67/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2012

67
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 31. januára 2007
o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje ohlasovacie formality z dôvodu zjednodušenia a harmonizácie administratívnych postupov v námornej doprave a zriadenie a využívanie monitorovacieho a informačného systému pre námornú plavbu z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a účinnosti námornej plavby, prevencie a odhaľovania znečisťovania z lodí a zvýšenia úrovne pátracích a záchranných činností.
(2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na námorné lode plávajúce pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky (ďalej len „loď“) s hrubou priestornosťou 300 registrovaných ton a viac, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(3)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)
vojnové lode, pomocné mechanizmy a lode, ktoré vlastní alebo prevádzkuje Slovenská republika a nepoužíva ich na komerčné účely,
b)
rybárske lode, tradičné lode a rekreačné plavidlá s dĺžkou menšou ako 45 m,
c)
zásobníky paliva lodí s hrubou priestornosťou do 1 000 registrovaných ton, sklady a zariadenia používané na palubách lodí.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
operátorom vlastník alebo prevádzkovateľ lode,1)
b)
agentom fyzická osoba poverená alebo oprávnená poskytovať informácie v mene operátora lode,
c)
zasielateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s dopravcom zmluvu podľa osobitného predpisu,2)
d)
nebezpečným tovarom tovar, nebezpečné kvapalné látky, skvapalnené plyny a tuhé látky podľa medzinárodnej zmluvy,3)
e)
znečisťujúcim tovarom surová ropa,4) kvapalné škodlivé látky5) a škodlivé látky,6)
f)
prepravnou jednotkou nákladnej dopravy cestné nákladné motorové vozidlo, železničný nákladný vagón, kontajner, cestné cisternové vozidlo, železničný vagón alebo prenosná cisterna,
g)
adresou meno a komunikačné spojenie, na základe ktorých sa môže v prípade potreby uskutočniť kontakt s operátorom, agentom, prístavným úradom alebo ktoroukoľvek oprávnenou osobou alebo orgánom, ktorý má podrobné informácie o náklade lode,
h)
prístavným úradom príslušný úrad alebo orgán určený pobrežným členským štátom pre každý prístav na prijímanie a ďalšie odovzdávanie informácií nahlásených podľa tohto nariadenia vlády,
i)
plavebno-prevádzkovou službou (VTS) služba určená na zvýšenie bezpečnosti a efektívnosti námornej plavby a na ochranu životného prostredia, ktorá môže riadiť dopravné situácie vznikajúce v oblasti plavebno-prevádzkovej služby,
j)
systémom určovania trasy lode systém jednej trasy alebo viacerých trás alebo opatrení na určovanie trasy lode zameraný na zníženie rizika nehôd; zahŕňa systémy rozdelenia plavby, obojsmerné trasy, odporúčané dráhy, oblasti, cez ktoré sa neodporúča plávať, príbrežné dopravné zóny, obchádzkové trasy, oblasti, v ktorých je potrebná opatrnosť, a trasy s veľkou hĺbkou vody,
k)
tradičnou loďou všetky druhy historických lodí a ich kópií vrátane tých, ktoré sú určené na propagáciu a podporu tradičných zručností a námorníctva a ktoré spolu slúžia ako kultúrne pamätníky prevádzkované podľa tradičných princípov námorníctva a techniky.
§ 3
(1)
Operátor, agent alebo veliteľ lode bez ohľadu na rozmery lode plávajúcej do prístavu členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) oznámi v elektronickej podobe prístavnému úradu informácie uvedené v prílohe č. 1 na formulári, ktorého vzor je uvedený v dodatku prílohy smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ z 20. októbra 2010 o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov, ktorou sa zrušuje smernica 2002/6/ES a informácie podľa osobitných predpisov.6a)
a)
aspoň 24 hodín vopred,
b)
najneskôr v čase odplávania z predchádzajúceho prístavu, ak čas plavby do prístavu určenia je kratší ako 24 hodín, alebo
c)
bezodkladne po získaní týchto informácií, ak je prístav určenia neznámy alebo sa zmenil počas plavby.
