100/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

100
ZÁKON
z 15. februára 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 77/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťa odsek 3 vrátane odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu 1a.
2.
V § 2 ods. 3 sa slovo „genofonde“ nahrádza slovom „genóme“ a vypúšťa sa odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 1b.
3.
V § 3 ods. 2 sa za slovo „technikami“ vkladajú slová „podľa odseku 1“.
4.
V § 3 ods. 3 písm. c) tretí bod znie:
„3.
samoklonovaním, ktoré bolo vykonané odstránením sekvencií nukleovej kyseliny z bunky mikroorganizmu, za ktorým môže, ale nemusí nasledovať spätné vloženie celej odstránenej nukleovej kyseliny alebo len jej časti, alebo vloženie jej syntetického ekvivalentu s predchádzajúcimi enzymatickými alebo mechanickými krokmi do buniek fylogeneticky úzko príbuzného druhu, alebo aj bez týchto krokov, ak si mikroorganizmy môžu vymieňať genetický materiál prirodzenými fyziologickými procesmi a ak sa o výslednom mikroorganizme nepredpokladá, že by mohol spôsobiť ochorenie ľudí, zvierat alebo rastlín.“.
5.
V § 3 odsek 5 znie:
„(5)
Génové techniky podľa odseku 2 je zakázané
a)
vykonávať in vivo na zárodočných bunkách človeka alebo na bunkách, z ktorých by zárodočné bunky mohli vzniknúť,
b)
použiť na modifikovanie ľudských zárodočných buniek na ich využitie v asistovanej reprodukcii človeka,
c)
použiť na iné ako diagnostické, terapeutické alebo výskumné účely aj na telových bunkách človeka.“.
6.
V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Geneticky modifikovaný mikroorganizmus je organizmus, ktorého genetický materiál bol zmenený spôsobom, ktorý sa prirodzene pri pohlavnom rozmnožovaní a prirodzenej rekombinácii nevyskytuje.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
7.
Nadpis pod § 8 znie: „Uzavreté priestory“.
8.
V § 8 ods. 2 sa na konci vypúšťajú slová „(ďalej len „zariadenie“)“.
9.
V § 8 odsek 3 znie:
„(3)
Ustanovenia tohto zákona o používaní v uzavretých priestoroch sa nevzťahujú na geneticky modifikované mikroorganizmy, o ktorých príslušné orgány Európskej únie na podklade návrhov príslušných orgánov členských štátov rozhodnú, že spĺňajú kritériá bezpečnosti ustanovené vo vykonávacom predpise (§ 39). Vykonávací predpis tiež ustanoví zoznam geneticky modifikovaných mikroorganizmov, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia tohto zákona o používaní v uzavretých priestoroch. Vylúčenie geneticky modifikovaných mikroorganizmov z pôsobnosti ustanovení o používaní v uzavretých priestoroch sa nevzťahuje na ich zámerné uvoľnenie a uplatní sa, len ak ide o používanie geneticky modifikovaných mikroorganizmov podľa odseku 1.“.
10.
V § 9 odsek 2 znie:
„(2)
Používateľ je povinný
a)
vytvoriť výbor pre bezpečnosť používania v uzavretých priestoroch (ďalej len „výbor pre bezpečnosť“),
b)
určiť osobu zodpovednú za bezpečnosť používania genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v uzavretých priestoroch (ďalej len „vedúci projektu“),
c)
zabezpečiť, aby uzavreté priestory svojím stavebno-technickým usporiadaním, vnútorným umiestnením, prevádzkovým režimom a materiálno-technickým vybavením (ďalej len „požiadavky na uzavreté priestory“) umožňovali uplatňovať zásady uvedené v odseku 8 a spĺňať požiadavky osobitných predpisov na nakladanie s odpadmi3) a s priemyselnými odpadovými vodami.4)“.
11.
V § 9 ods. 3 sa slovo „zariadení“ nahrádza slovami „uzavretých priestoroch“.
