11/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

11
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. septembra 2006 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Indickou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 254 z 9. februára 2007 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 8. júna 2007.
Zmluva nadobudla platnosť 16. júna 2007 v súlade s článkom 14 ods. 1.
K oznámeniu č. 11/2008 Z. z.
ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Indickou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Slovenská republika a Indická republika, ďalej len „zmluvné strany“,
želajúc si posilniť hospodársku spoluprácu vo vzájomný prospech oboch štátov,
majúc v úmysle vytvoriť a udržať priaznivé podmienky na investovanie investorov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany,
uvedomujúc si, že podpora a vzájomná ochrana investícií v súlade s touto zmluvou má napomáhať stimulácii obchodných aktivít,
dohodli sa takto:
Článok 1
Definície
Na účely tejto zmluvy:
1.
Pojem „investícia“ označuje každý druh majetku alebo práv, ktorý investori jednej zmluvnej strany zriadia alebo nadobudnú na území druhej zmluvnej strany v súlade s legislatívou hostiteľskej zmluvnej strany, a zahŕňa najmä, ale nie výlučne:
a)
hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj všetky iné majetkové práva, ako sú hypotéky, záložné práva, prenájmy alebo záruky,
b)
akcie, cenné papiere, dlhopisy a iné formy účasti v spoločnosti alebo v každom obchodnom podniku a práva alebo podiel z nich získaný,
c)
peňažné pohľadávky alebo nároky za každú zmluvnú činnosť, ktorá má ekonomickú hodnotu,
d)
práva duševného vlastníctva tak, ako sú definované v multilaterálnych dohodách uzatvorených pod záštitou Svetovej organizácie pre duševné vlastníctvo, ak sú obe zmluvné strany ich účastníkmi, a to najmä práva z priemyselného vlastníctva, autorské práva a s nimi súvisiace práva, ochranné známky, patenty, priemyslové vzory a technické postupy, práva na odrody rastlín, geografické značky, know-how, obchodné tajomstvá, obchodné názvy a goodwill.
Žiadna úprava alebo zmena formy, v ktorej majetok alebo práva sú investované alebo reinvestované, nemá vplyv na ich charakter investície.
2.
Pojem „výnos“ znamená sumu získanú z investícií a zahŕňa najmä, ale nie výlučne, zisk, úrok, kapitálové výnosy, dividendy, licenčné poplatky a všetky druhy iných poplatkov.
3.
Pojem „investor“ znamená každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu jednej zo zmluvných strán, ktorá investuje na území druhej zmluvnej strany:
a)
pojem „fyzická osoba“ znamená fyzickú osobu, ktorá je občanom jednej zmluvnej strany v súlade s jej zákonmi, a
b)
pojem „právnická osoba“ znamená:
i)
vo vzťahu k Slovenskej republike:
každý subjekt, ktorý je zapísaný v obchodnom registri alebo založený v súlade so zákonmi a predpismi Slovenskej republiky a ktorý má svoje sídlo, centrálnu administratívu alebo hlavné sídlo v Slovenskej republike. Ak táto právnická osoba má na území Slovenskej republiky zaregistrované len sídlo, jej činnosť musí mať reálne a plynulé väzby na ekonomiku tejto zmluvnej strany,
ii)
vo vzťahu k Indickej republike:
každý subjekt, ktorý je zapísaný do obchodného registra, je založený alebo iným spôsobom riadne organizovaný podľa zákonov a predpisov Indickej republiky, či už s cieľom zisku alebo nie, či už v štátnom alebo súkromnom vlastníctve, s ručením obmedzeným alebo ručením neobmedzeným vrátane akejkoľvek korporácie, spoločnosti, asociácie, partnerstva, trustu, spoločného podniku, družstiev alebo podniku jednotlivca. Právnická osoba nezahŕňa subjekt, ktorý bol založený a nachádza sa na území Indickej republiky so zanedbateľnými alebo nulovými obchodnými operáciami, alebo bez skutočných, alebo plynulých obchodných aktivít uskutočňovaných na jej území.
