahrádza slovom „povinná“.
6.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Úrad vymaže podnik z evidencie, ak podnik bol vymazaný z obchodného registra.“.
7.
V § 16 ods. 1 sa za prvú vetu vkladajú nové vety, ktoré znejú: „Ak úrad určil významný podnik na trhu podľa § 17, lehota na analýzu relevantných trhov plynie odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o určení významného podniku. Ak úrad neurčil významný podnik na trhu podľa § 17, lehota plynie odo dňa ukončenia analýzy trhu.“.
8.
V § 18 ods. 2 štvrtej vete sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „alebo povinností uložených rozhodnutím úradu podľa § 17 ods. 1“.
9.
V § 22 ods. 3 druhá veta znie: „Úrad je oprávnený vyžadovať od významného podniku odôvodnenie cien a v odôvodnených prípadoch mu určiť úpravu ceny.“.
10.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Významný podnik je povinný na žiadosť úradu preukázať, že ceny za ním poskytované služby sú určené podľa odseku 4. Úrad je oprávnený vyžadovať od významného podniku odôvodnenie cien a v odôvodnených prípadoch mu určiť úpravu ceny.“.
11.
V § 27 ods. 2 sa slovo „uložiť“ nahrádza slovami „rozhodnutím určiť“.
12.
V § 28 ods. 7 prvá veta znie: „Uzavretú zmluvu o prepojení sietí a jej zmeny sú podniky povinné v písomnej forme predložiť úradu v lehote do 45 dní odo dňa jej uzavretia; v elektronickej forme sú podniky povinné predložiť úradu uzavretú zmluvu o prepojení sietí v rovnakej lehote a v rozsahu základných technických a ekonomických podmienok prepojenia.“.
13.
V § 31 ods. 2 sa za slovo „službu“ dopĺňajú slová „alebo na základe žiadosti osoby požadujúcej pridelenie harmonizovaného európskeho čísla na účely poskytovania harmonizovaných služieb sociálneho významu“.
14.
V § 31 ods. 4 písm. a) sa slovo „podniku“ nahrádza slovom „žiadateľa“.
15.
V § 31 ods. 6 písmeno f) znie:
„f)
na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa individuálneho povolenia na používanie čísel.“.
16.
V § 31 ods. 7 sa slová „podniku oprávnenému na používanie čísel“ nahrádzajú slovami „držiteľovi individuálneho povolenia na používanie čísel“ a slovo „podnik“ sa nahrádza slovami „držiteľ povolenia na používanie čísel“.
17.
V § 31 ods. 8 sa slová „podnik oprávnený na používanie čísel“ nahrádzajú slovami „držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel“.
18.
V § 31 ods. 9 písm. a) sa slová „podnik, ktorý poskytuje verejné siete, verejné služby alebo verejné siete a verejné služby“ sa nahrádzajú slovami „držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel“.
19.
V § 31 ods. 10 písm. b) sa slovo „podniku“ nahrádza slovami „držiteľa individuálneho povolenia na používanie čísel“.
20.
V § 31 ods. 11 sa slovo „podniku“ nahrádza slovom „žiadateľovi“ a na konci bodka sa nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o číslo, ktoré bolo pridelené účastníkovi.“.
21.
V § 31 ods. 12 sa slová „podnik, ktorému boli pridelené čísla“ nahrádzajú slovami „držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel“.
22.
V § 32 ods. 2 sa slovo „využitia“ nahrádza slovom „využívania“ a na konci sa pripája táto veta: „Medzinárodné dohody o používaní frekvencií nie sú týmto dotknuté.“.
23.
V § 32 odsek 15 znie:
„(15)
Účastníka výberového konania, ktorého ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve, komisia vylúči z výberového konania. Komisia určí poradie účastníkov výberového konania a vyhotoví správu o priebehu a výsledku výberového konania. Vylúčení účastníci výberového konania a účastníci výberového konania, ktorí sa umiestnili na miestach, na ktorých sa frekvencie nepridelia, sa považujú za neúspešných účastníkov. Neúspešným účastníkom výberového konania úrad konanie o ich žiadosti zastaví s uvedením dôvodov. Správa o priebehu a výsledku výberového konania je podkladom na pokračovanie v konaní o pridelení frekvencií úspešnému účastníkovi výberového konania.“.
24.
V § 32 ods. 17 sa vypúšťa slovo „úspešným“.
25.
