c157-r1/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.08.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
v zákone č. 325/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V čl. I bode 5 v § 6a ods. 7 písm. b) majú byť namiesto slov „od nadobudnutia účinnosti“ správne uvedené slová „od platnosti“.