4.
Pojem „územie“ znamená:
a)
vo vzťahu k Slovenskej republike – teritoriálne územie, vnútorné vody a vzdušný priestor nad nimi, nad ktorými Slovenská republika vykonáva svoju zvrchovanosť, suverénne práva a jurisdikciu v súlade s medzinárodným právom,
b)
vo vzťahu k Indickej republike – územie Indickej republiky vrátane jej teritoriálnych vôd a vzdušného priestoru nad ním a iné námorné zóny vrátane exkluzívnej ekonomickej zóny a kontinentálneho šelfu, nad ktorým má Indická republika suverenitu, suverénne práva alebo výlučnú jurisdikciu v súlade s platnými zákonmi, Konvenciou Spojených národov o námornom a medzinárodnom práve z roku 1982.
5.
Pojem „voľne zameniteľná mena“ znamená menu, ktorá sa všeobecne používa na uskutočnenie platieb pri medzinárodných transakciách a ktorá je všeobecne vymeniteľná na hlavných medzinárodných devízových trhoch.
Článok 2
Podpora a ochrana investícií
1.
Každá zmluvná strana bude vzhľadom na svoju všeobecnú politiku v oblasti zahraničných investícií podporovať a vytvárať priaznivé podmienky pre investora druhej zmluvnej strany, ktorý investuje na jej území, a takéto investície umožní v súlade s jej právnym poriadkom a politikou.
2.
Investíciám investorov ktorejkoľvek zo zmluvných strán bude vždy poskytnuté riadne a spravodlivé zaobchádzanie a plná ochrana a bezpečnosť na území druhej zmluvnej strany.
Článok 3
Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod
1.
Každá zo zmluvných strán poskytne na svojom území investíciám a výnosom investorov druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré je riadne a spravodlivé a nie menej priaznivé, než aké za porovnateľných okolností poskytuje investíciám a výnosom jej vlastných investorov alebo investíciám a výnosom investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie.
2.
Každá zo zmluvných strán poskytne na svojom území investorom druhej zmluvnej strany riadne a spravodlivé zaobchádzanie a nie menej priaznivé, než aké za porovnateľných okolností poskytuje investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu.
3.
Ustanovenia odsekov 1 a 2 nemožno vykladať tak, že zaväzujú zmluvnú stranu poskytovať investorom druhej zmluvnej strany také zaobchádzanie, výhody alebo výsady, ktoré vyplývajú z:
a)
akejkoľvek súčasnej alebo budúcej colnej, hospodárskej a menovej únie alebo spoločného trhu, alebo zo zóny voľného obchodu, alebo z regionálnej ekonomickej organizácie, alebo podobnej medzinárodnej dohody, ktorej je členom alebo sa ním môže stať, alebo
b)
akýchkoľvek povinností, ktoré zaväzujú zmluvnú stranu na základe jej členstva v spomenutej colnej, hospodárskej, menovej únii alebo spoločnom trhu, alebo
c)
akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa výlučne alebo prevažne zdaňovania.
Článok 4
Náhrada škody
1.
Investorom jednej zo zmluvných strán, ktorých investície utrpia straty na území druhej zmluvnej strany v dôsledku vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, povstania, vzbury, nepokojov alebo iných podobných situácií, poskytne druhá strana zaobchádzanie týkajúce sa reštitúcie, odškodnenia, náhrad alebo iných foriem vyrovnania, zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké poskytne druhá zmluvná strana svojim investorom alebo investorom akéhokoľvek tretieho štátu, podľa toho, ktoré je výhodnejšie.
2.
Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku investorom zmluvnej strany, ktorí utrpia škodu stratou v niektorom z prípadov uvedených v tomto odseku na území druhej zmluvnej strany v dôsledku
– zabavenia ich majetku ozbrojenými silami alebo úradmi druhej zmluvnej strany alebo
– zničenia ich majetku ozbrojenými silami alebo úradmi druhej zmluvnej strany, ktoré nebolo spôsobené pri bojovej akcii ani nebolo vynútené danou situáciou,
bude poskytnutá reštitúcia alebo primeraná náhrada, ktorá nebude menej výhodná ako reštitúcia či náhrada, ktorá by za rovnakých okolností bola poskytnutá investorovi druhej zmluvnej strany alebo investorovi ktoréhokoľvek iného štátu.
Článok 5
Vyvlastnenie
1.
Investície investorov jednej zmluvnej strany nebudú znárodnené, vyvlastnené ani sa nestanú predmetom iných opatrení, ktoré majú podobný účinok ako znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej len „vyvlastnenie“) na území druhej zmluvnej strany s výnimkou vyvlastnenia na verejný účel a za podmienok včasnej, primeranej a efektívnej kompenzácie. Vyvlastnenie sa vykoná na nediskriminačnom základe v súlade so zákonnými postupmi. Táto kompenzácia bude zodpovedať spravodlivej trhovej hodnote vyvlastnených investícií bezprostredne pred uskutočnením vyvlastnenia alebo predtým, než sa stalo hroziace vyvlastnenie verejne známe, podľa toho, čo nastalo skôr, bude obsahovať úroky na úrovni platnej komerčnej úrokovej miery od dátumu vyvlastnenia až po dátum platby a má byť účinne realizovateľná. Kompenzácia bude realizovaná vo voľne zameniteľnej mene.
2.
V prípade vyvlastnenia, ako aj kompenzácie bude poskytnuté zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké zmluvná strana priznáva svojim investorom alebo investorom tretieho štátu.
3.
Investori jednej zmluvnej strany, ktorých sa vyvlastnenie dotýka, majú právo na urýchlené preskúmanie svojho prípadu súdom alebo iným nezávislým orgánom (ktorý nemôže byť orgánom výkonu štátnej moci alebo zákonodarným orgánom) druhej zmluvnej strany a na ohodnotenie svojich investícií v súlade s princípmi ustanovenými v tomto článku.
4.
V prípade, že zmluvná strana vyvlastní majetok spoločnosti, ktorá je zapísaná v obchodnom registri alebo má právnu subjektivitu podľa jej zákonov a právnych predpisov a v ktorej investori druhej zmluvnej strany vlastnia akcie, dlhopisy alebo inú formu majetkovej účasti, majú sa uplatniť ustanovenia tohto článku.
Článok 6
Prevody
1.
Každá zmluvná strana zaručí investorom druhej zmluvnej strany po splnení finančných záväzkov voľný prevod platieb vrátane istiny a výnosov spojených s ich investíciami. Tieto prevody majú zahŕňať najmä, ale nie výlučne:
a)
čistý zisk, kapitálové výnosy, dividendy, úroky, licenčné poplatky, poplatky a iné bežné príjmy získané z investícií,
b)
výnosy získané z predaja alebo celkovej alebo čiastočnej likvidácie investícií,
c)
peňažné prostriedky zo splatenia úverov spojených s investíciami,
d)
príjmy občanov alebo rezidentov druhej zmluvnej strany, ktorí majú povolené pracovať v súvislosti s investíciami na území daného štátu,
e)
dodatočné finančné prostriedky potrebné na udržiavanie alebo rozvoj existujúcich investícií, a
f)
náhradu podľa článkov 4 a 5.
2.
Všetky prevody v zmysle tejto zmluvy sa uskutočnia vo voľne zameniteľnej mene a bez zbytočného odkladu.
3.