(2)
Operátor, agent alebo veliteľ lode plávajúcej medzi prístavmi nachádzajúcimi sa v colnom území Európskej únie,6b) a ktorá nepláva z prístavu nachádzajúceho sa mimo tohto územia alebo z prístavu v slobodnom pásme kontrolného typu I., nezastavuje v ňom alebo nevstupuje do neho, neoznamuje prístavnému úradu informácie uvedené vo formulároch FAL;6c) tým nie je dotknutá možnosť prístavného úradu žiadať o informácie z formulárov FAL 1 až 6 na zabezpečenie ochrany vnútorného poriadku a bezpečnosti a vynútiteľnosti dodržiavania právnych predpisov v oblasti colníctva, financií, prisťahovalectva, životného prostredia alebo zdravotníctva.
(3)
Operátor, agent alebo veliteľ lode, ktorá prepravuje nebezpečný tovar alebo znečisťujúci tovar a pláva z prístavu nečlenského štátu Európskej únie (ďalej len „tretí štát“) do prístavu členského štátu, musí plniť informačné povinnosti podľa § 10.
§ 4
Loď vstupujúca do oblasti systému povinného hlásenia lodí prijatého Medzinárodnou námornou organizáciou podľa medzinárodnej zmluvy,7) ktorý je prevádzkovaný jedným štátom alebo viacerými štátmi, z ktorých aspoň jeden je členským štátom, musí spĺňať požiadavky tohto systému pri hlásení vyžadovaných informácií bez toho, aby boli dotknuté ďalšie informácie vyžadované členským štátom v súlade s rezolúciou Medzinárodnej námornej organizácie (ďalej len „rezolúcia“) A.851 (20).
§ 5
(1)
Osobná loď bez ohľadu na rozmery a loď, ktorá nie je osobnou loďou, s hrubou priestornosťou 300 registrovaných ton a viac, vstupujúca do prístavu členského štátu, musí byť vybavená automatickým identifikačným systémom, ktorý spĺňa požiadavky medzinárodnej zmluvy.8)
(2)
Na lodi vybavenej automatickým identifikačným systémom sa musí udržiavať tento systém v prevádzke po celý čas; to neplatí, ak medzinárodné dohody, pravidlá alebo normy umožňujú ochranu plavebných informácií.
(3)
Osobná loď bez ohľadu na rozmery a loď, ktorá nie je osobnou loďou, s hrubou priestornosťou 3 000 registrovaných ton a viac, vstupujúca do prístavu členského štátu, musí byť vybavená zapisovačom údajov o plavbe (VDR), ktorý spĺňa požiadavky medzinárodnej zmluvy.8)
(4)
Osobná loď bez ohľadu na rozmery a loď, ktorá nie je osobnou loďou, s hrubou priestornosťou 3 000 registrovaných ton a viac, postavená od 1. júla 2002 a nepoužívaná pri medzinárodných plavbách, musí byť vybavená zapisovačom údajov o plavbe (VDR), ktorý spĺňa požiadavky medzinárodnej zmluvy.8)
(5)
Nákladná loď s hrubou priestornosťou 3 000 registrovaných ton a viac, postavená do 30. júna 2002, vstupujúca do prístavu členského štátu, musí byť vybavená zapisovačom údajov o plavbe (VDR) alebo zjednodušeným zapisovačom údajov o plavbe (S-VDR), ktorý spĺňa požiadavky medzinárodnej zmluvy.8)
(6)
Údaje zhromažďované zapisovačom údajov o plavbe (VDR) sa musia poskytnúť príslušným členským štátom na účely vyšetrovania námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti, ktorá sa stala vo vodách pod jurisdikciou členského štátu.
§ 6
Loď vstupujúca do oblasti systému povinného určovania trasy lode prijatého Medzinárodnou námornou organizáciou podľa medzinárodnej zmluvy,11) ktorý je prevádzkovaný jedným štátom alebo viacerými štátmi, z ktorých aspoň jeden je členským štátom, musí používať tento systém v súlade s príslušnými smernicami a kritériami vypracovanými Medzinárodnou námornou organizáciou.
§ 7
(1)
Loď vstupujúca do oblasti uplatnenia plavebno-prevádzkovej služby (VTS) prevádzkovanej jedným štátom alebo viacerými štátmi, z ktorých aspoň jeden je členským štátom, mimo teritoriálneho mora členského štátu a založenej na smerniciach Medzinárodnej námornej organizácie musí využívať plavebno-prevádzkovú službu (VTS) a dodržiavať jej pravidlá.