V § 32 sa odsek 19 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
podmienky prevodu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií.“.
26.
V § 32 ods. 26 sa na konci pripája táto veta: „Žiadosť na vydanie dočasného individuálneho povolenia musí byť doručená úradu najmenej tri pracovné dni pred požadovaným termínom začatia používania frekvencie.“.
27.
V § 33 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky na účely dočasného individuálneho povolenia podľa § 32 ods. 26“.
28.
V § 34 ods. 1 sa v úvodnej vete za slovo „povolenie“ vkladajú slová „alebo odníme pridelenú frekvenciu“ a v písmene a) sa za slovo „účel“ vkladajú slová „alebo v určenom územnom rozsahu“.
29.
V § 34 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak má podnik právneho nástupcu,“.
30.
V § 42 ods. 1 písm. c) prvom bode sa za slovo „služby“ vkladajú slová „podľa § 50 ods. 2 písm. a)“.
31.
V § 42 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
pri uzatvorení zmluvy o pripojení získavať a overovať údaje všetkých účastníkov, ak sa s poskytnutím služby pridelilo telefónne číslo vrátane účastníkov používajúcich predplatené služby podniku a viesť evidenciu týchto údajov v rozsahu § 55 ods. 1 písm. b),“.
32.
V § 43 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „najneskôr však do troch mesiacov odo dňa, kedy bol podnik podľa § 42 ods. 3 písm. e) povinný oznámiť účastníkovi podstatnú zmenu zmluvných podmienok,“.
33.
V § 50 ods. 2 písm. a) sa na začiatku vkladajú slová „vyhovieť všetkým primeraným požiadavkám na“.
34.
V § 50 ods. 8 sa za slová „vydávajú“ a „poskytujú“ vkladajú slová „verejne prístupné“, slovo „zoznam“ sa nahrádza slovami „vybrané údaje“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Vybranými údajmi o účastníkoch sú meno a priezvisko alebo obchodné meno a telefónne číslo a v prípade účastníkov verejnej telefónnej služby poskytovanej na pevnom mieste pripojenia aj údaj o adrese, sídle alebo mieste podnikania.“.
35.
V § 53 ods. 2 druhá veta znie: „Podklady na výpočet čistých nákladov môže úrad sám alebo prostredníctvom ním poverenej odborne spôsobilej a nezávislej osoby overovať a kontrolovať a nahliadať do účtovných kníh a záznamov; výsledky overenia podkladov úrad zverejní.“.
36.
V § 53 ods. 3 prvej vete sa na konci dopĺňajú tieto slová: „a rozhodne o výške kompenzácie straty“.
37.
V § 54 ods. 3 druhá veta znie: „Na tento účel môže úrad sám alebo prostredníctvom ním poverenej odborne spôsobilej a nezávislej osoby nahliadnuť do účtovných kníh a záznamov, a ak obrat podniku na príslušnom trhu nie je možné získať, môže urobiť odhad.“.
38.
V § 55 odsek 1 znie:
„(1)
Práva a povinnosti súvisiace s ochranou osobných údajov, ktoré nie sú upravené v tomto zákone, sa spravujú osobitným predpisom.24b) Ochrana súkromia zahŕňa predmet telekomunikačného tajomstva, ktorým sú:
a)
obsah prenášaných informácií,
b)
údaje komunikujúcich strán, ktorými sú obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania podnikateľa fyzickej osoby alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, akademický titul a adresa, a kategória prístupu k sieti; predmetom telekomunikačného tajomstva nie sú údaje, ktoré sú zverejnené v zozname účastníkov,
c)
prevádzkové údaje,
d)
lokalizačné údaje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:
„24b)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.
39.
V § 55 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Iným orgánom štátu na účely tohto zákona je ozbrojený bezpečnostný zbor, ozbrojený zbor a štátny orgán, ktorý v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, obrany štátu.24c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24c znie:
„24c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
40.
V § 55 odsek 4 znie:
„(4)
Predmet telekomunikačného tajomstva možno sprístupniť úradu a osobe, ktorej sa týka, jej oprávneným zástupcom alebo právnym nástupcom; za podmienok ustanovenými osobitnými predpismi25) sa predmet telekomunikačného tajomstva sprístupní inému orgánu štátu na účely plnenia jeho úloh24c) a orgánom činných v trestnom konaní na účel zisťovania, vyšetrovania a stíhania trestných činov alebo neoprávneného používania telekomunikačného zariadenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25)
Zákon č. 166/2003 Z. z.