12.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 181a až 181g“ nahrádza citáciou „§ 161, 284, 285, 300 a 309“.
13.
V § 9 odsek 8 znie:
„(8)
Používateľ je povinný zabezpečiť uplatňovanie týchto zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a správnej mikrobiologickej praxe v uzavretých priestoroch:
a)
vystavenie uzavretých priestorov účinkom geneticky modifikovaných mikroorganizmov sa musí udržiavať na čo najnižšej možnej úrovni,
b)
ochranné opatrenia sa musia vykonávať pri zdroji nebezpečenstva, a ak je to potrebné, podľa úrovne ochrany zodpovedajúcej zatriedeniu do rizikovej triedy musia sa na ich vykonávanie zabezpečiť zamestnancom osobné ochranné prostriedky,
c)
musí sa udržiavať také vybavenie uzavretých priestorov, ktoré zodpovedá úrovni ochrany zodpovedajúcej zatriedeniu do rizikovej triedy,
d)
pri podozrení zo zlyhania ochranných opatrení sa musí zisťovať prítomnosť používaných životaschopných mikroorganizmov mimo primárnej fyzickej kontroly,
e)
musia byť určené dezinfekčné a dekontaminačné postupy pre prípad úniku geneticky modifikovaných mikroorganizmov z uzavretého priestoru,
f)
k dispozícii musia byť účinné dezinfekčné látky a hygienické a dekontaminačné prostriedky a mechanizmy,
g)
musia sa vytvoriť a uplatňovať miestne bezpečnostné zásady praxe pre zamestnancov používateľa,
h)
v uzavretom priestore a v jeho okolí sa musia rozmiestniť označenia oznamujúce bionebezpečenstvo, ak sa v ňom vykonávajú činnosti zatriedené do rizikových tried 2 až 4,
i)
zamestnancom sa musí umožniť potrebné odborné vzdelávanie,
j)
o činnostiach v uzavretých priestoroch sa musí viesť podrobná dokumentácia,
k)
v uzavretých priestoroch musí byť zakázané jesť, piť, fajčiť, používať kozmetické výrobky a skladovať a uschovávať potraviny,
l)
musí sa zakázať pipetovanie ústami,
m)
musia sa poskytnúť písomne vyhotovované štandardné postupy, ak je to z hľadiska bezpečnosti potrebné,
n)
musí sa zabezpečiť bezpečné uskladnenie kontaminovaného laboratórneho vybavenia a materiálu.“.
14.
V § 10 ods. 1 sa v úvodnej vete slovo „každého“ nahrádza slovom „nového“.
15.
V § 10 ods. 1 písm. e) sa za slová „plán (§ 6)“ vkladajú slová „pri činnostiach zatriedených do rizikových tried 2 až 4“.
16.
V § 10 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.
17.
V § 11 ods. 3 sa slová „Ak je to po prehodnotení zatriedenia potrebné,“ nahrádzajú slovami „Ak sa po prehodnotení zatriedenia vykonávajú v uzavretých priestoroch činnosti zatriedené do vyššej rizikovej triedy ako riziková trieda činností pred prehodnotením,“.
18.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo podať žiadosť o vydanie súhlasu (§ 13, 17 a 21)“.
19.
V § 12 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
začatie činnosti v uzavretých priestoroch, ak ide o činnosť zatriedenú do rizikovej triedy 1,“.
20.
V § 12 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
začatie činnosti zatriedenej do rizikovej triedy 2 v uzavretých priestoroch, ak boli splnené všetky podmienky uvedené v súhlase vydanom podľa § 13 ods. 1 písm. a),“.
21.
V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
zmeny v požiadavkách na uzavreté priestory podľa § 9 ods. 2 písm. c), ak majú vplyv na uplatňovanie zásad podľa § 9 ods. 8 alebo na požiadavky osobitných predpisov na nakladanie s odpadmi3) alebo s priemyselnými odpadovými vodami.4)“.
22.
V § 13 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
prvé použitie uzavretých priestorov,“.
23.
