115/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.04.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

115
OZNÁMENIE
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydal
rozhodnutie zo 7. marca 2008, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov (oznámenie č. 57/2004 Z. z.) v znení rozhodnutia z 21. júna 2005 a v znení rozhodnutia z 26. júla 2005.
Rozhodnutím sa v článku 2 ods. 1 písm. a) vypúšťa bod 7.
Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.
Rozhodnutie je uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 1/2008 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.