Bez ohľadu na uvedené odseky 1 a 2 môže zmluvná strana zabrániť prevodu alebo ho obmedziť prostredníctvom spravodlivého, nediskriminačného a v dobrej viere uplatneného vykonávania svojich zákonov v spojitosti s
a)
prijímaním bezpečnostných opatrení na primerané časové obdobie, ktoré sa môžu prijímať za výnimočných okolností, ako sú vážne makroekonomické ťažkosti alebo vážne ťažkosti s platobnou bilanciou v prípade hostiteľskej zmluvnej strany alebo akejkoľvek colnej, ekonomickej a menovej únie, spoločného trhu, zóny voľného obchodu alebo regionálnej ekonomickej organizácie, ktorej je členom alebo sa ním môže stať,
b)
implementáciou záväzku, ktorý zaväzuje danú zmluvnú stranu z dôvodu jej členstva v akejkoľvek colnej, hospodárskej a menovej únii, spoločnom trhu, zóne voľného obchodu alebo regionálnej ekonomickej organizácii,
c)
bankrotom, insolventnosťou alebo ochranou práv veriteľov,
d)
emitovaním, obchodovaním alebo uskutočnením transakcií s cennými papiermi, termínovanými obchodmi, opciami alebo derivátmi,
e)
trestnými činmi alebo priestupkami a uplatnením náhrady škody z trestného činu,
f)
zaistením výkonu rozsudkov, príkazov alebo odmien vo vnútroštátnych procesoch, ako napríklad súdne a iné alternatívne spôsoby rozhodovania sporov, alebo
g)
sociálnym zabezpečením, verejnými dôchodkovými systémami vrátane verejných dôchodkových fondov, dôchodkových a poistných zamestnaneckých programov.
4.
Opatrenia uvedené v odseku 3a majú byť spravodlivé, nesmú byť svojvoľné alebo neospravedlniteľne diskriminačné, a majú byť urobené v dobrej viere, na obmedzené časové obdobie a nesmú presahovať rámec potrebný na napravenie situácie súvisiacej s platobnou bilanciou. Zmluvná strana, ktorá uplatní opatrenia v zmysle tohto článku, je povinná informovať druhú zmluvnú stranu vopred a čo najskôr predložiť časový plán na ich odstránenie.
Článok 7
Postúpenie práv
1.
Ak jedna zo zmluvných strán alebo ňou poverená agentúra uskutoční platbu svojim investorom z dôvodu garancie alebo odškodnenia v súvislosti s investíciami na území štátu druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana uzná
a)
postúpenie každého práva alebo nárokov investorov pôvodnej zmluvnej strany alebo ňou poverenou agentúrou bez ohľadu na to, či sa postúpenie uskutočnilo podľa zákona alebo na základe právneho úkonu v tomto štáte, a
b)
skutočnosť, že pôvodná zmluvná strana alebo ňou poverená agentúra je z dôvodu postúpenia práv oprávnená uplatňovať práva a nároky týchto investorov.
2.
Práva a nároky prevedené postúpením nesmú presiahnuť pôvodné práva a nároky investora.
Článok 8
Riešenie investičných sporov medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany
1.
Akýkoľvek spor medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany sa bude podľa možnosti riešiť priateľským spôsobom medzi stranami sporu.
2.
Ak spor nie je možné vyriešiť do šiestich (6) mesiacov od dátumu, keď jedna zo strán oznámila spor, ten bude postúpený na základe žiadosti alebo rozhodnutia investora
a)
Medzinárodnému centru na urovnanie investičných sporov (ICSID), ktoré bolo založené Washingtonským dohovorom z 18. marca 1965 na urovnanie investičných sporov medzi štátmi a príslušníkmi druhého štátu v prípade, že obe zmluvné strany sú stranami tohto dohovoru, alebo
b)
medzinárodnému ad hoc súdu zriadenému podľa rozhodcovských pravidiel Komisie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL), alebo
c)
miestne príslušnému súdu zmluvnej strany, ktorá je stranou v spore.
3.
Rozhodcovský nález je konečný a záväzný pre obe strany sporu. Každá zo zmluvných strán zabezpečí uznanie a vykonanie rozhodcovského nálezu v súlade s príslušnými zákonmi a právnymi predpismi.
4.
Akýkoľvek spor vyplývajúci z opatrení uplatnených podľa článku 13 a všetky spory pred založením sú vylúčené z právomoci medzinárodnej arbitráže.