§ 115 Trestného poriadku.“.
41.
V § 55 ods. 7 písmeno b) znie:
„b)
bezplatne umožniť osobitnému útvaru Policajného zboru, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu prostredníctvom Policajného zboru a poverenému orgánu colnej správy, na účely plnenia ich úloh,24c) prístup k údajom účastníka svojej siete v rozsahu údajov telefónne číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania podnikateľa fyzickej osoby alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, akademický titul a adresa a kategória prístupu k sieti; náklady na zabezpečenie prenosových prostriedkov na účely zriadenia tohto prístupu až po rozhranie podniku hradí orgán štátu, ktorému sa prístup umožnil,“.
42.
V § 55 sa odsek 7 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
poskytovať inú nevyhnutnú súčinnosť súdu, prokuratúre, ozbrojeným bezpečnostným zborom a bezpečnostným zborom a inému orgánu štátu na účely plnenia ich úloh24c) a za podmienok ustanovenými osobitnými predpismi.25)“.
43.
V § 55 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
O poskytnutí informácií a údajov alebo inej súčinnosti podľa odseku 6 a § 59a ods. 8 sú zamestnanci podniku povinní zachovávať mlčanlivosť. Tejto mlčanlivosti môže zamestnanca podniku zbaviť iba ten orgán štátu, ktorému boli podľa prvej vety informácie a údaje, alebo iná súčinnosť poskytnutá. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.25a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označia ako odseky 9 a 10.
44.
V § 55 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
45.
V § 55 ods. 10 sa na konci pripájajú slová „a § 59a ods. 6“.
46.
§ 55 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Iný orgán štátu je na účely plnenia úloh na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, obrany štátu oprávnený spracúvať a uchovávať údaje účastníkov získané od podniku podľa tohto zákona.“.
47.
V § 56 ods. 2 sa za slová „§ 13 ods. 2 písm. j)“ vkladajú slová „alebo § 59a ods. 6“.
48.
V § 57 ods. 2 písm. b) sa za slovo „úhrady“ vkladá čiarka a slová „prijímania a evidencie platieb“.
49.
V § 57 ods. 2 písm. e) sa slovo „6“ nahrádza slovom „7“ a na konci sa pripájajú slová „a uchovávania údajov podľa § 59a“.
50.
V § 59 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Služba s pridanou hodnotou je služba, ktorá vyžaduje spracovanie prevádzkových alebo lokalizačných údajov iných ako prevádzkových aj na iné účely alebo v inom rozsahu, ako iba na prenos komunikácie alebo vyúčtovanie tejto služby.“.
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.
51.
V § 59 odsek 5 znie:
„(5)
Spracovávať prevádzkové údaje podľa odsekov 1 až 4 môžu len osoby konajúce z poverenia alebo na základe plnomocenstva podniku, ktoré zabezpečujú riadenie prevádzky siete, služby, alebo siete a služby, vyúčtovanie a fakturáciu odplaty za služby, zodpovedanie otázok užívateľa, vrátane riešenia reklamácií, zisťovanie protiprávnych konaní, poskytovanie súčinnosti oprávneným orgánom štátu, marketing služieb alebo poskytovanie služby s pridanou hodnotou; toto spracúvanie musí byť obmedzené na to, čo je nevyhnutné na účely tejto činnosti.“.
52.
V § 59 ods. 6 druhá veta znie: „Podnik môže spracúvať tieto údaje na marketing služieb alebo na zabezpečenie služieb s pridanou hodnotou len so súhlasom užívateľa.“ a na konci poslednej vety sa pripájajú slová „alebo na zabezpečenie služieb s pridanou hodnotou“.
53.
Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý znie:
㤠59a
(1)
Označenie užívateľa je jedinečný identifikačný kód, prihlasovacie meno, alebo iný jedinečný znak, ktorý je pridelený účastníkovi pri uzatvorení zmluvy o pripojení alebo koncovému užívateľovi pri registrácii služieb pripojenia k internetu alebo služieb komunikácie cez internet.
(2)
Označenie bunky (cell ID) je totožnosť rádiového zariadenia mobilnej siete, z ktorého sa začalo alebo ukončilo volanie prostredníctvom mobilného koncového zariadenia.
(3)
Medzinárodné označenie mobilného koncového zariadenia (IMEI) je jedinečné označenie mobilného koncového zariadenia slúžiace ako kontrolné technické opatrenie na označenie tovaru.
