97/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2007

97
ZÁKON
z 9. februára 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 sa za slovami „námorné rybárske lode“ vypúšťa čiarka a slová „námorné prievozné lode, námorné osobné lode“.
2.
V § 2 písmeno b) znie:
„b)
námornou loďou plavidlo určené na prepravu nákladu alebo cestujúcich, alebo nákladu a cestujúcich plávajúce pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky,“.
3.
V § 2 písm. c) sa slová „plavidlo určené“ nahrádzajú slovami „námorná loď určená“.
4.
V § 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
námornou jachtou námorná loď určená na rekreačné účely alebo na prepravu najviac 12 cestujúcich s dĺžkou väčšou ako 24 m, s hrubou priestornosťou menšou ako 500 registrovaných ton, plávajúca pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená f) až k).
5.
V § 2 písmená h) až k) znejú:
„h)
klasifikačnou spoločnosťou fyzická osoba alebo právnická osoba vykonávajúca pre Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") činnosti súvisiace so zabezpečovaním technickej spôsobilosti námorných lodí a rekreačných plavidiel,
i)
uznanou klasifikačnou spoločnosťou klasifikačná spoločnosť uvedená v zozname uznaných klasifikačných spoločností1) a poverená ministerstvom vykonávaním činností súvisiacich so zabezpečovaním technickej spôsobilosti námorných lodí a rekreačných plavidiel v súlade s požiadavkami Medzinárodnej námornej organizácie,
j)
vlastníkom námornej lode alebo rekreačného plavidla zapísaného v námornom registri Slovenskej republiky právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na prevádzkovanie námornej lode alebo rekreačného plavidla pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť,
k)
prevádzkovateľom námornej lode alebo rekreačného plavidla právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na prevádzkovanie námornej lode alebo rekreačného plavidla pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť, ak je na to splnomocnená vlastníkom námornej lode alebo rekreačného plavidla.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Rozhodnutie Komisie 96/587/ES z 30. septembra 1996 o uverejnení zoznamu uznaných organizácií, ktoré oznámili členské štáty v súlade so smernicou Rady 94/57/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 07/zv. 2; Ú. v. ES L 257, 10. 10. 1996) v platnom znení.“.
6.
V § 3 sa slová „Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.
7.
V § 4 sa v nadpise pod paragrafom slová „Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „Ministerstvo“ a v úvodnej vete odseku 1 sa slová „Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")" nahrádzajú slovom „Ministerstvo".
8.
V § 4 ods. 1 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
„c)
môže poveriť aj inú klasifikačnú spoločnosť ako uznanú klasifikačnú spoločnosť, ak predloží Európskej komisii žiadosť o uznanie klasifikačnej spoločnosti s informáciami, ktoré preukazujú, že táto klasifikačná spoločnosť spĺňa kritériá vzťahujúce sa na uznané klasifikačné spoločnosti ustanovené v prílohe k smernici Rady 94/57/EHS z 22. novembra 1994 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky a pre príslušné činnosti námorných úradov v platnom znení a Európska komisia rozhodne o uznaní klasifikačnej spoločnosti,
d)
môže požiadať Európsku komisiu o uznanie klasifikačnej spoločnosti na obdobie troch rokov, ak táto spoločnosť spĺňa kritériá vzťahujúce sa na uznané klasifikačné spoločnosti okrem kritérií týkajúcich sa počtu námorných lodí a veľkosti tonáže, ktorú musí uznaná klasifikačná spoločnosť klasifikovať, a počtu stálych inšpektorov, ktorých musí uznaná klasifikačná spoločnosť zamestnávať,“.
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená e) až i).
9.
V § 4 ods. 2 písm. a) sa za slová „námornej lode" vkladajú slová „alebo rekreačného plavidla" a slová „ktorá je už zapísaná v námornom registri" sa nahrádzajú slovami „alebo rekreačné plavidlo, ktoré sú už zapísané v námornom registri".
10.
V § 4 ods. 2 písm. c) v časti vety za bodkočiarkou sa za slová „vlastníkovi námornej lode" vkladajú slová „alebo rekreačného plavidla".
