1/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
VYHLÁŠKA
Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
z 12. decembra 2007,
ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 59 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Podrobnosti o náležitostiach prihlášky úžitkového vzoru
§ 1
Prihláška úžitkového vzoru (ďalej len „prihláška“) obsahuje žiadosť o zápis do registra úžitkových vzorov (ďalej len „register“) v dvoch vyhotoveniach; opis technického riešenia, anotáciu, prípadne výkresy a aspoň jeden uplatnený nárok na ochranu v troch vyhotoveniach, ktoré umožňujú ďalšiu reprodukciu.
§ 2
Prihláške sa pridelí spisová značka, vyznačí sa dátum jej podania a prihlasovateľovi úžitkového vzoru (ďalej len „prihlasovateľ“) sa vydá potvrdenie o podaní prihlášky.
§ 3
Žiadosť o zápis do registra
Žiadosť o zápis do registra obsahuje
a)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu pôvodcu, ak nie je prihlasovateľom,
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu prihlasovateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je prihlasovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený podľa § 58 ods. 2 zákona,
d)
názov technického riešenia,
e)
výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že žiada o zápis do registra,
f)
podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.
§ 4
Opis technického riešenia
(1)
Opis technického riešenia obsahuje
a)
názov technického riešenia,
b)
oblasť techniky, ktorej sa technické riešenie týka,
c)
charakteristiku doterajšieho stavu techniky s uvedením dokumentov, z ktorých tento stav vyplýva,
d)
vysvetlenie podstaty technického riešenia a jeho výhody, prípadne nevýhody oproti doterajšiemu stavu techniky,
e)
stručný opis vyobrazení na výkresoch, ak sú priložené,
f)
najmenej jeden príklad uskutočnenia technického riešenia,
g)
spôsob priemyselného využitia technického riešenia, ak to nie je zrejmé z opisu technického riešenia.
(2)
Jedno z vyhotovení opisu technického riešenia podpisuje prihlasovateľ alebo jeho zástupca.
§ 5
Anotácia
(1)
Anotácia slúži výlučne ako technická informácia; obsahuje názov technického riešenia a stručné zhrnutie toho, čo je uvedené v opise technického riešenia, v nárokoch na ochranu, prípadne na výkresoch.
(2)
Anotácia obsahuje najviac 150 slov; anotáciu možno upraviť bez zmeny obsahu z úradnej moci.
§ 6
Výkresy
(1)
Na výkresoch sa podstata technického riešenia znázorní schematickým zobrazením princípu a všetkých znakov, na ktorých je technické riešenie založené.
(2)
Jedno z vyhotovení výkresov podpisuje prihlasovateľ alebo jeho zástupca.
§ 7
Nároky na ochranu
(1)
Nároky na ochranu vymedzujú predmet, na ktorý sa požaduje ochrana; sú jasné, stručné a podložené opisom technického riešenia.
(2)
Jedno z vyhotovení nárokov na ochranu podpisuje prihlasovateľ alebo jeho zástupca.
§ 8
Podrobnosti o spôsobe a náležitostiach uplatnenia a preukázania práva prednosti
(1)
Ak prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa medzinárodného dohovoru,1) v žiadosti o zápis do registra uvedie dátum podania prvej prihlášky, z ktorej právo prednosti odvodzuje, a štát, v ktorom bola prihláška podaná, prípadne orgán, ktorému bola prihláška podaná.
(2)
Za doklad o práve prednosti podľa § 34 ods. 3 a 4 zákona sa pokladá rovnopis prvej prihlášky podľa § 34 ods. 2 zákona potvrdený orgánom, ktorému bola prihláška podľa medzinárodného dohovoru1) podaná, alebo jeho úradne overená kópia; s dokladom o práve prednosti prihlasovateľ uvedie aj číslo tejto prihlášky.
§ 9
Podrobnosti o preklade medzinárodnej prihlášky
(1)
Preklad medzinárodnej prihlášky2) podľa § 57 ods. 1 zákona predkladá prihlasovateľ v troch vyhotoveniach.
(2)
Ak sa v medzinárodnej prihláške podľa odseku 1 vykonali akékoľvek zmeny, prihlasovateľ predloží preklad pôvodného znenia medzinárodnej prihlášky, preklad zmeneného znenia medzinárodnej prihlášky a preklad dokladov vzťahujúcich sa na túto prihlášku.2)
§ 10
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o odklad zverejnenia prihlášky
Žiadosť o odklad zverejnenia prihlášky obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený podľa § 58 ods. 2 zákona,
d)
dátum, do ktorého sa požaduje odklad zverejnenia prihlášky,
e)
podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.
§ 11
Podrobnosti o náležitostiach námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra
(1)
Námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra obsahujú
a)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu namietateľa; ak je namietateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
b)
spisovú značku prihlášky, proti ktorej námietky smerujú,
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu namietateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je namietateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený podľa § 58 ods. 2 zákona,
d)
návrh vo veci samej,
e)
dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera, prípadne označenie dôkazov, ktoré namietateľ predloží,
f)
podpis namietateľa alebo jeho zástupcu.