V § 13 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „ak bol vydaný súhlas len na činnosti zatriedené do rizikovej triedy 1 alebo“.
24.
V § 13 ods. 1 písm. d) sa slová „3 alebo 4“ nahrádzajú slovami „2 až 4“.
25.
V § 13 ods. 1 písm. e) sa na konci vypúšťa slovo „zariadenia“.
26.
V § 13 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Ak boli uzavreté priestory použité na činnosti zatriedené do rizikových tried 2 až 4 na základe súhlasu podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c) a ak boli splnené všetky podmienky uvedené v tomto súhlase, na nové používanie zatriedené do rizikovej triedy 2 postačuje ohlásenie (§ 12).
(3)
Ak súhlas podľa odseku 1 písm. e) nebol vydaný do 45 dní odo dňa podania žiadosti, možno pokračovať v činnostiach, ktoré boli pozastavené, len ak ide o činnosti zatriedené do rizikovej triedy 2.“.
27.
V § 13 ods. 4 sa slová „písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. c) a d)“.
28.
V § 14 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „(§ 6 ods. 2)“ vkladajú slová „pri používaní v rizikovej triede 2, 3 alebo 4“.
29.
V § 14 ods. 1 písm. b) sa slovo „zariadenia“ nahrádza slovami „uzavretých priestorov“.
30.
V § 14 ods. 2 úvodná veta znie: „Ohlásenie podľa odseku 1 písm. a) a upovedomenie podľa odseku 1 písm. b) a e) obsahuje“.
31.
V § 14 ods. 4 sa na konci dopĺňajú tieto slová: „a tieto údaje poskytne ministerstvu“.
32.
V § 15 ods. 2 sa vypúšťa slovo „každé“ a za slová „v životnom prostredí“ sa vkladajú slová „na pokusné účely“.
33.
V § 15 odsek 6 znie:
„(6)
Ustanovenia o zámernom uvoľňovaní sú predpokladom na uplatnenie osobitných predpisov upravujúcich
a)
povoľovanie skúšania a kontrolu liekov z geneticky modifikovaných organizmov v humánnej medicíne a vo veterinárnej medicíne,6)
b)
pestovanie geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe,7)
c)
výrobu a uvádzanie na trh geneticky modifikovaných potravín a krmív,8)
d)
vykonávanie odrodových skúšok a rozhodovanie o registrácii odrôd pestovaných geneticky modifikovaných rastlín a uvádzanie množiteľského materiálu takýchto rastlín na trh,9)
e)
posudzovanie návrhov na uvádzanie potravín na osobitné výživové účely a nových potravín na trh.10)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 10 znejú:
„6)
§ 14 ods. 6 a § 15 ods. 6 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 9/2004 Z. z.
7)
§ 2 písm. a) zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe.
8)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003.
§ 6 ods. 2 a § 9 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 6 zákona č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon).
9)
§ 4 písm. a) a c) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.
10)
§ 13 ods. 4 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
34.
V § 16 ods. 1 písm. d) sa za slovo „potrebe“ vkladajú slová „a o spôsobe“.
35.
V § 20 ods. 2 sa slová „potravinových výrobkov do obehu“ nahrádzajú slovami „potravín a krmív na trh“.
36.
V § 21 ods. 2 sa vypúšťajú slová „priamo použiteľný ako potravina10a) alebo krmivo10b) alebo“ vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 10a a 10b.
37.
V § 21 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
38.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21a
Bezpečnostné opatrenia
(1)
Ak sa možno po vydaní súhlasu podľa § 21 ods. 1 alebo odseku 3 písm. b) v dôsledku sprístupnenia nových alebo dodatočných informácií, ktoré majú vplyv na posudzovanie rizika, alebo v dôsledku prehodnotenia existujúcich informácií na základe dodatočných vedeckých vedomostí domnievať, že výrobok predstavuje riziko pre ľudské zdravie alebo pre životné prostredie, môže ministerstvo dočasne obmedziť alebo zakázať použitie takéhoto výrobku na území Slovenskej republiky.