11.
V § 5 ods. 8 písm. b) sa slová „[§ 17 ods. 3 písm. c)]" nahrádzajú slovami „[§ 17 ods. 3 písm. d)]".
12.
V § 8 ods. 3 druhá veta znie: „Registračným prístavom námornej lode a rekreačného plavidla zapísaných v námornom registri Slovenskej republiky je Bratislava.".
13.
V § 17 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
sa v dôsledku námornej nehody stala námorná loď trvalo nespôsobilou na plavbu,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
14.
V § 18 sa na konci pripája táto veta: „Vlastník námornej lode alebo prevádzkovateľ námornej lode po jej výmaze z námorného registra bez zbytočného odkladu vráti ministerstvu registračný list a iné lodné doklady vydané ministerstvom.".
15.
V § 24 písm. h) sa za slová „vlastníka námornej lode" vkladajú slová „a ministerstvo".
16.
V § 24 písm. i) a j) sa za slová „vlastníkovi námornej lode" vkladajú slová „a ministerstvu".
17.
V § 24 písm. l) sa za prvý bod vkladá nový druhý a tretí bod, ktoré znejú:
„2.
bezpečnú nakládku a vykládku lode na hromadný náklad,
3.
lodný odpad a zvyšky nákladu,“.
Doterajší druhý až štvrtý bod sa označujú ako štvrtý až šiesty bod.
18.
V § 24 písm. r) sa za slová „vlastníka námornej lode" vkladajú slová „a ministerstvo".
19.
V § 24 písmeno v) znie:
„v)
plniť ohlasovacie povinnosti vo vzťahu k prístavným orgánom a predložiť lodné listiny na nahliadnutie prístavným orgánom, povereným pracovníkom ministerstva a zastupiteľskému úradu.“.
20.
§ 24 sa dopĺňa písmenom z), ktoré znie:
„z)
zabezpečiť zrozumiteľnú formu komunikácie medzi námornou loďou a pobrežnými orgánmi a námornými loďami navzájom v súlade s medzinárodnou dohodou.6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).“.
21.
V § 40 písm. i) sa za slovo „ministerstvu" vkladajú slová „zadržanie námornej lode a".
22.
V § 41 odsek 6 znie:
„(6)
Ministerstvo uzná preukaz odbornej spôsobilosti vydaný iným členským štátom, Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom (ďalej len „členský štát“) v rozsahu spôsobilosti, funkcie a úrovne zodpovednosti v ňom uvedenom vydaním potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti. Žiadateľ o uznanie preukazu odbornej spôsobilosti má právo podať opravný prostriedok, ak je jeho žiadosť o uznanie preukazu odbornej spôsobilosti zamietnutá.“.
23.
V § 41 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Ministerstvo môže uznať preukaz odbornej spôsobilosti vydaný nečlenským štátom Európskej únie (ďalej len „tretí štát“) vydaním potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti, ak bol tretí štát uznaný Európskou komisiou. Ak tretí štát nie je Európskou komisiou uznaný, ministerstvo môže predložiť Európskej komisii odôvodnenú žiadosť o jeho uznanie. Ak ministerstvo usúdi, že tretí štát neplní požiadavky medzinárodnej dohody,13a) oznámi to bez zbytočného odkladu s uvedením dôvodov Európskej komisii. Ministerstvo musí bez zbytočného odkladu s uvedením dôvodov informovať Európsku komisiu a ostatné členské štáty o úmysle odobrať potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydaného tretím štátom.
(8)
Ministerstvo na žiadosť členského štátu alebo tretieho štátu poskytne písomnú informáciu o pravosti ním vydaného preukazu odbornej spôsobilosti.“.
Doterajšie odseky 7 až 16 sa označujú ako odseky 9 až 18.
24.
V § 41 ods. 10 sa vypúšťajú slová „a ak žiadateľ vykoná na ministerstve skúšku zo znalosti tohto zákona".
25.
V § 60 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
neplní povinnosti zriadiť a využívať monitorovací a informačný systém pre námornú plavbu podľa osobitných predpisov.“.
26.
