c14-r1/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.01.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 661/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z.
V čl. I šiestom bode majú byť namiesto slov „č. 656/2006 Z. z.“ správne uvedené slová „č. 672/2006 Z. z.“.