(2)
Ak sa v dôsledku informácií uvedených v odseku 1 zistí, že hrozí vážne riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie, ministerstvo rozhodne o prerušení alebo ukončení uvádzania výrobku na trh a bezodkladne informuje o tom verejnosť.
(3)
Odvolanie proti rozhodnutiam podľa odsekov 1 a 2 nemá odkladný účinok.“.
39.
V § 24 ods. 1 písm. b) treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a o bezpečnostných opatreniach (§ 21a)“.
40.
V § 24 ods. 1 písm. c) sa slová „používaných génových techník, génových metód a použitých zmenených génov, evidenciu“ nahrádzajú slovami „geneticky modifikovaných organizmov a evidenciu“.
41.
V § 24 ods. 1 písm. d) sa slová „register zariadení vrátane evidencie používateľov“ nahrádzajú slovami „evidenciu používateľov“ a slová „(§ 8 ods. 3)“ sa vypúšťajú.
42.
V § 24 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa piatym až deviatym bodom, ktoré znejú:
„5.
podávať raz za tri roky správu o uplatňovaní tohto zákona,
6.
podávať správy z monitorovania výrobku na trhu podľa § 22 ods. 2 písm. d) a raz za tri roky aj správu o skúsenostiach s umiestňovaním výrobku na trh,
7.
informovať bezodkladne o zistenom nepovolenom zavedení do životného prostredia alebo umiestnení výrobku na trh a o prijatých bezpečnostných opatreniach podľa § 21a,
8.
informovať do 30 dní o každej podanej žiadosti o súhlas so zavedením do životného prostredia (§ 34) a o každom udelenom súhlase podľa § 35 až 37,
9.
podať správu o výsledku zavedenia do životného prostredia (§ 20).“.
43.
V § 24 odsek 3 znie:
„(3)
Ministerstvo je povinné zverejňovať v internetovej sieti, a ak je potrebné účinne informovať verejnosť, aj iným vhodným spôsobom
a)
podstatný obsah žiadostí o súhlas podľa § 33, 34 a 35 a udelené súhlasy,
b)
súhrnnú správu podľa odseku 2 písm. a) tretieho bodu,
c)
hodnotiace správy podľa odseku 2 písm. a) štvrtého bodu,
d)
správy o výsledkoch monitorovania výrobkov na trhu podľa § 22 ods. 2 písm. d),
e)
informácie podľa odseku 2 písm. a) siedmeho bodu,
f)
rozhodnutia o prijatých bezpečnostných opatreniach podľa § 21a.“.
44.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ministerstvo je povinné bezodkladne informovať členské štáty o každom zistenom nepovolenom zavedení do životného prostredia alebo umiestnení výrobku na trh a o prijatých bezpečnostných opatreniach podľa § 21a spolu s odôvodnením, s prehodnotením pôvodného posudzovania rizika a s uvedením, či a ako sa majú zmeniť podmienky súhlasu alebo či sa má súhlas odňať, a poskytnúť nové informácie, na ktorých základe boli prijaté bezpečnostné opatrenia.“.
45.
V § 25 ods. 2 písm. a) sa slová „orgány ochrany zdravia“ nahrádzajú slovami „orgány verejného zdravotníctva“.
46.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „§ 24 a 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 95/2000 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 54 zákona č. 355/2007 Z. z.“.
47.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „§ 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.“ nahrádza citáciou „§ 4 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. § 40 ods. 4 zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve.“.
48.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 4 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. § 9 zákona č. 271/2005 Z. z. § 6 až 8 zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe. § 4 zákona č. 597/2006 Z. z.“.
49.
V § 25 ods. 2 písm. e) sa slová „orgány správy inšpekcie práce podľa osobitných predpisov.15)“ nahrádzajú slovami „orgány inšpekcie práce podľa osobitných predpisov.15)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15)
§ 2 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.“.
50.
V § 25 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo v jeho zariadení“ a slovo „zariadenia“.
51.
