108/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2009 do 14.02.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

108
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. marca 2008
o poskytovaní pomoci na diverzifikáciu v rámci dočasného režimu reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády upravuje poskytovanie pomoci na diverzifikáciu a dodatočnej pomoci na diverzifikáciu (ďalej len „dodatočná pomoc“) v rámci dočasného režimu reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu.
§ 2
(1)
Pomoc na diverzifikačné opatrenia1) (ďalej len „pomoc“) a dodatočnú pomoc môže Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „agentúra“) poskytnúť osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu2) na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“).
(2)
Pomoc a dodatočná pomoc sa poskytuje na realizáciu diverzifikačných opatrení3) zameraných na
a)
nákup mechanizácie potrebnej na pestovanie a prepravu iných plodín ako cukrová repa,
b)
realizáciu opatrení modernizačného charakteru a informačných aktivít,
c)
realizáciu opatrení modernizačného a intenzifikačného charakteru orientovaných do oblasti zeleninárstva, ovocinárstva, vinohradníctva, okopanín iných ako cukrová repa, špeciálnych plodín a živočíšnej výroby.
§ 3
(1)
Žiadosť o pomoc sa predkladá agentúre do 30. júna hospodárskeho roka, v ktorom sa podnik vyrábajúci cukor vzdal kvóty. Ak sa podnik vyrábajúci cukor vzdal kvóty v hospodárskom roku 2006/2007, žiadateľ predkladá žiadosť do 30. júna nasledujúceho hospodárskeho roka.
(2)
Žiadateľ predloží agentúre k žiadosti o pomoc
a)
zmluvu o dodávke cukrovej repy uzatvorenú podľa osobitného predpisu4) s podnikom vyrábajúcim cukor, ktorý sa vzdal kvóty5) v jednom z hospodárskych rokov 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 alebo 2009/2010,6)
b)
projekt diverzifikačného opatrenia podľa § 2 ods. 2,
c)
štruktúru finančného krytia predpokladaných nákladov na projekt podľa písmena b),
d)
vyhlásenie, že projekt nie je predmetom inej podpory podľa osobitného predpisu.7)
§ 3a
(1)
Žiadosť o dodatočnú pomoc predkladá agentúre do 30. júna 2009 žiadateľ, ktorý
a)
v hospodárskom roku 2007/2008 vykonával poľnohospodársku činnosť podľa osobitného predpisu2) a bol oprávnený požiadať o pomoc,
b)
v hospodárskom roku 2008/2009 vykonával poľnohospodársku činnosť podľa osobitného predpisu2) alebo vykonáva poľnohospodársku činnosť podľa osobitného predpisu2a) a je oprávnený požiadať o pomoc.
(2)
Žiadateľ predloží agentúre k žiadosti o dodatočnú pomoc
a)
zmluvu o dodávke cukrovej repy uzatvorenú podľa osobitného predpisu4) s podnikom vyrábajúcim cukor, ktorý sa vzdal kvóty5) v jednom z hospodárskych rokov 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 alebo 2009/2010,6)
b)
projekt diverzifikačného opatrenia podľa § 2 ods. 2,
c)
štruktúru finančného krytia predpokladaných nákladov na projekt podľa písmena b),
d)
vyhlásenie, že projekt nie je predmetom inej podpory podľa osobitného predpisu,7)
e)
vyhlásenie, že sa úplne vzdáva pestovania cukrovej repy určenej na výrobu cukru, na ktorý bola Slovenskej republike pridelená kvóta (ďalej len „kvótovaná cukrová repa“).
§ 3b
(1)
Žiadateľ vykonávajúci poľnohospodársku činnosť podľa osobitného predpisu2a) v okrese ovplyvnenom reštrukturalizáciou, ktorý nie je oprávnený požiadať o pomoc, predkladá agentúre na základe jej výzvy žiadosť o dodatočnú pomoc do 15. apríla 2010.