(4)
Telefónnou službou na účely uchovávania údajov podľa odsekov 6 až 8 sú volania zahrňujúce telefónne volania, hlasovú schránku, konferenčné volania a dátový prenos, doplnkové služby zahrňujúce presmerovanie volania a odovzdanie volania a posielanie správ a multimediálne služby zahrňujúce služby krátkych správ, rozšírené mediálne služby (EMS) a multimediálne služby (MMS).
(5)
Neúspešný pokus o volanie na účely uchovávania údajov podľa odsekov 6 až 8 je volanie, ktoré bolo úspešne spojené s koncovým zariadením volaného, ale takéto volanie nebolo volaným užívateľom alebo jeho koncovým zariadením prijaté, alebo do tohto volania bolo zasiahnuté správou siete.
(6)
Podnik je povinný na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných činov súvisiacich s terorizmom, nedovoleným obchodovaním, organizovanou trestnou činnosťou, únikom a ohrozením utajovaných skutočností a s trestnými činmi spáchanými nebezpečným zoskupením, uchovávať prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán odo dňa uskutočnenia komunikácie počas
a)
6 mesiacov, ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu a
b)
12 mesiacov, ak ide o ostatné druhy komunikácie.
(7)
Údaje podľa odseku 6 podnik uchováva v rozsahu, v akom ich vytvára alebo spracúva pri poskytovaní služby alebo siete. Podnik podľa odseku 6 uchováva údaje súvisiace s neúspešnými pokusmi o volanie, ktoré podnik vytvára alebo spracúva a ukladá, ak ide o telefónne údaje alebo zaznamenáva, ak ide o internetové údaje. Neuchovávajú sa údaje, ktoré sa týkajú nespojených volaní. Zoznam údajov, ktoré je podnik povinný uchovávať podľa tohto odseku a odseku 6, je uvedený v prílohe č. 4.
(8)
Údaje uchovávané podľa odsekov 6 a 7 spolu s informáciami, ktoré súvisia s týmito údajmi a sú potrebné na identifikáciu účastníka, sú podniky povinné na základe písomnej žiadosti a bez zbytočného odkladu bezplatne podľa osobitných predpisov25) poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní, súdu a inému orgánu Slovenskej republiky; údaje a informácie môže podnik uchovávať len v elektronickej podobe.
(9)
Podnik vedie ročnú štatistiku o uchovávaných údajoch, ktoré obsahujú
a)
počet prípadov, v ktorých sa požadované údaje poskytli oprávneným orgánom štátu,
b)
čas, ktorý uplynul odo dňa uchovania údajov po deň, kedy oprávnené orgány štátu požiadali o poskytnutie údajov a
c)
počet prípadov, kedy nebolo možné žiadosti o údaje vyhovieť.
(10)
Štatistika podľa odseku 9 neobsahuje osobné údaje. Podnik poskytuje štatistiku podľa odseku 9 ministerstvu do 31. januára nasledujúceho roku. Ministerstvo zašle štatistiku Európskej komisii.
(11)
Podnik pri uchovávaní údajov podľa odseku 6 okrem splnenia povinnosti podľa § 57 ods. 1 zabezpečí, aby
a)
uchovávané údaje mali rovnakú kvalitu a podliehali rovnakému zabezpečeniu a ochrane ako údaje podnikom spracúvané alebo uchovávané pri poskytovaní sietí alebo služieb,
b)
údaje podliehali príslušným technickým opatreniam a organizačným opatreniam na ochranu údajov proti náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, náhodnej strate alebo zmene, neoprávnenému alebo protiprávnemu uchovaniu, spracovaniu, prístupu alebo zverejneniu,
c)
údaje podliehali príslušným technickým opatreniam a organizačným opatreniam, ktoré zabezpečia, aby údaje mohli byť sprístupnené len oprávneným osobám konajúcim na základe poverenia alebo plnomocenstva podniku a oprávneným orgánom štátu a ich povereným alebo inak oprávneným príslušníkom, alebo zamestnancom,
d)
údaje na konci doby určenej na ich uchovávanie boli zlikvidované okrem údajov, ktoré boli sprístupnené a zabezpečené.“.
54.
V § 61 ods. 3 prvej vete sa za slová „tretím osobám“ vkladá čiarka a slová „okrem osôb poverených alebo splnomocnených podľa § 59 ods. 5“.
55.