V § 60 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
neplní povinnosti v rámci povinných kontrol námorných prievozných lodí a námorných osobných lodí ustanovených osobitným predpisom.20b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:
„20b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave.“.
27.
V § 60 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
neplní povinnosti súvisiace s vyložením lodného odpadu a zvyškov nákladu z námornej lode a povinnosti súvisiace s bezpečnou nakládkou a vykládkou námornej lode ustanovené osobitnými predpismi.20c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20c znie:
„20c)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 579/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky bezpečnej nakládky a vykládky námornej lode na hromadný náklad.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu.“.
28.
Slová „Komisia Európskych spoločenstiev" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Európska komisia" v príslušnom tvare.
29.
Príloha k zákonu č. 435/2000 Z. z. v znení zákona č. 581/2003 Z. z. sa nahrádza touto prílohou, ktorá znie:
„Príloha k zákonu č. 435/2000 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Rady 94/57/EHS z 22. novembra 1994 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky a pre príslušné činnosti námorných úradov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.7/zv. 2; Ú. v. ES L 319, 12. 12. 1994) v znení smernice Komisie 97/58/ES z 26. septembra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 3; Ú. v. ES L 274, 7. 10. 1997), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/105/ES z 19. decembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 6; Ú. v. ES L 19, 22. 1. 2002) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 324, 29. 11. 2004).
2.
Smernica Rady 95/21/ES z 19. júna 1995 týkajúca sa presadzovania medzinárodných štandardov pre bezpečnosť lodí, ochranu proti znečisteniu a životné a pracovné podmienky na lodiach (prístavná štátna kontrola) vzhľadom na lodnú prepravu, ktorá využíva prístavy Spoločenstva a plaví sa vo vodách pod jurisdikciou členských štátov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 2; Ú. v. ES L 157, 7. 7. 1995) v znení smernice Rady 98/25/ES z 27. apríla 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 133, 7. 5. 1998), smernice Komisie 98/42/ES z 19. júna 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 184, 27. 6. 1998), smernice Komisie 99/97/ES z 13. decembra 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 331, 23. 12. 1999), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/106/ES z 19. decembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 6; Ú. v. ES L 19, 22. 1. 2002) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 324, 29. 11. 2002).
3.
Smernica Rady 96/98/ES z 20. decembra 1996 o vybavení námorných lodí (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 3; Ú. v. ES L 46, 17. 2. 1997) v znení smernice Komisie 98/85/ES z 11. novembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 315, 25. 11. 1998), smernice Komisie 2001/53/ES z 10. júla 2001 (Ú. v. ES L 204, 28. 7. 2001), smernice Komisie 2002/75/ES z 2. septembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 254, 23. 9. 2002) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 324, 29. 11. 2002).
4.
Smernica Rady 1999/35/ES z 29. apríla 1999 o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prevozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 138, 1. 6. 1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 324, 29. 11. 2002).
5.
Smernica Rady 1999/63/ES z 21. júna 1999 týkajúca sa Dohody o organizácii pracovného času námorníkov uzavretej Združením majiteľov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Odborovou federáciou pracovníkov dopravy v Európskej únii (FST) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 3; Ú. v. ES L 167, 2. 7. 1999).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 5; Ú. v. ES L 332, 28. 12. 2000) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 324, 29. 11. 2002).
7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/25/ES zo 4. apríla 2001 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 136, 18. 5. 2001) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 324, 29. 11. 2002), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/103/ES zo 17. novembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. EÚ L 326, 13. 12. 2003), smernice Komisie 2005/23/ES z 8. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9. 3. 2005) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/45/ES zo 7. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).
8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/96/ES zo 4. decembra 2001 stanovujúca harmonizované požiadavky a postupy pri bezpečnej nakládke a vykládke lode na hromadný náklad (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 6; Ú. v. ES L 13, 16. 1. 2002) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 324, 29. 11. 2002).
9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/45/ES zo 7. septembra 2005 o vzájomnom uznávaní osvedčení námorníkov vydávaných v členských štátoch a o zmene a doplnení smernice 2001/25/ES (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.