67/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2007 do 30.11.2010

67
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 31. januára 2007
o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje zriadenie a využívanie monitorovacieho a informačného systému pre námornú plavbu z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a účinnosti námornej plavby, prevencie a odhaľovania znečisťovania z lodí a zvýšenia úrovne pátracích a záchranných činností.
(2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na námorné lode plávajúce pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky (ďalej len „loď“) s hrubou priestornosťou 300 registrovaných ton a viac, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(3)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)
vojnové lode, pomocné mechanizmy a lode, ktoré vlastní alebo prevádzkuje Slovenská republika a nepoužíva ich na komerčné účely,
b)
rybárske lode, tradičné lode a rekreačné plavidlá s dĺžkou menšou ako 45 m,
c)
zásobníky paliva do 5 000 ton, sklady a zariadenia používané na palubách lodí.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
operátorom vlastník alebo prevádzkovateľ lode,1)
b)
agentom fyzická osoba poverená alebo oprávnená poskytovať informácie v mene operátora lode,
c)
zasielateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s dopravcom zmluvu podľa osobitného predpisu,2)
d)
nebezpečným tovarom tovar, nebezpečné kvapalné látky, skvapalnené plyny a tuhé látky podľa medzinárodnej zmluvy,3)
e)
znečisťujúcim tovarom surová ropa,4) kvapalné škodlivé látky5) a škodlivé látky,6)
f)
prepravnou jednotkou nákladnej dopravy cestné nákladné motorové vozidlo, železničný nákladný vagón, kontajner, cestné cisternové vozidlo, železničný vagón alebo prenosná cisterna,
g)
adresou meno a komunikačné spojenie, na základe ktorých sa môže v prípade potreby uskutočniť kontakt s operátorom, agentom, prístavným úradom alebo ktoroukoľvek oprávnenou osobou alebo orgánom, ktorý má podrobné informácie o náklade lode,
h)
prístavným úradom príslušný úrad alebo orgán určený pobrežným členským štátom pre každý prístav na prijímanie a ďalšie odovzdávanie informácií nahlásených podľa tohto nariadenia vlády,
i)
plavebno-prevádzkovou službou (VTS) služba určená na zvýšenie bezpečnosti a efektívnosti námornej plavby a na ochranu životného prostredia, ktorá môže riadiť dopravné situácie vznikajúce v oblasti plavebno-prevádzkovej služby,
j)
systémom určovania trasy lode systém jednej trasy alebo viacerých trás alebo opatrení na určovanie trasy lode zameraný na zníženie rizika nehôd; zahŕňa systémy rozdelenia plavby, obojsmerné trasy, odporúčané dráhy, oblasti, cez ktoré sa neodporúča plávať, príbrežné dopravné zóny, obchádzkové trasy, oblasti, v ktorých je potrebná opatrnosť, a trasy s veľkou hĺbkou vody,
k)
tradičnou loďou všetky druhy historických lodí a ich kópií vrátane tých, ktoré sú určené na propagáciu a podporu tradičných zručností a námorníctva a ktoré spolu slúžia ako kultúrne pamätníky prevádzkované podľa tradičných princípov námorníctva a techniky.
§ 3
(1)
Operátor, agent alebo veliteľ lode plávajúcej do prístavu členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) oznámi prístavnému úradu informácie uvedené v prílohe č. 1 bode 1
a)
aspoň 24 hodín vopred,
b)
najneskôr v čase odplávania z predchádzajúceho prístavu, ak čas plavby do prístavu určenia je kratší ako 24 hodín, alebo
c)
bezodkladne po získaní týchto informácií, ak je prístav určenia neznámy alebo sa zmenil počas plavby.
(2)
Operátor, agent alebo veliteľ lode, ktorá prepravuje nebezpečný tovar alebo znečisťujúci tovar a pláva z prístavu nečlenského štátu Európskej únie (ďalej len „tretí štát“) do prístavu členského štátu, musí plniť informačné povinnosti podľa § 10.
§ 4
Loď vstupujúca do oblasti systému povinného hlásenia lodí prijatého Medzinárodnou námornou organizáciou podľa medzinárodnej zmluvy,7) ktorý je prevádzkovaný jedným štátom alebo viacerými štátmi, z ktorých aspoň jeden je členským štátom, musí spĺňať požiadavky tohto systému pri hlásení vyžadovaných informácií bez toho, aby boli dotknuté ďalšie informácie vyžadované členským štátom v súlade s rezolúciou Medzinárodnej námornej organizácie (ďalej len „rezolúcia“) A.851 (20).
