75/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.02.2007

75
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Valného zhromaždenia Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 3. októbra 2006 prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode (oznámenie č. 345/1998 Z. z., oznámenie č. 59/2000 Z. z., oznámenie č. 117/2004 Z. z., oznámenie č. 356/2004 Z. z. a oznámenie č. 633/2005 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2007. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.
K oznámeniu č. 75/2007 Z. z.
ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK A K PROTOKOLU K TEJTO DOHODE, ktoré nadobúdajú platnosť 1. apríla 2007
[ ... ]
1.
KAPITOLA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
[ ... ]
Pravidlo 3
Zastupovanie pred medzinárodným úradom
(1)
Zástupca; počet zástupcov
(a)
Prihlasovateľ alebo majiteľ si môže ustanoviť zástupcu v konaní pred medzinárodným úradom.
(b)
Prihlasovateľ alebo majiteľ môže mať iba jedného zástupcu. Ak sú uvedení viacerí zástupcovia, považuje sa za zástupcu a ako zástupca je zapísaný ten, kto je uvedený na prvom mieste.
(c)
Ak je advokátska kancelária alebo patentová kancelária oznámená medzinárodnému úradu ako zástupca, považuje sa za jedného zástupcu.
(2)
Ustanovenie zástupcu [ ... ]
(3)
Nesprávne ustanovenie
(a)
Ak medzinárodný úrad považuje ustanovenie zástupcu podľa odseku (2) za nesprávne, oznámi to prihlasovateľovi alebo majiteľovi, predpokladanému zástupcovi a ak ustanovenie zaslal alebo podal úrad, aj tomuto úradu.
(b)
Ak nie sú splnené náležitosti podľa odsekov (1)(b) a (2), medzinárodný úrad zasiela všetky príslušné oznámenia priamo prihlasovateľovi alebo majiteľovi.
[ ... ]
4.
KAPITOLA
SKUTOČNOSTI TÝKAJÚCE SA ZMLUVNÝCH STRÁN OVPLYVŇUJÚCE MEDZINÁRODNÉ ZÁPISY
[ ... ]
Pravidlo 19
Neplatnosti vo vyznačených zmluvných stranách
(1)
Obsah oznámenia o neplatnosti [ ... ]
(2)
Záznam o neplatnosti a informovanie dotknutého úradu a majiteľa
(a)
[ ... ]
(b)
Medzinárodný úrad zaznamená neplatnosť ku dňu doručenia oznamu o neplatnosti pod podmienkou, že oznámenie spĺňa stanovené náležitosti.
Pravidlo 20
Obmedzenie práva majiteľa disponovať medzinárodným zápisom
(1)
Oznam informácie [ ... ]
(2)
Čiastočné alebo úplné späťvzatie obmedzenia [ ... ]
(3)
Záznam
(a)
Medzinárodný úrad zaznamená do medzinárodného registra údaje oznámené podľa odsekov (1) a (2) a vhodným spôsobom o tom informuje majiteľa, úrad zmluvnej strany majiteľa a úrady vyznačených dotknutých zmluvných strán.
(b)
Údaje zaslané podľa odsekov (1) a (2) zaznamená medzinárodný úrad ku dňu ich doručenia pod podmienkou, že oznámenie o neplatnosti spĺňa stanovené náležitosti.
Pravidlo 20bis
Licencie
(1)
Žiadosť o zápis licencie [ ... ]
(2)
Chybná žiadosť [ ... ]
(3)
Zápis a oznámenie
(a)
[ ... ]
(b)
Medzinárodný úrad zapíše licenciu ku dňu doručenia žiadosti pod podmienkou, že žiadosť spĺňa stanovené náležitosti.
(4)
Zmena alebo výmaz zápisu licencie [ ... ]
(5)
Vyhlásenie o neúčinnosti zápisu licencie [ ... ]
(a)
[ ... ]
(b)
[ ... ]
(c)
[ ... ]
(d)
Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra vyhlásenie vykonané v súlade s písmenom (c) a oznámi to majiteľovi alebo úradu, ktorý žiadosť o zápis licencie podal. Medzinárodný úrad zaznamená vyhlásenie ku dňu doručenia oznámenia pod podmienkou, že oznámenie spĺňa stanovené náležitosti.
(e)
[ ... ]
(6)
Vyhlásenie o tom, že zápis licencií do medzinárodného registra nie je v zmluvnej strane účinný [-]
Pravidlo 21
Nahradenie národného alebo regionálneho zápisu medzinárodným zápisom
(1)
Oznámenie [ ... ]
(i)
[ ... ]
(ii)
[ ... ]
(iii)
[ ... ]
Oznámenie môže obsahovať informácie o iných právach nadobudnutých v dôsledku tohto národného alebo regionálneho zápisu spôsobom dohodnutým medzi medzinárodným úradom a dotknutým úradom.
(2)
Zápis
(a)
[ ... ]
(b)
Údaje oznámené podľa odseku (1) zapíše Medzinárodný úrad ku dňu doručenia oznámenia pod podmienkou, že oznámenie spĺňa stanovené náležitosti.
Pravidlo 28
Opravy v medzinárodnom registri
(1)
Oprava [ ... ]
(2)
Oznámenie
Medzinárodný úrad je povinný opravu oznámiť majiteľovi aj úradom vyznačených zmluvných strán, na ktorých území má oprava účinky. Navyše, ak úrad, ktorý o opravu žiadal, nie je úradom vyznačenej zmluvnej strany, kde má oprava účinky, Medzinárodný úrad informuje aj tento úrad.
(3)
Odmietnutie opravy [ ... ]
(4)
Lehota na podanie žiadosti o opravu [ ... ]
[ ... ]
7.
KAPITOLA
VESTNÍK A BÁZA DÁT
Pravidlo 32
Vestník
(1)
Informácie o medzinárodných zápisoch [ ... ]
(2)
Informácie týkajúce sa konkrétnych požiadaviek a vyhlásení zmluvných strán [ ... ]
(3)
Počet výtlačkov pre úrady zmluvných strán [ ... ]