(2)
Žiadateľ predloží agentúre k žiadosti o dodatočnú pomoc
a)
projekt diverzifikačného opatrenia podľa § 2 ods. 2,
b)
štruktúru finančného krytia predpokladaných nákladov na projekt podľa písmena a),
c)
vyhlásenie, že projekt nie je predmetom inej podpory podľa osobitného predpisu,7)
d)
vyhlásenie, že sa úplne vzdáva pestovania kvótovanej cukrovej repy.
§ 4
(1)
Žiadateľ o pomoc a žiadateľ o dodatočnú pomoc predloží dokumentáciu oprávnených výdavkov vynaložených po 1. januári 2008 agentúre najneskôr 45 dní pred termínom podľa osobitného predpisu.8)
(2)
Ak po poskytnutí
a)
pomoci zostane z celkovej sumy určenej na poskytnutie pomoci zvyšok, ten sa rozdelí pomernou čiastkou tým žiadateľom, ktorí splnili podmienky podľa odseku 1 a podľa § 3,
b)
dodatočnej pomoci zostane z celkovej sumy určenej na poskytnutie dodatočnej pomoci zvyšok, ten sa rozdelí pomernou čiastkou tým žiadateľom, ktorí splnili podmienky podľa odseku 1 a podľa § 3a,
c)
dodatočnej pomoci žiadateľom podľa § 3a zostane z celkovej sumy určenej na poskytnutie dodatočnej pomoci zvyšok, ten sa rozdelí rovnomerne medzi tých žiadateľov, ktorí splnili podmienky podľa odseku 1 a podľa § 3b.
(3)
Agentúra vyplatí zvyšok pomoci a dodatočnej pomoci od 1. marca do 30. septembra nasledujúceho hospodárskeho roka, najneskôr však do 30. septembra 2011, ak nedôjde k rozhodnutiu Európskej komisie o odklade podľa osobitného predpisu.9)
(4)
Výška pomoci a dodatočnej pomoci nesmie prekročiť stropy ustanovené v osobitnom predpise.10)
§ 5
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 108/2008 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Nariadenie Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 58, 28. 2. 2006) v znení
– nariadenia Rady (ES) č. 2011/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii upravuje nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, nariadenie (ES) č. 318/2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru a nariadenie (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006) a
– nariadenia Rady (ES) č. 1261/2007 z 9. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 283, 27. 10. 2007).
2. Nariadenie Komisie (ES) č. 968/2006 z 27. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 176, 30. 6. 2006) v znení
– nariadenia Komisie (ES) č. 1264/2007 z 26. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 968/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 283, 27. 10. 2007).
3. Nariadenie Rady (ES) č. 72/2009 z 19. januára 2009 o úpravách spoločnej poľnohospodárskej politiky zmenením a doplnením nariadení (ES) č. 247/2006, (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1405/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. 479/2008 a zrušením nariadení (EHS) č. 1883/78, (EHS) č. 1254/89, (EHS) č. 2247/89, (EHS) č. 2055/93, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 2596/97, (ES) č. 1182/2005 a (ES) č. 315/2007 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).
1)
Čl. 6 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 58, 28. 2. 2006) v platnom znení.
2)
Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 40) v platnom znení.
2a)
Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009) v platnom znení.
3)
Čl. 6 ods. 4 nariadenia (ES) č. 320/2006 v platnom znení.
4)
Nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 58, 28. 2. 2006) v platnom znení.
5)
Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 320/2006 v platnom znení.
6)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 320/2006 v platnom znení.
7)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.
8)
Čl. 17 nariadenia Komisie (ES) č. 968/2006 z 27. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 176, 30. 6. 2006) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1264/2007 z 26. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 968/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 283, 27. 10. 2007).
9)
Čl. 20 nariadenia Komisie (ES) č. 968/2006 z 27. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve v platnom znení.
10)
Príloha k nariadeniu Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v platnom znení.