(2)
Námietky sa predkladajú v dvoch vyhotoveniach vrátane dôkazov.
§ 12
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o predĺženie platnosti úžitkového vzoru
(1)
Žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru a žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru v dodatočnej lehote podáva majiteľ úžitkového vzoru, záložný veriteľ alebo účastník súdneho konania, ktorého predmetom je právo na ochranu úžitkovým vzorom, ak bola do registra zapísaná skutočnosť, že prebieha súdne konanie o právo na ochranu úžitkovým vzorom.
(2)
Žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru a žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru v dodatočnej lehote obsahujú
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený podľa § 58 ods. 2 zákona,
d)
podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.
Podrobnosti o náležitostiach návrhu na výmaz, žiadosti o prepis, žiadosti o určenie, žiadosti o pokračovanie v konaní a žiadosti o uvedenie do predošlého stavu
§ 13
Návrh na výmaz
(1)
Návrh na výmaz obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu navrhovateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je navrhovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený podľa § 58 ods. 2 zákona,
d)
návrh vo veci samej,
e)
dôkazy, o ktoré sa návrh na výmaz opiera, alebo označenie dôkazov, ktoré navrhovateľ výmazu predloží,
f)
podpis navrhovateľa alebo jeho zástupcu.
(2)
Návrh na výmaz sa podáva v počte vyhotovení podľa počtu účastníkov konania.
§ 14
Žiadosť o prepis
(1)
Žiadosť o prepis obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený podľa § 58 ods. 2 zákona,
d)
podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.
(2)
Prílohou k žiadosti o prepis je rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti podľa § 47 ods. 1 písm. a) zákona alebo jeho úradne overená kópia.
§ 15
Žiadosť o určenie
(1)
Žiadosť o určenie obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený podľa § 58 ods. 2 zákona,
d)
podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.
(2)
Žiadosť o určenie sa podáva v dvoch vyhotoveniach.
(3)
K žiadosti o určenie žiadateľ priloží v štyroch vyhotoveniach samostatný opis predmetu určenia a porovnanie jednotlivých znakov predmetu určenia so znakmi technického riešenia definovaného v nárokoch na ochranu.
§ 16
Žiadosť o pokračovanie v konaní a žiadosť o uvedenie do predošlého stavu
Žiadosť o pokračovanie v konaní alebo žiadosť o uvedenie do predošlého stavu obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený podľa § 58 ods. 2 zákona,
d)
podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.
Podrobnosti o spôsobe podania a náležitostiach žiadosti o zápis práva, žiadosti o zápis súdneho sporu do registra a žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu práv z prihlášky do registra
§ 17
(1)
Žiadosť o zápis licencie do registra, ktorú podáva úradu majiteľ úžitkového vzoru alebo nadobúdateľ licencie, obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu majiteľa úžitkového vzoru; ak je majiteľom úžitkového vzoru právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu nadobúdateľa licencie; ak je nadobúdateľom licencie právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
d)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený podľa § 58 ods. 2 zákona,
e)
údaj, či ide o licenciu výlučnú alebo nevýlučnú,
f)
dátum uzatvorenia licenčnej zmluvy a dátum zániku licenčnej zmluvy,
g)
podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.
(2)
Prílohou k žiadosti o zápis licencie do registra je rovnopis licenčnej zmluvy alebo jeho úradne overená kópia.
§ 18
(1)
Žiadosť o zápis záložného práva do registra, ktorú podáva úradu majiteľ úžitkového vzoru alebo záložný veriteľ, obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu majiteľa úžitkového vzoru; ak je majiteľom úžitkového vzoru právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu záložného veriteľa; ak je záložným veriteľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
d)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený podľa § 58 ods. 2 zákona,
e)
dátum uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva,
f)
podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.
(2)
Prílohou k žiadosti o zápis záložného práva do registra je rovnopis zmluvy o zriadení záložného práva alebo jeho úradne overená kópia.
§ 19
(1)
Žiadosť o zápis súdneho sporu do registra, ktorú podáva úradu účastník súdneho konania, ktorého predmetom je právo na ochranu úžitkovým vzorom, obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený podľa § 58 ods. 2 zákona,
d)
podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.
(2)
Prílohou k žiadosti o zápis súdneho sporu do registra je súdom potvrdený rovnopis podania na súd podľa § 49 ods. 4 zákona.
§ 20
(1)
Žiadosť o zápis prevodu alebo prechodu úžitkového vzoru alebo prevodu alebo prechodu práv z prihlášky do registra, ktorú podáva prevodca alebo nadobúdateľ úžitkového vzoru alebo prevodca alebo nadobúdateľ práv z prihlášky, obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu prevodcu; ak je prevodcom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu nadobúdateľa; ak je nadobúdateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
d)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený podľa § 58 ods. 2 zákona,
e)
podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.