§ 5
(1)
Loď vstupujúca do prístavu členského štátu musí byť vybavená automatickým identifikačným systémom, ktorý spĺňa požiadavky medzinárodnej zmluvy.8)
(2)
Na lodi vybavenej automatickým identifikačným systémom sa musí udržiavať tento systém v prevádzke po celý čas; to neplatí, ak medzinárodné dohody, pravidlá alebo normy umožňujú ochranu plavebných informácií.
(3)
Loď vstupujúca do prístavu členského štátu musí byť vybavená systémom zaznamenávania plavebných dát, ktorý spĺňa požiadavky podľa rezolúcie A.861(20) a zodpovedá skúšobným požiadavkám uvedeným v príslušnej norme.9)
(4)
Údaje zhromažďované systémom zaznamenávania plavebných dát sa musia poskytnúť príslušným členským štátom na účely vyšetrovania námorného nešťastia,10) ktoré sa stalo vo vodách pod jurisdikciou členského štátu.
§ 6
Loď vstupujúca do oblasti systému povinného určovania trasy lode prijatého Medzinárodnou námornou organizáciou podľa medzinárodnej zmluvy,11) ktorý je prevádzkovaný jedným štátom alebo viacerými štátmi, z ktorých aspoň jeden je členským štátom, musí používať tento systém v súlade s príslušnými smernicami a kritériami vypracovanými Medzinárodnou námornou organizáciou.
§ 7
(1)
Loď vstupujúca do oblasti uplatnenia plavebno-prevádzkovej služby (VTS) prevádzkovanej jedným štátom alebo viacerými štátmi, z ktorých aspoň jeden je členským štátom, mimo teritoriálneho mora členského štátu a založenej na smerniciach Medzinárodnej námornej organizácie musí využívať plavebno-prevádzkovú službu (VTS) a dodržiavať jej pravidlá.
(2)
Loď vstupujúca do prístavu členského štátu a do oblasti uplatnenia plavebno-prevádzkovej služby (VTS) prevádzkovanej členským štátom mimo teritoriálneho mora členského štátu a založenej na smerniciach Medzinárodnej námornej organizácie musí dodržiavať pravidlá plavebno-prevádzkovej služby (VTS).
§ 8
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky spolupracuje pri vyšetrovaní udalostí a námorných nešťastí,10) ktorých účastníkom je loď plávajúca pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky. Vyšetrovanie námorného nešťastia10) musí byť v súlade s rezolúciou A.849 (20); týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.12)
§ 9
(1)
Zasielateľ je povinný predložiť veliteľovi lode alebo operátorovi vyhlásenie obsahujúce informácie podľa prílohy č. 1 bodu 2 a zabezpečiť, aby zásielka určená na prepravu bola identická so zásielkou zodpovedajúcou tomuto vyhláseniu.
(2)
Ak povinnosť podľa odseku 1 nie je splnená, na prepravu alebo na naloženie na palubu lode v prístave členského štátu, bez ohľadu na rozmery lode, nesmie byť ponúkaný ani prijatý nebezpečný tovar alebo znečisťujúci tovar.
§ 10
(1)
Operátor, agent alebo veliteľ lode bez ohľadu na jej rozmery, ktorá prepravuje nebezpečný tovar alebo znečisťujúci tovar a opúšťa prístav členského štátu, oznámi najneskôr v čase odplávania z prístavu príslušnému úradu pobrežného členského štátu informácie uvedené v prílohe č. 1 bode 3.
(2)
Operátor, agent alebo veliteľ lode bez ohľadu na jej rozmery, ktorá prepravuje nebezpečný tovar alebo znečisťujúci tovar a pláva z prístavu tretieho štátu do prístavu členského štátu alebo do kotviska umiestneného v teritoriálnych vodách členského štátu, najneskôr v čase odplávania z prístavu nakládky alebo ihneď po tom, čo je známy prístav určenia alebo miesto kotviska, ak táto informácia nie je dostupná v čase odplávania, oznámi príslušnému úradu pobrežného členského štátu, v ktorom sa nachádza prístav určenia alebo kotvisko, informácie uvedené v prílohe č. 1 bode 3.
(3)
Operátor, agent alebo veliteľ lode musí oznámiť informácie o náklade uvedené v prílohe č. 1 bode 3 prístavnému úradu, ak pobrežný členský štát zavedie postup, podľa ktorého operátor, agent alebo veliteľ lode oznamuje informácie uvedené v prílohe č. 1 bode 3 prístavnému úradu.