V § 26 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „v zariadení“.
52.
V § 26 ods. 2 sa za slovo „ohlasovateľ“ vkladajú slová „alebo žiadateľ o súhlas“.
53.
V § 26 ods. 3 prvej vete sa za slovo „Ohlasovateľ“ vkladajú slová „alebo žiadateľ o súhlas“ a na konci sa pripájajú slová „a svoju žiadosť je povinný odôvodniť“.
54.
V § 26 ods. 4 sa za slová „ohlásenie alebo“ vkladajú slová „žiadateľ o súhlas“.
55.
V § 26 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo žiadateľa o súhlas“.
56.
V § 26 sa odsek 5 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
účel a miesto zavedenia do životného prostredia a predpokladané využitie geneticky modifikovaného organizmu,
h)
metódy monitorovania, monitorovacie plány a havarijná odozva.“.
57.
V § 27 ods. 1 sa za slová „(ďalej len „komisia“)“ vkladajú slová „ako svoj poradný orgán“.
58.
V § 27 sa vypúšťajú odseky 2 až 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 2.
59.
V § 27 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Úlohou komisie je najmä príprava odborných odporúčaní pre ministerstvo vo veciach podľa tohto zákona.“.
60.
V § 28 odsek 1 znie:
„(1)
Inšpekcia uloží pokutu do 1 000 000 Sk
a)
ohlasovateľovi, ktorý neurobil ohlásenie podľa § 12,
b)
žiadateľovi, ktorý nepodal žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 13, 17 alebo § 21,
c)
tomu, kto v cezhraničnom pohybe podľa osobitného predpisu17)
1.
neurobil ohlásenie tretiemu štátu,
2.
neuchoval dokumentáciu o cezhraničnom pohybe po ustanovený čas alebo
3.
neposkytol tretiemu štátu sprievodnú dokumentáciu, alebo ju poskytol neúplnú alebo v nej uviedol nepravdivé údaje, alebo
d)
tomu, kto neposkytol ministerstvu správu alebo iný podklad podľa tohto zákona.“.
61.
V § 28 ods. 2 písm. a) sa slová „použil zariadenie, ktoré nie je zapísané v registri (§ 8 ods. 3) alebo ktoré nespĺňa požiadavky na zariadenie“ nahrádzajú slovami „použil uzavreté priestory, ktoré nespĺňajú požiadavky na uzavreté priestory“.
62.
V § 28 ods. 2 písm. b) sa slovo „zariadenie“ nahrádza slovami „uzavreté priestory“.
63.
V § 28 ods. 2 písm. c) sa slová „v zariadení uplatňovanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a správnej mikrobiologickej praxe“ nahrádzajú slovami „vybavenie uzavretých priestorov takou úrovňou ochrany, aká zodpovedá zatriedeniu do rizikovej triedy“.
64.
V § 28 ods. 2 písm. f) sa slová „(§ 10 ods. 1, 2 až 4)“ nahrádzajú slovami „(§ 10 ods. 1 až 3)“.
65.
V § 28 ods. 2 písm. g) sa slová „(§ 10 ods. 1 a 6)“ nahrádzajú slovami „(§ 10 ods. 1 a 5)“.
66.
V § 28 ods. 2 písm. k) sa slová „inú povinnosť pri uvádzaní“ nahrádzajú slovami „povinnosť po uvedení“.
67.
V § 29 ods. 1 sa slová „Pokutu podľa § 28 možno uložiť“ nahrádzajú slovami „Konanie o uloženie pokuty podľa § 28 možno začať“.
68.
V § 30 odsek 1 znie:
„(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
použil genetické technológie podľa tohto zákona alebo geneticky modifikované organizmy v uzavretých priestoroch bez ohlásenia podľa § 12 alebo bez súhlasu podľa § 13,
b)
geneticky modifikované organizmy uvoľňoval bez súhlasu podľa § 17 alebo podľa § 21.“.
69.