(2)
Loď vstupujúca do prístavu členského štátu a do oblasti uplatnenia plavebno-prevádzkovej služby (VTS) prevádzkovanej členským štátom mimo teritoriálneho mora členského štátu a založenej na smerniciach Medzinárodnej námornej organizácie musí dodržiavať pravidlá plavebno-prevádzkovej služby (VTS).
§ 8
(1)
Loď, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis,12) požiadavky Medzinárodnej námornej organizácie a ktorá vstupuje do prístavu členského štátu, musí byť vybavená systémom identifikácie a sledovania lodí na veľkú vzdialenosť (LRIT), ktorý je v súlade s osobitným predpisom.12)
(2)
V rámci spolupráce12a) s Európskou komisiou sa určujú požiadavky na inštaláciu zariadení na zasielanie informácií v systéme identifikácie a sledovania lodí na veľkú vzdialenosť (LRIT) na palube lode plaviacej sa v morských oblastiach v dosahu staníc automatického identifikačného systému so sídlom v pobrežných členských štátoch a predkladajú Medzinárodnej námornej organizácii vhodné opatrenia na ich inštaláciu.
§ 8a
(1)
Systém námorných informácií SafeSeaNet je elektronický systém na prijímanie, ukladanie, vyhľadávanie a výmenu elektronických námorných informácií a správ a pozostáva zo siete národných systémov SafeSeaNet a centrálnej databázy SafeSeaNet, ktoré sú navzájom prepojené.
(2)
Národný systém SafeSeaNet je zriadený a prevádzkovaný podľa osobitného predpisu12b) v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými Európskou komisiou, je vedený v elektronickej forme a umožňuje prenos námorných informácií 24 hodín denne.
(3)
Národný systém SafeSeaNet musí byť zriadený v súlade s priemyselnými štandardmi a schopný komunikovať s verejnými a súkromnými elektronickými systémami používanými na tvorbu, poskytovanie alebo prijímanie námorných informácií v rámci systému námorných informácií. Námorné informácie z národného systému SafeSeaNet musia byť použiteľné vo všetkých ohlasovacích a oznamovacích informačných systémoch, plavebnoprevádzkových, monitorovacích a informačných systémoch.
(4)
Národný systém SafeSeaNet musí umožniť na požiadanie príslušného orgánu Slovenskej republiky a príslušného orgánu iného členského štátu bez zbytočného odkladu zaslanie námornej informácie získanej o lodi a o nebezpečnom alebo znečisťujúcom tovare na palube lode.
(5)
Národný systém SafeSeaNet musí umožniť výmenu námorných informácií medzi používateľmi; používateľom môže byť oprávnený operátor, agent, veliteľ lode alebo zasielateľ. Národný systém SafeSeaNet zabezpečí, aby používateľom raz vložená námorná informácia do tohto systému nebola opätovne týmto systémom vyžadovaná.
(6)
Námorné informácie, ktoré obsahuje národný systém SafeSeaNet, možno použiť len v súlade s týmto nariadením vlády.
(7)
Správy v elektronickej forme vymieňané v súlade s týmto nariadením vlády sa zasielajú prostredníctvom národného systému SafeSeaNet.
§ 9
(1)
Zasielateľ je povinný predložiť veliteľovi lode alebo operátorovi vyhlásenie obsahujúce informácie podľa prílohy č. 1 bodu 2 a núdzové telefónne čísla zasielateľa, ktorejkoľvek osoby alebo orgánu, ktorý má informácie o fyzikálno-chemických charakteristikách výrobkov a o opatreniach potrebných prijať v núdzovej situácii. Ak ide o látky podľa osobitného predpisu,4) zasielateľ predloží aj kartu bezpečnostných údajov, ktorá upresňuje fyzikálno-chemické charakteristiky výrobkov; ak je to potrebné, aj údaje o ich viskozite vyjadrenej v cSt pri teplote 50 oC a ich hustote vyjadrenej v kg/m3 pri teplote 15 oC a ďalšie údaje v súlade s rezolúciou MSC.286(86). Zasielateľ je povinný zabezpečiť, aby zásielka určená na prepravu bola identická so zásielkou zodpovedajúcou tomuto vyhláseniu.