Článok 9
Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami
1.
Zmluvné strany súhlasia, že na požiadanie ktorejkoľvek z nich budú okamžite konzultovať riešenie sporov v súvislosti s touto zmluvou alebo prediskutujú akúkoľvek záležitosť spojenú s interpretáciou alebo uplatňovaním tejto zmluvy. Zmluvné strany súhlasia, že budú okamžite konzultovať v prípade, ak jedna zo zmluvných strán kedykoľvek nadobudne presvedčenie, že je potrebné prijať kroky v záujme zaistenia kompatibility tejto zmluvy so zmluvami o akejkoľvek colnej, hospodárskej a menovej únii alebo o spoločnom trhu alebo zóne voľného obchodu, alebo regionálnej ekonomickej organizácii, ktorej zmluvná strana je členom alebo sa má ním stať na účel zaistenia kompatibility.
2.
Ak nie je možné spor vyriešiť do šiestich mesiacov, predloží sa na požiadanie ktorejkoľvek zo zmluvných strán arbitrážnemu súdu v súlade s ustanoveniami tohto článku.
3.
Arbitrážny súd bude zriadený pre každý individuálny prípad nasledujúcim spôsobom. Do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti na riešenie sporu každá zo zmluvných strán vymenuje jedného člena súdu. Títo dvaja členovia následne vyberú príslušníka tretieho štátu, ktorý bude na základe súhlasu oboch zmluvných strán vymenovaný za predsedu súdu (ďalej len „predseda“). Predseda musí byť vymenovaný do troch mesiacov od dátumu vymenovania ostatných dvoch členov.
4.
V prípade, že sa potrebné vymenovania neuskutočnia v lehote stanovenej v odseku 3, možno požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora, aby uskutočnil vymenovania. Ak ten je občanom štátu ktorejkoľvek zmluvnej strany alebo mu je z akéhokoľvek iného dôvodu znemožnené vykonať danú úlohu, potrebné vymenovanie vykoná podpredseda. Ak aj podpredseda je občanom štátu ktorejkoľvek zmluvnej strany alebo z akéhokoľvek iného dôvodu nebude môcť vykonať danú úlohu, o vykonanie vymenovania sa požiada najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom štátu ktorejkoľvek zmluvnej strany.
5.
Arbitrážny súd prijme rozhodnutie väčšinou hlasov. Toto rozhodnutie je záväzné. Každá zo zmluvných strán uhradí náklady za svojho arbitra a za svoje zastupovanie v arbitrážnom procese; náklady na predsedu a ostatné náklady sa majú rozdeliť rovným dielom medzi obe zmluvné strany.
Článok 10
Vstup a pobyt personálu na území štátu
Každá zo zmluvných strán vzhľadom na svoje zákony týkajúce sa vstupu, pobytu a zamestnávania cudzích štátnych príslušníkov na svojom území má povoliť fyzickým osobám druhej zmluvnej strany a personálu zamestnanému právnickou osobou druhej zmluvnej strany, aby vstúpili a zdržiavali sa na jej území s cieľom vykonávať činnosť spojenú s investíciou.
Článok 11
Uplatnenie iných pravidiel a osobitných záväzkov
1.
Ak sa určitá záležitosť riadi touto zmluvou a súčasne aj inou medzinárodnou dohodou, ktorej stranami sú obe zmluvné strany, nič v tejto zmluve nebráni ktorejkoľvek zo zmluvných strán alebo ktorémukoľvek z investorov, ktorí sú vlastníkmi investícií na území druhej zmluvnej strany, aby uplatňovali ustanovenia, ktoré sú priaznivejšie.
2.
Ak jedna zmluvná strana v súlade s právnym poriadkom alebo inými osobitnými ustanoveniami zmlúv poskytuje investíciám a investorom druhej zmluvnej strany priaznivejšie zaobchádzanie, ako poskytuje táto dohoda, použije sa toto priaznivejšie zaobchádzanie.