V § 71 ods. 1 sa v úvodnej vete číslovka „20 000 000 Sk“ nahrádza slovami „10 % z obratu dosiahnutého za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac však 70 000 000 Sk“ a vypúšťa sa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).
56.
V § 71 ods. 2 sa v úvodnej vete číslovka „10 000 000“ nahrádza slovami „10 % z obratu dosiahnutého za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac však 40 000 000 Sk“ a vkladá sa nové písmeno a), ktoré znie: „a) nesplnil odôvodnenú opodstatnenú žiadosť o prístup a prepojenie (§ 21 a 28), napriek tomu, že podnik žiadajúci o prístup alebo prepojenie pristúpil na obvyklé podmienky takéhoto prístupu alebo prepojenia,“.
Doterajšie písmená a) až l) sa označujú ako písmená b) až m).
57.
V § 71 ods. 2 písm. d) text v zátvorke znie: „§ 57 ods. 1, § 59a ods. 11“.
58.
V § 71 ods. 2 písm. g) sa v zátvorke za slová „ods. 3“ dopĺňa čiarka a slová „§ 24 ods. 5“.
59.
V § 71 ods. 3 sa v úvodnej vete číslovka „3 000 000 Sk“ nahrádza slovami „10 % z obratu dosiahnutého za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac však do 7 000 000 Sk“.
60.
V § 71 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „neponúkol eurotarifu v súlade s osobitným predpisom30a) účastníkom, ktorým poskytuje službu roaming,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:
„30a) Čl. 4 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 717/2007 z 27. júna 2007 o roamingu vo verejných mobilných telefónnych sieťach v rámci Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice 2002/21/ES (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007).“.
61.
V § 71 ods. 3 písm. f) sa na začiatku dopĺňajú slová „nedodržal pravidlá používania čísel (§ 29 ods. 3),“.
62.
V § 71 ods. 3 písm. k) sa na konci pripájajú slová „alebo nevykonal rozhodnutie úradu podľa § 27 ods. 3 alebo § 48 ods. 3,“.
63.
V § 71 sa odsek 3 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
účtoval priemerný veľkoobchodný poplatok za poskytnutie roamingového volania v rozpore s osobitným predpisom.30b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30b znie:
„30b) Čl. 3 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 717/2007 z 27. júna 2007.“.
64.
V § 71 ods. 4 sa číslovka „1 000 000“ nahrádza číslovkou „3 000 000“.
65.
V § 71 ods. 5 sa číslovka „500 000“ nahrádza číslovkou „1 000 000“.
66.
V § 71 ods. 5 písm. a) sa slová „alebo neposkytol potrebnú súčinnosť súdom, prokuratúre a inému orgánu štátu [§ 55 ods. 6 písm. b)]“ nahrádzajú slovami „alebo neposkytol základnú alebo podrobnejšiu informáciu o cenách za službu roaming alebo poskytol takúto informáciu v rozpore s podmienkami podľa osobitného predpisu,30c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30c znie:
„30c) Čl. 6 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 717/2007 z 27. júna 2007.“.
67.
V § 71 ods. 5 písmeno k) znie:
„k)
nesprístupnil predmet telekomunikačného tajomstva (§ 55 ods. 4), nespolupracoval s Policajným zborom a s inými orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní zlomyseľných volaní a šírení výhražných informácií a poplašných správ, alebo neposkytol inú nevyhnutnú súčinnosť súdu, prokuratúre a inému orgánu štátu na účely plnenia ich úloh (§ 55 ods. 7), bezodkladne neposkytol orgánu činnému v trestnom konaní alebo inému orgánu štátu na základe jeho žiadosti údaje (§ 59a ods. 8),“.
68.
Za § 76b sa vkladá § 76c, ktorý znie:
㤠76c
Prechodné ustanovenie
Ak sa v osobitných predpisoch používajú slová
a)
„telekomunikačná sieť", rozumie sa tým „elektronická komunikačná sieť",
b)
„telekomunikačná služba", rozumie sa tým „elektronická komunikačná služba".“.
69.
Príloha č. 1 sa dopĺňa bodom 6, ktorý znie:
„6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES, Ú. v. ES č. L 105 z 13. 4. 2006.“.
70.
Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 4, ktorá znie:
„Príloha č. 4 k zákonu č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
KATEGÓRIE UCHOVÁVANÝCH ÚDAJOV
A. Údaje potrebné na zistenie a identifikáciu zdroja komunikácie:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie
a) telefónne číslo volajúceho,
b) meno, priezvisko a adresa, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného užívateľa,
2. ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu
a) pridelené označenie užívateľa,
b) označenie užívateľa a telefónne číslo pridelené každej komunikácii, ktorá vstupuje do verejnej telefónnej siete,
c) meno, priezvisko a adresa, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného užívateľa a adresa internetového protokolu (IP), ktorému bola v čase komunikácie pridelená, označenie užívateľa alebo telefónne číslo.
B. Údaje potrebné na identifikáciu adresáta komunikácie:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie
a) volené číslo alebo čísla (volané telefónne číslo alebo čísla) a v prípadoch, keď sú poskytnuté doplnkové služby, napríklad presmerovanie alebo odovzdanie volania, číslo alebo čísla, na ktoré je volanie smerované,
b) meno, priezvisko a adresa, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného užívateľa,
2. ak ide o internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu
a) označenie užívateľa alebo telefónne číslo určených príjemcov telefónneho volania,
b) meno, priezvisko a adresa, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného užívateľa, ktorý je určeným príjemcom komunikácie.
C. Údaje potrebné na identifikáciu dátumu, času a trvania komunikácie:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie: dátum a čas začatia a ukončenia komunikácie,
2. ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu
a) dátum a čas prihlásenia a odhlásenia zo služby pripojenia k internetu v určitom časovom pásme spolu s dynamickou alebo statickou IP adresou, ktorú komunikácii pridelil poskytovateľ služby pripojenia k internetu, a užívateľské označenie účastníka alebo registrovaného užívateľa,
b) dátum a čas prihlásenia a odhlásenia zo služieb internetovej elektronickej pošty alebo telefonovania prostredníctvom internetu v určitom časovom pásme.
D. Údaje potrebné na identifikáciu typu komunikácie:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie: používaná telefónna služba,
2. ak ide o internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu: používaná internetová služba.
E. Údaje potrebné na identifikáciu komunikačného zariadenia užívateľov alebo ich údajného zariadenia:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete číslo volajúceho a volaného,
2. ak ide o mobilné telefónne spojenie
a) číslo volajúceho a volaného,
b) medzinárodné označenie mobilného účastníka (IMSI) volajúceho,
c) medzinárodné označenie mobilného zariadenia (IMEI) volajúceho,
d) IMSI volaného,
e) IMEI volaného,
f) v prípade predplatených anonymných služieb dátum a čas počiatočnej aktivácie služby a označenie bunky, z ktorej sa vykonala aktivácia služby,
3. ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu
a) telefónne číslo volajúceho na ,,dial-up" prístup,
b) digitálna účastnícka prípojka alebo iný koncový bod pôvodcu komunikácie.
F. Údaje potrebné na identifikáciu polohy mobilného komunikačného zariadenia:
1. údaje o polohe bunky pri začatí komunikácie,
2. údaje identifikujúce zemepisnú polohu buniek podľa ich označenia počas doby uchovávania údajov o komunikácii.“.
Čl. II
Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) sa mení takto:
V § 65 sa slová „31. decembra 2007“ nahrádzajú slovami „dňa, v ktorom poskytovateľ multiplexu udeleného podľa § 68 začne poskytovať terestriálny multiplex na území dotknutom skúšobnou prevádzkou, najneskôr však do dňa, v ktorom je poskytovateľ multiplexu udeleného podľa § 68 povinný podľa príslušného terestriálneho prevádzkového povolenia začať poskytovať terestriálny multiplex na území dotknutom skúšobnou prevádzkou“.
Čl. III
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z. a zákona č. 343/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 76a ods. 2 sa slová „31. decembra 2007, po ktorom v tejto časti zanikajú“ nahrádzajú slovami „dňa, v ktorom poskytovateľ multiplexu udeleného podľa osobitného predpisu52) začne poskytovať terestriálny multiplex na dotknutom území, najneskôr však do dňa, v ktorom je poskytovateľ multiplexu udeleného podľa osobitného predpisu52) povinný podľa príslušného terestriálneho prevádzkového povolenia začať poskytovať terestriálny multiplex na dotknutom území; po tomto dni licencie v tejto časti zanikajú“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 52 znie:
„52)
§ 68 zákona č. 220/2007 Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem ustanovení § 59a a § 71 ods. 2 písm. d) v päťdesiatom treťom a päťdesiatom siedmom bode čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2008.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.