(2)
Ak povinnosť podľa odseku 1 nie je splnená, na prepravu alebo na naloženie na palubu lode v prístave členského štátu, bez ohľadu na rozmery lode, nesmie byť ponúkaný ani prijatý nebezpečný tovar alebo znečisťujúci tovar.
(3)
Na palube lode plávajúcej z prístavu tretieho štátu, vstupujúcej do prístavu členského štátu a prepravujúcej nebezpečný tovar alebo znečisťujúci tovar musí byť vyhlásenie obsahujúce informácie podľa odseku 1.
§ 10
(1)
Operátor, agent alebo veliteľ lode bez ohľadu na jej rozmery, ktorá prepravuje nebezpečný tovar alebo znečisťujúci tovar a opúšťa prístav členského štátu, oznámi najneskôr v čase odplávania z prístavu príslušnému úradu pobrežného členského štátu informácie uvedené v prílohe č. 1 bode 3.
(2)
Operátor, agent alebo veliteľ lode bez ohľadu na jej rozmery, ktorá prepravuje nebezpečný tovar alebo znečisťujúci tovar a pláva z prístavu tretieho štátu do prístavu členského štátu alebo do kotviska umiestneného v teritoriálnych vodách členského štátu, najneskôr v čase odplávania z prístavu nakládky alebo ihneď po tom, čo je známy prístav určenia alebo miesto kotviska, ak táto informácia nie je dostupná v čase odplávania, oznámi príslušnému úradu pobrežného členského štátu, v ktorom sa nachádza prístav určenia alebo kotvisko, informácie uvedené v prílohe č. 1 bode 3.
(3)
Operátor, agent alebo veliteľ lode musí oznámiť informácie o náklade uvedené v prílohe č. 1 bode 3 prístavnému úradu, ak pobrežný členský štát zavedie postup, podľa ktorého operátor, agent alebo veliteľ lode oznamuje informácie uvedené v prílohe č. 1 bode 3 prístavnému úradu.
(4)
Informácie podľa odsekov 1 až 3 sa musia oznámiť elektronicky a kedykoľvek, keď o to príslušný úrad požiada.
§ 11
Za lode predstavujúce potenciálne riziko pre plavbu alebo za lode ohrozujúce námornú bezpečnosť sa považujú
a)
lode, ktoré v priebehu plavby
1.
sa podieľali na námorných nehodách alebo námorných mimoriadnych udalostiach podľa § 12,
2.
porušili oznamovacie a ohlasovacie povinnosti podľa tohto nariadenia vlády alebo
3.
porušili pravidlá systémov určovania trasy lode a plavebno-prevádzkovej služby (VTS), za ktoré zodpovedá pobrežný členský štát,
b)
lode, ktorým bolo dokázané alebo proti ktorým existuje podozrenie, že úmyselne vypustili do vôd ropné látky alebo inak porušili medzinárodnú zmluvu13) vo vodách, ktoré sú pod jurisdikciou pobrežného členského štátu,
c)
lode, ktorým bol odmietnutý prístup do prístavov členských štátov alebo ktoré boli predmetom hlásenia alebo oznámenia pobrežného členského štátu, ktorý vykonáva prístavnú kontrolu,
d)
lode, ktorých vlastníci neuzatvorili alebo neohlásili uzatvorenie zmluvy o poistení podľa osobitného predpisu13a) a podľa medzinárodných dohovorov,
e)
lode, na ktoré lodivodi alebo prístavné orgány upozornili z dôvodu zjavných nedostatkov, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť plavby alebo predstavovať riziko pre životné prostredie.