(4)
Informácie podľa odsekov 1 až 3 sa musia oznámiť elektronicky a kedykoľvek, keď o to príslušný úrad požiada.
§ 11
Za lode predstavujúce potenciálne riziko pre plavbu alebo za lode ohrozujúce námornú bezpečnosť sa považujú
a)
lode, ktoré v priebehu plavby
1.
sa podieľali na udalostiach alebo námorných nešťastiach10) podľa § 12,
2.
porušili oznamovacie a ohlasovacie povinnosti podľa tohto nariadenia vlády alebo
3.
porušili pravidlá systémov určovania trasy lode a plavebno-prevádzkovej služby (VTS), za ktoré zodpovedá pobrežný členský štát,
b)
lode, ktorým bolo dokázané alebo proti ktorým existuje podozrenie, že úmyselne vypustili do vôd ropné látky alebo inak porušili medzinárodnú zmluvu13) vo vodách, ktoré sú pod jurisdikciou pobrežného členského štátu,
c)
lode, ktorým bol odmietnutý prístup do prístavov členských štátov alebo ktoré boli predmetom hlásenia alebo oznámenia pobrežného členského štátu, ktorý vykonáva prístavnú kontrolu.
§ 12
(1)
Veliteľ lode plávajúcej v záchrannej a pátracej zóne, vo vyhradenej hospodárskej zóne alebo ekvivalentnej oblasti pobrežného členského štátu bezodkladne oznámi príslušnému úradu pobrežného členského štátu zodpovednému za túto geografickú oblasť
a)
každú udalosť alebo námorné nešťastie,10) ktoré má vplyv na bezpečnosť lode, ako sú zrážky, nabehnutie na dno, poškodenie, poruchy a havárie, zaplavenie alebo posun nákladu, všetky závady v trupe alebo konštrukčné závady,
b)
každú udalosť alebo námorné nešťastie,10) ktoré môže ohroziť bezpečnosť lodí, ako sú poruchy, ktoré môžu ovplyvniť manévrovateľnosť alebo plavebnú spôsobilosť, alebo poruchy ovplyvňujúce pohonný systém alebo kormidlové zariadenie, výrobu elektrického prúdu, navigačné alebo komunikačné vybavenie,
c)
každú situáciu, ktorá môže viesť k znečisteniu vôd alebo pobrežia členského štátu, ako je vypustenie alebo hrozba vypustenia znečisťujúcich látok do mora,
d)
všetky spozorované plávajúce škvrny na mori spôsobené znečisťujúcimi látkami a kontajnermi alebo obalmi.
(2)
Hlásenie zaslané podľa odseku 1 musí obsahovať minimálne meno lode, jej volací znak, jej polohu, prístav, z ktorého vyplávala, prístav určenia, adresu, z ktorej sa dajú získať informácie o nebezpečnom tovare alebo znečisťujúcom tovare prepravovanom na palube, počet osôb na palube, podrobnosti o udalosti a informácie uvedené v rezolúcii A.851 (20).
(3)
Veliteľ lode informuje spoločnosť14) o primeraných opatreniach a odporúčaniach, ktoré prijal príslušný úrad pobrežného členského štátu v prípade výnimočne zlého počasia alebo podmienok na mori. Týmto nie sú dotknuté rozhodnutia veliteľa lode, ktoré prijme na základe svojho odborného úsudku a v súlade s medzinárodnou zmluvou.3) Ak rozhodnutie prijaté veliteľom lode nie je v súlade s opatreniami, ktoré prijal príslušný úrad pobrežného členského štátu, veliteľ lode informuje príslušný úrad pobrežného členského štátu o dôvodoch svojho rozhodnutia.
§ 13
(1)
Operátor, veliteľ lode a majiteľ nebezpečného tovaru alebo znečisťujúceho tovaru prepravovaného na lodi musia na požiadanie plne spolupracovať s príslušnými úradmi pobrežného členského štátu, aby sa minimalizovali následky udalosti alebo námorného nešťastia.10)
(2)
Veliteľ lode, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia medzinárodnej zmluvy,15) musí v súlade s touto zmluvou informovať spoločnosť14) o každej udalosti alebo námornom nešťastí10) podľa § 12 ods. 1. Spoločnosť14) po tom, ako bola informovaná o takej situácii, musí čo najskôr nadviazať kontakt s príslušným úradom pobrežného členského štátu a byť mu v prípade potreby k dispozícii.
