114/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

114
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. marca 2008,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 141/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 142/2007 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 141/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 142/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠5a
Nesplnenie technických požiadaviek podľa tohto nariadenia vlády je od 4. apríla 2009 dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla alebo typového schválenia vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na vonkajšie výčnelky.“.
2.
Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Komisie 2007/15/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 74/483/EHS o vonkajších výčnelkoch motorových vozidiel (Ú. v. EÚ L 75, 15. 3. 2007).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 5. apríla 2008.
v z. Dušan Čaplovič v. r.