§ 12
(1)
Veliteľ lode plávajúcej v záchrannej a pátracej zóne, vo vyhradenej hospodárskej zóne alebo ekvivalentnej oblasti pobrežného členského štátu bezodkladne oznámi príslušnému úradu pobrežného členského štátu zodpovednému za túto geografickú oblasť
a)
každú námornú nehodu alebo námornú mimoriadnu udalosť, ktorá má vplyv na bezpečnosť lode, ako sú zrážky, nabehnutie na dno, poškodenie, poruchy a havárie, zaplavenie alebo posun nákladu, všetky závady v trupe alebo konštrukčné závady,
b)
každú námornú nehodu alebo námornú mimoriadnu udalosť, ktorá môže ohroziť bezpečnosť lodí, ako sú poruchy, ktoré môžu ovplyvniť manévrovateľnosť alebo plavebnú spôsobilosť, alebo poruchy ovplyvňujúce pohonný systém alebo kormidlové zariadenie, výrobu elektrického prúdu, navigačné alebo komunikačné vybavenie,
c)
každú situáciu, ktorá môže viesť k znečisteniu vôd alebo pobrežia členského štátu, ako je vypustenie alebo hrozba vypustenia znečisťujúcich látok do mora,
d)
všetky spozorované plávajúce škvrny na mori spôsobené znečisťujúcimi látkami a kontajnermi alebo obalmi.
(2)
Hlásenie zaslané podľa odseku 1 musí obsahovať minimálne meno lode, jej volací znak, jej polohu, prístav, z ktorého vyplávala, prístav určenia, adresu, z ktorej sa dajú získať informácie o nebezpečnom tovare alebo znečisťujúcom tovare prepravovanom na palube, počet osôb na palube, podrobnosti námornej nehode alebo námornej mimoriadnej o udalosti a informácie uvedené v rezolúcii A.851 (20).
(3)
Veliteľ lode informuje spoločnosť14) o primeraných opatreniach a odporúčaniach, ktoré prijal príslušný úrad pobrežného členského štátu v prípade výnimočne zlého počasia alebo podmienok na mori. Týmto nie sú dotknuté rozhodnutia veliteľa lode, ktoré prijme na základe svojho odborného úsudku a v súlade s medzinárodnou zmluvou.3) Ak rozhodnutie prijaté veliteľom lode nie je v súlade s opatreniami, ktoré prijal príslušný úrad pobrežného členského štátu, veliteľ lode informuje príslušný úrad pobrežného členského štátu o dôvodoch svojho rozhodnutia.
§ 13
(1)
Operátor, veliteľ lode a majiteľ nebezpečného tovaru alebo znečisťujúceho tovaru prepravovaného na lodi musia na požiadanie plne spolupracovať s príslušnými úradmi pobrežného členského štátu, aby sa minimalizovali následky námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti. Na tento účel musia odovzdať na požiadanie príslušným úradom pobrežného členského štátu informácie podľa § 9 ods. 1.
(2)
Veliteľ lode, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia medzinárodnej zmluvy,15) musí v súlade s touto zmluvou informovať spoločnosť14) o každej námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti podľa § 12 ods. 1. Spoločnosť14) po tom, ako bola informovaná o takej situácii, musí čo najskôr nadviazať kontakt s príslušným úradom pobrežného členského štátu a byť mu v prípade potreby k dispozícii.
§ 14
(1)
Lode, ktoré nie sú osobnými loďami, a tankery s hrubou priestornosťou od 300 registrovaných ton do 3 000 registrovaných ton postavené do 1. júla 2002, ktoré vstupujú do prístavu členského štátu, musia spĺňať požiadavky podľa § 5 najneskôr do 1. júla 2007.
(2)
Nákladné lode s hrubou priestornosťou od 3 000 registrovaných ton do 20 000 registrovaných ton postavené do 1. júla 2002, ktoré vstupujú do prístavu členského štátu, musia byť vybavené systémom zaznamenávania plavebných dát, ktorý spĺňa príslušné normy Medzinárodnej námornej organizácie, najneskôr do 1. januára 2008.
§ 14a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2012
Informácie podľa tohto nariadenia vlády možno prístavnému úradu oznámiť v listinnej podobe do 1. júna 2015.
§ 15
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 16
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2007.
v z. Dušan Čaplovič v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 67/2007 Z. z.
ZOZNAM INFORMÁCIÍ
1.
Všeobecné informácie
a)
identifikácia lode (meno, volací znak, identifikačné číslo IMO alebo identifikačné číslo MMSI),
b)
prístav určenia,
c)
predpokladaný čas priplávania do prístavu určenia alebo na stanovište lodivoda podľa požiadavky príslušného úradu a predpokladaný čas odplávania z prístavu určenia,
d)
celkový počet osôb na palube.