Článok 12
Uplatňovanie tejto zmluvy
Ustanovenia tejto zmluvy sa budú vzťahovať na investície investorov jednej zmluvnej strany uskutočnené na území druhej zmluvnej strany pred nadobudnutím, ako aj po nadobudnutí platnosti a budú sa vzťahovať aj na existujúce investície v čase nadobudnutia platnosti, ale nebudú sa uplatňovať na žiadny spor týkajúci sa investícií, ktorý vznikol pred nadobudnutím platnosti zmluvy.
Článok 13
Použiteľné právne predpisy
1.
Ak to nie je v tejto zmluve upravené inak, všetky investície sa budú riadiť platnými zákonmi na území zmluvnej strany, v ktorej je investícia realizovaná.
2.
Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku nič v tejto zmluve nebráni hostiteľskej zmluvnej strane, aby v súlade so zákonmi, ktoré sa prirodzene a rozumne uplatňujú na nediskriminačnom základe, prijala opatrenia na ochranu nevyhnutných bezpečnostných záujmov alebo opatrenia za podmienok výnimočného stavu.
Článok 14
Nadobudnutie platnosti, trvanie a ukončenie
1.
Zmluvné strany si navzájom oznámia splnenie príslušných ústavných podmienok na nadobudnutie platnosti tejto zmluvy. Táto zmluva nadobúda platnosť deväťdesiat (90) dní od dátumu prijatia druhého oznámenia.
2.
Táto zmluva zostane v platnosti, až kým nebude vypovedaná v súlade s odsekom 3 tohto článku.
3.
Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu písomne vypovedať s dvanásťmesačnou lehotou.
4.
Pokiaľ ide o investície uskutočnené pred dátumom ukončenia platnosti tejto zmluvy, ustanovenia tejto zmluvy zostanú platné po dobu desiatich rokov od dátumu jej ukončenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto zmluvu.
Dané v Bratislave 25. septembra 2006 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, hindskom a v anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za Slovenskú republiku:
Ján Počiatek v. r.

Za Indickú republiku:

M. K. Lokesh v. r.
PRÍLOHA
Výklad nepriameho vyvlastnenia
S prihliadnutím na článok 5 (Vyvlastnenie) zmluvné strany potvrdzujú spoločné pochopenie týchto skutočností:
(1) Pojem „opatrenia, ktoré majú rovnaký účinok ako znárodnenie alebo vyvlastnenie“ sa môže tiež označiť ako „nepriame vyvlastnenie“. Nepriame vyvlastnenie vyplýva z opatrenia alebo série opatrení zmluvnej strany, ktoré majú rovnaký účinok ako priame vyvlastnenie bez formálneho prevodu právneho titulu alebo priameho odňatia majetku.
(2) Určenie toho, či opatrenie alebo séria opatrení zmluvnej strany tvorí podstatu nepriameho vyvlastnenia, si vyžaduje skúmanie každého jednotlivého prípadu na základe faktov, ktoré medzi inými faktormi zohľadňuje:
a) ekonomický dosah opatrenia alebo série opatrení, hoci sám fakt, že opatrenie alebo séria opatrení strany má nepriaznivý dosah na ekonomickú hodnotu investície, nedokazuje, že nastal prípad nepriameho vyvlastnenia,
b) rozsah, v akom opatrenie alebo séria opatrení zasahuje do jednoznačných, primeraných, opodstatnených očakávaní vzhľadom na investície, a
c) charakter opatrenia alebo série opatrení vrátane ich účelu a odôvodnenia.
(3) Nediskriminačné opatrenia zmluvnej strany, ktoré sú navrhnuté a uplatnené na ochranu legitímnych verejnoprospešných účelov, sa nepovažujú za nepriame vyvlastnenie s výnimkou zriedkavých okolností, ako napríklad v prípade opatrenia alebo série opatrení, ktoré sú také prísne vzhľadom na ich účel, že ich nemožno rozumne považovať za opatrenia, ktoré boli prijaté v dobrej viere.