§ 14
(1)
Lode, ktoré nie sú osobnými loďami, a tankery s hrubou priestornosťou od 300 registrovaných ton do 3 000 registrovaných ton postavené do 1. júla 2002, ktoré vstupujú do prístavu členského štátu, musia spĺňať požiadavky podľa § 5 najneskôr do 1. júla 2007.
(2)
Nákladné lode s hrubou priestornosťou od 3 000 registrovaných ton do 20 000 registrovaných ton postavené do 1. júla 2002, ktoré vstupujú do prístavu členského štátu, musia byť vybavené systémom zaznamenávania plavebných dát, ktorý spĺňa príslušné normy Medzinárodnej námornej organizácie, najneskôr do 1. januára 2008.
§ 15
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 2.
§ 16
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2007.
v z. Dušan Čaplovič v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 67/2007 Z. z.
ZOZNAM INFORMÁCIÍ
1.
Všeobecné informácie
a)
identifikácia lode (meno, volací znak, identifikačné číslo IMO alebo identifikačné číslo MMSI),
b)
prístav určenia,
c)
predpokladaný čas priplávania do prístavu určenia alebo na stanovište lodivoda podľa požiadavky príslušného úradu a predpokladaný čas odplávania z prístavu určenia,
d)
celkový počet osôb na palube.
2.
Informácie o náklade
a)
správne technické názvy nebezpečného tovaru alebo znečisťujúceho tovaru, čísla Organizácie Spojených národov, rizikové triedy IMO v súlade s medzinárodnou zmluvou,1) prípadne požadovaná trieda lode na prepravu vyžarujúceho jadrového paliva, plutónia a vysokorádioaktívnych odpadov2) podľa medzinárodnej zmluvy, množstvá takého tovaru, a ak sú prepravované v prepravných jednotkách nákladnej dopravy iných, ako sú cisterny, ich identifikačné číslo,
b)
adresy, z ktorých možno získať podrobné informácie o náklade.
3.
Informácie
a)
všeobecné
1.
identifikácia lode (meno, volací znak, identifikačné číslo IMO alebo identifikačné číslo MMSI),
2.
prístav určenia,
3.
pri lodi opúšťajúcej prístav členského štátu predpokladaný čas odplávania z prístavu alebo zo stanovišťa lodivoda podľa požiadavky príslušného úradu a predpokladaný čas priplávania do prístavu určenia,
4.
pri lodi priplávajúcej z prístavu iného než prístavu členského štátu a plávajúcej do prístavu členského štátu predpokladaný čas priplávania do prístavu určenia alebo na stanovište lodivoda podľa požiadaviek príslušného úradu,
5.
celkový počet osôb na palube,
b)
o náklade
1.
správne technické názvy nebezpečného tovaru alebo znečisťujúceho tovaru, čísla Organizácie Spojených národov, rizikové triedy IMO v súlade s medzinárodnou zmluvou,1) prípadne požadovaná trieda lode na prepravu vyžarujúceho jadrového paliva, plutónia a vysokorádioaktívnych odpadov,2) množstvá takého tovaru, a ak sú prepravované v prepravných jednotkách nákladnej dopravy iných, ako sú cisterny, ich identifikačné číslo,
2.
potvrdenie o tom, že na palube je zoznam alebo vyhlásenie, alebo príslušný plán nakládky lode, v ktorom sú uvedené údaje o prepravovanom nebezpečnom tovare alebo znečisťujúcom tovare a o jeho umiestnení na lodi,
3.
adresy, z ktorých možno získať podrobné informácie o náklade.
Veliteľ lode musí bezodkladne informovať príslušný úrad pobrežného členského štátu alebo prístavný úrad o každej zmene informácií oznámených podľa tejto prílohy.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 67/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém spoločenstva pre lodnú dopravu a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/75/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 7.).
1)
§ 2 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.
3)
Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 165/2001 Z. z.).
4)
Príloha I Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov.
5)
Príloha II Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov.
6)
Príloha III Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov.
7)
Kapitola V pravidlo 11 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
8)
Kapitola V pravidlo 19 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
9)
STN EN 61996 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný zapisovač údajov o plavbe (VDR). Požiadavky na funkčnú spôsobilosť. Metódy merania a požadované výsledky skúšok.
10)
§ 2 písm. n) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave.
11)
Kapitola V pravidlo 10 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
12)
§ 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z.
13)
Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov.
14)
Kapitola IX pravidlo 1 ods. 2 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
15)
Kapitola IX Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
1)
Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
2)
Kapitola VII pravidlo 14 bod 2 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.