113/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

113
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. marca 2008
o dodatočnej montáži zrkadiel na nákladné vozidlá určitých kategórií
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na montáž zariadení pre nepriamy výhľad na vozidlá kategórie N2 a N31)(ďalej len „vozidlo“), ktoré sú prihlásené do evidencie vozidiel a nemajú typové schválenie ES alebo typové schválenie vozidla ani schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla podľa osobitného predpisu.2)
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)
vozidlá prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel3) pred 1. januárom 2000,
b)
vozidlá kategórie N2 s najväčšou prípustnou hmotnosťou neprevyšujúcou 7,5 t, na ktoré nemožno namontovať zrkadlá triedy V podľa osobitného predpisu2) spôsobom, ktorý zabezpečí, že
1.
žiadna časť zrkadla nesmie byť vzdialená menej než 2 m (s povolenou toleranciou plus 10 cm) od vozovky bez ohľadu na nastavenie zrkadla, keď je vozidlo naložené tak, že dosahuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť, a
2.
zrkadlo je celé viditeľné z miesta vodiča,
c)
vozidlá, na ktoré sa v čase ich uvedenia do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách vzťahovali technické požiadavky platné pred nadobudnutím účinnosti osobitného predpisu2) a vyžadovali, aby tieto vozidlá boli na strane spolujazdca vybavené inými zariadeniami pre nepriamy výhľad, ktoré pokrývajú najmenej 95 % celkového výhľadu na úrovni vozovky, ktorý poskytujú zrkadlá triedy IV a triedy V podľa osobitného predpisu.2)
§ 2
(1)
Vozidlá musia byť najneskôr do 31. marca 2009 vybavené na strane spolujazdca širokouhlými a blízkopohľadovými zrkadlami triedy IV a triedy V, ktoré spĺňajú technické požiadavky podľa osobitného predpisu.2)
(2)
Odchylne od odseku 1 sa za dosiahnutie súladu s požiadavkami tohto nariadenia vlády považuje, ak sú vozidlá na strane spolujazdca vybavené širokouhlými a blízkopohľadovými zrkadlami, ktoré spoločne poskytujú výhľad pokrývajúci najmenej 95 % celkového výhľadu na úrovni vozovky, ktorý poskytuje zrkadlo triedy IV, a najmenej 85 % celkového výhľadu na úrovni vozovky, ktorý poskytuje zrkadlo triedy V podľa osobitného predpisu.2) Prevádzkovateľ vozidla pri technickej kontrole podľa § 3 preukazuje splnenie tejto požiadavky potvrdením vydaným výrobcom alebo zástupcom výrobcu.
(3)
Vozidlá, ktoré z dôvodu absencie dostupných ekonomicky prijateľných technických riešení nemožno vybaviť zrkadlami spĺňajúcimi technické požiadavky podľa odsekov 1 a 2, možno vybaviť prídavnými zrkadlami alebo inými zariadeniami pre nepriamy výhľad, ak spoločne poskytujú výhľad pokrývajúci najmenej 95 % celkového výhľadu na úrovni vozovky, ktorý poskytuje zrkadlo triedy IV, a najmenej 85 % celkového výhľadu na úrovni vozovky, ktorý poskytuje zrkadlo triedy V podľa osobitného predpisu.2) Žiadosť o povolenie výnimky podáva prevádzkovateľ vozidla Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky4) spolu s protokolom o skúške vydaným poverenou technickou službou overovania vozidiel.5)
§ 3
(1)
Splnenie technických požiadaviek ustanovených v § 2 sa preukazuje záznamom v doklade o vykonaní technickej kontroly.6)
(2)
Vozidlám, ktoré v období od 1. apríla 2008 do 31. marca 2009 nespĺňajú technické požiadavky ustanovené v § 2, sa pri technickej kontrole výsledok technickej kontroly obmedzí do 31. marca 2009.
(3)
Vozidlá, ktoré po 31. marci 2009 nespĺňajú technické požiadavky ustanovené v § 2, sa pri technickej kontrole vyhodnotia ako dočasne spôsobilé.
§ 4
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.
§ 5
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.
v z. Dušan Čaplovič v. r.
Príloha
k nariadeniu vlády č. 113/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/38/ES z 11. júla 2007 o dodatočnej montáži zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá evidované v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 184, 14. 7. 2007).
1)
Bod 3 časti B prílohy č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia pre nepriamy výhľad a motorové vozidlá vybavené takými zariadeniami v znení neskorších predpisov.
6)
§ 52 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.