c268-r1/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 uvedená pod číslom 2 má správne znieť:
„3)
§ 50b ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.“.