V § 31 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
na posudzovanie návrhu na zaradenie geneticky modifikovaných mikroorganizmov do zoznamu podľa § 8 ods. 3 (§ 31a).“.
70.
§ 31 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ministerstvo môže požadovať úradne osvedčený preklad príloh a podkladov k žiadosti (§ 34 a 35).“.
71.
§ 31a vrátane nadpisu znie:
㤠31a
Posudzovanie návrhu na zaradenie do zoznamu
(1)
Návrh na zaradenie geneticky modifikovaného mikroorganizmu do zoznamu geneticky modifikovaných mikroorganizmov, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia tohto zákona o používaní v uzavretých priestoroch, obsahuje dokumentáciu, ktorá zahŕňa podrobné a overené dôkazy, ktoré umožnia posúdiť, či vyhlásenia o bezpečnosti geneticky modifikovaného mikroorganizmu sú oprávnené z hľadiska určených kritérií. Dokumentácia môže zahŕňať výsledky predchádzajúcich testov, údaje z literatúry alebo záznamy potvrdzujúce bezpečnosť mikroorganizmu.
(2)
Ministerstvo pri posudzovaní návrhu na zaradenie geneticky modifikovaného mikroorganizmu do zoznamu
a)
preskúma úplnosť dokumentácie,
b)
vyzve používateľa, aby v určenej lehote doplnil dokumentáciu, ak nie je úplná.
(3)
Ministerstvo po kladnom posúdení splnenia kritérií predloží návrh príslušným orgánom Európskej únie. O výsledku posúdenia návrhu používateľa písomne upovedomí.“.
72.
V § 32 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a odporúčania komisie (§ 27 ods. 3)“.
73.
V § 32 ods. 5 písmená a) a b) znejú:
„a)
90 dní, ak ide o ohlásenie podľa § 12 ods. 2 písm. c),
b)
45 dní v ostatných prípadoch.“.
74.
V § 32 ods. 6 písm. b) sa slová „v zariadení ohlasovateľa“ nahrádzajú slovami „u ohlasovateľa“.
75.
V § 33 ods. 2 prvá veta znie: „Účastníkom konania21) je žiadateľ o súhlas (§ 13 ods. 1).“.
76.
V § 33 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a o výsledku verejnej diskusie, ak sa uskutočnila“.
77.
V § 33 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.
78.
V § 33 ods. 5 písmeno a) znie:
„a)
45 dní, ak ide o vydanie súhlasu na nové používanie v uzavretých priestoroch zatriedené do rizikových tried 3 a 4, ak boli splnené všetky podmienky predchádzajúceho súhlasu vydaného na používanie v rovnakej alebo vyššej rizikovej triede,“.
79.
V § 33 ods. 6 sa slovo „zariadenia“ nahrádza slovami „uzavretých priestorov“.
80.
§ 33 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Ak ohlasovateľ nezačne s používaním v lehote podľa odseku 6 písm. d), je povinný podať ohlásenie podľa § 12 ods. 2 písm. b).
(8)
Ministerstvo zamietne žiadosť o súhlas, ak
a)
žiadateľ nie je vlastníkom ani nájomcom priestorov, ktoré sa majú použiť ako uzavreté priestory,
b)
uzavreté priestory nezodpovedajú požiadavkám podľa § 9 ods. 2 písm. c) alebo v nich nemožno zabezpečiť uplatňovanie zásad podľa § 9 ods. 8,
c)
na používateľa bol vyhlásený konkurz.“.
81.
V § 34 ods. 2 prvá veta znie: „Účastníkom konania21) je žiadateľ o súhlas (§ 17 ods. 1).“.
82.
V § 34 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Ak predmetom konania je vydanie súhlasu so zavedením takých geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia, na aké už predtým bol udelený súhlas so zavedením v porovnateľných biologických a geografických podmienkach a je dostatok skúseností s ich zavedením v porovnateľných ekosystémoch, má občianske združenie podľa odseku 2 v konaní postavenie zúčastnenej osoby.23a)
(4)
Ministerstvo potvrdí žiadateľovi podanie žiadosti a údaje o podanej žiadosti bezodkladne zverejní v internetovej sieti, a ak je to účelné, aj iným vhodným spôsobom s výzvou verejnosti na podávanie pripomienok v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
§ 15a zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.“.
