110/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

110
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. februára 2008 bol v Bukurešti podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, výskumu a mládeže Rumunska v oblasti vzdelávania na roky 2007 – 2010.
Program spolupráce nadobudol platnosť 6. februára 2008 v súlade s článkom 10.
Do textu programu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve školstva Slovenskej republiky.