(2)
Prílohou k žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu úžitkového vzoru alebo prevodu alebo prechodu práv z prihlášky do registra je rovnopis zmluvy o prevode alebo jeho úradne overená kópia, alebo listiny preukazujúce prechod úžitkového vzoru alebo prechod práv z prihlášky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,3) alebo ich rovnopis, alebo ich úradne overené kópie.
§ 21
Podrobnosti o údajoch zapisovaných do registra a zverejňovaných vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
(1)
Do registra sa zapisuje
a)
číslo úžitkového vzoru,
b)
dátum zápisu úžitkového vzoru,
c)
dátum oznámenia zápisu úžitkového vzoru vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“),
d)
názov technického riešenia,
e)
spisová značka prihlášky,
f)
dátum podania prihlášky,
g)
dátum zverejnenia prihlášky,
h)
údaje o uplatnenom práve prednosti podľa medzinárodného dohovoru,1)
i)
spisová značka pôvodnej prihlášky pri vylúčenej prihláške,
j)
spisová značka patentovej prihlášky v prípade odbočenia z patentovej prihlášky,
k)
číslo európskej patentovej prihlášky v prípade zmeny na národnú prihlášku,
l)
číslo podania medzinárodnej prihlášky,2)
m)
číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky,2)
n)
zatriedenie podľa medzinárodného patentového triedenia,
o)
priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu pôvodcu,
p)
priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
q)
priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu majiteľa úžitkového vzoru; ak je majiteľom úžitkového vzoru právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
r)
pri zápise licencie údaje uvedené v § 17 ods. 1 písm. c), e) a f); pri zápise nútenej licencie údaj o tom, že licencia je nútená,
s)
pri zápise prevodu práv z prihlášky a prevodu práv z úžitkového vzoru údaje uvedené v § 20 ods. 1 písm. c) a dátum uzatvorenia zmluvy uvedenej v § 20 ods. 2; pri prechode práv z prihlášky a prechode práv z úžitkového vzoru údaje uvedené v § 20 ods. 1 písm. c); pri zápise záložného práva údaje uvedené v § 18 ods. 1 písm. c); pri zápise prepisu podľa § 47 zákona priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu osoby, ktorej podľa právoplatného rozhodnutia súdu patrí právo na ochranu úžitkovým vzorom; ak je táto osoba právnickou osobou, jej obchodné meno alebo názov a sídlo; pri zápise súdneho sporu o právo na ochranu úžitkovým vzorom údaj o existencii tohto súdneho sporu,
t)
dátum výmazu úžitkového vzoru, dátum čiastočného výmazu úžitkového vzoru,
u)
priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu osoby, ktorej patrí právo predchádzajúceho užívateľa; ak je táto osoba právnickou osobou, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
v)
priezvisko, meno a adresa miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového vzoru,
w)
dátum zániku úžitkového vzoru, dôvod zániku úžitkového vzoru,
x)
ďalšie rozhodujúce údaje.
(2)
Pri oznámení zverejnenia prihlášky podľa § 38 ods. 4 zákona sa vo vestníku zverejní
a)
priezvisko a meno pôvodcu,
b)
priezvisko a meno prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov,
c)
priezvisko a meno alebo obchodné meno, alebo názov zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového vzoru,
d)
anotácia a
e)
údaje uvedené v odseku 1 písm. d) až f) a h) až n).
(3)
Pri oznámení zápisu úžitkového vzoru do registra podľa § 43 ods. 2 zákona sa vo vestníku zverejní
a)
priezvisko a meno pôvodcu,
b)
priezvisko a meno majiteľa úžitkového vzoru; ak je majiteľom úžitkového vzoru právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko a meno alebo obchodné meno, alebo názov zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového vzoru a
d)
údaje uvedené v odseku 1 písm. a), b) a d) až n).
§ 22
Spoločné ustanovenia
(1)
Ak je podanie na úrad vykonané prostredníctvom elektronických prostriedkov a je podpísané elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu,4) ustanovenia o počte vyhotovení podania a jeho príloh sa nepoužijú.
(2)
Ak listinné dôkazy alebo iné doklady predložené úradu nie sú v štátnom jazyku,5) úrad môže vyzvať predkladateľa, aby predložil ich preklad alebo preklad príslušných častí do štátneho jazyka5) s ich vyznačením v pôvodnom texte.
§ 23
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.
Darina Kyliánová v. r.
1)
Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Štokholme 14. júla 1967 v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 81/1985 Zb.).
2)
Zmluva o patentovej spolupráci (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb. o uložení listiny o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej republiky k Zmluve o patentovej spolupráci dojednanej vo Washingtone 17. júna 1970 v znení neskorších predpisov).
3)
Napríklad § 69, 479 a 487 Obchodného zákonníka, § 460 a 469 Občianskeho zákonníka, § 12 až 17 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.