83.
§ 34 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Súčasťou rozhodnutia o súhlase so zavedením do životného prostredia je aj rozhodnutie o dovoze geneticky modifikovaných organizmov určených na zavedenie do životného prostredia.“.
84.
V § 35 ods. 2 prvá veta znie: „Účastníkom konania21) je žiadateľ o súhlas (§ 21 ods. 1).“.
85.
V § 35 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak predmetom konania je vydanie súhlasu s uvedením výrobku na trh, na ktorý už predtým bol udelený súhlas alebo je určený na výskum alebo do zbierky kultúr, má občianske združenie podľa odseku 2 v konaní postavenie zúčastnenej osoby.23a)“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
86.
V § 35 ods. 4 písm. a) sa slovo „ohlasovateľovi“ nahrádza slovami „žiadateľovi o súhlas“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a postúpi súhrn dokumentácie orgánom členských štátov a Komisii“.
87.
V § 35 ods. 4 písm. b) a odseku 8 sa slová „v dennej tlači“ nahrádzajú slovami „iným vhodným spôsobom“.
88.
V § 35 ods. 4 písm. c) sa slovo „ohlasovateľovi“ nahrádza slovami „žiadateľovi o súhlas“.
89.
V § 35 ods. 4 písm. e) sa za slovo „doručí“ vkladajú slová „kópiu žiadosti a“, slová „do 15 dní“ sa nahrádzajú slovami „najskôr po 15 dňoch“ a slovo „ohlasovateľ“ vo všetkých tvaroch sa nahrádza slovami „žiadateľ o súhlas“ v príslušnom tvare.
90.
V § 35 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.
91.
V § 35 ods. 5 písm. d) sa slová „orgánmi Európskych spoločenstiev, najviac 105 dní“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 4 písm. e)“.
92.
V § 36 ods. 1 a odseku 2 písm. a) sa slovo „ohlasovateľ“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „používateľ“ v príslušnom tvare.
93.
V § 36 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
je potrebné zmeniť plán monitorovania na základe námietok členského štátu alebo Komisie, ktoré vyplynuli z prerokovania správy o výsledku monitorovania.“.
94.
V § 37 ods. 3 sa za slovo „vyhotovenie“ vkladajú slová „spolu s hodnotiacou správou“ a na konci sa pripája táto veta: „Hodnotiacu správu zašle aj žiadateľovi.“.
95.
V § 37 ods. 4 sa vypúšťajú slová „odporúčanie komisie a“.
96.
V § 37 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na obsah rozhodnutia podľa odseku 1 sa vzťahuje § 35 ods. 6. Na lehotu predĺženia sa vzťahuje § 21 ods. 5; podľa výsledku hodnotenia výrobku na trhu však možno túto lehotu primerane predĺžiť alebo skrátiť.“.
97.
V § 39 písmeno b) znie:
„b)
požiadavkách na uzavreté priestory (§ 8),“.
98.
V § 39 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).
99.
V § 39 písm. h) sa vypúšťajú slová „a o náležitostiach žiadosti o zapísanie do registra zariadení (§ 31a)“.
100.
§ 39 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
kritériách stanovovania bezpečnosti geneticky modifikovaných mikroorganizmov, na ktoré sa nebudú vzťahovať ustanovenia tohto zákona o používaní v uzavretých priestoroch, a ustanoví zoznam týchto geneticky modifikovaných mikroorganizmov (§ 8).“.
101.
V prílohe body 1 a 2 znejú:
„1.
Smernica Rady 90/219/EHS z 23. apríla 1990 o obmedzenom použití geneticky modifikovaných organizmov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 1) v platnom znení.
2.
Smernica 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v platnom znení.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 587/2004 Z. z., zákonom č. 77/2005 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.