2.
Informácie o náklade
a)
správne technické názvy nebezpečného tovaru alebo znečisťujúceho tovaru, čísla Organizácie Spojených národov, rizikové triedy IMO v súlade s medzinárodnou zmluvou,1) prípadne požadovaná trieda lode na prepravu vyžarujúceho jadrového paliva, plutónia a vysokorádioaktívnych odpadov2) podľa medzinárodnej zmluvy, množstvá takého tovaru, a ak sú prepravované v prepravných jednotkách nákladnej dopravy iných, ako sú cisterny, ich identifikačné číslo,
b)
adresy, z ktorých možno získať podrobné informácie o náklade.
3.
Informácie
a)
všeobecné
1.
identifikácia lode (meno, volací znak, identifikačné číslo IMO alebo identifikačné číslo MMSI),
2.
prístav určenia,
3.
pri lodi opúšťajúcej prístav členského štátu predpokladaný čas odplávania z prístavu alebo zo stanovišťa lodivoda podľa požiadavky príslušného úradu a predpokladaný čas priplávania do prístavu určenia,
4.
pri lodi priplávajúcej z prístavu iného než prístavu členského štátu a plávajúcej do prístavu členského štátu predpokladaný čas priplávania do prístavu určenia alebo na stanovište lodivoda podľa požiadaviek príslušného úradu,
5.
celkový počet osôb na palube,
b)
o náklade
1.
správne technické názvy nebezpečného tovaru alebo znečisťujúceho tovaru, čísla Organizácie Spojených národov, rizikové triedy IMO v súlade s medzinárodnou zmluvou,1) prípadne požadovaná trieda lode na prepravu vyžarujúceho jadrového paliva, plutónia a vysokorádioaktívnych odpadov,2) množstvá takého tovaru, a ak sú prepravované v prepravných jednotkách nákladnej dopravy iných, ako sú cisterny, ich identifikačné číslo,
2.
potvrdenie o tom, že na palube je zoznam alebo vyhlásenie, alebo príslušný plán nakládky lode, v ktorom sú uvedené údaje o prepravovanom nebezpečnom tovare alebo znečisťujúcom tovare a o jeho umiestnení na lodi,
3.
adresy, z ktorých možno získať podrobné informácie o náklade.
Veliteľ lode musí bezodkladne informovať príslušný úrad pobrežného členského štátu alebo prístavný úrad o každej zmene informácií oznámených podľa tejto prílohy.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 67/2007 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém spoločenstva pre lodnú dopravu a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/75/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 7.).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/17/ES z 23. apríla 2009 o zmene a doplnení smernice 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ z 20. októbra 2010 o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov, ktorou sa zrušuje smernica 2002/6/ES (Ú. v. EÚ L 283, 29. 10. 2010).
4.
Smernica Komisie 2011/15/EÚ z 23. februára 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu (Ú. v. EÚ L 49, 24. 2. 2011).
1)
§ 2 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.
3)
Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 165/2001 Z. z.).
4)
Príloha I Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov.
5)
Príloha II Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov.
6)
Príloha III Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov.
6a)
Čl. 6 nariadenia (ES) č. 725/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 31. marca 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a prístavných zariadení (Ú. v. EÚ L 129, 29. 4. 2004) v platnom znení.
Čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006) v platnom znení.
Čl. 87 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex) (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008).
6b)
Čl. 3 nariadenia (ES) č. 450/2008.
6c)
Dohovor o uľahčení medzinárodnej námornej dopravy v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 165/2001 Z. z.).
7)
Kapitola V pravidlo 11 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
8)
Kapitola V Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 165/2001 Z. z.).
11)
Kapitola V pravidlo 10 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
12)
Kapitola V pravidlo 19 bod 1 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 165/2001 Z. z.).
12a)
§ 4 ods. 1 písm. r) zákona č. 435/2000 Z. z. v znení zákona č. 440/2010 Z. z.
12b)
§ 4 ods. 10 zákona č. 435/2000 Z. z. v znení zákona č. 440/2010 Z. z.
13)
Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov.
14)
Kapitola IX pravidlo 1 ods. 2 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
15)
Kapitola IX Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
1)
Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
2)
Kapitola VII pravidlo 14 bod 2 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.