c206-r1/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.10.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v zákone č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V článku XX v prvom bode v úvodnej vete majú byť namiesto slov „ods. 2“ správne uvedené slová „ods. 3“.